× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1-3,7.15. Lásd 1Timótheus 4: 13-16 észrevételeit. {7BC 917.5}   

1-4. Lásd 4:1-7 magyarázatát. {7BC 917.6}   

14. Célhoz vezető vita - (11-14 vers) Mit jelent ez? Azt, hogy lehetnek viták szavak és elgondolások felől, de valamilyen céllal történjenek, hogy letörjék az emberi szívben levő csökönyösségét és szembeszegülést, hogy a lelkületük lágyuljon és csillapodjék, hogy mikor az igazság magját belehintik a szív talajába, gyökeret verjen ott. (1888, 13. kézirat) {7BC 917.7}   

14-16. (23-26; 4:1-5; Kolossé 2:8; lásd Jelenések 14:1-4; 18:1 fejtegetését) Ne találgassatok - (14. vers) Ez a mi időnknek is szóló figyelmeztetés. Ezt követi utasítása, melyet gyakran kell elismételnünk: „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj; mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazság beszédét." Tanuljuk meg elfogadni a kijelentett igazságokat, s úgy hirdetni ezeket, hogy táplálják Isten nyáját. {7BC 917.8}   

Találkozni fogunk olyanokkal, akik hiábavaló találgatásokba hagyják kószálni gondolataikat olyan tárgyakról, amelyekről nem ír az ige. Isten a legvilágosabb nyelven szólt minden tárgyról, mely üdvösségünket érinti. Viszont azt akarja, hogy kerüljük az álmodozást. Ehelyett így szól: Menj, dolgozzál a szőlőmben. Eljön az éj, mikor senki sem munkálkodhat. Szüntessünk be mindennemű hiábavaló kíváncsiskodást; őrködjünk és imádkozzunk. Tanulmányozzuk a kijelentett igazságokat. Krisztus azt akarja, hogy szüntessünk be mindennemű üres képzelődést, ehelyett az érett búzamezőkre mutat. Hacsak komolyan nem fáradozunk, az örökkévalóság legyőz bennünket felelőssége terhével. (Szemle és hírnök 1901 február 5) {7BC 917.9}   

16-18. (Kolossé 2:8) Árnyékokat markolva - Bátorításokat találunk az írásokban, hogy ha alázatosan járunk Isten előtt, tanításban fogunk részesülni.' Túlzott kíváncsiság ellen viszont figyelmeztet. „A közönséges és hiábavaló fecsegést pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek," a föltételezések és olyasmikről való találgatásokra vezetnek, amihez semmi közünk. Ezek céltalan, teljesen üres elméletek, emberi kitalálások, melyek a semmin idéztetik a gondolatokat. Nincs ezekben semmi biztos, semmi, lényeges. Az - ilyen elméletek terjesztőiről mondja Pál: „Beszédük, mint a rákfene terjed; közülük való Himenénus és Filétus, akik az igazság mellől eltévelyedtek, mondván, hogy a feltámadás már megtörtént s némelyek hitét feldúlják." {7BC 917.10}   

Az apostolok napjaiban a legbalgább eretnekséget hirdették igazságként. A történelem már megismétlődött s újra megismétlődik. Mindig lesznek, akik látszólagos lelkiismeretesség által árnyékokat markolnak, jobban kedvelve ezt a valóságnál. Tévedést állítanak az igazság helyébe, mivel a tévedést új ruhába öltöztették s erről az öltözékről képzelik, hogy valami csodásat takar. De távolítsd csak el az öltözéket, s alatta előtűnik a semmi. (Szemle és hírnök 1901 február 5) {7BC 917.11}   

20. (Máté 13.47,48) A gyülekezetben mind a jó, mind a rossz ott található - (19, 20. vers) A nagy ház a gyülekezetet jelképezi. Megtaláljuk benne a gyalázatra valókat is, nemcsak a nemes fémet. A háló jót és rosszat is kifog. (Szemle és hírnök 1901 február 5) {7BC 918.1}   

21. Üres edényre van szükség - Milyen edények felelnek meg a Mesternek? Az üres edények. Miután megtisztítjuk lelkünket minden szennytől, készen állunk a szolgálatra. (Szemle és hírnök 1899 február 28) {7BC 918.2}   

A megtisztulás egyéni kötelesség - „Ha tehát valaki ezektől magát megtisztítja, tisztességre való edény lesz, megszentelt' és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas." Nem szabad elfogadnia olyan elméleteket, melyek megrontanák. Meg kell tisztítania magát minden gonosz elképzeléstől, melyek Isten biztos szavától váltakozó emberi kitalálgatásokba, romlásba és züllésbe vezetnék. Ellene kell állni az ellenség tisztességtelen edényeken át való ügyködésének. Szentíráskutatással és sok imával megtalálja a követendő ösvényt, nem emberek ösvényét, hanem a mennybe vezetőt. {7BC 918.3}   

A megtisztulás munkája egyéni kötelesség. Senki sem végezheti el ezt más emberért. „Ha tehát valaki ezektől magát megtisztítja, tisztességre való edény lesz, megszemelt és hasznos a gazdájának, minden jó cselekedetre alkalmas." Isten Lelke munkálkodni fog megszentelt. emberi eszközökön át, rávezetve őket a helyénvaló tevékenységre. Gondoskodik a képességről és kegyelemről. Azzal a komoly kívánsággal fogja megtölteni az embereket, hogy szilárdan, határozottan és világosan az örömhír igazságait hirdessék. (Szemle és hírnök 1901 február 5) {7BC 918.4}   

23-26. (14-18; 4:1-5; Kolossé 2:8; Jelenések 7:3,4; lásd Jelenések 3:1-3; 14:1-4 megjegyzéseit) Nincs helye tolakodó kíváncsiságnak - Némely dolgoktól őrizkednünk kell. Levelek érkeznek kérdéseket téve föl Isten népének elpecsételéséről, ki lesz elpecsételve, hányan s más efféle tolakodó kérdés. Ezt kell mondanunk nekik, hogy a kinyilatkoztatott dolgokat olvassák és azokat hirdessék világosan. Isten szava ígéreteket tartalmaz, hogy ha alázatosan járnunk előtte, tanításban részesülünk. De tolakodó kíváncsiságot ne bátorítsunk. {7BC 918.5}   

Irányítsuk 2 Timótheus második fejezetéhez azokat, akik valamilyen új és szokatlan ötlet szerzője óhajtanának lenni, emberi gondolkodás termékének szerzői; s annyival alatta a Szentírás nagy és nemes gondolatainak, amennyivel a közönséges a megszentelt alatt áll. Ezzel felelhetünk balga kérdésekre: Várjatok és mind megtudjuk, hogy mi elengedhetetlen számunkra. Üdvösségünk nem függ mellékes kérdésektől. (1900, 58. levél.) {7BC 918.6}