Szeptember 13. - ISTEN ELFOGAD BENNÜNKET AZ Ő SZERETETT FIÁBAN

Az igazság megszentelő ereje {ML 260}   

„Jézus így szólt hozzájuk: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.” (János evangéliuma 14,16) {ML 260.1}   

Amikor Jézus a keresztsége után leborult a Jordán partján, megnyílt a menny, a Szentlélek leszállt galamb alakjában, s dicsősége aranyló fénnyel vette körül a Megváltót. Isten hangja hallatszott a mennyből: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm.” Jézus Krisztus imája, amellyel az emberiségért könyörgött, megnyitotta a menny kapuit, az Atya elfogadta az értünk mondott imát. Jézus úgy imádkozott, mint a mi helyettesünk és kezesünk, ezért most az egész emberi család az Atyához járulhat az Ő szeretett Fia érdemei által. Földünket a törvényszegés miatt száműzték a menny köréből, az ember és Teremtője közötti érintkezés megszűnt – de most megnyílt az út, és az ember visszatérhet az atyai házhoz. Jézus „az út, az igazság és az élet”. Az Isten trónjától áradó fény bevilágít azok szívébe, akik szeretik Őt, még ha e bűnnel fertőzött világban élnek is. Az Isten szent Fiát körülvevő világosság mindazok ösvényét beragyogja, akik követik Krisztust. Nincs okunk a csüggedésre, mert Isten ígéretei bizonyosan beteljesednek. {ML 260.2}   

„Menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, s tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, leszek néktek Atyátok, s ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a Mindenható Úr.” (Korinthusi II. levél 6,17–18) Szeretnétek a Mindenható fiaivá és leányaivá lenni? Az Atyához jöhettek az Ő Fia nevében. Nem számít, milyen erőtlenek a kéréseitek, Jézus a végtelen Hatalom trónja elé viszi könyörgéseteket, és a Megváltónkra áradó fény rátok fog sugározni. Isten elfogad benneteket az Ő szeretett Fiában. (Review and Herald, 1888. február 28.) {ML 260.3}