Október 9. - TISZTELET ISTEN HÁZA IRÁNT

A jellem tökéletesítése {ML 286}   

„Tartsátok meg szombatjaimat, és tiszteljétek szent helyemet, én vagyok az Úr.” (Mózes III. könyve 19,30) {ML 286.1}   

Isten fenséges és szent. Az alázatos, hívő keresztény számára Isten földi háza – a hely, ahol népe istentiszteletre gyűlik össze – a menny kapuja. Az Istent dicsérő énekek, a Krisztus szolgái által elmondott szavak Isten eszközei arra, hogy egy népet készítsenek elő a mennyei gyülekezet magasztos istentiszteletére. (Youth’s Instructor, 1896. október 8.) {ML 286.2}   

Amikor belépünk az istentisztelet helyére, viselkedjünk tisztelettudóan. Csendesen foglaljuk el helyünket. Közönséges beszédet, sugdolózást, nevetgélést ne engedjünk meg az imádkozás házában, se istentisztelet előtt, se utána. {ML 286.3}   

Ha várnunk kell néhány percet az istentisztelet megkezdéséig, csendesen elmélkedve őrizzük meg az áhítat lelkületét. Szívünket emeljük fel imában Istenhez, hogy az istentisztelet áldást árasszon ránk, s a jelenlévők meggyőzésére és megtérésére vezessen. Gondoljunk arra, hogy mennyei küldöttek időznek ebben a házban. Nyugtalanságunk miatt az Istennel való érintkezés sok drága alkalmát veszítjük el, ha nem vagyunk jó hatással másokra az elmélkedés és imádkozás jó példája által. {ML 286.4}   

Tegyétek kedvessé és magasztossá gyermekeitek előtt a kereszténységet, segítsétek őket, hogy tapasztalatokat szerezhessenek Jézussal! Oktassátok őket arra, hogy tanúsítsanak tiszteletet Isten háza iránt. Amikor belépnek Isten templomába, szívüket hassa át a gondolat, hogy Isten van itt jelen, ez az Ő háza. Tiszta gondolatokra és szándékra van szükségünk, hiszen ez az a hely, ahol Isten találkozik népével és megáldja követőit. {ML 286.5}   

Szülők és gyermekek egyaránt fegyelmezetten és tisztelettel lépjenek be a szent hajlékba. (Bizonyságtételek, V. köt., 492–493. o.) {ML 286.6}   

{ML 286.7}