× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1-4. (Lásd 1 János 2:18 megvilágítását) A bűn embere és a második eljövetel - Pál apostol napjaiban a thessalonikai testvérek abban a tévhitben leledzettek, hogy az Úr az ő idejükben jön vissza. Ezért írta Pál téves elgondolásaik helyesbítésére, hogy több eseménynek kell előbb bekövetkeznie, mielőtt a második eljövetel megtörténhetne. Ezt mondja: "Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát." {7BC 910.1}   

A bűn emberének meg kellett jelennie, fölemelkednie és istenkáromlást elkövetnie, mielőtt a testvérek Jézus visszajövetelét várhatnák. A nagy eseményt szakadásnak kell megelőznie, az ellenkrisztus megjelenésének s a hitehagyás kovászának kell működnie egyre növekvő erővel az idők végéig. (Szemle és hírnök 1888 július 31) {7BC 910.2}   

3, 4. (Máté 5:17,18; lásd 1Timótheus 2:5; Jelenések 13:11-17; 14:8,9-12; 18:1-5 megjegyzéséit) A Sátán képviselője - A jövendölések egyetlen valakire mutatnak, mint a bűn emberére. Ő a Sátán képviselője. A Sátán javaslatára Isten törvényét illetően, (mely pedig megváltozhatatlan, mint az Isten trónja) a bűnnek ez embere előlép s kihirdeti a világban, hogy megváltoztatta a törvényt s most már nem a hetedik, hanem a hét első napja a nyugalomnap. Csalhatatlanságot hangoztatva jogot formált, hogy a maga céljaira változtassa meg Isten törvényét, arra célozva ezzel, hogy Isten nem csalhatatlan. Ha Isten igazán változtatásra szoruló szabályt állított föl, ez valóban Isten téves voltát bizonyítaná. {7BC 910.3}   

Ezzel szemben Krisztus azt jelentette ki, hogy a törvény egyetlen pontocskája sem múlik el, míg az ég és föld el nem múlnak. Krisztusnak éppen ez volt a küldetése, hogy naggyá tegye e törvényt, s egyúttal bebizonyítsa a teremtett világok és a menny előtt, hogy Isten igazságos s törvényének nincs változtatásra szüksége. Itt áll azonban a Sátán jobbja, készen folytatni a Sátán mennyben elkezdett ügyködéseit, azt, hogy változtasson Isten törvényén. S a keresztény világ azzal hagyta jóvá ügyködését, hogy elfogadta a pápaság szülöttét, a vasárnap intézményét. Ezt melengetik, mígcsak a protestantizmus a testvériség kezét nem nyújtja a római hatalomnak. {7BC 910.4}   

Akkor majd törvényt hoznak Isten teremtésének szombatja ellen, s akkor fog Isten "szokatlan munkát" végezni a földön. Hiszen régóta tűri már az emberiség romlottságát. Az Úr mindenkor magához igyekezett nyerni őket. Mégis eljön az idő, mikor be fogják tölteni gonoszságuk mértékét, s akkor az Úr cselekedni fog. Már csaknem elérkezett ez az idő. Isten följegyzést vezet a nemzetekről; a tételek egyre növekednek ellenük a menny könyveiben; s mikor törvényt hoznak, hogy büntetés jár a hét első napjának megrontásáért, a kehely meg fog telni. (Szemle és hírnök 1886 március 9) {7BC 910.5}   

A bűn embere és az ellen-nyugalomnap - A bűn embere fölemelte magát Isten ellen, betelepedett Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Láb alá taposta Isten teremtésének nagy emlékművét, melyet alkotó-tevékenysége emlékévé alapított. Helyette közönséges munkanapot állított a világ elé. Ezt a napot tette meg ellen-nyugalomnapnak, hogy ezt üljék meg, ezt tiszteljék. Ezzel Isten ellen fordította a világot, hiszen az Úr kijelentette, hogy ő a nyugalma napját szentelte meg. {7BC 910.6}   

Mégha minden ember elfogadná is a pápaságnak ezt a gyermekét, ez sem tenné soha érvénytelenné az Úr szent szombatnapját. Akik elfogadják a hamis nyugalomnapot, azok a bűn emberét magasztalják, Isten kormányát pedig támadják. A bűn embere mégsem tudja megsemmisíteni, amit Isten örökkévalónak jelentett ki. Azt kell most végeznünk a világban, hogy fölmagasztaljuk az Úr törvényét s erre tereljük az emberek figyelmét is. Eljött az ideje, hogy a hazugsággal és tévedéssel szemben az igazságot hirdessük. (Szemle és hírnök 1898 július 26) {7BC 910.7}   

Isten nézete a pápai hatalomról - Isten szava elleni magaviseletükkel a pápák a menny Istene fölé emelték magukat. A jövendölés ezért nevezi a pápai hatalmat a bűn emberének. Sátán a bűn eredeti szerzője. A bűn embere az a hatalom, mely által megváltoztatja Isten bármelyik utasítását. A Sátán közvetlen irányítása alatt a pápai hatalom pontosan ezt műveli. {7BC 911.1}   

Bár a pápaság fejénél állók azt vallják, hogy szeretik Istent, az Úr mégis mint gyűlölőire tekint rájuk. Az Isten parancsolataiba való beleavatkozás s helyettük emberi hagyományok beiktatása a Sátán működési területe s ez választja el Istentől a vallásos világot. Hiszen az Úr mondja: „Én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek." Isten teljesíteni fogja ígéretét. (1901, 126! kézirat) {7BC 911.2}   

7-12. (Lásd Máté 7:21-23; Jelenések 14: 9-12; 17: 1-5 értelmezését) Sátán csodái - Eljön az idő, amikor a Sátán Krisztusnak mondva magát „szemetek láttára" fog csodákat tenni. S ha lábad nem áll szilárdan Isten igazságán, el fog vezetni téged is alapzatodról. Egyedüli biztonságod úgy kutatni az igazság, mim rejtett kincs után. Ássatok az igazság után, amint földi kincs után ásnátok. Tegyétek Bibliátokat mennyei Atyátok elé és esedezzetek: „Világosíts meg. Taníts meg igazságodra." Raktározzátok értelmetekbe Isten igéjét, mert elkülöníthetnek és elválaszthatnak titeket Isten gyermekeitől. (Szemle és hírnök 1888 április 3) {7BC 911.3}   

(2Korintus 11:14; Jakab 5:13-16; Jelenések 13:13,14.) Sátán csodatevő hatalma - Mindenki elkerülheti az elámítást. Isten törvénye szem, mint királyi széke, s a törvény szerint fognak megítélni minden embert, aki a világra jön. A jellemnek nincs másik mértéke. „Ha nem e szerint szólnak, nincs bennük világosság." Mármost Isten szava döntsön a kérdésekben, vagy ember ámításainak higgyünk? {7BC 911.4}   

Krisztus mondja: „Gyümölcseikről ismeritek fél őket." Ha a csodatettel gyógyítók elhanyagolják Isten törvényét és folytatják engedetlenségüket, bár hatalommal rendelkeznek, ez nem jelenti, hogy Isten hatalmával bírnak. Ellenkezőleg. A nagy ámító csodatevő hatalma ez. A Sátán az erkölcsi törvény megszegője, s minden eszközt igénybe, vesz, hogy elvakítsa az embereket tényleges jelleme felől. Az Úr figyelmeztet bennünket, hogy az utolsó időkben a Sátán jelekkél és hazug csodákkal fog ügyködni, egészen a próbaidő végéig, hogy bizonyítékul használhassa, miszerint ő a világosság és nem a sötétség angyala. (Szemle és hírnök 1885 november 17) {7BC 911.5}   

(Zsidók 12:26,27; Jelenések 12:11; 14:5) A rostálás idejének megrázkódtatásai - A Sátán azért tesz csodákat, hogy félrevezessen. Legfelsőbbnek fogja hirdetni hatalmát. A gyülekezet úgy tűnhet, hogy már-már elesik, mégsem esik el, hanem megmarad. Miközben a Sionban levő bűnösöket kirostálja az Úr, a polyvát elválasztja az értékes gabonától. Borzalmas megpróbáltatás ez, mégis meg kell történnie. Aki a Bárány vére és szavának bizonyságtétele által fokozatosan győzelmet arat, csakis azokat találja majd a hűséges és igazakkal, akiken nincs semmi szeplő, a bűn semmi foltja, akik szájában nem találtatott álnokság.... A maradék, mely az igazság iránti engedelmesség által megtisztította lelkét, erőt merít a súlyos próbából s a környező hitehagyás közepette a szentség szépségét láttatja meg. (1886, 55. levél) {7BC 911.6}