× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

22. fejezet

1. Lásd 1János 1:7,9. hozzászólását. {7BC 988.7}   

1, 2. (7:17; lásd Lukács 23:40-43 hasogatását) Magasabb műveltség - Krisztus, a mennyei tanító, odavezeti népét az élet vizének mindkét oldaláról növő élet fájához, s megmagyarázza nekik az igazságokat, melyeket a lenti életben nem értettek meg. Az eljövendő életben Isten népe annak teljességében elnyeri a magasabb műveltséget. Az Isten városába belépőknek arany koronát tesznek a fejére. Olyan örömteli jelenet lesz ez, melynek elmulasztását egyikünk sem engedheti meg magának. Jézus lábához fogjuk tenni koronánkat s újra meg újra neki tulajdonítjuk a dicsőséget, és az ö szent nevét magasztaljuk. Angyalok csatlakoznak majd a diadal énekhez. Arany halfáikat érintve az egész mennyet megtöltik gyönyörű zenével és a Báránynak szóló énekkel. (1909, 31. kézirat) {7BC 988.8}   

2. (2:7; 1 Mózes 2:9; lásd 1Mózes 3:22-24; János 5:39 fejtegetését) Életadó erő az élet fájában - Az élet fája Krisztus gyermekei iránti fenntartó gondoskodásának képviselője. Mikor Ádám és Éva ettek a fáról, elismerték Istentől való függésüket. Az élet fájában az élet folytatásának ereje volt, s ameddig ettek belőle, nem tudtak meghalni. Az özönvízelőttiek élete a fa életadó ereje következtében nyúlt hosszúra, melyet Ádámtól és Évától örökölték. (Szemle és hírnök 1897 január 26) {7BC 988.9}   

(János 1:4) Életadó gyümölcs Krisztus által - Az édeni élet fajának gyümölcse természetfölötti erővel rendelkezett. Enni belőle örök életet jelentett. Gyümölcse a halál ellenszere volt, levelei pedig az élet és halhatatlanság fönntartását szolgálták. Az ember engedetlensége miatt azonban a halál betette a lábát a földre. Ádám evett a jó és gonosz tudásának fajáról, amelynek érintését az Úr megtiltotta. Bűne megnyitotta a nyomorúságok zsilipjeit. {7BC 988.10}   

A bűn behatolása után a mennyei kertész átültette a mennyei paradicsomba; ágai mégis lehajtanak az alsóbb világba. A Krisztus vére általi megváltás révén még mindig ehetünk életadó gyümölcséből. {7BC 989.1}   

Krisztusról írva van: „Benne élet volt; s az élet volt az emberek világossága." Ő az élet forrása. A neki való engedelmesség az életadó hatalom, mely megvidítja a lelket. {7BC 989.2}   

Krisztus mondja: „Én vagyok az élet kenyere; aki hozzám jön, nem éhezik meg, s aki hisz bennem nem szomjúhozik meg soha." (János 6:57,63; Jelenések 2:7 második része) {7BC 989.3}   

(Zsoltár 19:10; János 6:54-57) Az élet fája nekünk lett ültetve - Az emberek fiai a gonoszság gyakorlati ismeretével rendelkeznek, ámde Krisztus eljött a világra megmutatni nekik, hogy ő az élet faját ültette számukra, melynek levelei a nemzetek gyógyítására valók. (1898, 67. kézirat) {7BC 989.4}   

Az élet fájának levelét ajánlja nektek az Úr. Édesebb a méznél, a lépes méznél is. Vegyétek, egyétek, emésszétek, s félénkségetek el fog múlni. (1898, 71. kézirat) {7BC 989.5}   

Krisztus... volt az élet fája annak, aki szakítani és enni akart belőle. (1898, 95. kézirat) {7BC 989.6}   

A Biblia az élet fája - Senki se feledje, hogy az élet fájának tizenkét fajta gyümölcse van. Ez földi küldetésünk tizenkét lelki tevékenységét ábrázolja Számunkra a Biblia az élet faja. A Szentírás minden részének megvan a maga áldó haszna. Az ige minden részéből tanulni lehet valamit. Tanuljátok meg hát, hogyan kutassátok a Bibliát. A Biblia nem darabokból tákolt valami, hanem fontos nevelő. Gondolkodásodat kell életre kelteni, mielőtt az igetanulmányozás valóban javadat szolgálja. Lelki izmot és inakat kell alkalmazni erre. A Szentlélek eszetekbe juttatja Krisztus szavait. Megvilágosítja a gondolkodást és irányítja a kutatást. (1898, 3. levél) {7BC 989.7}   

Krisztus az élet fája - Krisztus az életünk és a halhatatlanság forrása. Ő az élet fája. S aki hozzájön, annak lelki életet ad. (Szemle és hírnök 1897 január 26) {7BC 989.8}   

3,4. A menny meghatározása - Krisztus mindannak az igazsága, amit az Atyában találunk. A menny meghatározása: a Krisztus jelenléte. (Keltezés nélküli 58. kézirat) {7BC 989.9}   

4. Lásd 7:23 fejtegetését. {7BC 989.10}   

10-12. (4:3; 10:1; Lásd 10:7 és 2Péter 3:9 magyarázatát) Krisztus közbenjárása rövidesen véget ér - Aki eddig közbenjárónk volt; aki hallja a bűnbánó imákat és vallomásokat; akit szivárvánnyal, a kegyelem és szeretet - fejét körülvevő - jelképével ábrázol az írás, hamarosan befejezi szolgálatát a mennyei szenthelyen. A kegyelem és irgalmasság rövidesen leszáll a trónról s jogosság foglalja el a helyét. Akire népe várt, beül jogába - a főbíró székébe. (Szemle és hírnök 1889 január 1) {7BC 989.11}   

A próbaidő lejár, mikor a legkevésbé várják - A próbaidő hirtelen, váratlanul jár le, mikor a legkevésbé föltételezzük. Mégis még ma tisztán állhatunk a menny előtt, tudhatjuk, hogy Isten elfogad bennünket; s végül, ha hűek maradunk, befogad a mennyei országba. (1906, 95. kézirat) {7BC 989.12}   

Nincs másik próbaidő - Senkinek sem lesz második próbaideje. Most van a próba időszaka, mielőtt a könyörület angyala összehajtja arany Szárnyát, s lelép a trónról, és a kegyelem, a kegyelem örökre elmúlik. (1894, 49. kézirat) {7BC 989.13}   

(János 9:4) A próbaidő vége nincs kinyilatkoztatva - Isten nem jelentette ki nekünk az időt, mikor üzenete lezárul vagy a próbaidő véget ér. A kijelentett dolgokat elfogadjuk magunk és gyermekeink számára; de ne keressük annak ismeretét, amit a mindenható tanácsa titoknak tartott meg... {7BC 989.14}   

Leveleket kaptam, kérdezve, van-e világosságom a próbaidő lezárásáról. Azt feleltem, hogy csupán ez az üzenetem; most kell munkálkodnunk, míg a nap tart, mert eljön az éj, mikor senki sem munkálkodhatik. Most, most van az őrködés, tevékenység és várakozás ideje. {7BC 989.15}   

Az Úr szava kinyilatkoztatja, hogy minden dolgok vége elközelített s a leghatározottabb bizonyságot teszi, hogy az igazságnak minden lélekbe be kell ültetve lennie, hogy az ellenőrizze életét és szentelje meg jellemét. Az Úr Lelke munkálkodik, hogy a lélekbe bepecsételje az igazságot és az ihletett igét, hogy Krisztus hitvalló követőinek szent örömük legyen, melyet azután továbbadhatnak másoknak. Most van, éppen most számunkra a munkálkodásra alkalmas idő, míg a nappal tart. Arra viszont nincs senkinek se parancsa, hogy kutassa az írást, hogy ha lehet, megtalálja a próbaidő lejárásának időpontját. Istennek nincs ilyen üzenete halandó ajak számára. Nem akarja, hogy halandó nyelv azt hirdesse, amit ő titkos tanácsaiba rejtett el. (Advent szemle és szombat hírnök 1894 október 9) {7BC 989.16}   

13. Lásd 1Korintus 15:22, 45 fejtegetését. {7BC 990.1}   

13-17. (1:8) A Szentírás alfa és ómegája - (13-17 vers) Itt látjuk 1 Mózes alfaját és Jelenések ómegáját. Áldást ígér az Isten parancsolatai megtartóinak és azoknak, akik együttműködnek vele a harmadik angyal üzenetének hirdetésében. (Szemle és hírnök 1897 június 8) {7BC 990.2}   

14. (20:12,13; lásd 1Mózes 3:22-24; Róma 3:31; 2 Korintus 3:7-11 megjegyzéseit) Isten városa a parancsolattartók számára - Az igazság világosságával rendelkezők közül senki se teszi be lábát Isten városába, aki megrontja a parancsolatokat. Isten törvénye képezi az Úr kormányának alapzatát mennyen és földön. Ha tudva lábbal taposták törvényét a földön, nem viszi őket a mennybe, hogy ott folytassák ugyanazt. Mikor Jézus eljön, a jellem nem változik el. A jellemépítésnek a próbaidő órái alatt kell folynia. Napról-napra följegyzik cselekedeteiket a menny könyveibe, s Isten nagy napján cselekedeteik szerint kapnak majd jutalmat. Akkor látható lesz, hogy ki nyeri el az áldást: „Boldogok, akik megtartják parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fajához és bemehessenek a kapukon a városba." (Advent szemle és szombat hírnök 188S augusztus 25) {7BC 990.3}   

(Kolosszé 1:26, 27) Utazás az eljövendő életben - Némelyek azt gondolják, hogy ez a föld s a mennyei lakóhelyek képezik Isten világmindenségét. Nem így van. Az üdvözült sokaság világról világra fog járni, s idejük jelentős részét a megváltás titkainak kikutatásával fogják tölteni. S az egész örökkévalóság kiterjedésén ez a tárgykör folytonosan nyiladozni fog gondolkodásuk előtt. Elképzelhetetlenek azok előjogai, akik győztek a bárány vére és bizonyságtételük igéi által. (Advent szemle és szombat hírnök 1886 március 9) {7BC 990.4}   

17. Lásd 3:20; Róma 3:20-31 fejtegetését. {7BC 990.5}   

19. Lásd 20:12-15 kiegészítő megjegyzéseit. {7BC 990.6}