× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1, 2. (Zsidók 12:15) Alkalmatlan hittérítés - (1, 2. vers)...Zarándoktársak vagyunk, jobb, mennyei hazát keresünk. Isten sohasem mondja: Jól van, te derék, hű szolga, utunk végén, ha olyan lelkületet melengetünk, mely ki akar szorítani, kitúrni másokat. Az Úr gyűlöli a rosszakaratot, gonoszságot, álszentességet, irigységet és rágalmazást, s akik ilyen gyümölcsöt teremnek, nem léphetnek be Isten országába... {7BC 940.5}   

Aki a rágalmazást teszi foglalatosságává, az a mások jóléte felöl aggódónak tűnhet, jó munkát végzőnek látszathat, tevékenysége mégis ártalmas; az Úr értéktelennek tekinti. Azt mondják, suttogják itt is, ott is. Vak sugallatok által másokat is megtöltenék gyanakvással és bizalmatlansággal; nyugtalanságot, feszültséget támasztanak. Akik az azt mondjákokra hallgatnak, fölidézik, hogy ők is észrevettek valamit testvérükben, ami helytelen lehetett, s nagyra fújják, ami csöppet sem jelentős. A látszólag ártatlan szavak hallgatóik gondolataiba hosszú, erős gyökeret eresztenek s kimondhatatlan kárt tesznek Elhintik a keserűség gyökerét; gonosz sugallatok fekélyesednek el az emberi szívekben s a mag kikel, hogy bő termést teremjen. ^ {7BC 940.6}   

Az ilyenfajta gonosz munkát a minden igaz cselekedet ellensége indítja el. Aki állítólag Krisztusért fáradozik, azt megkísérti, hogy mások gondoládba fürkésszen s kikérje véleményüket a hallott szavakról. Ezúton sok szívbe ültet gyanakvást és irigykedést. Ha akik ezt végzik, láthatnák, mint tekinti ezt az egek Ura, ha egyetlen napra nyomon tudnák követni tevékenységeik útját, s látnák a megrontás végzetes, következményeit, bizony bűnbánatot tartanának. {7BC 940.7}   

Jót tenni mindenkivel, hűségesen eleget tenni családi kötelezettségeinknek, időnket, életünket a Krisztus életével való összevetésre szentelnünk, szerény, megszentelt gondolkodásért könyörögnünk - az Úr ezt várja el tőlünk. A mennyei angyalok nem működnek együtt azzal az emberrel, aki a széthúzás és viszály magjait hinti, hanem gonosz angyalok kísérik útján. (1896, 47. kézirat) {7BC 940.8}   

2. Igazsággal tápláljuk lelkűnket - Az Istenhez fordulás bizalomra ihlet és cselekvésre készteti a lelket. A test meghal a megfelelő táplálék nélkül. így van ez a lélekkel is. A lelki erőhöz, de még a lelki élethez is táplálkoznunk kell az igével, ami lélek és élet. Folyamatosan táplálkoznunk kell az igazsággal, mely azzal köti össze lelkünket, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. (1890, 16. kézirat) {7BC 941.1}   

4,5. Lásd Efézus 2: 19-21 észrevételeit. {7BC 941.2}   

5. Lásd Zsoltárok 144:12 fejtegetéseit. {7BC 941.3}   

11. Lásd 1Korinthus 9: 24- 27 értelmezését. {7BC 941.4}   

12. Lásd Róma 12:17 magyarázatát. {7BC 941.5}   

21. Lásd Jelenések 14:4 hozzászólását. {7BC 941.6}   

24. (Lásd Zsidók 2:14; 7:25 ) Silárdan áljnak ellene a rossz szokásoknak - Úgy ábrázolja Krisztust, mint aki bűn okozta bajainkat és fájdalmainkat viselte s ő ezt nem csupán szerető barátként, hanem helyettesünkként teszi. Ezért önzéseink, rideg indulatosságunk, lustaságunk, helytelen szokásaink és viselkedésünk bűneit határozottan és szilárdan le kell vetnünk. Aki szakít a Sátánnal, ne adjon helyet kísértéseinek. Aki Krisztushoz jön, ne feledje, hogy ő a bűnök hordozója... A bűnbánó lélek hit által ragadja meg a róla való gondoskodást, hogy az Úr megmentse, ne a bűneiben, hanem a bűneitől. Krisztusnak, a bűnök hordozójának kell elviselnie a bűnt, s megmenteni a bűnöst rémítő lelki helyzetéből. (1900, 56. kézirat) {7BC 941.7}   

Híd a szakadék fölött - A bűn elszakította az embert Istentől. Megszakadt előző kapcsolatuk. Jézus azonban meghalt a kereszten, testében hordozva az egész világ bűneit, s a kereszt áthidalta a menny és föld között tátongó szakadékot. Krisztus a szakadékhoz vezeti az embereket, rámutat az átívelő hídra, s így szól: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, naponta vegye föl keresztjét s úgy kövessen engem." (1895,21. kézirat) {7BC 941.8}