× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

3. (Kolossé 1:15; 2:9; 3:10; lásd János 1:14; Cselekedetek 1:11; 17:28; Efézus 1:20,21; Zsidók 2:14-18 hasogatását) Isten személyisége - Jézus nem mint természetet átitató lényeget mutatta be Istent, hanem mint személyiséget. Krisztus az Atya személye valóságának képmása volt. Eljött világunkra, hogy visszaállítsa az emberben Isten erkölcsi képmását, hogy az ember, bár bukott, az Isten törvénye iránti engedelmesség által magára vehesse Isten mása és jelleme lenyomatát - az isteni szépség vonzereje ékesítse őt. (1891, 24. kézirat) {7BC 921.9}   

4-14. Jézus mindenható volta - (Idézi 4-12 verseket) Ez a nyelvezet Jézus mindenható voltát ecseteli. A világ alkotója és törvényes uralkodójaként tárja őt a Biblia kutatója elé (13,14 vers) {7BC 921.10}   

„Zsidókhoz írt levél első fejezete szembeállítja az angyalok és Krisztus helyzetét. Isten angyalokra nem vonatkoztatható szavakat szólt Krisztusról. Az angyalokat az üdvösség örököseiért végzett szolgálatra küldte el. Ezzel szemben Krisztus, mint közbenjáró, a mindenható pap a megváltás művében. A Szentlélek Krisztus képviselője világunkon, hogy megvalósítsa Isten célját, erőt hozva fölülről a bukott embernek a győzedelmes élethez. Aki szövetségre lép Jézus Krisztussal, az örökbefogadás által Isten gyermeke lesz. Az Ige újjáteremtő hatalma megtisztítja őket s az Úr angyalokat bízott meg, hogy szolgáljanak nekik. (1907, 57. kézirat) {7BC 922.1}   

6, 8. Lásd 3:1-3; János 1:1-3, 14; Kolossé 2:9 megjegyzéseit. {7BC 922.2}   

8. Lásd János 1:1-3 megvilágítását. {7BC 922.3}   

14. (Lásd Cselekedetek 10:1-6; Jelenések 5:11 értelmezését) Az egyház ereje és hatékonysága - Isteni segítségre van szükség, hogy erőt és eredményességet kölcsönözzön a gyülekezetnek. Isten kísértéseknek és próbáknak kitett földi családja igen közel áll az Úr szerető szívéhez. Isten elrendelte, hogy kapcsolat éljen a mennyei értelmes lények és földi gyermekei közt. Angyalokat küld a mennyei udvarokból, hogy az üdvösség örököseit szolgálják. (1899, 142. kézirat) {7BC 922.4}   

(Jakab 4:8) Isten angyalai fékezik Sátánt - Isten egyes angyalainak az a kizárólagos föladata, hogy vonzzák az üdvösség leendő örököseit. Mikor valamelyikük lépést tesz Jézus felé, Jézus is lépést tesz feléje. Az angyalok föladata, hogy visszatartsák a Sátán hatalmasságait. (1893, 17. kézirat) {7BC 922.5}   

(Efézus 6:12) A megkísértett segítségére - Krisztus angyalokat bízott meg, hogy vigyázzanak legelője juhaira. Mikor a Sátán ámító csapdáival, ha lehetne, félrevezetné még a választottakat is, az angyalok olyan jó hatásokat hoznak működésbe, melyek megmentik a megkísértetteket, ha engedelmeskednek az Úr igéjének, megértik veszélyezettségüket s így szólnak: „Nem, nem megyek bele a Sátán csapdájába. Bátyám ül a menny királyi székén, aki bebizonyította, hogy gyöngéden szívén visel. Nem szomorítom hát meg szerető szívét. Tudom, hiszen megígérte, hogy egyénenként őrködni fog gyermekei fölött. Az Úr szeretete nem csökken. Nem sebzem meg Jézus szívét; törekedni fogok, hogy ne váljak a többiek kísértőjévé." (1906, 52. levél) {7BC 922.6}   

(Jelenések 5:9-12) Angyalok a végső diadalban - Láthatatlan eszközök: angyalok munkálkodnak emberéken át, hogy hirdessék Isten parancsolatait. Az angyalok sokkal többet tesznek az emberi családért, mint sokan gondolják. Az angyalokról szólva, "avagy nem szolgáló lelkek ők, elküldve szolgálatra azokért, akik az üdvösség örökösei lesznek?" {7BC 922.7}   

Angyalok csatlakoznak majd a megváltottak énekéhez. Nem énekelhetik tapasztalatból, hogy „tulajdon vérében megmosott minket s megmentett bennünket Istennek," mégis ismerték a nagy veszedelmet, melyből Isten megmentette népét. Az Úr őket küldte zászlót bontani az ellenség ellen. Együtt tudnak hát érezni azok elragadtatásával, akik győzedelmeskedtek a bárány vére és bizonyságtételének szava által. (1900, 79. levél) {7BC 922.8}   

Angyalok együttmunkálkodása - Mennyei szent, szolgáló lények munkálkodnak együtt az emberi eszközökkel, hogy biztos ösvényre vezessék az igazság és igaz élet minden szeretőjét. A mennyei angyalok legmélyebb boldogsága, hogy kiterjesszék gyöngéd szeretetük pajzsát az Istenhez térők fölé. Másfelől a Sátán elszántan harcol minden világossággal és bizonyítékkal rendelkező emberért. Fáradtságot nem ismerő eltökélt célja elpusztítani, akit lehetséges. Az ö zászlaját választod-e? {7BC 922.9}   

Angyalok állnak szilárdan, határozottan, hogy a Sátán ne arasson győzelmet. Visszaszereznének minden Sátán lobogója alatt álló embert, ha ezek a szegény szerencsétlenek nem igyekeznének oly erősen kívül és távol maradni az angyalok könyörületes szolgálatán és mentő hatalmán. Mérhetetlenül szeretettel szeretik azokat, akikért Krisztus életét adta. Az elámítottakat boldogan fölvilágosítanák, miként fegyverkezzenek föl s törhetik meg a Sátán rajtuk levő varázslatát. {7BC 922.10}   

Ha csak egy percre föltekintenének Jézusra, szívük mélyéből fölismernék], mily csodás szerétet áradt ki az értük hozott áldozatban! Ha látnák a Sátán eltökélt erőlködését, hogy pokoli árnyékával eltakarjon minden fénysugarat, mely a törvényszegésben és bűnben holt lelkek gondolkodásába és szívébe akarna eljutni! Jaj, bárcsak fölébrednének ájultságukból, amint az egész világ nemsokára fölébred Istennek az Úr megjelenését bejelentő harsonaszavára. {7BC 922.11}   

Angyalok tartják vissza a pusztítás eszközeit, mivel mélyen a szívükön viselik a lázadó fiakat. Segíteni akarnak nekik visszatérni a biztonság és béke keblébe, hogy végezetül győzőkké váljanak, megmentettek, örökre megmentettek legyenek Isten mennyei családjában. (1900, 29. kézirat) {7BC 923.1}   

(János 17:21) A menny légkörét hozzák a főidre - A mennyei lények föladata fölkészíteni a világ lakosait, hogy Isten tiszta, szent, szeplőtlen gyermekeivé váljanak. Az emberek azonban, noha Krisztus követőinek vallják magukat, nem helyezkednek olyan pontra, ahol megérthetnék Krisztus szolgálatát, így megnehezítik a mennyei küldöttek munkáját. Az angyalok, akik szüntelen látják a mennyei Atya arcát, jobban szeretnének Isten közelében a tiszta és szent mennyei légkörben maradni; de kötelesség vár rájuk. Mennyei légkört kell hoznunk a megkísértett és megpróbált lelkeknek, nehogy a Sátán alkalmatlanná tegye őket arra a helyre, melyet az Úr be szeretne töltetni velük a mennyei udvarokban. {7BC 923.2}   

Égi magasságok fejedelemségei és hatalmasságai fognak össze az angyalokkal, hogy szolgálják az üdvösség örököseit. Milyen szomorú mégis, hogy ezt a munkát olyan emberek durvasága, nyersessége és világi gondolkodása akadályozza, akik a maguk céljára törekszenek, a maguk kívánságait akarják kielégíteni, s így szem elől veszítik Isten szavát, melynek tanítójuknak és vezetőjüknek kellene lennie. {7BC 923.3}   

Az Úr adja meg minden egyes angyalnak a bukott világért végzendő föladatát. Minden ember számára gondoskodott segítőről. Lehetőséget ad nekik együttműködni a mennyei értelmes lényekkel, hogy így Isten munkatársai lehessenek. Lehetővé teszi nekik, hogy Isten jelenlétére alkalmassá váljanak; hogy megláthassák arcát. Mennyei angyalok fáradoznak, hogy szoros testvériségre hozzák az emberi családot. Olyan egységre, melyet Krisztus az Atya és közte fönnálló egységhez foghatónak mond. Az Isten által ilyen kedvezésben részesített emberek hogyan is nem értékelik lehetőségeiket és előjogaikat? Miként utasíthatják mégis vissza a fölajánlott Isteni segítséget? Milyen sokat nyerhet az ember, ha az örökkévalóságot tartja szeme előtt! {7BC 923.4}   

Sátáni eszközök folyvást viaskodnak az emberek gondolkodása fölötti uralomért, ámde Isten angyalai is szüntelen fáradoznak. Megerősítik azok meglankadt kezét, roggyant térdét, akik Isten nevét hívják segítségül, (Szemle és hírnök 1899 július 4) {7BC 923.5}   

Az érintkezés vonala - Isten angyalai kapcsolatot tartanak fönn az Úr népével. Őrzik őket, visszaszorítják a sötétség hatalmasságait, hogy semmi uralmuk se legyen az üdvösség örökösein. Együtt akarunk-e munkálkodni az angyalokkal? Ez az érintkezés vonala, melyet Isten szerzett az emberek számára. (1890, 1. kézirat) {7BC 923.6}   

Minden angyalnak föladat - Az Úr Jézus föladatot adott az angyali család minden tagjának. Emberi eszközöket is elhívott, hogy fáradozzanak üdvösségükért, és az áldásos légkörük által megmentettek üdvösségén. Isten angyalai eredményesen fáradoznak az emberekért... {7BC 923.7}   

Az angyalok nagyon szeretnék, ha az emberi eszközök oda jönnének, ahol menedéket találnának. Az angyalok őrködtek Jézus fölött születésétől a mennybe való visszatéréséig... Az angyalok készséges emberi eszközökön át törekednek bűnösöket vezetni Istenhez... {7BC 923.8}   

Bárcsak a kétfelé sántikálok megértenék, hogy Isten eszközei szüntelenül fáradoznak, hogy sakkban tartsák a sötétség hatalmasságainak seregeit! Ezek földi előnyöket vagy földi akadályokat helyeznek az emberek elé, hogy meghiúsítsák Isten szándékait. Más eszközei által a Sátán elfogná a világosság Isten hírnökeitől jövő minden sugarát. De ha fölemelhetnék a függönyt, ha a vak szemek helyreállított lelki látással láthatnák a Krisztustól távol pusztuló lelkekért folyó állandó küzdelmet, mekkora különbséget jelentene ez a földi eszközök működése számára! Határozott előretöréseket indítanának. Egész erejüket halogatás nélkül Krisztus mellett, a jóra vetnék be. Látnák, hogy áz angyalok milyen mélyen szívükön viselik azokat, akik félrevetik előjogaikat és lehetőségeiket, melyek igen értékesek számukra, hogy tapasztalati ismeretre tegyenek szert Istenről és akit elküldött, a felkent szabadítóról. . {7BC 923.9}