Felhívás a fiatalokhoz

A jó Isten azt kívánja, hogy az ifjúság komolyan gondolkozzon, felkészüljön az Úrnak végzendő nemes munkára, és alkalmas legyen a felelősségek hordozására. Isten hívja a romlatlan szívű, erős, derék fiatal embereket, akik készek az előttük álló küzdelmet bátran megharcolni, hogy Őt dicsőítsék és az emberiség áldására legyenek. Ha az ifjúság tanulmányozná a Bibliát, ha lecsendesítené lelkét, s ha hallgatna Teremtője és Megváltója szavára, akkor Istennel megbékélten élne, és egész lényét nemes érzések töltenék be. Fiatal barátaim, örök érdekeiteket szolgálja, ha Isten igéjének tanításait megszívlelitek, mert felmérhetetlenül fontosak számotokra! {MYP 21.1}   

Nagyon kérlek benneteket, legyetek bölcsek, s fontoljátok meg, hogy mi az eredménye a Szentlélek által nem irányított, zabolátlan életnek! „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt aratja is. Aki vet a testének, a testből arat veszedelmet.” Saját lelkedért, Krisztusért, aki odaadta önmagát, hogy téged a veszedelemtől megmentsen, állj meg és gondolkozz, mérlegeld felelősségeidet, alkalmaidat, lehetőségeidet! Isten alkalmat ad arra, hogy szép munkát végezz. Befolyásod Isten igazságát hirdetheti, Isten munkatársa lehetsz az emberiség megmentésében. {MYP 21.2}   

Isten hív benneteket.

Bárcsak értékelnétek e magasztos elhívást! Jól gondoljátok meg útjaitokat! Nemes és szent szándékkal kezdjétek meg munkátokat, s határozzátok el, hogy Isten kegyelmének ereje által nem fogtok letérni az egyenesség ösvényéről. Ha rossz irányba indultok el, minden lépéseteknél veszély leselkedik rátok, s minden további lépés csak még jobban eltávolít az igazság, biztonság és siker útjától. {MYP 22.1}   

Isten munkájának végzéséhez szükség van az ember legnemesebb képességeire, s igen sok területen a tudományos képzettségű fiatalokra is. Szükség van megbízható emberekre, akik az aratásra érett, hatalmas területeken munkálkodnak. Az átlagos képességű fiatalok is, akik teljesen átadják magukat Istennek, akiket a bűn és szenny nem rontott meg, sikeresen dolgozhatnak, s képesek lesznek nagy munkát végezni Istenért. Fiatalok, fogadjátok el az intő felhívást, s legyetek józanok! {MYP 22.2}   

Hány fiatal tékozolta el Istentől kapott erejét dőreségekre és balga szórakozásokra! Számtalan élettörténet elevenedik fel előttem, olyanoké, akik testi-lelki roncsok lettek megrögzött, bűnös szokásaik miatt. Szervezetük tönkrement, életük értelmetlenné vált, mert tiltott gyönyörök útján jártak. {MYP 22.3}   

Napjaink gondtalan és könnyelmű ifjúsága, térjetek meg, és dolgozzatok együtt Istennel! Legyen számotokra a legfontosabb, hogy mások áldására és megmentésére szolgáljatok. Ha Istentől kértek segítséget, akkor bennetek lakozó ereje minden ellenállást legyőz, s az igazság megszenteli életeteket. A fiatalság között riasztóan terjed a bűn, de nektek az legyen a fő célotok, hogy mindent megtesztek a lelkek megmentéséért! {MYP 22.4}   

Legyetek a világosság hordozói!

Bárhová mentek, árasszatok világosságot; mutassátok meg, hogy nem vagytok ingatag jelleműek, akiket a romlott társak könnyen elcsábíthatnak. Ne hallgassatok azok tanácsaira, akik nem tisztelik Istent, hanem térítsetek Istenhez embereket és mentsetek ki lelkeket Sátán hatalmából! {MYP 23.1}   

Imádkozzatok, s szelíden és alázatosan beszéljetek az ellenszegülőkkel. Ha egy lelket sikerül a tévelygésből kimenteni, s Krisztus zászlaja alá vonni, öröm van a mennyben. Minden megmentett lélek a mennyei befolyás által másokat is az üdvösség ismeretére vezet majd. Ily módon halad előre a munkánk, s hatása csak az ítélet napján válik majd nyilvánvalóvá. {MYP 23.2}   

Ne vonakodj munkálkodni az Úrért! Azt hiszed, hogy csak keveset tehetsz? Tedd meg hűségesen a magad kicsiny részét, s Isten megáldja igyekezetedet. Beírja nevedet az élet könyvébe, mert méltónak talál, hogy bemehess Urad örömébe. Kérjük komolyan Istent, hogy ébreszsze fel a fiatalokat, mert a mezők már beértek az aratásra, s „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”. {MYP 23.3}   

Széles látókör

A fiatalok legyenek széles látókörűek, tervezzenek bölcsen, hogy alkalmaikat a lehető legjobban kihasználhassák. Az az ihlet és bátorság hassa át őket, amely az apostolokat lelkesítette. János így szólt: „Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.” Az Úr megmutatta minden fiatalnak, milyen magas színvonalat érhet el, és mindenkit meghív szolgálatába. Tiszta szívű ifjak, akik örvendeznek, hogy Krisztus iskolájában tanulhatnak, komoly feladatokat végezhetnek el a Mesterért, csak engedelmeskedniük kell parancsának, amely végigzeng az időkön át: „Legyetek férfiak, legyetek erősek!” {MYP 24.1}   

Váljatok olyan emberré, aki alázatosan, istenfélelemben jár, aki Istentől kapott férfiasságában tisztán megáll, minden romboló érzékiségtől mentesen, amely korunkat fertőzi. Olyan férfiaknak kell lennetek, akik megvetik a hamisságot és a bűnt, akik igazak, s magasra tartják Immánuel véráztatta zászlaját. Képességeitek gyarapodni fognak, ha azokat a Mester szolgálatára szentelitek, s az Úr értékeli felajánlásaitokat, hiszen végtelen nagy áron vett meg benneteket. Ne töltsd idődet dologtalanul, csak azért, mert nem tehetsz valami nagy dolgot. Tedd azt, amire lehetőséged adódik, s lelkiismeretesen és kitartással végezd el minden feladatodat! {MYP 24.2}   

A hívás

Krisztus önkénteseket hív, hogy zászlaja alá sorakozzanak, s hordozzák azt a világ előtt. Azért erőtlen a gyülekezet, mert hiányoznak az olyan fiatalok, akik valódi igyekezetükkel, bátor bizonyságtevésükkel felébresztenék Isten népének szunnyadó erőit, s így erősítenék a gyülekezetet. Szükségünk van olyan fiatalokra, akik ellenállnak a világiasság áradatának, s már az erkölcstelenség és bűn felé vezető út első lépésénél felemelik intő szavukat. {MYP 24.3}   

De azoknak a fiataloknak, akik Istennek akarnak szolgálni és az Istennel végzett munkára szentelik magukat, előbb meg kell tisztítaniuk lelki templomukat minden tisztátalanságtól, s Krisztust kell szívük királyává tenniük. Akkor képesek lesznek keresztényi igyekezetüket életerővel párosítani, és lelkes buzgalommal azon fáradozni, hogy az emberek megbéküljenek Krisztussal. Vajon eleget tesznek-e Krisztus meghívásának, s így válaszolnak-e a Megváltónak: „Itt vagyok, küldj el engem!” Fiatalok! Álljatok az élre, legyetek Krisztus munkatársai, vegyétek fel a munkát ott, ahol Ő abbahagyta, s vigyétek előre, egészen a befejezésig. {MYP 25.1}   

A legfontosabb jellemtulajdonságok

Isten nem azt parancsolja, hogy az ifjúság kevesebbre igyekezzen. Azokat a jellemtulajdonságokat, amelyek a sikert és megbecsülést biztosítják az emberek között – a jobb utáni állhatatos törekvést, a szilárd akaratot, a fáradhatatlan kitartást – nem lehet és nem is szabad letörni. {MYP 25.2}