Életmódunk hatása környezetünkre

Fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok megszokják: vigyázzanak szavaikra és tetteikre, mert életmódjuktól függ, hogy napfény vagy árnyék uralja-e saját otthonukat és környezetüket, mindazokat, akikkel érintkezésbe kerülnek. Ahhoz azonban, hogy az ifjúság józan, mértékletes és komoly legyen, s tartózkodjék a rossznak még a látszatától is, arra a bölcsességre van szüksége, amely felülről árad, és erőre, amelyet egyedül Jézus adhat. {MYP 345.1}   

A valódi ékesség.

Sokan azzal a gondolattal csalják meg magukat, hogy a divatos öltözet tekintélyt szerez nekik a világban. De az ilyen mulandó szépség, jó külső önmagában semmit nem ér. Az a szépség azonban, amellyel Krisztus ékesíti követőit, soha nem halványul el. Így szól hozzánk szolgája által a Megváltó: „Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” {MYP 345.2}   

Milyen más volna a fiatalok beszéde és viselkedése, ha a lelki kultúrára, a belső ember ékesítésére csak feleannyi időt szentelnének, mint arra, hogy külső megjelenésüket vonzóvá tegyék! Azok, akik komolyan akarják követni Krisztust, lelkiismereti kérdésnek tartják ruházatuk mértéktartó és ésszerű megválogatását. Arra törekednek, hogy eleget tegyenek Isten világos kijelentésének. A pénzt, amit drága ruhákra, különlegességekre költöttek megtérésük előtt, azután Isten ügyének előmozdítására fordítják, és elméjüket hasznos tudással vértezik fel. Ezzel elnyerik a képesítést a felelősségteljes feladatok elvégzésére. Igyekeznek eleget tenni Jézus várakozásának, hiszen Ő végtelen nagy áron váltotta meg őket. {MYP 345.3}   

Kedves fiatalok, Jézus mindent megtett, hogy számotokra is lakhelyet készíthessen ott, ahol az Őt szeretők és szolgálók élnek majd Vele. Elhagyta mennyei otthonát, lejött e bűntől szennyezett világba, egy néphez, amely nem méltányolta Megváltóját, tisztaságát és szentségét nem szerette, tanításait elutasította, és végül a legkegyetlenebb halálra adta Őt. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” {MYP 346.1}   

A külső megjelenés.

Isten a fiataloktól azt kívánja, hogy ne csak névleges keresztények legyenek, hanem öltözködésükben és beszédükben is mutatkozzék meg a hitük. Az Úr azt várja, hogy elégedjetek meg szerény ruházattal, és ne áhítozzatok fölöslegesen díszes és kihívó ruhák után. Beszédetek legyen kedves, és olyan, hogy a menny is helyeselhesse. Gondolom, nem akarjátok, hogy Isten csalódjon bennetek! {MYP 346.2}   

A külső megjelenés gyakran kifejezője a lélek állapotának. Ügyeljünk arra, mit tárunk a világ elé, amiből az hitünket ítéli meg. Kívánjuk, hogy Jézust kedves gyermekként kövessétek, és mindenben az Ő akaratát cselekedjétek. Szeretnénk, ha megörvendeztetnétek az Üdvözítőt, komolyan igyekezve a belső ékesség megszerzésére. Így napról napra legyőzhetitek önmagatokat az Ő segítségével. A büszkeség és a külsőségek szeretete eltűnik szívetekből és életetekből. Törekedni fogtok a szelídségre és az egyszerűségre, s így az ifjúság Jézus hűséges seregévé lehet. {MYP 346.3}   

Veszélyes időben élünk, amikor azok is, akik vallják, hogy Istent szeretik és Neki engedelmeskednek, mindennapi életükben megtagadják Őt. „Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői; árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét.” Kedves fiatalok, Isten nem akarja, hogy ehhez a csoporthoz tartozzatok! Az Ő szavából megtanulhatjátok, hogyan térjetek ki e bűnök elől, hogy végül győztesek lehessetek. {MYP 347.1}   

„És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az Ő bizonyságtételüknek beszédéért.” „Akkor tanakodtak egymással az Úr tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, s egy emlékkönyv íraték Őelőtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét.” {MYP 347.2}   

Meg kell tanulnunk jót tenni!

Nem elég, hogy a gonosznak a látszatát is kerüld, ennél tovább kell menned: meg kell tanulnod jót tenni. Krisztust kell képviselned a világban. Az Őt követő hívő élő levél legyen, „amelyet ismer és olvas minden ember”. {MYP 348.1}   

Csupán kívánkozással soha nem érhetsz el szilárd jellemet, azt csak kemény munka árán szerezheted meg. Kívánságodnak komoly, becsületes törekvésben és kitartó fáradozásban kell megnyilvánulnia. Ha mindennap feljebb lépsz a létrán, végül is a csúcsra érkezhetsz, győzedelmeskedve az Ő nevében, aki szeretett téged. {MYP 348.2}   

A ruházat mint a vallás kifejezője.

Kedves fiatalok! Az a hajlam, hogy a divat szerint öltözködjetek, s aranyat és más díszeket hordjatok magatokon, nem jó ajánlólevele sem vallásosságotoknak, sem az igazságnak, amelyet vallotok. A jó ítélőképességű emberek a gyenge lelkület és a gőgös szív megnyilvánulásának tekintik próbálkozásaitokat, hogy külsőtöket előtérbe helyezzétek. Az egyszerű, tiszta, nem feltűnő ruházat a legjobb ajánlása fiatal nővéreinknek. Nincs jobb útja-módja a mások előtti világításnak, mint a mértéktartó öltözködés és a jó modor. S ezen felül kimutathatjátok, hogy az örök élethez viszonyítva helyesen értékelitek a földi élet dolgait. {MYP 348.3}