× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1. (Róma 8:34; 1 Timóteus 2:5; Zsidók 2:18; 7:25; 9:24; lásd: János 17:5,24 meglátásait) Védve a Sátán támadásaitól - „Ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz." Milyen figyelmes az Úr Jézus, hogy nem ad alkalmat a kétségbeesésre, hanem körül bástyázza a lelket a Sátán tüzes támadásai elől. Ha a sokrétű kísértések mégis meglepnek és bűnre csábítanak, nem fordul el tőlünk, nem hagy elveszni. Nem ilyen üdvözítőnk van. Krisztus esedezett, esedezik értünk. Ő is kísértést szenvedett mindenben, s mivel megkísértetett, tudja, hogyan segítsen a megkísértetteken. {7BC 948.2}   

Megfeszített Urunk a kegyelem trónjánál, az Atya jelenlétében esedezik értünk. Engesztelő áldozatára hivatkozhatunk bűnbocsánatunkért, megigazulásunkért, megszentelődésünkért. A leöletett Bárány az egyedüli reménységünk. Hitünk föltekint rá, megragadja öt, mint aki mindenképpen üdvözíteni tud. Az Atya elfogadja a mindenre hatékony áldozat illatát. Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, így minden lehetséges a hívőnek. Krisztus dicsőségének sok köze eredményességünkhöz. Mélyen szívén viseli ő az egész emberiséget. 0 a mi megértő megváltónk. (1895, 33. levél) {7BC 948.3}   

(Ésaiás 49:16; Zakariás 3:1; Zsidók 4:14-16; lásd Máté 28:18; Zsidók 5:5, 6; 10:19-21 értelmezését) Krisztus papi voltának hatékonysága - Ne feledjük, hogy mindenható főpapunk esedezik a kegyelem trónjánál megváltott népéért. Mert ő mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk. „Ha valaki bűnt követ el, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz." {7BC 948.4}   

Jézus vére hatalommal és hatékonyan esedezik a bűnbe esettekért, a lázadozó hajlamúakért, a nagy világosság és szeretet ellen vétőkért. Sátán áll jobbunk felől, hogy vádoljon bennünket. Szószólónk Isten jobbján áll és esedezik értünk. Még sohasem veszített el rábízott port. Megbízhatunk hát szószólónkban, hiszen tulajdon érdemeivel esedezik értünk. Halljátok elárulása és elítélése előtti imáját. Halljátok, mim esedezik értünk, meri megemlékezett rólunk. {7BC 948.5}   

Nem feledkezik el a kísértés világában levő gyülekezetéről. Letekint megpróbált és öt szerető népére, és esedezik értük... Látja világon élő népét, melyet üldöz és zaklat a bűn által elcsúfított és kiégetett világ, s tudja, hogy isteni együttérzésének és szeretetének minden erőforrására szükségük van. Előfutárunk belépett értünk a függöny mögé, mégis a szeretet és igazság arany lánca köti öt népéhez a legszorosabb szeretetközösségben. {7BC 948.6}   

Jézus közbenjár a legszerényebb, a legelnyomottabb és szenvedőbb, a legmegfáradtabb és megkísértettebbért. Karját magasba emelve esedezik: „Markomba metszettem őket." Isten szereti hallani Fia esedezését és meghallgatja őt...(Zsidó 4:14 -16) (Advent szemle és szombat hírnök 1893 augusztus 15) {7BC 948.7}   

Szószólónkra rögzítve tekintetűnket - Minden igaz istentiszteletünkkel rögzítsük hitünk szemét szószólónkra, aki az ember és az örökkévaló trón között áll, várva, hogy segítsen minden igyekezetünkben s Lelkével támogasson bennünket eljutnunk Isten tökéletesebb ismeretére. (1898, 7. kézirat) {7BC 948.8}   

1,2. Lásd Zsidó 2:14-18; Jakab 1 25 megjegyzéseit. {7BC 948.9}   

3,4. Lásd 1Thessalonika 4:3 fejtegetését. {7BC 948.10}   

4. Lásd János 14:15, Róma 3:31 magyarázatát. {7BC 949.1}   

6. (Lásd 2Korintus 5:17; Jelenések 14:4 meglátásait) Mint Krisztus - Akik úgy járnak, mint Krisztus járt, aki türelmes, gyöngéd, szeretetteljes, szelíd és alázatos szívű, aki Krisztussal visel egyazon igát, hordozva terhét, az ilyen úgy vágyik az emberek megtérésére, amint ö vágyott - ezek fognak belépni Uruk örömébe. Krisztussal együtt lelkük szenvedése folytán látni fognak és megelégednek. A menny diadalmaskodni fog, mert a Sátán és angyalainak bukása folytán megürült helyek be lesznek töltve az Úr megváltottaival. (Advent szemle és szombat hírnök 1900 május 29) {7BC 949.2}   

Példájának követése - Az igaz vallás Krisztus példájának követése. Aki öt követi, meg fogja tagadni magát, fölveszi keresztjét és Krisztus nyomába lép. Krisztus követése azt jelenti, hogy engedelmeskedik minden egyes parancsának. Krisztus tele volt szeretettel, gyöngédséggel és szánalommal. Példájának követése megköveteli, hogy naponta húzódjunk közelebb hozzá. Krisztus állítólagos, hitvalló képviselői, jaj, milyen gyalázatot hoznak Istenre! (1894, 3 l/a. levél) {7BC 949.3}   

15. Űr az ember és Krisztus között - Akik folyvást a világhoz húzódnak közelebb s egyre inkább a világhoz hasonulnak érzéseikben, terveikben, elgondolásaikban, azok űrt hagynak ki maguk és a Megváltó között, s a Sátán furakodott be ebbe az űrbe. így alantas, világi szennyezettségű, önző tervek szövődnek lelki életükbe. (Szemle és hírnök 1887 június 7) {7BC 949.4}   

Nem a menny arany árfolyama - Amint a világ szerelmesei a világnak vetik alá a vallást, Isten megköveteli imádóitól, hogy a világot vessék a vallás alá. Ne tekintsük elsőnek a világ dolgait, melyek elkopnak a használattól. Ezek nem a menny arany árfolyama. Isten nem helyezte rájuk pecsétjét és föliratát. (1890, 16. kézirat) {7BC 949.5}   

18. (Dániel 12:13; Jelenések 14:6-12) Az antikrisztus jelentése - Akik belezavarodtak az Ige értelmezésébe, akik nem ismerik az antikrisztus szó jelentését, azok az ellenkrisztus oldalára helyezkednek. Nincs időnk most, hogy a világba elegyedjünk. Dániel a helyén áll. Értsük meg Dániel és János jövendöléseit, ők ketten egymást magyarázzák meg. Olyan igazságot közölnek a világgal, melyeket mindenkinek meg kell érteni. A jövendölések legyenek tanúk a világon. A mai utolsó napokban való beteljesedésükkel meg fogják magyarázni magukat. {7BC 949.6}   

Az Úr rövidesen megbünteti a világot gonoszságáért. Megbünteti a vallásos testületeket, amiért visszautasították a nyújtott világosságot és igazságot. Hirdetnünk kell a világnak a három angyal együttes, fontos üzenetét. Ez legyen legfőbb kötelességünk. Akik valóban hisznek Krisztusban, azok nyíltan az Úr törvénye mellé állnak. A szombat a jel Krisztus és népe között, s nekünk a szombat megünneplésével kell láthatóvá tennünk a jelet. A szombat az Isten választott népét és a világot megkülönböztető jel. (1900, 10. kézirat.) {7BC 949.7}   

(2Thessalonika 2:3-10; Jelenések 13:16, 17; 18:3-7) A társadalom két csoportra rendelődik - Az egész társadalom két csoportra rendeződik, az engedelmesekre és az engedetlenekre. Melyikben találnak bennünket? {7BC 949.8}   

Akik megtartják Isten parancsolatait és nemcsak kenyérrel élnek, hanem minden Isten szájából származó igével, azok képezik az élő Isten egyházát. Akik az ellen-krisztus követését választják; azok a fő hitehagyó alattvalói. A Sátán lobogója alá fölsorakozva megszegik Isten törvényét, s másokat is erre vezetnek. Úgy törekszenek terelni a nemzetek törvényeit, hogy az emberek Isten országa törvényeinek lábbal taposásával bizonyítsák földi kormányok iránti hűségüket. {7BC 949.9}   

A Sátán jelentéktelen kérdésekkel köti le a figyelmet, hogy az emberek ne lássák tisztán a roppant fontosságú ügyeket. Az ellenség a világ csapdába ejtését tervezi. {7BC 949.10}   

Az úgynevezett keresztény világ fontos és sorsdöntő események színtere lesz. Nagyhatalmú emberek hoznak majd a pápaság mintájára lelkiismeretet ellenőrző törvényeket. Babilon meg fog itatni minden nemzetet paráznasága haragborával. Minden nemzet részt fog venni ebben... (Jelenések 18:3-7) (1891,24. kézirat) {7BC 949.11}   

Az egész menny Krisztus oldalán áll - Az ellen-krisztus elszántsága, hogy megvalósulásra vigye mennyben elkezdett lázadását, az engedetlenség gyermekeiben továbbra is élni fog. A negyedik parancsnak engedelmeskedők elleni gyűlöletük egyre keserűbbé válik. Isten népének mégsem szabad rejtegetnie lobogóját. Nem vehetik semmibe Isten parancsolatait, csak hogy könnyű életük legyen és a gonoszt művelő sokasággal járjanak... 230 {7BC 949.12}   

Minél nagyobb valakinek a jóra való befolyása Isten Lelkének vezetése alatt, annál eltökéltebb lesz az ellenség, hogy vallásos üldözés által engedjen szabad folyást irigységének, féltékenységének. Ámde az egész menny Krisztus, s nem az ellenkrisztus oldalán áll. Akik Istent szeretik s készek részt venni Krisztus szenvedéseiben, azokat Isten tiszteletben tartja. Az ellenkrisztus, (azokat értve ezen, akik Isten akarta és munkája ellen emelkednek), a kitűzött időben érezni fogják annak haragját, aki odaadta magát, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Akik kitartanak az engedelmességben, akik nem adják sem pénzért, sem emberek jóváhagyásáért üdvösségüket, Isten bejegyzi nevüket az élet könyvébe. (1900, 9. kézirat) {7BC 950.1}   

(Kolossé 2:8; 1Timótheus 6:20) Emberi érvelés Isten bölcsességével szentben - Sokan magasztalják az emberi bölcsességet, bálványozzák az emberi érvelést, és emberi vélekedést emelnek Isten kinyilatkoztatott bölcsessége fölé. Ez is alkalmakat ad a Sátán ügyködésére. Az ellenkrisztus szelleme elterjedtebb, mint bármelyikünk gondolná... {7BC 950.2}   

A világ Istent nem ismerő bölcsessége bele lett szőve az egyház elméleteibe. Az emberek szemében a hiábavaló bölcsesség és hamis úgynevezett tudományuk értékesebb az Isten szavánál. Nagy mértékben él az az elképzelés, hogy az emberek üdvözítéséhez nincs szükség isteni közbenjáróra. A világi bölcs által hangoztatott ember fölemelését célzó különféle elméleteket elhiszik, inkább ezekben bíznak, mintsem Isten igazságában, amint azt Krisztus és apostolai hirdették. {7BC 950.3}   

A hazug szellemet, mely elcsábította Évát a paradicsomban, a föld lakosainak többsége manapság ezt fogadja el. Még a keresztény világ is visszautasítja, hogy Isten Lelke megtérítse őket. Inkább hallgatnak a sötétség fejedelmére, amint a világosság angyalának öltözve eljön hozzájuk. Az ellenkrisztus szelleme sokkal nagyobb mértékben uralkodik a világon, mim valaha. {7BC 950.4}   

A próba és megtisztulás napja közvetlen előttünk áll. A legmegdöbbentőbb jelek tűnnek elő - az árvizek, orkánok, szélviharok, felhőszakadások, földi és tengeri szerencsétlenségek minden dolgok végének közelségét hirdetik. Isten büntetései hullnak a földre, hogy az emberek Krisztus közeli eljövetelének tenyéré ébredjenek. (Szemle és hírnök 1892 november 8) {7BC 950.5}