November 9. - A TE SEGÍTŐD ÉS MEGVÁLTÓD

Hogyan győzhetünk? {ML 317}   

„Hála legyen Istennek, aki a győzedelmet adja nekünk Krisztus által.” (Korinthusi I. levél 15,57) {ML 317.1}   

Jézus Krisztus hatalmat nyert mennyei Atyánktól, hogy isteni kegyelmét és erejét az embernek adja, és lehetővé tegye számunkra a győzelmet az Ő neve által. {ML 317.2}   

Mindnyájan ki vagyunk téve azoknak a kísértéseknek, amelyeket Jézus legyőzött, de erőt nyerünk a nagy Győző mindenható nevében, mert mindnyájunknak egyénileg is győznünk kell. (Review and Herald, 1874. szeptember 8.) {ML 317.3}   

Megváltónk ismeri a gyermek- és ifjúkor minden próbáját és bánatát. Ő is átélte mindazt, amitől te most szenvedsz. Jézust is ugyanolyan próbák és kísértések érték, amilyenek téged, azonban Őt sohasem győzte le a kísértő. Jézus életében nem volt semmi olyan, ami ne lett volna tiszta és nemes. Ő a te Segítőd és Megváltód. (Youth’s Instructor, 1901. augusztus 22.) {ML 317.4}   

Jézus isteni szeretettel és részvéttel teljes szíve azokhoz vonzódott leginkább, akik a legreménytelenebbül belebonyolódtak az ellenség csapdájába. Saját vérével írta alá az emberiség felszabadításának dokumentumát. {ML 317.5}   

Jézus nem akarja, hogy azok, akiket ilyen nagy áron váltott meg, az ellenség kísértéseinek célpontjai legyenek. Nem akarja, hogy az ellenség legyőzzön bennünket és elvesszünk. Ő, aki a lángok között járt hű tanúival, és megfékezte az oroszlánokat, éppen úgy kész most is munkálkodni értünk, hogy megfékezze a gonoszt a mi természetünkben. Ma ott áll a kegyelem oltáránál, és bemutatja Isten előtt azok imáit, akik a segítségét kérik. Nem küldi el a bűnbánó, megtört szívű bűnöst. Azokat, akik Őhozzá fordulnak menedékért, a rágalmazó nyelvek vádjai és a viszályok fölé emeli. Sem ember, sem gonosz angyal nem vádolhatja Isten gyermekeit. Krisztus egyesíti őket az Ő isteni-emberi természetével. (The Ministry of Healing, 90. o.) {ML 317.6}