× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

18. fejezet

1. (14: 9-12; Habakuk 2:14; lásd Cselekedetek 2:1-4 fejtegetését) Jelenések 18 angyala - Jelenések 18 jövendölései rövidesen beteljesednek. A harmadik angyal üzenetének hirdetése közben másik angyal szállt le nagy hatalommal s az egész föld megtelik dicsőségével. Isten Lelke olyan kegyelmesen meg fog áldani emberi eszközöket, hogy férfiak, nők és gyerekek nyitják meg ajkukat magasztalással és hálaadással. Úgy megtöltik a földet Isten ismeretével és fölülmúlhatatlan dicsőségével, amint a víz takarja a tengert. {7BC 983.9}   

Akik a kezdettől táplált bizalmukat mindvégig szilárdan megtartották, ébren lesznek, amikor a harmadik angyal üzenete nagy hatalommal lesz hirdetve. (Szemle és hírnök 1904 október 13) {7BC 984.1}   

(2Timóteus 2:14-16; lásd 16:14-17 fejtegetését) Az üzenet elkészít az elváltozásra - A zavart kiáltozás közben, hogy „Krisztus itt van, Krisztus ott van," a rendkívüli napoknak megfelelő különleges igazság-üzenet lesz hordozva, melyet majd elfogadnak, elhisznek és az szerint cselekszenek. Az igazság eredményes, nem a fölcsiklandozó mesék. Az ige örök igazsága fog előragyogni mindennemű megejtő tévedés és átszellemített magyarázatoktól mentesen. Szeszélyesen ecsetelt, vonzó, bűvölő képektől mentesen. Hamisságokat akarnak majd Isten népére erőltetni, ám az igazságnak az ő szépséges, tiszta öltözékében kell állnia. A szent, fölemelő erejű igét nem szabad egyszintűnek tekintenünk a közönséges dolgokkal. Mindenkor szennyezet lennek kell maradni a tévelygésektől, melyekkel a Sátán el akarja hitetni, ha lehetne, magukat a választottakat is... {7BC 984.2}   

Az evangéliumi örömüzenet hirdetése az egyedüli módszer, melyben Isten embereket tud fölhasználni lélekmentésre. Amint férfiak, nők és gyerekek hirdetik az örömüzenetet, az Úr meg fogja nyitni a vakok szemét, hogy lássák rendeléseit, s az igazán bűnbánó ember szívébe be fogja írni törvényét. Isten éltető Lelke emberi eszközökön át működve egyakaratra vezeti a hívőket, egy lélekre, hogy egyesülten szeressék Istent s megtartsák parancsait - elkészülve idelenn az elragadtatásra. (Szemle és hírnök 1904 október 13) {7BC 984.3}   

(Jeremiás 30:7; Hóseás 6:3; Jóel 2:23; Zakariás 10:1; Efézus 4:13,15) Késői eső - Amint Krisztus testének tagjai utolsó küzdelmük időszakában elérkeznek Jákob szorongattatásának idejére, fölnövekednek Krisztusban és nagy mértékben részesülnek Lelkében. Amint a harmadik üzenet hangos kiáltássá duzzad, és amint nagy hatalom és dicsőség kíséri a záró munkát, Isten hű népe részesülni fog ezen dicsőségben. A késő eső föl fogja üdíteni és megerősíteni őket, hogy átmenjenek a nyomorúság idején. Arcukat a harmadik angyalt kísérő fényesség dicsősége fogja beragyogni. (Szemle 1862 május 27) {7BC 984.4}   

(Ésaiás 61:11) Ne várjunk a késői esőig - Nem szabad a késői esőre várnunk. Részesülni fog abban mindenki; aki fölismeri és értékeli a kegyelemnek azt a harmatát és záporait, melyekben most részesülünk. Mikor összegyűjtjük a világosság töredékeit, mikor nagyra értékeljük az Úr változhatatlan irgalmasságait - az Úr szereti, ha megbízunk benne - akkor minden ígéret be fog teljesedni. (Ésaiás 61:11) Az egész föld telve lesz Isten dicsőségével. (1897, 151. levél.) {7BC 984.5}   

Krisztus igazságosságának hirdetése - Közvetlen előttünk áll a próba ideje, hiszen a harmadik angyal hangos kiáltása már elkezdődött Krisztusnak, a bűnbocsátó üdvözítő igazságosságának kinyilatkoztatásával. Ez azon angyal tevékenységének kezdete, akinek dicsősége be fogja tölteni a földet. (Szemle és hírnök 1892 nov. 22) 252 {7BC 984.6}   

Kitöltésnek nincs időpontja - Nincs meghatározott időpontom, melyről szólhatnék, hogy mikor következik be a Szentlélek kitöltése - mikor a hatalmas angyal leszáll a földre és csatlakozik a harmadik angyalhoz a világért végzett munka lezárásában. Üzenetem az, hogy egyedüli biztonságunk, ha készen állunk a mennyből jövő fölüdülésre, ha megigazítva és égve tartjuk lámpásunkat. (Szemle és hírnök 1892 március 29) {7BC 984.7}   

1-5. (13:11-17; 14:6-12; Dániel 7:25; 2Thessaloni-ka 2:3, 4; lásd Jelenések 6:9; 17:1-5 fejtegetését) A gonoszság minden ereje működni fog - Amint Isten kihívta Izrael fiait Egyiptomból, hogy megtarthassák szombatjait, az Úr úgy hívja ki népét Babilonból, hogy ne imádják a fenevadat, vagy mását. A bűn embere, aki meg véli változtatni az időket és törvényeket, azzal magasztalja Isten fölé magát, hogy hamis nyugalomnapot ad a világnak. A keresztény világ elfogadta a pápaság ezen gyermekét, ápolta és nevelgette, így emlékműve eltávolítása és hamis szombat fölállítása által dacol az Úrral. {7BC 984.8}   

Miután az igazság hirdetve lett bizonyságul minden nemzetnek, a gonoszság minden elképzelhető ereje működésbe lép. Megzavarja a gondolkodást, sok hanggal harsogva: „Itt a Krisztus, ott a Krisztus! Ez az igazság! Üzenetem van Istentől! Nagy világossággal küldött engem!" Eltávolítják a tájékozódási pontokat s megkísérlik ledönteni hitünk oszlopait. Még határozottabb erőfeszítés történik majd a hamis nyugalomnap fölmagasztalására, s hogy magát Istent is megvessék annak a napnak kicserélésével, melyet megáldott és megszentelt. Ezt a hamis szombatot elnyomó törvénnyel fogják az emberekre erőszakolni. {7BC 985.1}   

Sátán és angyalai ébren vannak és erőteljesen ügyködnek emberi eszközökön át, hogy elérjék a gonosz célját - kitöröljék az emberekből Isten ismeretét. Ámde miközben a Sátán hazug csodáival mesterkedik, a Jelenésekben előre megmondott időszak bekövetkezik, s a hatalmas angyal, aki dicsőségével betölti a földet, hirdetni fogja Babilon bukását, Isten népét Babilon elhagyására szólítva. (Szemle és hírnök 1892 december 13) {7BC 985.2}   

(14:8) Az eseménysor része - Hirdetnünk kell Babilon bukásának üzenetét. Isten népének ismernie kell azon angyallal kapcsolatos eseményeket, aki dicsőségével tölti be a földet, és hangos szóval hirdeti: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon." A most végbemenő események a történelem láncának más eseményeihez fűződnek melynek első láncszeme Édenhez kapcsolódik. Isten népe készüljön föl arra, ami a földre következik. Az anyagiak, az önzés és eretnekségek terén való túlzások foglyul ejtették a földet. Az ördögi eszközök századokon át mesterkedtek. Föladják-e most harc nélkül? (1899, 172. kézirat) {7BC 985.3}   

(Máté 15:9; 21:11-12; János 2:13-16; lásd Jelenések 6:9 fejtegetését) Két szózat a gyülekezethez - (18:1, 2) A második angyal ezt az üzenetet hirdette: „Leomlott Babilon, mert paráznaságának haragborából inni adott minden nemzetnek." Mi ez a bor? - Hamis tanításai. Hamis nyugalomnapot adott a virágnak a negyedik parancs szombatja helyett, és elismételte hazugságot, melyet a Sátán először Évának mondott az Édenben - a lélek halhatatlanságát. Sok hasonló tévtant terjeszt széltében hosszában „emberek parancsait terjesztve tantételekként." {7BC 985.4}   

Mikor Jézus elkezdte nyilvános szolgálatát, megtisztította a templomot szentségtörő közönségessé tételétől. Szolgálatának utolsó mozzanatai közt másodszor is megtisztította a templomot. így a világ figyelmeztetése idején is két külön fölhívás hangzik az egyházakhoz. A második angyal üzenete ez: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon, mert paráznasága haragborából inni adott minden nemzetnek." S a harmadik angyal hangos kiáltásakor hang hallatszik az égből: „Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne vegyetek részt bűneiben s ne érjenek titeket csapásai. Mert bűnei az egekig értek s Isten megemlékezett gonoszságairól." (Szemle és hírnök 1892 december 6) {7BC 985.5}   

Hirdessük együtt a három üzenetet - A hármas üzenetet együtt kell hirdetni, eljuttatva a világba hármas világosságát. János ezt írja: „Másik angyalt láttam leszállni az égből, melynek nagy hatalma volt s az egész föld megtelt annak dicsőségével." (18:2-5) Ez az utolsó hármas üzenet hirdetését jelenti. (1900, 52. kézirat) {7BC 985.6}   

1-8. (Lásd 14:9-12) Világgal szövetkezések veszedelme -(1-8 vers) A János által rajzolt borzalmas kép bizonyítja, hogy a föld hatalmasságai milyen teljesen átadták magukat a gonoszágnak. Meg kellene ennek mutatnia az igazság befogadói számára hogy milyen veszedelmes összefogni titkos társulatokkal, vagy bármi módon társulni azokkal, akik nem tartják meg Isten parancsolatait. (1902, 135. kézirat) {7BC 985.7}   

3-7. Lásd 1János 2:18 meglátásait. {7BC 985.8}