A bennünk élő Krisztus

„Ha a szeretetben meggyökerezünk és alapot veszünk, akkor megérthetjük minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét…” (Efézus 3:18–19) Milyen csodálatos és értékes lehetőségek és bátorítások! Az erkölcsi tisztátalanságból megtisztított emberi szívbe beköltözik a drága Megváltó, megnemesíti, megszenteli az ember egész természetét, és a Szentlélek templomává avatja. {MYP 159.1}   

A hűségünkre adott válasz.

Élő hit által maradhatunk meg Krisztusban. Ha személyesen hitben elfogadjuk Őt, akkor megmarad a szívünkben. Isteni jelenléte által az Ő társaságában lehetünk, és amint ennek tudatában vagyunk, foglyul ejti gondolatainkat. Lelki tapasztalataink megegyeznek e titokzatos kapcsolat eleven érzésével. Ilyen kapcsolatban volt Istennel Énok is. Így lakozik Krisztus a szívünkben hit által, ha megfontoljuk, mit jelent Ő nekünk, és mit munkált részünkre a megváltási terv megvalósításával. Legyünk boldogok és ápoljuk magunkban a hálaérzést Isten e csodálatos ajándékáért! {MYP 159.2}   

Ezek a gondolatok hatalmasan befolyásolják egész jellemünket. Szeretném elmétekbe vésni, hogy állandóan mennyei társatok lehet, ha akarjátok. „Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Isten temploma vagytok, mert Ő mondotta: Lakozom bennük és közöttük leszek, és leszek nékik Istenük, és ők népemmé lesznek.” (II. Korinthus 6:16) {MYP 159.3}   

Isten szeretete átformál.

Ha gondolataink Krisztusnál időznek, jellemünk az isteni képmásra alakul át. Gondolatainkat áthatja az Ő jóságának és szeretetének tudata. Szemléljük jellemét, így ott lehet minden gondolatunkban. Szeretete körülvesz bennünket. Ha a Napba nézünk, amikor az ég közepén ragyog, azután pedig elfordítjuk tekintetünket, a Nap képe jelenik meg szemünk előtt, bármerre nézünk is. {MYP 160.1}   

Így van ez akkor is, ha Jézust szemléljük. Bárhová nézünk, minden Őt sugározza felénk, mert Ő az igazság Napja. Nem látunk mást és nem beszélhetünk másról. Képe megrögződött lelki szemeink előtt, és befolyásolja életünk minden mozzanatát. Megnemesíti egész természetünket. Szemlélés által átváltozunk Krisztus képmására. Mindazokra, akikkel érintkezünk, az Ő igazságának ragyogó, derűs fényét sugározzuk. Jellemünk átalakult, szívünket, lelkünket, elménket az Ő fénye sugározza be, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Ismételten valósággá válik a szívünkben hit által lakozó, személyes, élő befolyás. {MYP 160.2}   

Ha az Ő tanításait befogadtuk, Jézus jelenléte maradandó lesz számunkra, s irányítani fogja gondolatainkat, terveinket és cselekedeteinket. Átitatódunk a világ legnagyobb Tanítójának tanításaival. Emberi felelősségünk és az ember befolyásának tudata megváltoztatja az életről és a mindennapi kötelességeinkről vallott felfogásunkat. {MYP 160.3}   

Jézus Krisztus a mindenünk – a legelső, a legutolsó és a legjobb mindenben. Az Ő lelkülete, jelleme alakítja életünket, Ő a mi egész lényünk irányítója. Az Ő igéje lélek és élet. Ezért nem összpontosíthatjuk gondolatainkat önmagunkra; élünk, de nem mi, hanem Krisztus az, aki bennünk él, a dicsőség reménysége. Énünk meghalt, de Krisztus, az élő Megváltó lakozik bennünk. Folytonosan Őt szemlélve az Ő arcmását sugározzuk mindenkire. Nem állhatunk meg, hogy csalódásainkon gondolkodjunk, vagy gyengeségeinkről beszéljünk, mert ennél sokkal szebb kép vonzza tekintetünket: Jézus drága szeretete. Ő lakik bennünk az igazság igéje által. {MYP 161.1}   

A legértékesebb drágakő.

Krisztusnak kell átadnunk magunkat, s minden parancsának készséggel engedelmeskedő életet kell élnünk. Amik vagyunk, minden adottság és képesség, amellyel rendelkezünk, az Úré, szenteljük hát az Ő szolgálatára! Ha ily módon egészen neki adjuk magunkat, akkor Ő a menny minden kincsével együtt a miénk. Így nyerjük el a legértékesebb drágakövet. {MYP 161.2}