Február 2. - MINDANNYIAN KAPUNK AJÁNDÉKOT

A Szentlélek ajándékai {ML 37}   

„Mindenkinek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint.” (Efézusi levél 4,7) {ML 37.1}   

A talentumok, amelyeket Krisztus a gyülekezetére bíz, azok a lelki ajándékok és áldások, amelyeket a Szentlélek által adott számunkra. „Némelyiknek ugyanis bölcsesség beszéde adatik a Lélek által, másiknak pedig tudomány beszéde ugyanazon Lélek szerint, egynek hit ugyanazon Lélek által, másnak gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által, némelyiknek csodatévő erők munkái, némelyiknek prófétálás; némelyiknek pedig lelkek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása, de mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.” (Korinthusi I. levél 12,8–11) Nem mindannyian ugyanazt az ajándékot kapjuk, de a Mester minden szolgájának szól a Lélek kegyelmi ajándékának ígérete. {ML 37.2}   

Mielőtt Krisztus eltávozott a tanítványaitól, „rájuk lehelt, és így szólt: Vegyétek a Szentlelket” (János evangéliuma 20,22). Megváltónk megígérte: „Íme én elküldöm nektek az én Atyám ígéretét.” (Lukács evangéliuma 24,49) „Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint”, a Lélek „osztogatván mindenkinek külön-külön, amint akarja” – az ajándékok már a mi tulajdonaink Krisztusban, de valódi birtokbavételük Isten Lelkének befogadásától függ. (Krisztus példázatai, 327. o.) {ML 37.3}   

Isten nem kér bennünket arra, hogy saját erőnkkel végezzük el a ránk váró munkát. Ő gondoskodott isteni segítségről minden nehézség esetére, s a mennyei segítséggel az emberi erőforrás nem versenyezhet. Szentlelkét adja nekünk segítségül, hogy megerősítse reménységünket és bizonyosságunkat, megvilágosítsa elménket, és megtisztítsa szívünket. (…) Nincs határa az olyan ember hasznos cselekedeteinek, aki énjét félretéve helyet ad szívében a Szentlélek munkálkodásának, s életét teljesen Istennek szenteli. (…) Krisztus kijelentette, hogy a Lélek isteni befolyása mindvégig az Ő követőivel lesz. (Bizonyságtételek, VIII. köt., 19–21. o.) {ML 37.4}