× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

1. Lásd 1 Timóteus 2:5 fejtegetését. {7BC 931.5}   

1,2. (Róma 12:4,5; 1Korinthus 12:7; lásd Róma 8:2644; Zsidók 27:25; 9:24 meglátásait) - A szentsátor a keresztény egyház jelképe - A zsidó szentsátor a keresztény egyház jelképe volt... A földi egyház, mely Isten hűségeseiből tevődik össze - ez az igazi szenthely, ahol a Megváltó szolgálatot végez. Isten és nem ember emelte ezt a sátrat magas, emelkedett helyen. {7BC 931.6}   

Ez a szenthely a Krisztus teste. A szélrózsa minden irányából egybegyűjti a szenthely összeállításában segítőket... A szentsátor azokból épül, akik személyes üdvözítőjüknek fogadják el Krisztust...Ó az igazi szenthely papja. Azok főpapja, akik személyes megváltóként hisznek benne. (Idők jelei 1900 február 14) {7BC 931.7}   

5. Lásd 2Korinhtus 3:7-11 megjegyzéseit. {7BC 931.8}   

5-13. (10...16-18; 12:24; Jeremiás 31:31 János 1:12) Üdvösség alapja az irgalmasság - Az újszövetség áldásai pusztán irgalmasságra alapozónak a bűnök, gonoszság megbocsátásánál. Az Úr meghatározza, hogy így és így teszek a gonoszságot elhagyó és a jót választó hozzám fordulókkal: „Megkegyelmezek álnokságaiknak, bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem." A bűneiket bevalló alázatos szívűek irgalmasságot, kegyelmet és megnyugvást találnak. Mikor Isten irgalmasságot tanúsít a bűnös iránt, megszűnt-e igazságos lenni? Gyalázatot hozott-e szent tőrvényére s elnézi-e azontúl törvénye megszegését? Isten igaz. Ő nem változik meg. Az üdvösség föltételei mindenkor ugyanazok. Életet, örök életet ad azoknak, akik hajlandók készségesen engedelmeskedni Isten törvényének... {7BC 931.9}   

Az Újszövetség idején az örök élet elnyerésének ugyanazok a föltételei, mint az Ószövetség alatt - a tökéletes engedelmesség. Az Ószövetség idején sok vakmerő, elbizakodott jellegű vétség volt, melyre nem volt elfedezés a törvény alatt. Az új és jobb szövetségben Krisztus betöltötte a törvényt a törvényszegők számira, ha személyes Megváltójuknak fogadják el őt. „Akik befogadják öt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek." Irgalmasság és bűnbocsánat a Krisztushoz fordulók jutalma, akik érdemeiben bíznak, hogy elvegye bűneiket. A jobb szövetségben Isten Krisztus vére által megtisztít minket a bűntől. (1904, 276. levél) {7BC 931.10}   

6. Lásd 9:11, 12 meglátásait. {7BC 931.11}   

6,7 (7:22; 10:19, 20; 13:20; Máté 27:51; Lukács 10:27,28; 2Korintus 3:6-9) - Isten szövetségének pontjai - Isten népe a jobb szövetség rájuk való alkalmazásával, Krisztus igazságossága által igazul meg. A szövetség olyan egyezség, mellyel a felek kötelezik magukat és egymást bizonyos föltételek betöltésére. Az ember így lép Istennel szövetségre, hogy eleget tegyen az igéjében leírt föltételeknek. Viselkedése mutatja, vajon tiszteletben tartja-e a föltételeket. {7BC 932.1}   

Az ember mindent elnyer, ha engedelmeskedik a szövetségéhez hű Istennek. Isten a maga tulajdonságait ruházza az emberre, képesítve őt az irgalmasság és szánakozás gyakorlására. Isten szövetsége biztosít minket az Úr változhatatlan jelleméről. Akik állítják, hogy hisznek Istenben, miért változékonyak, megbízhatatlanok mégis? Mért nem szolgálnak szívből, mint akik Isten tetszésére és dicsőségére kötelezettek. Nem elég általános fogalommal rendelkeznünk Isten követelményeiről. Tisztában kell lennünk, mik az Úr követelményei és mi a mi kötelezettségünk. Isten szövetségének föltétele: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből; felebarátodat pedig mint magadat." Ezek az élet föltételei: "Ezt cselekedd, mondta Krisztus, és élsz." {7BC 932.2}   

Krisztus halála és föltámadása teljessé tette a szövetséget. Azelőtt jelképekben és árnyékokban jelentette ki ezt. A jelképek a világ megváltójának a világ bűneiért hozott mérhetetlen áldozatára mutattak. Az ókorban a hívőket ugyanaz az Üdvözítő mentette meg, mint ma, de ez elfátyolozott Isten volt. Istent körülmetélt jelképekben látták. Az Ádámnak és Évának az Édenben adott ígéret a bukott embernek szóló örömüzenet volt: Az asszony magva a kígyó fejére tapos, az pedig annak sarkát mardossa. Krisztus áldozata a zsidó üdvrend dicső, beteljesedése. Fölkelt az igazságosság napja. Krisztus - az igazságosságunk - tündökölve ragyog ránk. {7BC 932.3}   

Isten nem csökkentette emberrel szembeni követelményeit, hogy megmentse őt. Mikor Krisztus bűntelen áldozatként lehajtotta fejét és meghalt, mikor a láthatatlan mindenható kéz kettérepesztette a templom függönyét, új és élő utat nyitott meg az ember előtt. Mindenki Istenhez fordulhat, most már a Krisztus érdemei által. Az emberek azért húzódhatnak közelebb Istenhez, mert a függöny ketté lett hasítva. Nem kell papoktól és szertartás-áldozatuktól függniük. Az Úr mindenkinek megengedte, hogy a személyes Megváltón keresztül közvetlen Isten elé járuljon. {7BC 932.4}   

Isten öröme és akarata, hogy az emberekre árasztott áldás tökéletesen teljes legyen. Az Úr a Szentlélek által gondoskodott minden nehézség legyőzéséről. így tervezte a keresztény jellem tökéletesítését. Isten azt akarja, hogy elmélkedjünk szeretetéről, ígéretéről, melyben bőkezűn részesíti a magukban véve érdemteleneket Azt akarja, hogy hálásan és örvendezve a Krisztus-nyújtotta igazságosságra, igaz életre, isteni jellemre támaszkodjunk. Aki a kijelölt úton járul Isten elé, azt nagylelkűn meghallgatja. (1897,148. kézirat) {7BC 932.5}