Szeptember 30. - NAPONTA HELYESBÍTVE HIBÁINKAT ÉS TÉVEDÉSEINKET

Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? {ML 277}   

„De akik az Urat várják, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg.” (Ésaiás könyve 40,31) {ML 277.1}   

Csodálatos lehetőségek állnak a fiatalok előtt, ha megragadják Isten Igéjének ígéreteit. Emberi elme alig képes felfogni a lelki eredményeket, amelyeket elérhetnek mindazok, akik isteni természet részeseivé válnak. Ha a fiatalok naponta helyesbítik hibáikat és tévedéseiket, győzelmeket vívnak ki, így erős nőkké és férfiakká növekednek Krisztusban. (Youth’s Instructor, 1902. február 13.) {ML 277.2}   

Aki isteni természet részesévé vált, tudja, hogy a menny állampolgára lett. Elfogadja Krisztus Lelkének ihletését, és engedelmeskedik neki. Az ilyen embert Sátán nem tudja eszközéül felhasználni arra, hogy belopózzék Isten szentélyébe és megfertőzze templomát. Minden lépésében győzelmet vív ki. Nemes gondolatokkal foglalkozik, s minden embert értékesnek tekint, mert Krisztus mindenkiért meghalt. {ML 277.3}   

„Akik az Urat várják, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk.” Aki az Urat várja, erős az Ő erejében: elég erős ahhoz, hogy a leghevesebb támadás ellenében is szilárdan megálljon. Mégis könnyen rábírható az irgalomra és részvétre – amely krisztusi tulajdonság. Aki alárendeli magát Istennek, az készségesen cselekszi az Ő akaratát. Odaadóan és alázatosan igyekszik megismerni Isten szándékát, elfogadja a fegyelmezést, és nem mer a saját ítélete szerint cselekedni. Kapcsolatban áll Istennel, és a mennyeiekről szól. (28. levél, 1894) {ML 277.4}   

A Mindenhatóval kapcsolatban állva az ember isteni természet részesévé válik. A gonosz nyilai nem árthatnak neki, mert Krisztus igazságának teljes harci díszébe öltözött. (Counsel and Practice on Tithe, 51–52. o.) {ML 277.5}