Szeptember 3. - JÉZUS KIPÓTOLJA HIÁNYOSSÁGAINKAT

Megszentelődés {ML 250}   

„Szenteljétek meg magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek, tartsátok meg a rendeléseimet, és cselekedjétek azokat.” (Mózes III. könyve 20,7–8) {ML 250.1}   

Ádám és Éva vakmerően semmibe vették az Úr parancsait. Bűnük rettenetes következménye legyen figyelmeztetés számunkra, hogy ne kövessük engedetlenségük példáját. (…) Valódi megszentelődés csak az igazság iránti engedelmesség által érhető el. Akik teljes szívükből szeretik Istent, szeretni fogják parancsolatait is. A megszentelt szív összhangban van Isten törvényének előírásaival, mert szent, igaz és jó. (The Sanctified Life, 49. o.) {ML 250.2}   

Senki sem fogja továbbra is megsérteni Isten törvényének valamely pontját, aki igazán szereti és féli Istent. Ha az ember megszegi a törvényt, a törvény kárhoztatása alá kerül, és az szolgai igává lesz számára. Akármilyen is a hitvallomása, nincs megigazulva, és nem nyert bűnbocsánatot. {ML 250.3}   

„Az Úr törvénye tökéletes, megtéríti a lelket.” (19. zsoltár 8) A test, lélek és értelem megszentelődése engedelmesség által megy végbe. A megszentelődés fokozatosan előrehaladó folyamat: a tökéletesség egyik fokáról a következőre léphetünk. (155. levél, 1902) {ML 250.4}   

Ha az élő hit az alapja legkisebb kötelességeink teljesítésének is, akkor egész napi munkánk elősegíti keresztényi fejlődésünket. Így mindig Jézusra tekintünk. A Megváltónk iránti szeretet erőt ad mindenhez, amit el kell végeznünk. Így talentumaink helyes felhasználása által kapcsolatba kerülünk a magasabb rendű világgal. Ez az igazi megszentelődés: a mindennapi kötelességek vidám teljesítése, tökéletesen engedelmeskedve Isten akaratának. (Krisztus példázatai, 360. o.) {ML 250.5}   

Ha szívből engedelmeskedünk Istennek, akkor Jézus ezt a törekvésünket úgy fogadja el mint legjobb szolgálatunkat, és hiányosságainkat kipótolja isteni erejével. (The Signs of the Times, 1890. június 16.) {ML 250.6}