23 - HÚSÉTELEK (FEHÉRJÉK FOLYTATÁSA)

Húsos étrend - a bűn következménye

639. Isten azt a táplálékot adta ősszüleinknek, amelyet terve szerint az emberiségnek fogyasztania kellene. Nem gondolt arra, hogy bármely teremtményének kioltsák életét. Édenben nem fordulhatott elő haláleset. A kert fáinak gyümölcse kielégítette az ember szükségletét. Isten csak az özönvíz után adott engedélyt az embernek, hogy állatok húsát fogyassza. Az özönvízben minden elpusztult, amiből az ember élhetett volna, azért az Úr szükségletüket látva, megengedte Noénak, hogy egye azoknak a tiszta állatoknak a húsát, amelyeket magával vitt a bárkába. De az állat húsa nem volt a legegészségesebb táplálék az ember számára. {CD 373.1}   

Az özönvíz előtti emberek vágyaik kielégítésére addig fogyasztották az állatok húsát, míg be nem telt engedetlenségük pohara, és Isten vízözönnel tisztította meg a földet az erkölcsi szennytől. Ekkor a harmadik borzalmas átok nyugodott meg a földön. Az első átok Ádám utódai és a föld ellen hangzott el az engedetlenség miatt. A második átok a talajt érte, miután Kain megölte fivérét, Ábelt. A harmadik, legrettenetesebb átok Istentől jött a földre az özönvízkor. {CD 373.2}   

Az özönvíz után az emberek meglehetősen sok húst fogyasztottak. Isten látta, hogy az ember útja megromlott; hogy hajlamos lett Teremtőjével szemben magát fennhéjázóan magasztalni és saját szívének hajlamait követni. Megengedte a hosszú életű embernek, hogy állati eredetű táplálékot fogyasszon és ezzel megrövidítette bűnös életét. Az özönvíz után az emberiség mérete gyorsan csökkenni kezdett és rövidebb életű lett. -1864. 4SpG 120, 121. {CD 373.3}   

Özönvíz előtti elfajulás

640. A régi világ lakói mértéktelenül ettek és ittak. Megkövetelték a húsételeket, noha Isten nem engedélyezte, hogy állati eredetű élelmet fogyasszanak. Túlzásba vitték az evést, ivást, és romlott étvágyuk nem ismert határt. Förtelmes bálványimádásra adták magukat. Erőszakosak, vérengzők és annyira romlottak lettek, hogy Isten nem tűrhette tovább őket. Vétkük pohara betelt, ezért Isten özönvízzel tisztította meg a földet az erkölcsi romlástól. Amikor az özönvíz után az emberek sokasodtak a föld színén, megfeledkeztek Istenről, ezért megrontották útjaikat őelőtte. A mértéktelenség mindmegannyi válfaja nagymértékben növekedett. -1865. H. L. 1. fej. 52. {CD 373.4}   

Izrael kudarca és lelki vesztesége

641. Az az étrend, melyet Isten kezdetben az embernek előírt, nem tartalmazott állati eredetű táplálékot. Az özönvízig, amíg a föld növényzete el nem pusztult, Isten nem is engedte meg az embernek a hús fogyasztását. {CD 374.1}   

Az ember édeni táplálékának megválasztásával az Úr egyszersmind a legjobb étrendet mutatta meg; Izraelt étrendjének megválasztásával Isten ugyanerre a leckére tanította. Kihozta őket Egyiptomból és vállalta nevelésüket, hogy olyan néppé legyenek, amelyet sajátjának ne-vezhet. Általuk akarta megáldani és tanítani a világot. Olyan táplálékkal látta el őket, amely e célt a legjobban szolgálta. Nem hússal, hanem mannával; "mennyei kenyérrel" táplálta őket. Adott ugyan nekik húst egy rövid ideig azért, mert elégedetlenkedtek, és zúgolódva Egyiptom húsosfazekai után kívánkoztak. A húsevés következtében a nép ezrei megbetegedtek és meghaltak. Mégsem fogadták soha szívesen a hús nélküli étrend korlátozásait. Az továbbra is nyílt vagy titkos elégedetlenség és zúgolódás forrása volt. Nem is állandósították. {CD 374.2}   

Kánaánba való belépésekor Izrael engedélyt kapott a hús fogyasztására, de óvatos korlátozásokkal, amelyeknek csökkenteniük kellett a húsevés káros következményeit. Tiltva volt a disznóhús és egyéb tisztátalannak minősített állatok - emlősök, madarak és halak - fogyasztása. A megengedett húsok zsíros részének és vérének fogyasztása is szigorúan tilos volt. {CD 374.3}   

Csakis jó állapotban levő állatok húsát fogyaszthatták. Széttépett elhullott állatot nem ehettek, sem olyant, amelynek vérét nem folyatták ki gondosan. {CD 374.4}   

Izrael sokat vesztett azzal, hogy eltért az Isten által megszabott étrendtől. Húsos étrendet kívántak, és viselték ennek következményeit. Jellemükben nem valósították meg a mennyei eszményképet, és nem váltották valóra Isten szándékát. Az Úr "megadá nekik, amit kívántak; és ösztövérséget bocsáta lelkükbe" (Zsolt 106:15). Többre értékelték a földieket a lelkieknél, és nem jutottak el az Isten által szándékolt szent felsőbbrendűségre. - 1905. NO 216, 217. {CD 375.1}   

A hústalan étrend célja a jellem módosítása

642. Az Úr világosan megmondta népének, hogy akkor részesülnek minden áldásban, ha megtartják parancsait és különleges nép lesznek. Mózes által figyelmeztette őket a pusztában, külön kihangsúlyozva, hogy az engedelmesség jutalma a jó egészség lesz. A gondolkodásnak rengeteg köze van a test, de különös en az emésztőszervek egészségéhez. Az Úr nem adott húst népének a pusztában, mert tudta, hogy a húsfogyasztás betegséget és lázadozó hajlamot támaszt. Jellemük megváltoztatása céljából a gondolkodás magasztosabb erőit hívta tevékeny életre, megvonva tőlük a kimúlt állatok húsát. Ehelyett az angyalok eledelét, a mennyei mannát adta nékik. - Ms 38,1898. {CD 375.2}   

A lázadás és annak büntetése

643. Isten továbbra is égből hullatott kenyérrel táplálta a héber sokaságot; mégis elégedetlenek voltak. Romlott étvágyuk húst követelt, amit Isten bölcsességében csaknem teljesen megvont tőlük. Sátán, a betegség és nyomorúság szerzője, ott közelíti meg Isten népét, ahol a legragyogóbb siker kecsegteti. Attól kezdve uralkodott nagymértékben az emberek étvágyán, hogy sikeres kísérletet tett Évával, rábeszélve őt, egyen a tiltott gyümölcsből. Kísértéseivel előbb az elegy sokasághoz, a hívő egyiptomiakhoz fordult, őket szította lázongó zúgolódásra. dk nem voltak megelégedve azzal az egészséges táplálékkal, amellyel Isten gondoskodott róluk. Romlott étvágyuk nagyobb változatosságot, különösen húst követelt. {CD 375.3}   

A zúgolódás rövidesen megfertőzte a nép csaknem teljes közösségét. Isten először nem elégítette ki érzéki étvágyukat, hanem büntetéssel látogatta meg őket, a legbűnösebbeket pedig égből sújtó villámmal emésztette meg. Ez ahelyett, hogy alázatra késztette volna őket, növelte lázadásukat. Amikor Mózes hallotta, hogy sátrának ajtajában, családja körében zokog és panaszkodik a nép, megneheztelt rájuk. Az Úr elé tárta helyzete nehézségeit, az izraeliták csökönyös lelkületét, valamint azt a helyzetet, amelybe Isten állította őt a nép előtt, annak a gondoskodó apának a szerepébe, aki magáénak tekinti népe szenvedéseit. {CD 376.1}   

Az Úr utasította Mózest, gyűjtsön elébe hetven vént, akikről tudta, hogy a nép vénei. Ezek nemcsak élemedett korú, hanem tekintélyes, jó belátású, tapasztalt férfiak voltak, akik alkalmasak a bírói vagy elöljárói tisztre. "Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nekem hetven férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak előjárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely tebenned van, és teszem őbeléjük, hogy viseljék teveled a népnek terhét, és ne viseljed te magad" (4Móz 11:16-17). {CD 376.2}   

A népnek pedig mondd meg: Készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek; mert sírtatok az Úr hallására, mondván: Kicsoda ad nekünk húst ennünk? mert jobban vala nekünk dolgunk Egyiptomban. Azért az Úr ad nektek húst, és enni fogtok. Nemcsak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem tíz napon, sem húsz napon; hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van; és sírtatok őelőtte mondván: Miért jöttünk ide ki Egyiptomból? (4Móz 11:18-20). {CD 376.3}   

És monda Mózes: Hatszázezer gyalogos e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod: Húst adok nekik, és esznek egy egész hónapig?! Nemde juhok és ökrök vágattatnak-é nékik, hogy elég legyen nékik? vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e nekik, hogy elég legyen nékik? Akkor monda az Úr Mózesnek: Avagy megrövidült-e az Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-e néked az én beszédem vagy nem? (4Móz 11:21-23). {CD 376.4}   

És szél jőve ki az Úrtól, és hoza fürjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egynapi járásnyira egy felől, és egynapi járásnyira más felől a tábor körül, és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén. Akkor felkele a nép és azon az egész napon, és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtének magoknak fürjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert, és kiteregeték azokat magoknak a tábor körül. {CD 377.1}   

A hús még foguk között vala, és meg sem emésztettel vala, amikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással (4Móz 11:31-33). {CD 377.2}   

Ez esetben az Úr megadta a népnek azt, ami nem volt jó nékik, mivel mindenáron azt követelték. Nem voltak hajlandók engedelmesen elfogadni az Úrtól azokat a dolgokat, amelyek javukra váltak volna. Ellenkezőleg. Átadták magukat a Mózes és az Úr elleni lázadó zúgolódásnak, mivel nem kapták meg azt, ami ártalmasnak bizonyult számukra. Romlott étvágyuk uralta őket, ezért kívánságuk szerint Isten húst adott nekik és megengedte, hogy elszenvedjék érzéki étvágyuk kielégítésének következményeit. Súlyos láz irtott ki nagyon sokat a népből. Akik a legvétkesebbek voltak a zúgolódásban, azok, mihelyt megízlelték a vágyott húst, már megölettek. Ha hagyták volna, hogy az Úr válassza meg táplálékukat, ha hálásak és elégedettek lettek volna azzal az eledellel, amelyből nyugodtan ehettek anélkül, hogy ártottak volna maguknak, akkor nem estek volna ki az Úr kegyéből és nem sújtotta volna őket büntetés lázongó zúgolódásaik miatt. Akkor nem haltak volna meg ezerszámra. - 1864. 4SpG 15-18. {CD 377.3}   

Isten szándéka Izraellel

644. Mikor Isten kivezette Izrael gyermekeit Egyiptomból az volt a célja, hogy tiszta, boldog és egészséges népként telepítse le őket Kánaán földjén. Vegyük szemügyre azokat az eszközöket, amelyek segítségéve! ezt megvalósította volna. Fegyelem alá vetette őket, ami - ha jó kedvvel követik - jót eredményezett volna nekik és utódaiknak. Nagymértékben megvonta tőlük a húst. Követelőzésüknek eleget téve adott ugyan húst közvetlenül a Sinai hegyhez való érkezés előtt, de csak egyetlen napig. Isten ugyanolyan könnyűszerrel adhatott volna nekik húst is, mint mannát, de ez a megszorítás a nép javára történt. Az volt a szándéka, hogy szükségleteiknek megfelelőbb táplálékot nyújt az izgalmi állapotot okozó ételnél, amelyhez sokan Egyiptomban hozzá szoktak. Egészségesebb állapotba kívánta hozni megromlott étvágyukat, hogy majd örvendeni tudjanak annak a tápláléknak - a föld gyümölcseinek -, amelyet Isten eredetileg nyújtott Ádámnak és Évának az Édenben. {CD 377.4}   

Ha hajlandók lettek volna megragadni étvágyukat, engedelmeskedni korlátozásainak, akkor a gyengeség és betegség ismeretlen lett volna köztük. Leszármazottaik testileg és szellemileg erősek lettek volna. Világosan felfogták volna az igazságot és a kötelességet, éleslátók és megbízható gondolkodásúak lettek volna. dk azonban nem voltak hajlandók alávetni magukat Isten követelményeinek, és így nem érték el az általa eléjük szabott mértéket, valamint azt az áldást sem, ami övék lehetett volna. Zúgolódtak Isten korlátozásai ellen, és Egyiptom húsos fazekai után vágytak. Isten adott ugyan nekik húst, dc az átoknak bizonyult számukra. - 1890. C.T.B.H. 118,119. {CD 378.1}   

Példa számunkra

645. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. "Mindezek pedig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett" (1Kor 10:6, ll). {CD 378.2}   

646. Battle Creekben az egyház általában nem támogatta példamutatással az intézményt. Nem tartották tiszteletben az egészségügyi megújulás világosságát azzal, hogy megvalósítsák azt családjukban. A betegség, amely sok családot ért Battle Creekben, nem fordult volna elő, ha követik az Istentől kapott fényt. Az ősi Izraelhez hasonlóan megvetették a világosságot, és nem láthatták többé étvágyuk féken tartásának szükségességét, mint az ősi Izrael. Izrael gyermekei húst akartak enni és azt mondták, amit ma is sokan mondanak: Meghalunk hús nélkül. Isten húst adott a lázongó Izraelnek, de átka vele volt. Ezerszámra haltak meg, amíg az annyira óhajtott hús foguk között volt. Az ősi Izrael intő példája előttünk áll, nehogy úgy tegyünk, mint ők. Figyelmeztetésül maradt fenn hitetlenségük és lázadásuk története, nehogy példájukat követve zúgolódjunk Isten követelményei ellen. Hogyan mehetünk el közönyösen mellette, a magunk útját választva, a magunk belátását követve, egyre messzebb távolodva Istentő" akárcsak a héberek? Isten, a nép keményszívűsége és bűnös hitetlensége miatt nem tehet hatalmas dolgokat érettük. {CD 378.3}   

Isten nem személyválogató. Minden nemzedékből azokat fogadja el, akik félik az Urat és jót cselekednek. Akik zúgolódnak, hitetlenkednek és lázadnak, azok nem nyerik el kedvezését és áldásait, amelyeket azoknak ígért, akik szeretik az igazságot és aszerint járnak. Akik rendelkeznek a világossággal, de nem követik azt, hanem semmibe veszik Isten követelményeit, észreveszik, hogy áldása átokká, kegyelme ítéletté változik. Isten azt akarja, hogy alázatot és engedelmességet tanuljunk, amint az ősi Izrael történetét olvassuk, amely választott és különleges népe volt, mégis pusztulást hozott magára saját útjának követése által - 1873. 3T 171, 172. {CD 379.1}   

647. Evésünk és ivásunk szokásai megmutatják, vajon a világhoz tartozunk-e vagy azokhoz, akiket az Úr az igazság hatalmas bárdjával elkülönített a világtól. Különleges népe lelkes a jó munkára. Isten szólt igéjében. Dániel és három társának esetében az egészségügyi megújulás tanítása rejlik. Isten szól Izrael gyermekeinek történelméből is, akiktől javukra igyekezett megvonni a húsételeket. Mennyei kenyérrel táplálta őket; "angyalok kenyerét" ette az ember (Zsolt 78:25). ők azonban földi étvágyukat serkentették, s minél inkább Egyiptom húsos fazekaira összpontosították gondolataikat, annál inkább gyűlölték azt az ételt, amit Isten adott nékik testük, szellemük és erkölcsük egészségére. Vágyakoztak a húsos fazék után, s ezzel ugyanazt tették, mint amit sokan a mi időnkben tesznek. - 1900. 6T 372. {CD 379.2}   

[További megállapítások az özönvíz előttiek és az izraeliták húsevéséről. - 231, 233.] {CD 380}   

Vissza az eredeti étrendhez!

648. Újra meg újra elém tárták, hogy Isten lépésről lépésre próbál visszavezetni minket eredeti tervéhez, hogy az ember a föld természetes termékeiből éljen. - [CT.BB. 11911890. CH. 450. {CD 380.1}   

649. Étrendünk álljon zöldségfélékből, gyümölcsökből és gabonafélékből. Egyetlen deka hús se jusson gyomrunkba. Természetellenes a hús fogyasztása. Vissza kell térnünk Istennek az ember teremtésénél tervbe vett eredeti szándékához. - Ms 115, 1903. {CD 380.2}   

650. Nincs-e már itt az ideje annak, hogy mindenki igyekezzék lemondani a húsról? Miként táplálkozhatnak még mindig hússal és egyéb testet-lelket károsító ételekkel azok, akik a mennyei angyalok társaságára méltó tisztességre és szentségre törekszenek? Miként olthatják ki Isten teremtményeinek életét, hogy húsukból élvezettel lakmározzanak? Inkább térjenek vissza a kezdetben kapott tápláló és Ízletes ételekhez! Gyakoroljanak irgalmasságot az Isten által teremtett és az uralmuk alá helyezett oktalan állatok iránt, és erre tanítsák gyermekeiket is! - 1905. NO 219. {CD 380.3}   

Előkészület az elváltozásra

651. Azok, akik az Úr eljövetelére várnak, végül felhagynak a húsevéssel. A hús nem lesz táplálékuk része. Sose tévesszük szem elől e célt és lankadatlanul törekedjünk ez irányba. El sem tudom képzelni, hogyha húst eszünk, akkor összhangban állnánk azzal a fénnyel, amelyet Isten jónak látott nékünk adni. Különösen azok szoktassák rá magukat, hogy gyümölcsön, gabonán és zöldségen éljenek, akik egészségügyi intézményeinkkel kapcsolatban állnak. Ha elvből cselekszünk e dolgokban, ha keresztény megújulókként neveljük Ízlésünket és Isten tervéhez igazítjuk étrendünket, akkor ez ügyben Istennek tetsző benyomást tehetünk másokra. -1890. CT.BB. 119. {CD 380.4}   

652. Nem az az ember főcélja, hogy étvágyát kielégítse. El kell látnunk testünk szükségleteit; de szükséges-e, hogy az embert étvágya uralja? Az a nép, amely szentségre, tisztaságra és kifinomultságra törekszik, hogy majd a mennyei angyalok társaságába léphessen, továbbra is kioltja Isten teremtményeinek életét, hogy fényűzően élvezze húsukat? Aszerint, amit az Úr elém tárt, meg fog változni a dolgoknak e rendje, és Isten különleges népe mértékletességet gyakorol minden dologban. - [CT.B.H. 48.] 1890. CH. 116. {CD 381.1}   

653. Akik oktatást nyertek a húsételek, tea, szemes kávé, a nehéz és egészségtelen ételek káros hatásáról, s akik eltökélték, hogy áldozathozatallal lépnek szövetségre Istennel, azok nem folytatják étvágyuk kielégítését azzal az élelemmel, amelyről tudják, hogy egészségtelen. Isten megkívánja, hogy tisztítsuk meg étvágyunkat és az ártalmas dolgok tekintetében önmegtagadást gyakoroljunk. El kell végeznünk e feladatot, mielőtt népe tökéletes népként állhat előtte. -1909. 9T 153, 154. {CD 381.2}   

654. A maradék egyház javát szolgálja az Úr tanácsa, hogy vesse el a hús, a tea, a kávé és más ártalmas élelem fogyasztását. Bőven akad más, amivel élhetünk, ami egészséges és jó. - Ms 71, 1908. {CD 381.3}   

Tökéletesítő szentség

655. Nagyobb megújulást kellene látni annak a népnek körében, amely állítja, hogy sóvárogva várja Krisztus közeli megjelenését. Az egészségügyi megújulásnak olyan eredményeket kell felmutatnia népünk körében, amilyet eddig még nem ért el. Ott vannak azok, akiknek jól kellene ismerniük a húsevésben rejlő veszélyt, de akik még mindig állatok húsát fogyasztják, veszedelembe sodorva testi, szellemi és lelki egészségüket. Sokan, akik csak félig tértek meg a húsevés kérdésében, eltávoznak Isten népétől, hogy többé ne járjanak együtt vele. {CD 382.1}   

Minden dolgunkban engedelmeskednünk kell az Isten által adott törvényeknek, hogy testi és lelki erőink összhangban működhessenek. Vannak, akiknél megvan az istenfélelem látszata, talán még az evangéliumot is hirdetik, mégis tisztátalanok, megszenteletlenek. Az igehirdetők legyenek az evésben, ivásban szigorúan megtartóztatók,. nehogy göröngyös ösvényt készítsenek lábuknak és a sántákat - a hitben gyengéket - letérítsék az útról Miközben az Isten által valaha közölt legkomolyabb, legfontosabb üzenetet hirdetik, az igazság ellen harcolnak azzal, hogy az evés és ivás helytelen szokásaiba merülnek. Ezzel elveszik annak az üzenetnek erejét, amelyet hirdetnek. {CD 382.2}   

Akik elnézik maguknak a húsevést, teaivást és a falánkságot, azok a fájdalom és halál aratásának magvát vetik. A gyomorba bevitt egészségtelen étel erősíti a lélek ellen küzdő vágyakat, és kifejleszti az alsóbbrendű hajlamokat A hús fogyasztása növeli a testies hajlamot, ez pedig csökkenti a lelkiséget, alkalmatlanná teszi az embert az igazság megértésére. {CD 382.3}   

Isten szava félreérthetetlenül figyelmeztet bennünket, ha nem tartóztatjuk meg magunkat a testies kívánságoktól; akkor testi természetünk ellene szegül lelki természetünknek. Az ínyenc ételek az egészség és béke ellen hadakoznak. Így intézményesített a háború az ember magasabb és alacsonyabb tulajdonságai között. Az alantasabb tulajdonságok - mert erősek és tevékenyek - elnyomják a lelket. Az ember magasabb érdekei veszélynek vannak kitéve a menny által meg nem szentelt étvágy kielégítésével - (RH 1902. máj. 27.) C. H. 575,576. {CD 382.4}   

656. Akik áhítják, hogy hisznek az igazságban, gondosan őrködjenek testük és szellemük ereje felett, hogy Isten és ügye semmiképpen ne szenvedjen szégyent szavuk vagy tettük miatt. Vessük Isten akarata alá szokásainkat és életmódunkat. Szenteljünk gondos figyelmet táplálkozásunkra. Félreérthetetlenül elém tárták, hogy Isten népe álljon ki határozottan a húsevés ellen. Küldte volna Isten harminc éven át népének azt az üzenetet: ha tiszta vért és tiszta gondolkodást akarnak, akkor hagyjanak fel a hús fogyasztásával ha nem akarta volna, hogy engedelmeskedjenek ez üzenetnek? A húsfogyasztással a testies természet erősödik, a lelki pedig gyengül. - Letter 48, 1902. {CD 383.1}   

657. A húsos étrend erkölcsi rombolása nem érzékelhető kevésbé, mint a testi betegségeké. A húsétel károsítja az egészséget, és ami hat a testre, ugyanúgy hat az értelemre és a lélekre is. Gondolj csak arra a kegyetlenségre, ami az állatokkal szemben a húsevéssel jár, és hogy ez miként hat az okozójára és a szemlélőjére. Mennyire aláássa azt a gyengédséget és emberi érzést, amellyel Istennek e teremtményeit tekintenünk kellene! - 1905. NO 315. {CD 383.2}   

658. Az állatok húsának fogyasztása romboló hatással van az erkölcsre és il test szervezetére. Ha visszakövetkeztetnénk az okozatról az okra, akkor a különféle betegségek a húsevés elkerülhetetlen következményeinek bizonyulnának. - Ms 22, 1887. {CD 383.3}   

659. Akik húst fogyasztanak, azok semmibe veszik mindazokat a figyelmeztetéseket, amelyeket Isten közölt e kérdést illetően. Semmi bizonyítékuk rá, hogy biztonságos ösvényen járnak. A leggyengébb kifogással sem rendelkeznek, amiért állatok húsát fogyasztják. Isten átka nyugszik az állatvilágon. Sok esetben a hús megromlik a gyomorban és betegséget okoz. A rákos betegség, a daganat, a tüdőbetegség legtöbbnyire a húsevésből származik. - Pacific Union Recorder [Csendes-óceáni Uniókonferencia jkv], 1902. okt. 9. {CD 383.4}   

660. Bár mindenki úgy ismerné fel e dolgokat, ahogyan elém tárták, akkor azok, akik most nemtörődöm magatartásúak, akik annyira közömbösek jellemépítésüket illetően, akik a húsos étrend élvezetéért könyörögnek, azok soha ki nem nyitnák szájukat az állatok húsa utáni étvágy igazolására. Az ilyen étrend megfertőzi a vért az erekben és felizgatja a testies szenvedélyeket. Gyengíti az éles felfogást, a gyors gondolkodást Isten és az igazság megértése, valamint az önismeret területén. - Ms. 3, 1897. {CD 384.1}   

A húsevés különösen veszélyes manapság

661. A hús sosem volt a legjobb táplálék, de fogyasztása most - az állatbetegségek rohamos szaporodása miatt - kétszeresen kifogásolható. 1905. NO 217. {CD 384.2}   

662. Az állatok egyre betegebbek, ezért rövidesen a hetednapi adventistákon kívül sokan elvetik majd az állati eredetű táplálékokat. Egészséges és tápláló ételeket kell készítenünk, hogy az embereknek ne kelljen húst fogyasztaniuk. - 1902. 71' 124. {CD 384.3}   

663. Az igazság ismerői mikor fognak már állást foglalni az ideiglenest és az örökkévalót érintő helyes elvek mellett? Miikor lesznek már hűségesek az egészségügyi megújulás elveihez? Mikor tanulják meg, hogy veszélyes a hús fogyasztása? Utasítottak: közöljem veletek, hogyha a húsevés valaha biztonságos is volt, manapság már nem az. - Ms 133,1902. {CD 384.4}   

664. Azt a világosságot bízták rám, hogy nemsokára abba ken hagynunk mindennemű állati eredetű táplálék fogyasztását. Még a tejet is el kell majd hagynunk. A betegségek rohamosan halmozódnak, Isten átka sújtja a földet, mert az ember miatt átkozottá lett. Az ember szokása és életmódja olyan állapotba taszította a földet, hogy az emberi család számára feltétlenül más élelemmel kell helyettesíteni az állati eredetű eleséget. Semmi szükségünk a húsra. Isten mással is tud táplálni bennünket. - Australasian Union Conference Record [Ausztrálázsiai Unió Konferencia jkv.] 1899. júl. 28. {CD 384.5}   

665. Ha tudnátok, hogy milyen húst esztek, ha élve látnátok az állatokat, amelyekből a húst kimúlt állapotukban ki hasítják, bizony undorodva fordulnátok el a húsételiektől. Azok az állatok, amelyeket megesztek, gyakran annyira kórosak, hogyha magukra hagynák őket, maguktól kimúlnának. De még amikor bennük van az élet lehelete, levágják és a piacra viszik. A legártalmasabb nedveket és mérgeket közvetlenül viszitek be szervezetetekbe, és még csak nem is tudtok róla. - 1870. 2T 404, 405. {CD 385.1}   

Az állatok szenvedése és annak kihatásai

666. Sokszor visznek piacra állatokat, és eladják táplálékként, amikor olyan betegek, hogy gazdájuk már nem meri tartani őket. Egyes olyan eljárások, amelyekkel eladásra felhizlalják őket, betegséget okoznak. A fénytől és a tiszta levegőtől elzárt mocskos istállók levegőjét belélegző, esetleg bomló táplálékon hizlalt állatok egész teste csakhamar fertőzött lesz a szennytől. {CD 385.2}   

Sok állatot visznek - szenvedések özönének kitéve - távoli piacokra. Elviszik őket a zöld legelőkről; tikkasztó, poros utakon, vagy piszkos kocsikba bezsúfolva fárasztó kilométereken át utaztatják őket. Sokszor órákon át éheztetve és szomjaztatva hajtják vágóhídra a szegény, lázas és kimerült jószágokat, hogy az emberek lakmározhassanak hullájukból. - 1905. NO 217. {CD 385.3}   

667. Sokan olyan betegségben halnak meg, amelyeket teljes egészében a húsfogyasztástól kaptak. A világ mégsem bölcsebb. Gyakran olyan állatokat hajtanak a vágóhídra, amelyeket hosszú távolságról hajszoltak odáig. Az úton felhevült a vérük. Jó húsban vannak ugyan, de megfosztották őket az egészséges testmozgástói, s amikor messzire szállítják, az állatok felpuffadnak, kimerülnek és ilyen állapotban mészárolják le őket eladásra. Vérük felhevült, és akik a húsukból esznek, mérget esznek. Némelyik emberen nem mindjárt látszik meg, másokat azonban éles fájdalmak támadnak meg, lázba, kolerába vagy valamilyen ismeretlen betegségbe halnak bele. {CD 385.4}   

Nagyon sok olyan állatot adnak el a város piacán, amelyekről eladóik jól tudják, hogy kórosak, de a vevők sem tudatlanok edo10gban. Különösen a nagyvárosokban öltött ez nagy méretet, és akik megeszik a húst, nem tudják, hogy beteg állatot esznek. {CD 386.1}   

Némelyik vágóhídra hajtott állat ösztönösen tudja, mi vár rá, ezért dühöngeni kezd és a szó szoros értelmében megőrül. Ilyen állapotban ölik le és húsát piacra viszik. Méreg a húsuk, és a fogyasztókban görcsöket, rángásokat, nyavalyatörést és hirtelen halált okoz. Mégsem a hús rovására írják e szenvedést. {CD 386.2}   

Némelyik állattal embertelenül bánnak, amikor a vágóhídra hajtják. A szó szoros értelmében kínozzák, majd miután órákon át rettentő kínokat szenvedett, megölik. Még akkor is vágtak disznót a piacra, amikor a dögvész már benne volt és mérgezett húsa ragályos beteg-séget terjesztett, amit nagy pusztulás követett. - 1864. 4SpG 147, 148. {CD 386.3}   

A húsevés betegségre és hirtelen halálra tesz hajlamossá

668. A húsevés tízszeresen hajlamosabbá tesz a megbetegedésre. - 1868. 2T 64. {CD 386.4}   

669. A világi orvosok nem tudják megmagyarázni az emberek közt előforduló betegségek gyors növekedését. Mi azonban tudjuk, hogy e szenvedés java részét a hús fogyasztása okozza. - Letter 83,1901. {CD 386.5}   

670. Az állatok betegesek, ezért ha elfogyasztjuk húsukat, akkor a betegség magját vetjük el szövetünkben és vérünkben. Amikor maláriás levegő változásainak vagyunk kitéve, akkor súlyosan megérezzük ezeket; de akkor is, amikor járványok és ragályos betegségek dü-höngnek, a szervezet nincs kellő állapotban, hogy ellenálljon a betegségnek. - 1896. TffU 8. {CD 386.6}   

671. Húsos ugyan a termetetek, de nem a jobbik fajta húsból. Csak ártalmatokra van rajtatok az a sok hús. Ha kevesebbet ennétek, ha tizenkettő vagy tizenöt kilót lefogynátok, akkor kevésbé lennétek hajlamosak a betegségre. A hús fogyasztása rossz minőségű húst és vért termelt bennetek. Szerveitek gyulladásosak, készen állnak a megbetegedésre. Ki vagytok téve a rajtaütésszerű megbetegedésnek és a hirtelen halálnak, mert nincs meg szervezetetekben az erő, hogy összeszedje magát, és ellen tudjon állni a betegségnek. Eljön majd az idő, amikor az az erő, és az az egészség, amivel most áltatod magad, gyengeségnek bizonyul. - 1868. 2T 61. {CD 387.1}   

Beteges vér

672. A Szentlélek késztetését éreztem, hogy némelyek elé tárjam azt a tényt, szenvedésük és betegségük okozója annak a fénynek a semmibevétele, amelyet az egészségügyi megújulásról kaptak. Rámutattam, hogy az elengedhetetlennek tartott húsos étrendjük teljesen fölösleges, és mivel abból vannak, amit esznek, ezért agyuk, csontjuk, izmuk egészségtelen állapotban van az elfogyasztott hústól; vérük szennyezett a helytelen étrend tói; mert a hús, amit ettek, beteg volt. Ettől egész szervezetük durva és romlott lett. - 1896. TffU 4. {CD 387.2}   

673. A húsételek gyengítik a vért. Főzd a húst fűszerezetten, egyél utána nehéz süteményeket és biztos, hogy rossz minőségű lesz a véred. Az efféle ételek emésztése túlterheli a szervezetet. A gyümölcs vagy húsvagdalékkal töltött pástétom és ecettel savanyított ételek melyeknek nincs helye egyetlen ember gyomrában sem - nyomorúságos vért adnak. A helytelenül főzött, kicsiny mennyiségű ételekből nem lehet jó vért képezni. A húsétel, a nehéz étel, de a szegényes táplálkozás is ugyanarra a következményre vezet. - 1870. 2T 368. {CD 387.3}   

674. Rákos, daganatos és mindennemű gyulladásos betegség javarészt a húsevésből származik. {CD 388.1}   

674. Az Istentől nyert világosságból tudom, hogy a rák és a daganatok gyakorisága nagyban az állatok durva életének köszönhető. - 1896. TffU 7. {CD 388.2}   

Rák, tüdőbaj és daganat

675. A húsos étrend komoly kérdés: állatok húsán éljen-e az ember? Az Istentől nyert világosság alapján azt felelem: nem, semmi esetre sem. Az egészségügyi megújulás intézményei ilyen értelemben neveljék az embereket. Azok az orvosok, akik áhítják, hogy ismerik az emberek szervezetét, ne bátorítsák betegeiket a hús fogyasztására. Mutassanak rá, hogy az állatvilágban mennyire növekednek a betegségek. A húsvizsgálók tanúsága szerint alig akad egészséges állat, ezért a főleg húsos ételekkel való táplálkozás mindenféle betegség - rák, daganat, görvélykór, tüdővész é5 számos ehhez hasonlók - megszerzésévei jár. - Ms 3, 1897. {CD 388.3}   

676. A húsevők aligha tudják, mit esznek. Ha alkalmuk lenne látni az élő vágóállatot, és tudnák, milyen minőségű húst esznek, sokszor undorral fordulnának el attól. Az emberek állandóan tuberkulózissal és rákkal fertőzött húst fogyasztanak. A tuberkulózis, a rák és más halálos betegségek így továbbítódnak. - 1905. NO 217. {CD 388.4}   

677. Sok hitvalló keresztény asszony naponta számos olyan fogással teríti meg az asztalt, amely izgatja a gyomrot, és a szervezetet rendellenes állapotba hozza. Némely családnál a húsétel képezi a főtáplálékot, míg meg nem telik a vérük rákos és görvélyes nedvekkel. Abból áll a testük, amit megesznek. De ha szenvedés és betegség tör rájuk, azt a Gondviselés csapásának tekintik. - 1875. 3T 563. {CD 388.5}   

Csökkenti a szellemi frissességet

678. Akik sok húst esznek, azok nem mindig rendelkeznek tiszta aggyal és élénk szellemi élettel, mert az állatok húsának fogyasztása sokszor kövérséget okoz és elzsibbasztja a gondolkodás finomabb fogékonyságait. - [C.T.BB. 47] 1890. C. H. 115. {CD 389.1}   

679. Isten azt akarja, hogy népének felfogóképessége tiszta és kemény munkára alkalmas legyen. De ha húsételeken éltek, ne várjátok, hogy elmétek gyümölcsöző legyen. Meg kell tisztítanotok gondolataitokat; akkor majd Isten áldása megnyugszik népén. - General Conference Bulletin, 1901. ápr. 12. {CD 389.2}   

680. Akik sok húst esznek, azok számára lehetetlen, hogy agyuk tiszta és szellemük friss legyen. -1868. 2T 62,63. {CD 389.3}   

681. Riasztó nemtörődömség uralkodik a tudatalatti érzékiség kérdése körül. Szokás a hús fogyasztása. Ez pedig az ember szervezetének alantasabb szenvedélyeit serkenti. - 1896. TffU 4. {CD 389.4}   

682. A húsos étrend megváltoztatja az ember természetét és erősíti benne a testies vonásokat. Abból vagyunk, amit megeszünk, ezért a sok hús fogyasztása csökkenti a szellemi tevékenységet. A diákok sokkal többre mennének tanulmányaikban, ha sose kóstolnák meg a húst. Amikor a húsevéssel az emberi eszköz testies oldalát erősítik, akkor ezzel arányban csökken a szellemi képesség. Sikeresebben érhető el és tartható fenn a vallásos élet, ha elvetjük a húst, mert ez az étrend fokozott életre serkenti az érzéki vonásokat, másrészt gyengíti az erkölcsi és lelki természetet. "Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen" (Gal 5:17). TffU 7. {CD 389.5}   

Erősíti az alantas szenvedélyeket

683. Ha volt valaha idő, amikor ragaszkodni kellett az egyszerű étrendhez, az most van. Ne tálaljunk gyermekeinknek húst. Annak befolyása felizgatja és erősíti az alantas szenvedélyeket és tompítja az erkölcsi erőt. - 1869. 2T 352. {CD 389.6}   

684. Közölték velem, hogy a hús fogyasztása testies természethez vezet és megfosztja a férfiakat és nőket attól a szeretettől és együttérzéstől, amelyet mindenki iránt érezniük kellene. Abból épülünk fel, amit megeszünk, s akiknek eledele jórészt állati eredetű táplálékból áll, azok olyan állapotba kerülnek, ahol az alantasabb szenvedélyek veszik át a parancsnokságot lényük magasztosabb erői felett. {CD 390.1}   

Nem jelölünk ki semmiféle pontos szabályt, amit követnetek kellene a táplálkozásnál. Sokféle egészséges étel kapható. Annyit mégis kijelentünk, hogy a húsétel nem megfelelő Isten népe számára. Testiessé teszi az embert. Az olyan országban, ahol bőven van gyümölcs, gabona és dióféle, hogyan gondolhatja valaki, hogy feltétlenül hússal kell táplálkoznia? - Ms 50, 1904 {CD 390.2}   

685. Ha a dolgok olyanok lennének, mint amilyeneknek lenniük kellene a háztartásban, melyekből a gyülekezetek összetevődnek, kétszeres szolgálatot tehetnénk az Úrnak. Azt a világosságot kaptam, hogy a leghatározottabb üzenetet kell hordoznom az egészségügyi megújulás terén. Akik hússal táplálkoznak, azok alantasabb tulajdonságaikat erősítik, és egyengetik a betegség útját, amely magához kötözi őket. _ Letter 200, 1903. {CD 390.3}   

686. Családotok leginkább húseledelen él, ami erősíti a testies vonásokat, másrészt gyengíti a szellemi életet. Abból vagyunk, amit eszünk, s ha főképp húst fogyasztunk, akkor annak természetét öltjük magunkra. Szervezetetek közönségesebb oldalát tápláltátok, közben egyre jobban gyengítettétek a finomabb területet. -1868. 2T 60, 61. {CD 390.4}   

687. Szeretnénk, ha mielőtt ez az értekezlet véget érne, Isten szavának mindent átható igazsága megragadná népünk tagjait. Szeretnénk, hogy megértsék, az állatok húsa nem a megfelelő táplálék számukra. Az ilyen étrend kifejleszti bennük és gyermekeikben a testies szenvedélyeket. Isten azt akarja, hogy az étkezés, öltözködés és munka helyes szokásaira neveljük gyermekeinket. Azt akarja, hogy megtegyük a tőlünk telhetőt az elromlott gépezet megjavítására. - General Conference Bulletin, 1901. ápr. 12. {CD 390.5}   

[A hús és a nehéz ételek hatása a gyermekekre. - 348,350,356,357,361,578,621,711.] {CD 391}   

A legbiztosabb út

688. A rendszeres húsevés csökkenti a szellemi, erkölcsi és testi erőt. A hús fogyasztása megzavarja a szervezetet, ködössé teszi az agyat, tompítja az erkölcsi érzéket. Azt tanácsoljuk néktek, kedves testvéreim, a legbiztonságosabb út, ha elhagyjátok a húsevést. -1868. 2T 64. {CD 391.1}   

Nem ismerik fel az okot

689. A húsos étrend következményei nem azonnal vehetők észre, ám ez korántsem bizonyítja azt, hogy ártalmatlan. Kevesen hiszik, hogy a húsétel mérgezte meg vérüket, és okozta szenvedésüket. - 1905. NO 218. {CD 391.2}   

690. Különböző oldaláról világították meg előttem e tárgyat. A húsevés okozta halandóságot nem fogják fel; ha ezt felismernék, nem hallanánk több érvet és kifogást elhangzani az étvágynak a hússal való kielégítése mellett. Akad sok jó táplálék, amivel kielégíthetjük éhségünket anélkül, hogy húst helyeznénk asztalunkra étlapunk összeállítása céljából. - 1896. TffU 8. {CD 391.3}   

691. Sokan olyan betegségbe halnak bele, amely teljes egészében a húsevéstől származik, de az igazi okot alig gyanítják. Némelyek nem érzik meg azonnal annak hatását, de ez nem bizonyíték arra, hogy nem árt nekik. Az biztosan elvégzi munkáját a szervezetben, miközben az áldozatnak fogalma sincs erről. - 1890. CH. 115. {CD 391.4}   

692. Ismételten azt hoztad fel húsevésed védelmére: "Bármennyire árt is másoknak, nekem akkor sem, hiszen egész életemben azzal éltem." Mégsem tudod, milyen egészséges lennél, ha mindig tartózkodtál volna a húsevéstől. - 1868. 2T 61. {CD 391.5}   

A disznóhús különösen árt

693. Isten fényt és tudást nyújtott neked. Állítod, hiszed, hogy az közvetlenül tőle jött, tanítván téged étvágyad megtagadására. Tudod, hogy a sertéshús fogyasztása ellenkezik kifejezett parancsával, amely nem azért adatott, hogy megmutassa hatalmát, hanem mert ártalmas a fogyasztókra. Fogyasztásától a vér tisztátalan lesz, görvélykór és a test nedveinek más megbetegedése ássa alá a rendszert és az egész szervezet szenved. különösen az agy finom, érzékeny idegei gyengülnek el és annyira ködössé válnak, hogy nem ismerik fel a szent dolgokat, hanem a közönséges Ügyekkel helyezik egy szintre. - 1868. 2T 96. {CD 392.1}   

694. A disznó szövetei hemzsegnek a parazitáktól. A disznóról Isten ezt mondta: "Tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestüket se illessétek" (5Móz 14:8). Ez a parancs azért hangzott el, mert a disznóhús nem alkalmas táplálkozásra. A disznó szennyevő állat, és csak ez a rendeltetése. Soha semmilyen körülmények között nem volt húsa alkalmas emberi táplálkozásra. - 1905. NO 217. {CD 392.2}   

695. Bár a sertéshús az egyik legelterjedtebb élelmiszercikk, mégis a legártalmasabb. Isten nem csupán azért tiltotta el a hébereket a sertéshús evésétől, hogy ezzel tekintélyét mutassa meg, hanem mert a sertés nem megfelelő táplálék az ember számára. Görvélykórral tölti meg a szervezetet, s különösen a meleg éghajlat alatt leprát és különféle betegséget okoz. A meleg éghajlat alatt sokkal jobban árt a szervezetnek, mint a hűvösebb éghajlaton. Isten sohasem akarta, hogy bármily körülmények között fogyasszák a disznóhúst. A sertéshúst a pogányok használták élelmiszercikként és az amerikai nép is bőségesen fogyasztja fontos táplálékként. A disznóhús természetes állapotában nem elég ízletes. Az erős fűszerezés teszi kívánatossá, de ez még ártalmasabbá teszi. A sertéshús minden más húsnál rosszabb vért ad. Akik sok sertést fogyasztanak, azok csak betegek lehetnek. Akik sokat dolgoznak a szabadban, azokon nem ütközik ki annyira a disznóhús evésének káros hatása, mint azokon, akik legtöbbnyire zárt helyiségekben, ülő és szellemi foglalkozást folytatnak. {CD 392.3}   

De nemcsak a testi egészségnek árt a sertésfogyasztás. Kihat az agyra, eltompítja azok érzékenyebb fogékonyságát, akik e közönséges táplálékot fogyasztják. Lehetetlen, hogy az olyan élőlény húsa egészséges legyen, aminek a szenny a természetes eleme, és ami minden undorító dolgot felfal. A disznó húsa is abból áll, amit megevett. Ha az emberek megeszik húsát, akkor az () húsuk, vérük is romlott lesz a sertéshússal magukhoz vett tisztátalanság által. {CD 393.1}   

A sertésfogyasztás görvélykort, bélpoklosságot és rákos daganatot okoz. A sertésfogyasztás a legsúlyosabb szenvedést zúdítja az emberiségre. - 1865. H. L. 1. fej. 58. {CD 393.2}   

[Dániel és a sertéshúsevés. - 34.] {CD 393}   

Állati zsiradék és vér

596. Távolról sem mondható el családodról, hogy jó egészségnek örvend. Állati zsírt használtok, amit Isten szava kifejezetten tilt. "Örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken: semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek!" "És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken: se madárnak, se baromnak vérét. Valaki megeszik valamiféle vért, az az ember gyomláltassék ki az ő népe közül" (3Móz 3:17, 7:26-27). 1868. 2T 61. {CD 393.3}   

697. A húst zsírszagot árasztva szolgálják fel, mert így felel meg a romlott ízlésnek. Fényűzésként fogyasztják az állat vérét és zsírját. Az Úr különleges utasítást adott, hogy ezeket ne együk. Miért? Mert fogyasztásuk beteges vér keringését idézné elő az ember szervezetében. Az Úr rendkívüli utasításainak semmibevétele különböző nehézségeket és betegségeket hozott az emberekre. Ha azt veszik szervezetükbe, amiből nem tudnak jó húst és vért előállítani, akkor el kell viselniük Isten szava semmibevételének következményeit. - Letter 102, 1896. {CD 393.4}   

A hal gyakran fertőzött

698. Sok helyen a halak megfertőződnek a megevett piszoktói, és megbetegednek. Ez különösen akkor következik be, ha érintkezésbe kerülnek nagyvárosok csatornavizével. A szennycsatornából táplálkozó halak elkerülnek távoli, tiszta, friss vizekre, és ott fogják ki őket, ahol a víz tiszta és friss, és esznek belőlük olyanok, akik nem is sejtik a veszélyt, és belehalnak e halak okozta betegségbe. - 1905. NO 218. {CD 394.1}   

A válságállapotok felismerése

699. Ahol bőven lehet kapni jó tejet és gyümölcsöt, ott nem lehet indokolni az állatok húsának fogyasztását: semmi szükség, hogy mindennapi szükségleteink ellátására Isten teremtményeinek életét elvegyük. Bizonyos betegségeknél vagy kimerülésnél ajánlatosnak vélhetik kevés hús fogyasztását, de akkor is nagyon vigyázzanak, hogy egészséges állatok húsát fogyasszák. Nagyon komoly kérdéssé vált, hogy a világnak eme korszakában fogyasszunk-e húst? Jobb lenne sohasem enni húst, semmint egészségtelen állatok húsával táplálkozni. Mikor nem tudtam szert tenni arra a táplálékra, amelyre szükségem volt, elvétve fogyasztottam egy kevés húst: azonban egyre inkább mellőzöm - 1890. C.T.B.H. 117,118. {CD 394.2}   

[Ellen G. White olykor kénytelen volt kevés húst fogyasztani. - Függelék 1:10.] {CD 394}   

700. Némelyek őszintén úgy vélik, hogy a helyes étrend túlnyomórészt kásából áll. Ha valaki legtöbbnyire kásán él, az nem biztosít egészséges emésztőszervet, mivel nagyon is hasonlít a folyadékokra. Szorgalmazzátok inkább a gyümölcs, zöldség és kenyér fogyasztását. A húsos étrend nem a legmegfelelőbb táplálék, ennek ellenére sem helyezkedek arra az álláspontra, hogy mindenkinek el kell vetnie a húst. Akinek gyenge az emésztőszerve, az fogyaszthat húst, ha nem tud zöldséget, gyümölcsöt vagy kását enni. Ha a legkitűnőbb egészségre törekszünk, kerüljük el a zöldség és gyümölcs egyazon étkezésnél való fogyasztását. Ha gyenge a gyomrunk, akkor ez a kettő együtt fájdalmat okoz, az agy bizonytalan lesz, s képtelen a szellemi erőfeszítésre. Fogyasszunk gyümölcsöt az egyik étkezésnél, zöldséget pedig a következő alkalommal. {CD 394.3}   

Édes kalácsok, pudingok és sodók megzavarják az emésztőszerveket; miért kísértsük az asztalunk körül ülőket azzal, hogy ilyeneket tálalunk eléjük? Minél több helyet adunk a tanítók és tanulók étrendjében a húsnak, annál kevésbé lesz képes agyuk a lelki dolgok fel-fogására. A testies tulajdonságok megerősödnek és az agy finom fogékonysága eltompul. A szellemi erők összeomlásának nem a szorgalmas tanulás az oka. A helytelen étrend, a rendszertelen táplálkozás, a testgyakorlás hiánya a fő ok. A táplálkozás és alvás rendszertelen órái kimerítik az agy képességeit. - Y. I. 1894, máj. 31. {CD 395.1}   

[1884-ben nem állnak készen intézményeinkben, hogy teljesen elvessék a húsevést, bár végül mégis rá kell szánniuk magukat erre a lépésre. - 720.] {CD 395}   

[Jobb az egészséges húsétel, mint a sok tej és cukor fogyasztása. - 527,533.] {CD 395}   

[Az orvosok ne tanácsolják a húsevést, mégse tiltsák el erőszakkal. - 434, 438.] {CD 395}   

[Lehet, hogy a tüdővészben haldoklóknak nem okos dolog abbahagyni a húsevést. - 435.] {CD 395}   

[Ne tiltsuk el a húst, ha nincs megfelelő húsnélküli táplálék! - 796.] {CD 395}   

[A húsétel nem megfelelő táplálék Isten népe számára olyan országokban, ahol bőven van gyümölcs, gabona és dióféle. - 719.] {CD 395}   

[A szanatóriumokban a beteg szobájában szolgálják fel a húst. - 437.] {CD 395}   

Elegendő a hústalan étrend

701. Az egészséghez és erőnléthez semmi szükség a húsra. Ha szükséges lenne, akkor a bűnbeesés előtt az Úr hibát követett el, amikor Ádámnak és Évának táplálékról gondoskodott. A kellő táplálkozás mindmegannyi eleme ott található a gyümölcsökben, zöldségekben és ga-bonákban. - RH 1883. máj. 8. {CD 395.2}   

702. Tévedés azt hinni, hogy az izomerő a húsételek fogyasztásának függvénye. Hús nélkül a szervezet szükségletei jobban kielégíthetők, és jobb egészség élvezhető. A gabonamagvak gyümölccsel, dió- és főzelékfélékkel együtt jó vér termeléséhez szükséges minden tápértéket tartalmaznak. Ezeket az alkotóelemeket a húsos étrend nem tudja olyan jól és olyan teljesen nyújtani. Ha az ember egészsége és energiája megkívánná a húsfogyasztást, akkor Isten kezdetben húst is választott volna az ember táplálékául. - 1905. NO 218. {CD 396.1}   

[A szegényes étrendnél sem ajánlatos a húsfogyasztás. - 319.] {CD 396}   

Miért fogyasszunk másodkézbó1 való táplálékot?

703. Az állatok zöldségfélékkel és gabonákkal táplálkoznak. A zöldfélét talán állativá kellene tennünk és előbb az állatok szervezete kell, hogy bekebelezze, mielőtt hozzánk jutna? Úgy kell talán szert tennünk zöldségek fogyasztására, hogy kimúlt teremtmények húsát esszük? Isten gyümölcsöt adott - természetes állapotában - ősszüleinknek. Ádámra bízta a kertet, hogy rendben tartsa és gondozza, majd így szólt: ez legyen táplálékotok. Egyetlen állatnak sem kellett táplálékul másik állatot megölnie. - Letter 72, 1896. {CD 396.2}   

704. A húsevők a magvakat és a zöldségféléket "másodkézből" kapják; mert az állatok e növényekből merítik a fejlődésükhöz szükséges tápanyagokat. A magvakban és zöldségfélékben levő élet felszívódik fogyasztójuk szervezetébe. Mi pedig az állat húsának elfogyasztása által jutunk hozzá. Mennyivel jobb közvetlenül megkapni a tápértéket az Isten által táplálékként rendelt ételek fogyasztása útján. - 1905. NO 217. {CD 396.3}   

A hús jellegzetes élénkítőszer

705. Sok esetben a húsevés abbahagyását bizonyos gyengeségérzet, bágyadtság kíséri. Sokan ezt hozzák fel érvként a hús nélkülözhetetlenségének bizonyítására. Pedig csak azért van hiányérzetük, mert a húsételek izgató hatásúak, hevítik a vért és felkorbácsolják az ide-geket. Egyeseknek éppoly nehéz lemondani a húsról, mint az iszákosnak az italról. De a változtatás jót fog tenni nekik. - 1905. NO 218. {CD 396.4}   

[Lásd: 61!] {CD 397}   

706. A húsételek is károsak. Természetes izgató hatásuk legyen elegendő érv fogyasztásuk ellen. Az állatok majdnem általános beteges állapota kétszeresen kifogásolhatóvá teszi fogyasztásukat. A hús izgatja az idegeket és felingerli a szenvedélyeket, ami által az erők egyensúlyát az alacsonyabb ösztönök felé billenti. - 1903. EÉ 203. {CD 397.1}   

707. Eléggé meglepett az érved, hogy miért tartja fenn erődet a húsétrend, de ha kivonod magad e kérdésből, akkor józan eszed arra tanít, hogy a húsos étrend nem is olyan előnyös, mint képzeled. Jól tudod, mit felelnél a dohányosnak, ha a dohányzás mellett azokat az érveket hozná fel, amelyekkel te indokolod, hogy miért fogyasztod továbbra is a húst. {CD 397.2}   

Az a gyengeség, amely akkor vett elő, amikor nem ettél húst, az egyik legerősebb érv, amelyet eléd tudnék tárni, amiért abba kell hagynod a fogyasztását. Akik hússal élnek, élénkséget tapasztalnak a húsfogyasztás után, és azt képzelik, attól erősebbek. Miután valaki abbahagyta a húsevést, egy időre gyengeséget érezhet, de miután a szervezete megtisztult az ilyen étrend hatásától, már nem érzi többé ezt a gyengeséget, s nem kívánja azt, ami mellett azelőtt kardoskodott, hogy az elengedhetetlen az erőnléthez. - Letter 73a, 1896. {CD 397.3}   

[A lankadtság, melyet E. G. White tapasztalt, mikor sok húst fogyasztott. Függelék 1:4, 5, 10.] {CD 397}   

[E. G. White küzdelme, mikor felcserélte húsos étrendjét. – Függelék 1:4,5.] {CD 397}   

Gondoskodjatok. a hús pótlásáról!

708. A húst - elhagyása esetén - pótolni kell gabonamagvakkal, diófélékkel, zöldséggel és gyümölccsel, melyek egyrészt táplálóak, másrészt étvágygerjesztőek. Erre különösen a gyenge fizikumúaknak van szükségük, valamint az állandóan kimerítő munkát végzőknek. Egyes országokban, ahol nagy a szegénység, a hús a legolcsóbb étel. Ilyen körülmények között nehezebb változtatni, de azért nem lehetetlen. Tekintetbe kell venni azonban az emberek helyzetét és egy életen át megrögződött szokások hatalmát is. Még a helyes eszméket sem szabad helytelenül kezelni. Senkit sem szabad hirtelen változtatásra biztatni. A húst tápláló és olcsó ételekkel kell pótolni. E dologban nagyon sok múlik a szakácson. Gondossággal és ügyességgel olyan tápláló és étvágygerjesztő ételeket lehet készíteni, melyek nagymértékben pótolják a húst. {CD 397.4}   

Minden esetben hassatok az emberek lelkiismeretére, nyerjétek meg az akaratukat, kínáljatok ízletes, tápláló ételeket, és akkor szívesen változtatnak, sőt nemsokára nem is fogják a húst kívánni. - 1905. NO 219. {CD 398.1}   

709. Az egyik legfontosabb tudás a helyes főzés. Különösen ott nagyon fontos követelmény a jó főzés, ahol nem a húst tekintik fő élelmiszercikknek. Készíteni kell valamit, ami átveszi a hús helyét, s ezt a helyettesítőt jól kell elkészíteni, nehogy visszasírjuk a húst. - Letter 60a, 1896 {CD 398.2}   

[Váltsatok át értelmesen! - 320,380.] {CD 398}   

[Kielégítő táplálékra van szükség, mikor elhagyjuk a húst. - 320.] {CD 398}   

[Isten rátermettséget ad egészséges táplálék készítéséhez, hogy pótolják a húst. - 376,400,401,404.] {CD 398}   

[Helyettesítsük a húst gyümölccsel, gabonával, diófélékkel és zöldségfélékkel! - 472, 483, 484, 513.] {CD 398}   

Ésszerűtlen kifogások

710. Amikor Sátán megszállja valakinek a gondolkodását, ott mily hamar elhalványodik és elveszíti erejét az Ur kegyelmesen nyújtott világossága és utasítása .. Hányan hoznak fel kifogásokat és kitalált szükségleteket, hogy ezekkel mentegessék helytelen útjukat, amikor mellőzik a fényt és lábbal tapossák a világosságot. Tudom, miről beszélek. Az a legsúlyosabb érv az egészségügyi megújulás ellen, hogy ez a nép nem él aszerint; mégis azt hangoztatják nagy komolyan, hogy nem tudnak az egészségügyi megújulás szerint élni és nem tudják fenntartani erejüket. {CD 398.3}   

Az ilyen esetekben mindig találnak kifogásokat, hogy miért nem tudnak az egészségügyi megújulás szerint élni Ezért nem követik azt és nem is húzhatnak hasznot abból. Némelyek abba a tévedésbe esnek, hogy mivel mellőzik a húst, azt nem kell pótolniuk a legkitűnőbb gyümölccsel és zöldséggel, a lehető legtermészetesebben elkészítve zsiradéktói és fűszertől mentesen. Pedig ha ügyesen összeválogatják az adományokat, amelyekkel a Teremtő körülvette őket, ha szülők és gyermekek tiszta lelkiismerettel, egy akarattal hozzáfognának a munkához, akkor ízlene nekik az egyszerű étrend és képesek lennének az egészségügyi megújulásról megértően beszélni. Akiket nem győztek meg az egészségügyi megújulásról és akik sosem fogadták el azt teljesen, azok nem mondhatnak ítéletet áldásairól. Akik időnként megengedik maguknak, hogy étvágyukat egy-egy hízott pulyka vagy más húsfélék fogyasztásával kielégítsék, azok megrontják étvágyukat és nem tudják megítélni a megújulás rendszerének előnyeit. Az étvágy és nem az elv uralja őket. - 1870. 2T 486, 487. {CD 399.1}   

Komoly felhívás a megújulásra

711. Sok szülő úgy cselekszik, mintha eszét vesztette volna. A közönyösségtől, a romlott étvágy tói és a lealjasító szenvedélyek kielégítésétől megbénultak. Lelkészeink, akik tudják az igazságot, rázzák fel népünket bénult állapotából, és vezessék rá mindazok elvetésére, ami felébreszti a húsételek utáni vágyat. Ha elhanyagolják a megújulást, elveszítik lelki erejüket és bűnös kívánságuk által egyre inkább lerontják azt. A mennyei világegyetemet undorral eltöltő, az emberi lényeket az állatoknál mélyebbre lefokozó szokásokat gyakorolják sok otthonban. Akik tudják az igazságot, mondják: "tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek" (1Pt 2:11). {CD 399.2}   

Egyetlen lelkész se járjon elől rossz példával a húsevés terén. dk is, családjuk is éljenek az egészségügyi megújulás fényének magas színvonalán. Lelkészeink ne testiesítsék le saját és gyermekeik természetét. Azokat a gyermekeket, akiknek nem korlátozták a kívánságait, az a kísértés környékezi, hogy ne csak a mértéktelenség közönséges szokásaiba merüljenek bele, hanem szabad folyást engedjenek alantas szenvedélyeiknek, semmibe véve a tisztaságot és az erkölcsöt. Sátán őket nemcsak testük megrontására veszi rá, hanem arra is, hogy másoknak gonosz dolgokat suttogjanak. Ha a szülőket elvakította a bűn, akkor legtöbbször észre sem veszik e dolgokat. {CD 399.3}   

A városokban élő szülőkhöz az Úr ezt a figyelmeztető kiáltást küldi: Gyűjtsétek házaitokba gyermekeiteket! Gyűjtsétek őket össze, távol azoktól, akik semmibe veszik Isten parancsait, akik gonoszságot tanítanak és művelnek. Fussatok ki a városokból, amilyen gyorsan csak tudtok! {CD 400.1}   

A szülők szerény otthont találhatnak maguknak vidéken művelésre alkalmas földdel, ahol gyümölcsösük lehet és zöldséget, apró gyümölcsöt termelhetnek, hogy helyettesítsék a húst, amely annyira megrontja az erekben áramló, életadó vért. - Ms 133, 1902. {CD 400.2}   

Ellenálló erő böjt és ima által

712. Ha étvágyad hangosan követeli a húst, akkor szükséges, hogy böjtölj és könyörögj az Úrhoz, adja kegyelmét, hogy megtagadd a test kívánságát, amely a lélek ellen küzd. - Letter 73,1896. {CD 400.3}   

[A böjt előnyös, amikor a húsról és nehéz ételekről váltunk át. - 312.] {CD 400}   

Amikor a gyógyulásért mondott imánk nem következetes

713. A hetednapi adventisták között akadnak olyanok, akik e téren nem hajlandók engedelmeskedni a nekik adott világosságnak. A húsételeket étrendjük részévé teszik. Betegség éri őket. Helytelen útjuk következtében betegen és szenvedve kérik Isten szolgáit, könyörögjenek értük. De hogyan fáradozhatna értük az Úr, amikor nem akarják véghezvinni akaratát, amikor nem hajlandók engedelmeskedni az egészség megújulására vonatkozó utasításainak? {CD 400.4}   

Immár harminc éve, hogy az egészség megújulásáról világosság árad Isten népére, sokan mégis tréfának veszik a dolgot. Továbbra is fogyasztják a teát, kávét, fűszereket és húst. Testük tele betegséggel. Kérdem: hogyan hozhatjuk az ilyeneket az Úr elé, hogy gyógyítsa meg őket? - Letter 200, 1903. {CD 400.5}   

714. A meleg sütemények és húsételek homlokegyenest ellenkeznek az egészségügyi megújulás elveivel. Ha hagynánk, hogy az ösztön helyét az ésszerűség, az érzéki kielégülés helyét a szeretet vegye át, akkor meg sem kóstolnánk a húst. Szaglóérzékünknek semmi sem annyira undorító, mint az a bolt, ahol húst árulnak! A nyers hús szaga visszataszító mindazoknak, akiknek érzékeit nem rontotta el természetellenes étvágyuk dédelgetése. A gondolkodó ember számára nincs borzalmasabb látványa felfalásra lemészárolt állatnál. Ha semmibe veszik a fényt, amelyet Isten az egészségügyi megújulás felől· nyújtott, akkor az Úr nem tesz csodát, hogy egészségben tartsa meg azokat, akik olyan úthoz ragaszkodnak, amelyiken beteggé teszik magukat. - 1884. TffU 2. {CD 401.1}   

A megújulás vezetői

715. Bár nem tesszük próbakővé a húsfogyasztást, és senkit sem akarunk erőszakolni a húsevés elhagyására, mégis kötelességünk elvárni, hogy a terület egyetlen lelkésze se vegye félvállról vagy ellenezze az e téren való megújulás üzenetét. Ha azzal a fénnyel szembeszegülve, amelyet Isten nyújtott a húsevés szervezetünkre háruló következményeiről, ti még mindig húst akartok enni, akkor viselnetek kell annak következményeit. Ne foglalj el olyan álláspontot a nép előtt, amely helyt ad annak a gondolatnak, hogy szükségtelen a húsevést illetően a megújulásra való felhívás, mert az Úr szólít fel arra! Az Úr bízta ránk a feladatot, hogy hirdessük az egészségügyi megújulás üzenetét, és ha képtelen vagy arra, hogy az üzenet hirdetőivel együtt az élvonalba állj, legalább maradj csendben. Ha ellensúlyozod az egészségügyi megújulást tanító munkatársaid igyekezetét, megtagadtad a parancsot és a rossz oldalon ügyködsz. - Letter 48, 1902. {CD 401.2}   

[Az egészségügyi megújulásnak munkája mindenképpen előre tör. Óvakodjatok attól, hogy szembeszegüljetek vele! - 42.] {CD 401}   

716. Isten hírnökeiként ne viseljünk-e határozott bizonyságot a megromlott étvágy kielégítése ellen? Isten bőségesen ellátott bennünket gyümölccsel és gabonával, amelyeket egészségesen elkészíthetünk és a megfelelő mennyiségben fogyaszthatunk Egyesek miért esznek továbbra is húst? Hogyan bízhatunk meg olyan lelkészben, aki, ha húst tálalnak asztalukra, a többiekkel együtt fagyaszt abból? {CD 401.3}   

"Lelkiismeretesen tartsátok meg az Úristen parancsait." Mindazokat, akik áthágják az egészség törvényét, Isten rosszallása fogja meglátogatni. Ö! mily bőségesen részesülhetnénk napról napra a Szentlélekből, ha körültekintően járnánk, megtagadván magunkat és gyakorolnánk Krisztus jellemének erényeit. - Pacific Union Recorder [Csendes-óceáni Uniókonferencia jkv.] 1902. okt. 9. {CD 402.1}   

717. Lelkipásztoraink és könyvevangélistáink álljanak a szigorú mértékletesség zászlaja alá. Sose szégyelljék mondani: "Köszönöm, nem eszem húst. Lelkiismereti aggályaim vannak a hús fogyasztását illetően." Ha teával kínálnak, utasítsd vissza és mondd meg, miért. Magyarázd meg, hogy ártalmas, és bár rövid időre serkentőleg hat, a serkentés hamar tovatűnik, s ugyanolyan mértékű zuhanás követi. - Ms 113, 1901. {CD 402.2}   

718. A húsról csak azt mondhatjuk mindnyájan: hagyjátok békében. Valamennyiünknek a tea és kávé ellen is félreérthetetlen bizonyságot kell tennünk, sohasem fogyasztva ezekből Ezek élénkítő szerek, károsak az agyra és testünk többi szervére is. Még nem jött el az idő, hogy elmondhatnám, teljesen abba kell hagynunk a tojás és a tej fogyasztását. A tejet és a tojást ne soroljuk a hús közé. Némely betegségnél nagyon hasznos a tojás fogyasztása. {CD 402.3}   

Gyülekezeteink tagjai tagadjanak meg minden önző étvágyat. A teára, kávéra, húsra költött minden fillér rosszabb, mintha elpazaroltuk volna; hiszen e cikkek akadályozzák testi, lelki és szellemi képességeink legjobb kifejlődését. - Letter 135, 1902. {CD 402.4}   

[Nem szolgáltak fel húsételeket a White családnál, és Ellen G. White sem fogyasztotta. - Függelék 1:4, 5, 8, 10, 14 -18, 21,23.] {CD 402}   

[Ellen G. White asztaláról száműzték a húst. - Függelék 1:12, 13.] {CD 402}   

Összefoglalás

719. Ha a húsételek fogyasztása előnyünkre válna, nem intézném e felhívást hozzátok. De tudom, nem válik javunkra, A hús káros a test jólétére, meg kell tanulnunk nélküle élni. Aki növényi ételeken élhetne, de azt teszi, ami jobban esik neki - tetszése szerint eszik-iszik-, fokozatosan hanyag lesz a többi utasításokkal szemben is, amiket az Úr a jelen igazság más kérdéséről adott, és nem fogja fel többé, hogy mi az igazság. Kétségtelenül azt aratja majd, amit vetett {CD 402.5}   

Utasítást kaptam, hogy iskoláinkban ne szolgáljunk fel diákjainknak húsételeket, sem mást, amiről tudjuk, hogy egészségtelen. Semmit se adjunk tanulóinknak, ami erősíti az élénkítő szerek utáni vágyat. Felhívom az időseket, ifjakat és középkorúakat: tagadjátok meg étvágyatoktól azokat a dolgokat, amelyek ártanak nektek! Szolgáljátok az Urat áldozathozatallal! {CD 403.1}   

A gyermekek is értelmesen vegyenek részt e munkában! Mindnyájan az Úr családjának tagjai vagyunk és az Úr szeretné, hogy minden gyermeke - ifjú és öreg - elhatározza, megtagadja étvágyát és takarékoskodik a pénzzel, amely imaházak építésére és misszionáriusok eltartására szükséges. {CD 403.2}   

Utasítottak, mondjam meg a szülőknek: álljatok e kérdésben szívvel-lélekkel az Úr oldalára. Sose feledjük, hogy e próbaidő napjaiban a világegyetem Ura vizsgál minket! Nem akartok felhagyni az élvezetekkel, amelyek kárt tesznek bennetek? A hitvalló szavak nem sokat érnek. Bizonyítsák lemondó tetteitek, hogy engedelmeskedni kívántok Isten követelményeinek, amelyeket választott népe elé állít. A lemondással megtakarított összeg egy részét pedig tegyétek a kincstárba, s akkor lesz mivel folytatnunk Isten munkáját. {CD 403.3}   

Sokan azt gondolják, nem lennének meg hús nélkül, pedig ha az Úr oldalára állnának és szilárdan elhatároznák, hogy az Úr által kijelölt úton járnak, akkor erőt és bölcsességet nyernének, akárcsak Dániel és társai. Tapasztalnák, hogy az Úr megbízható ítélőképességet ad nekik. Sokan csodálkoznának, ha látnák, mennyi pénzt megtakaríthatnak lemondó tetteikkel az Isten ügye számára. Az áldozat cselekedetével megtakarított kis összeg többet végez Isten ügyének felemelésére, mint a nagy ajándék, amely nem kerül lemondásba. {CD 403.4}   

Hallatlan horderejű igazság van a szombattartó adventisták kezében. Az Úr több mint negyven évvel ezelőtt (1909-ben írta ezt - szerk.) különleges világosságot adott nekünk az egészségügyi megújulásáról, de mennyiben járunk e világosságban? Hányan utasították vissza, hogy összhangban éljenek Isten tanácsaival. Népünknek a kapott világossággal arányosan kellene fejlődnie. Kötelességünk, hogy megértsük és tiszteljük az egészségügyi megújulás elveit. A mértékletesség terén fejlettebbeknek kellene lennünk, mint bárki másnak. Mégis akadnak közöttünk képzett gyülekezeti tagok, sőt az evangélium lelkészei között is vannak, akik kevésre becsülik Istennek e tárgyban adott világosságát. Úgy étkeznek és dolgoznak, ahogy nekik tetszik. {CD 404.1}   

{CD 404.2}   

Nem adunk pontos szabályokat az étkezésre vonatkozólag, mégis hangoztatjuk, hogy olyan országokban, ahol bőven terem gyümölcs, gabona és dióféle, Isten népe számára a húsétel nem megfelelő táplálék. Utasítást kaptam, hogy a húsétel erősíti a testies természetet. Megfosztja a férfiakat és nőket a szeretettől és részvéttől, amit mindenki iránt táplálniuk kellene. Sarkallja az alantas szenvedélyeket, hogy azok uralkodjanak az ember magasztosabb erői fölött. Ha a húsfogyasztás valaha is egészséges volt, ma nem az. Nagyobbrészt a húsételek okozzák a rákos-, daganatos- és tüdőbetegséget. Ne tegyük a hús fogyasztását a közösség próbakövévé, mégis fontoljuk meg, milyen hatással vannak másokra a húst fogyasztó hitvallók! Isten hírnökeként kell szólnunk népünkhöz: "Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek" (1Kor 10:31). Ne foglaljunk-e határozott állást a megromlott étvágy kielégítése ellen? Az evangélium lelkészei, akik a halandóknak valaha adott legkomolyabb üzenetet hirdetik, arra nyújtsanak példát, hogy térjünk vissza az egyiptomi húsos fazekakhoz? Az Isten tárháza tizedéből élők megenged-hetik-e maguknak, hogy étvágyuk kielégítésével mérgezzék ereikben az életadó vért? Ne vegyétek semmibe Isten világosságát és figyelmeztetését! A kegyességben való növekedéshez és a nyugodt természet elnyeréséhez tartsuk elengedhetetlennek a test egészségét. Ha nem vigyázunk gyomrunkra, akkor megakadályozzuk az egyenes, erkölcsös jellem kialakulását. Az agy és az ideg összefügg a gyomorral. A helytelen evés és ivás helytelen gondolkodáshoz és cselekvéshez vezet. {CD 404.3}   

Most mindannyian próba és vizsga alatt állunk. Megkeresztelkedtünk Krisztusban, s ha megtesszük, amit tennünk kell, vagyis elkülönülünk mindattól, ami lehúz és azzá tesz, amivé nem kell lennünk, akkor erőt kapunk a Krisztusban való növekedésre, ki élő fejünk, és meglátjuk Isten szabadítását. -1909. 9T 156-160. {CD 405.1}   

Haladó étrendi megújulás az adventista intézményekben

[Megjegyzés: A kezdeti időben a hetednapi adventista egészségügyi intézményekben több-kevesebb húst szolgáltak fel a betegeknek és személyzetnek Az egészséges életmód lépésről-lépésre következett be. A régebbi intézményekben hosszú küzdelem után végül is a húst törölték az étrendről. A Battle Creek-i szanatóriumban 1898-ban tették meg e lépést, főképpen Whitené tanácsára, amely e fejezetben is megjelenik (722). A Szt. Helena szanatóriumban 1903-ban hajtották végre a változtatást. Ekkorra a hús nélküli táplálkozás tanítása széles körben elterjedt, ezért még a látogatók étrendjéből is könnyebb volt kihagyni a húst, mint korábban Öröm volt a régebbi intézmények ügyvezetőitől hallani, hogy az új intézményekben, amelyeket ebben az időben nyitottak meg, nem szolgáltak fel húst a betegeknek. A húsételekre vonatkozó tanácsokról alkotott kép nem lenne teljes, ha nem említenénk meg azt a küzdelmet, amely intézményeinkben folyt a húsevés körül, amit Whitené néhány nyilatkozata és utasítása is tükröz, hogy fokozzák az étrend megújítását. Fontos, hogy az olvasó, amikor a hús fogyasztás kérdésének e szakaszát tanulmányozza, észben tartsa e tényeket és némely megállapítás időpontját! [A szerkesztők.] {CD 405.2}   

Felhívás a hústalan étrendre régebbi orvosi intézményeinkben (1884)

720. Ma hajnali négykor keltem, hogy néhány sort írjak neked. Az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogyan is lehetne az intézményt - amelynek vezetője vagy - Isten előtt kedvessé tenni. Néhány gondolatot javaslok. {CD 405.3}   

Egészségügyi újítók vagyunk, akik, amennyire lehet, törekszünk visszatérni az Ur eredeti mértékletesség-tervéhez. A mértékletesség nem csupán az alkoholtól és a dohány tói való tartózkodást jelenti; ennél szélesebb körű. Azt is szabályoznia kell, amit megeszünk. {CD 406.1}   

Valamennyien jól ismeritek az egészségügyi megújulás világosságát. De ha meglátogatom a pihenőhelyet, látom, hogy a húsevés területén jelentősen eltértetek az egészségügyi megújulástól, és meggyőződésem, azonnal változtatnotok kell ezen. Étrendetek jórészt húsból áll. Isten nem ebben az irányban vezet; az ellenség erőlködik és rossz alapra akarja helyezni az étrend kérdését azzal, hogy ráveszi az intézmények vezetőit, hogy a betegek ízléséhez szabják az étrendet. {CD 406.2}   

Mikor az Úr kivezette Izraelt Egyiptomból, az volt a szándéka, hogy tiszta, boldog, egészséges népként telepítse le őket Kánaánban, Tanulmányozzuk Isten tervét és figyeljük meg, hogyan érte ezt el? Korlátokat szabott étrendjüknek. Csaknem teljesen megvonta tőlük a húst. ők mégis Egyiptom húsos fazeka után epekedtek, és Isten megadta nekik a húst és vele együtt az elkerülhetetlen következményeket. {CD 406.3}   

Súlyos összegeket áldozva azért alapítottuk az egészségügyi pihenőhelyet, hogy gyógyszerek nélkül kezeljük a betegeket. Ezt az egészségi elvek szerint kell vezetni. El ken távolodnunk, amilyen gyorsan csak lehet a kábítószeres gyógyszerektől, míg teljesen el nem vetettük ezeket. Rá kell nevelnünk az embereket a helyes étrendre, ruházkodásra, testedzésre. Nemcsak népünket, hanem azokat is tanítanunk kell az Isten rendje szerinti egészséges életmódra, akik nem nyerték el az egészségügyi megújulás fényét. De ha e szempontból magunknak sincs igényünk, mi szükség akkor, hogy a szanatórium létrehozásának ilyen súlyos kiadását vállaljuk? Mi ebben a megújulás? {CD 406.4}   

Nem mondhatom: igen, az Isten rendje szerint haladunk. Feltétlenül más rendszert kell bevezetnünk vagy pedig mondjunk le az egészségügyi pihenőhely névről, mert ez nem helytálló. Az Úr közölte velem, hogy nem szabad úgy alakítanunk az egészségügyi intézményt, hogy bárki étvágyát vagy elképzelését kielégítsük. Jól tudom, az intézményben megengedett hús fogyasztás azon személyek tiltakozása miatt folytatódik, akik semmi más étrenddel nem lennének megelégedve. Menjenek akkor oda, ahol megkapják az óhajtott étrendet. Ha nem tudjuk a vendégek számára a helyes elvekhez ragaszkodva vezetni az intézményt, akkor tegyétek le a felvett nevet. Az eddig felhozott kifogás ma már érvényét vesztette, hiszen nagyon kevés a világi beteg. {CD 406.5}   

A folytonos húsevéssel kifejezetten ártunk szervezetünknek. Nincs más kifogás, csak a megromlott, eltorzult étvágy. Felvetheted a kérdést: teljesen elvetnéd a húsevést? Azt felelem, végül ide érkezünk el, de pillanatnyilag még nem állunk készen erre a lépésre. A húsevést be fogjuk szüntetni. Az állatok húsa nem alkotja majd többé étrendünk részét; akkor majd undorodva fordulunk el a húsboltoktól. {CD 407.1}   

Abból épülünk fel, amit megeszünk. Ne erősítsük a testi szenvedélyeket azzal, hogy állati eredetű táplálékot fogyasztunk. Ahelyett, hogy ilyen közönséges táplálkozás kedvelésére szoktatnánk ízlésünket, ideje, hogy rászokjunk a gyümölcsön, gabonán és zöldségen való élésre. Ez mindazoknak a kötelessége, akik intézményeinkben dolgoznak. Fogyasszatok egyre kevesebb húst, míg teljesen ki nem küszöbölitek! Ha elvetjük a húst; ha ebben az irányban neveljük ízlésünket; ha növeljük magunkban a gyümölcs és gabona kedvelését, akkor rö-videsen úgy lesz, ahogy Isten eredetileg tervezte: népe nem fagyaszt többé húst. {CD 407.2}   

Ha kevesebb húst fogyasztotok, akkor megtanultok helyesen főzni. Akkor mással helyettesítitek a húsételeket. Sok egészséges ételt lehet úgy készíteni, hogy mentes mindennemű zsiradéktói és hústól. A húson kívül is lehet különböző egyszerű ételeket készíteni, amelyek tökéletesen egészségesek és táplálóak. Az erős embernek zöldségekből, gyümölcsökből és gabonákból kell bőven fogyasztania. Alkalomadtán lehet, hogy fel kell szolgálnunk húst valamelyik világi betegnek, mert így szoktatta ízlését és azt képzeli, hús nélkül nem tudja fenntartani erőnlétét. De még ők is erősebbek lesznek, ha tartózkodnak a hústól, mintha jóformán azon élnek. {CD 407.3}   

Az egészségügyi pihenőhely orvosai és személyzetei esetében a húsevés beszüntetése körül a fő kifogás, hogy húst kívánnak, ezért annak fogyasztására bátorítják őket. Isten nem akarja, hogy a húsos étrendre neveljük azokat, akik az egészségügyi pihenőhelyekre jönnek. A társalgóban folyó beszélgetéseknél példamutatással neveljetek az ellenkező irányba. Ez az egészséges ételek elkészítésének komoly szakértelmét kívánja. Több munkaerőre lesz ugyan szükségetek, de ennek ellenére is fokozatosan térjetek át. Fogyasszatok kevesebb húst. Akik főznek és akik a felelősséget viselik, neveljék ízlésüket és táplálkozásuk szokásait az egészség törvényeinek megfelelően. {CD 408.1}   

Inkább Egyiptomba mentünk vissza, mint Kánaán felé. Fordítsuk meg a dolgok rendjét? Asztalainkon nem lesz egészséges, egyszerű étel? Ne szakítsunk a forró süteményekkel, amelyek gyomorbajt idéznek elő? Akik Isten fényéhez emelik, amennyire tudják, a mértéket, amelyet igéjén és Lelkének bizonyságtételén át nyújtott -, azok nem változtatnak az irányukon, hogy olyan barátaik vagy rokonaik óhajainak feleljenek meg, akik Isten bölcs rendje ellenére élnek. Ha elvből cselekszünk ez ügyben, ha az étrend szigorú szabályaihoz tartjuk magunkat, ha keresztényekként Isten terve szerint szoktatjuk ízlésünket, akkor olyan hatást keltünk, amely egyezni fog Isten elgondolásával. Csak az a kérdés, "valóban egészségügyi újítók akarunk-e lenni?" {CD 408.2}   

Nagyon fontos, hogy ne mindig ugyanazt tálaljuk fel. Ha változatos a táplálkozás, akkor az étvágy is sokkal jobb lesz. Legyetek következetesek! Ne tálaljatok fel többfélét az egyik étkezésnél és csak egyetlen tál ételt a következőnél! Legyetek takarékosak! Hadd panaszkodjék, aki akar. Hadd bírálgassanak, ha az ízlésük szerint nem elég változatos az étrend. Az izraeliták soha ki nem fogytak Mózes és Isten elleni panaszaikból. Kötelességetek, hogy fenntartsátok az egészségügyi megújulás mértékét. A táplálkozás szabályozásával több jót tehetünk a betegekért, mint a nekik nyújtott összes fürdőkúrával. {CD 408.3}   

Fordítsatok ugyanakkora összeget a gyümölcsre, mint amennyit a húsra költöttetek! Mutassátok meg az embereknek a helyes életmódot. Ha kezdettől fogva ezt tettétek volna az egyik intézménynél, akkor az Úr örvendezett volna és jóváhagyta volna az igyekezetet. {CD 408.4}   

Legyünk gondosak és szakszerűek az étel elkészítésénél! Remélem dr. .... be fogja tölteni a neki szánt állást, és megbeszéli majd a dolgokat a szakáccsal úgy, hogy az egészségügyi pihenőhelyen az asztalra helyezett táplálék összhangban lesz az egészségügyi megújulással. Ha valaki hajlamos arra, hogy elkényeztesse étvágyát, azért még nem kell viselkedésével arra törekednie, hogy Ízléséhez és szokásaihoz alakítsa az intézményt. Az intézmény felelősséget hordozói gyakran tanácskozzanak egymással. Cselekedjenek tökéletes összhangban! {CD 409.1}   

Kérlek, ne szálljatok vitába a húsevést illetően, mert egyik vagy másik - aki az étvágy rabja -, azt mondta, hogy nem marad az egészségügyi pihenőhelyen, ha nincs hús. Igen közönséges életmód az állatok húsával való táplálkozás, és népünknek változásra, megújulásra kell törekednie. Meg kell tanítani az embereket egészséges ételkészítmények fogyasztására, amelyek több erőt adnak és a húsnál jobban megőrzik az egészséget. {CD 409.2}   

Korunk bűne a túl sok evés és ivás. Az elkényeztetett étvágy sokak által imádott isten. Akik kapcsolatban állnak az egészségügyi intézménnyel, járjanak elől jó példával. Haladjanak lelkiismeretesen az Isten félelmében és ne uralkodjék rajtuk a megromlott ízlés. Legyenek alaposan felvilágosultak az egészségügyi megújulás elveiben és bármilyen körülmények között is tartsanak ki annak lobogója alatt. {CD 409.3}   

Dr. ..... remélem, egyre inkább megtanulod, hogyan lehet egészségesen sütni-főzni. Gondoskodj bőséges jó, egészséges táplálékról! Ez irányban ne takarékoskodj! Csökkentsd a hússzámlákat, de szerezz be jó gyümölcsöt és zöldséget és akkor örömmel látod, hogy mindenki jó étvággyal fogyasztja el amit készítettél. Soha ne érezzék, hogy a kitűnő, egészséges étel, amelyet elfogyasztanak, veszteséget jelentene! Hiszen jó vér és izom lesz belőle és erőt nyújt a mindennapi kötelességekhez. - Letter 3, 1884. {CD 409.4}   

[Ne tanítsuk iskoláinkban a húsételek elkészítését. - 818.] {CD 409}   

[Ne alkalmazzatok szanatóriumainkban húsevő orvosokat. - 433.] {CD 409}   

721. Sokat gondolkoztam a .... -ben lévő egészségügyi intézmény felől. Sok gondolat merült fel bennem, s ezek közül szeretnék néhányat kifejteni nektek. {CD 410.1}   

Felidéztem a világosságot, amelyet Isten adott nekem és rajtam keresztül nektek is az egészségügyi megújulás felől. Gondosan és imádkozó szívvel törekedtetek-e megérteni Isten akaratát e dolgokban? Eddig az volt a kifogás, hogy a külső betegek megkövetelik a húst. Mégis tudom, hogyha valamennyi húst adtak nekik, gonddal és szakértelemmel olyan fogásokat tudunk készíteni, amelyek nagymértékben átveszik a hús helyét. Így rövid időn belül ránevelhetnénk őket a hús elhagyására. De ha olyan valaki főz, aki főleg hússal táplálkozik, az csak előmozdíthatja és elő is mozdítja a húsfogyasztást. A romlott étvágy pedig kigondol majd minden néven nevezendő kifogást az ilyen étrend mellett. {CD 410.2}   

Amikor láttam, hogy milyen irányba terelődik az ügy, hogy ha ... -nek nem állt rendelkezésére hús, amit főzhetett volna, akkor fogalma sem volt, mit tálaljon fel helyette. Hús volt a főételetek; úgy éreztem, azonnal változtatnotok kell ezen. Lehet, hogy tüdővészesek vannak nálatok, akik követelik a húst, de akkor fogyasszák el szobájukban és ne kísértsék azok amúgy is romlott étvágyát, akiknek nem lenne szabad ilyet enni. Lehet, hogy azt képzeled, nem tudsz hús nélkül főzni. Én is azt hittem valamikor. Most azonban tudom, hogy eredeti tervében Isten nem gondoskodott húsról, hogy abból álljon az ember étrendje. Durva, romlott Ízlés az, amelyik ilyen táplálékot elfogad. Az a tény, hogy a hús legtöbbnyire beteg, késztessen arra, hogy minden erőnket megfeszítve törekedjünk teljesen kiküszöbölni a húsevést. Az az álláspontom most, teljesen hagyjuk el a húst. Némelyeknek nehéz lesz le-szokni róla, ugyanolyan nehéz, mint a rumivónak a féldecijéről, mégis javukra lesz a változás. - Letter 2, 1884. {CD 410.3}   

Nézzünk szembe a kérdéssel!

722. A szanatórium jó munkát végez. Most érkeztünk el a nyugtalanító húskérdéshez. Akik szanatóriumunkba jönnek, nem kellene-e nekik húst adni és arra tanítani őket, hogy fokozatosan hagyják el? Évekkel ezelőtt azt a világosságot kaptam, hogy ne foglaljunk kifejezetten állást az összes húsételek ellen, mert sok esetben jobb volt a hús, mint a nyalánkságokból és édességekből álló fogások. Ezek határozottan megzavarják az emésztést. Ez a sokféleség és a hús, zöldség, gyümölcs, bor, tea, kávé, édes kalács és nehéz sütemény teszik tönkre a gyomrot. Beteg állapotba juttatja az embert, a betegség összes kellemetlen hatásával a kedélyre. {CD 410.4}   

Elétek tárom Izrael Úristenének szavát. A törvényszegés miatt Isten átka nehezedett magára a földre, az állatokra és minden testre. Az emberek saját viselkedésük következményeit szenvedik el, mert eltávolodtak Isten parancsaitól Az állatok is szenvednek az átok alatt. {CD 411.1}   

Egyetlen orvos se írjon elő húst egyetlen betegének sem, hiszen ismeri az üzenetet. Az állatbetegségek veszedelmessé teszik a húsfogyasztást. Az Úr átka sújtja a földet, az embereket; az állatokat, a tenger halait; a törvényszegés majdnem egyetemes lesz és az átok ugyanolyan széles; ugyanolyan mély lesz, mint a törvényszegés. A hús fogyasztásával betegséget szerez az ember. Az állatok beteg húsát árusítják a piacokon, aminek az emberek közti betegség a biztos következménye. {CD 411.2}   

Az Úr olyan helyzetbe kívánja hozni népét, hogy hozzá se nyúljanak, meg se ízleljék a húst. Egyetlen okos orvos se írjon elő ilyent, aki ismeri a jelennek szóló igazságot. Nincs biztonság az állatok húsának fogyasztásában, és rövid idő múlva a tejet is kiiktatja Isten parancstartó népe az étrendjéből. Rövid időn belül semmi sem lesz biztonságos, ami az állatvilágból származik. Akik szaván fogják Istent és teljes szívből engedelmeskednek parancsainak, azokat meg fogja áldani. Az ilyenek védőpajzsa lesz. Az Úrból nem lehet gúnyt űzni. Bizalmatlanság, engedetlenség, az Isten akaratától és, útjától való elidegenedés olyan helyzetbe hozza a bűnöst, ahol az Ur nem adhat néki isteni kegyelmet. {CD 411.3}   

Újra visszatérek a táplálkozás kérdéséhez. Ma már nem tehetjük meg azt, amit a múltban merészeltünk tenni a húsevést illetően. A húsevés mindig is átok volt az emberi család számára, most azonban különösen azzá lett az Isten átkában, amelyet az ember törvényszegése és bűne miatt mondott ki a mező vadjaira. Az állatbetegségek egyre általánosabbakká lesznek, s ma már az az egyedüli biztonságunk, ha teljesen elhagyjuk a húsevést A legsúlyosabb betegségek váltak uralkodóvá, ezért a felvilágosult orvos sose javasolja betegének a húsevést. Azért lesznek országunkban annyira erkölcsrombolók a férfiak és a nők, mert vérük romlott, szervezetük beteg lett a sok hús fogyasztása miatt. Sokan a húsevés miatt halnak meg, és még sem értik annak okát Ha tudnák az igazat, az bizonyságot tenne, hogy a hús lépte át a halál kapuját. A hússal való táplálkozás gondolata visszataszító, de ezen felül van még valami más. A húsevéssel beteg húst veszünk magunkhoz, ez pedig a romlás magját veti el az emberi szervezetben. {CD 412.1}   

Azért írok neked, testvérem, ne írjátok többé elő szanatóriumunkban, hogy valaki húst egyen. Nem lehet erre semmi indok. Nincs biztonság a következményeiben és az ember gondolkodására tett hatásában. Legyünk egészségügyi újítók a szó szoros értelmében. Tegyük ismertté intézményeinkben, nincs többé hús még a látogatók számára sem; és a húsételek elvetésére irányuló nevelés ezentúl nemcsak szóban, hanem gyakorlatban is megvalósul. Ha kevesebb lesz a beteg, akkor legyen kevesebb. Az elvek sokkal értékesebbek, amikor megértik azokat, amikor köztudomású lesz, hogy nem oltjuk ki élőlény életét, hogy az tartsa fenn a keresztény életét. - Letter 59, 1898. {CD 412.2}   

E kérdéssel foglalkozó második levél

723. Megkaptam leveledet, s amennyire tőlem telik, kifejtem a húskérdést. Azok a szavak, amelyeket említesz, az ... -hez és másokhoz intézett levélben fordultak elő abból az időből, amikor ... testvérnő az egészségügyi pihenőhelyen tartózkodott [720]. E leveleket előkerestem. Némelyikről készítettünk másolatot, némelyikről nem. Megmondtam nekik, hogy amikor megkapták a megállapításokat, jegyezzék fel a keltezést. Abban az időben húsos étrendet írtak elő és nagyon széles körökben fogyasztották azt. Világosságot kaptam, hogy ne egy csapásra hagyjuk abba az egészséges állatok húsának fogyasztását, hanem előbb szóljunk betegeinknek a kimúlt állatok fogyasztásának kérdéséről; arról, hogy szervezetünk helyesen elkészített gyümölcsöt, gabonát, zöldséget igényel, hogy egészséges legyen. Először azt kell bebizonyítani nekik, hogy olyan helyeken, mint Kalifornia, ahol bőségesen terem a gyümölcs, nincs szükség húsételre. De az egészségügyi pihenőhelyen, miután olyan bőségesen fogyasztották a húst, mint ahogy azt tették, nem készültek fel a hirtelen változásra. Először korlátozni kellene a húsfogyasztást, majd csak aztán teljesen elhagyni. Addig is csak egyetlen asztalnál szabad megengedni, hogy a betegek húst fogyasszanak. A többi asztal legyen húsmentes. {CD 412.3}   

Komolyan fáradoztam azon, hogy teljesen elvessük a húst. Tapintatosan kell kezelnünk e nehéz kérdést, nem pedig elhamarkodottan, miután napjában háromszor fogyasztottak húst. Az egészség szemszögéből kell nevelnünk a betegeket. {CD 413.1}   

Ez minden, amire e ponton emlékszem. Fokozatosan áradt a világosság, hogy figyelembe vegyük. Az állatvilág beteg, és nehéz meghatározni, hogy mennyi betegség származott az emberiségre a húsevés következtében. A napi sajtóban állandóan olvashatunk a húsvizsgálatról Folyamatosan zárnak be húsüzleteket, mert fogyasztásra alkalmatlannak nyilvánítják az árusított húst. {CD 413.2}   

Évek óta kapom a világosságot, hogy a húsevés nem jó sem az egészségnek, sem az erkölcsnek. Mégis oly különösnek látszik, hogy a húsevés kérdésével ismételten találkoznom kell. Nagyon komoly és határozott szót váltottam erről az egészségügyi otthon orvosaival Megfontolták a dolgot és ... testvér és testvérnő szigorú megrovásban részesült. Mindig húst írtak elő a betegeknek. Szombaton, a Stanmoreban tartott Ausztrál Unió konferencia idején az Úr Lelkétől indíttatva éreztem magam, hogy felvessem a Summer Hill-ben alapított egészségügyi otthon ügyét, amely néhány állomásnyira van Stanmaretól. {CD 413.3}   

Eléjük tártam az előnyöket, amelyeket a szanatóriumban elérhetnénk. Rámutattam: soha ne helyezzenek húst az asztalra; hogy ezrek életét és egészségét áldozzák fel az oltáron, amelyen húst kínáltak fogyasztásra. Soha nem adtam komolyabb és határozottabb felhívást. Azt mondtam: hálásak vagyunk, hogy olyan intézményünk van itt, amelyben egyetlen beteg számára sem írják elő a húst. Elmondhatjuk, itt nem kerül az asztalra egyetlen falat hús sem az orvosok, igazgatók, ápolók, sem pedig a betegek számára. Ezt mondtam: bízunk orvo-sainkban, hogy az egészség szempontjából bánnak e kérdéssel, az állati tetemet mindig is úgy kell tekintenünk, mint ami alkalmatlan a keresztény étrendjére. {CD 414.1}   

Semmit sem szépítgettem a dolgon. Azt mondtam, hogy azok, akik az egészségügyi otthonainkban húst szolgálnak fel, Isten nemtetszését zúdítják magukra. Beszennyeznék Isten templomát, és számolniuk kellene a nékik mondott szavakért. Aki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Azt a világosságot kaptam Istentől, hogy átka nyugszik a földön, tengeren, szarvasmarhán és a többi állatokon. Rövid időn belül már nem lesz biztonságos sem a nyáj, sem a csorda tartása. A föld folyamatosan romlik Isten átka alatt. - Letter 84,1898. {CD 414.2}   

Maradjunk hűek elveinkhez!

724. 724, Az utóbbi időben olyan körülmények következtében csökkent szanatóriumunkban a betegek száma, amiről nem lehettünk. A látogatottság csökkenésének egyik oka szerintem, hogy az intézmények vezetői állást foglaltak az ellen, hogy húst szolgáljanak fel a betegeknek. Mióta a szanatórium megnyílt, mindig is szolgáltak fel húst az ebédlőben. Most azt gondoltuk, eljött az ideje, hogy határozottabban állást foglaljunk e gyakorlat ellen. Tudtuk, nem volt Istennek tetsző, hogy húst tálaltunk fel a betegeknek. {CD 414.3}   

Most nem szolgálunk fel többé teát, kávét és húst intézményünkben. Elhatároztuk valóra váltjuk az egészségügyi megújulás elveit, és az igazság és igaz tettek útján járunk. A betegek elvesztésétől való félelmünkben nem leszünk fél újítók. Állást foglaltunk és Isten segítségével kitartunk mellette. A betegeknek nyújtott táplálék mind egészséges és ízletes. Az étrend gyümölcsökből, gabonából és diófélékből, áll Itt Kaliforniában bőven terem mindenféle gyümölcs. {CD 414.4}   

Ha húsos étrendhez ragaszkodó betegek jönnek, hogy nézetük szerint nem bírnák ki nélküle, akkor igyekezzünk rávenni hogy értelmes szemszögből vizsgálják meg az ügyet. Ha nem hajlandók arra, ha elhatározták, hogy olyat fogyasztanak, ami rombolja egészségüket, akkor nem utasítjuk vissza, hogy ezt nyújtsák nekik, de csak ha szobájukban hajlandók elfogyasztani és ha vállalják a következményeket Vállalniuk kell a felelősséget tetteikért. Semmi esetre se helyeseljük az ilyet. Nem merünk gyalázatot hozni megbízatásunkra azzal, hogy jóváhagynánk annak fogyasztását, ami beszennyezi a vért és betegséget okoz. Mesterünkhöz lennénk hűtlenek, ha azt tennénk, amiről tudjuk, hogy nem hagyja jóvá. {CD 415.1}   

Ez az állásfoglalásunk. Elhatároztuk, hogy hűségesek maradunk az egészségügyi megújulás elveihez. Segítsen bennünket az Isten, ez imám. {CD 415.2}   

Terveket ken megvalósítanunk, amelyek növelik a látogatottságot. De helyes lenne-e számunkra, ha több beteg megszerzése érdekében visszatérnénk a húsételek felszolgálásához? Azt nyújtsuk talán a betegeknek, ami már egyszer beteggé tette, s ami betegnek tartja meg őket, ha továbbra is azzal táplálkoznak? Ne foglaljunk inkább állást, mint olyanok, akik elhatározták és megvalósítják az egészségügyi megújulás elveit? - Ms 3a, 1903. {CD 415.3}   

[Tea, kávé és hús - a betegek szobájában felszolgálva. - 437.] {CD 415}   

725. Intézményeinkben vannak egyesek, akik bár áhítják, hogy hisznek az egészségügyi megújulás elveiben, mégis megengedik maguknak a hús és más olyan ételek fogyasztását, amelyekről jól tudják, árt egészségüknek. Az ilyeneknek azt mondom az Úr nevében: ne vál-laljatok állást intézményünkben addig, amíg nem vagytok hajlandók ama elvek szerint élni, amelyekre szanatóriumaink alapultak. Ezáltal kétszeresen megnehezítitek azoknak a tanítóknak és vezetőknek munkáját, akik mindenképpen arra törekednek, hogy a helyes irányvonalon folytassák munkájukat. Tisztítsátok meg a király országútját. Ne álljátok el többé az utat azon üzenet előtt, amelyet Ö küldött. {CD 415.4}   

Közölték velem, hogy azokat az elveket, amelyeket az üzenet kezdeti szakaszán kaptunk, tekintse népünk ma is ugyanolyan fontosnak, mint amilyennek akkor tekintettük. Vannak, akik az étkezés kérdésében nyert világosságot sohasem követték. Ideje, hogy kivegyük a lámpást a véka alól, hadd ragyogjon tiszta, fényes sugarakkal - Ms 73, 1908. {CD 416.1}   

[Ne szolgáljuk fel szanatóriumainkban! - 424, 431, 432.] {CD 416}   

[Ne szolgáljuk fel a személyzetnek. – 432, 444] {CD 416}   

[A túl sok édesített étel fogyasztása ugyanolyan ártalmas, mint az egészséges hús fogyasztása - 533, 556, 722.] A zsiradék meghatározása alatt növényi eredetű lágy zsírt értünk. Ellen G. White írásaiban az Oliva olajnak, mint jótékony hatású ételnek, és a vaj és más állati zsírok helyetteseként való dicsérete jelzi a zsír elismerését a megfelelő étrend részeként, valamint a helyesen felhasznált és e minőségben felszolgált zöldségtermékek jóváhagyását - Szerkesztők. {CD 416}