Május 7. - SZORGALOM

Egészséges élet {ML 131}   

„Amit hatalmadban van megcselekedni, tedd meg erőd szerint.” (Prédikátor könyve 9,12) {ML 131.1}   

Jézus életét a szorgalom jellemezte. A különféle munkák elvégzése során sokat mozgott, ezáltal erősödött testben-lélekben. Miután elvégezte a számára kijelölt munkát, ideje sem maradt haszontalan szórakozásokra. Szülei hasznos munkára és a nehézségek elviselésére nevelték. {ML 131.2}   

Krisztus példát ad a gyermekek és fiatalok számára. Gyermekkorában olyan körülmények között élt, amelyek kedveztek testi fejlődésének, hogy erkölcsi erőt nyerjen a kísértések legyőzésére, és szeplőtlen maradjon Názáret romlottsága közepette. {ML 131.3}   

Jézus a legértékesebb nevelést kapta szüleitől. Fizikai és szellemi elfoglaltságai – amelyek szükségesek voltak a feladatai elvégzéséhez – fejlesztették testi-lelki erejét. Szorgalma és visszavonultsága elzárta az utakat, amelyeken Sátán beléphetett volna az életébe, hogy hiábavalóságokkal kísértse. Jézus testben és lélekben erősödve előkészült felnőttkori kötelességei és küldetése teljesítésére. (Youth’s Instructor, 1893. július 27.) {ML 131.4}   

Jézus fáradhatatlan munkás volt. Sohasem élt az emberek között még valaki, akire annyi felelősség nehezedett volna, mint Megváltónkra. Soha senki más nem hordta a világ szomorúságainak és bűneinek nehéz terhét. Senki más nem dolgozott olyan önzetlen és önfeláldozó odaadással az emberek javáért. Mégis egészséges életet élt. Jézust testileg-lelkileg az áldozati bárány jelképezte, amelyben nem volt „hiba vagy fogyatkozás”. Testben és lélekben példaképe volt annak, amilyenné Isten szándéka szerint minden ember válhatna a törvény iránti engedelmesség által. (The Ministry of Healing, 65–66. o.)MH – 51. {ML 131.5}