× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

1. (1János 3:16; 2Péter 1:10,11; lásd 1János 4:7,8 meglátásait) Gyermekként fogadják - A megváltás terve nem csupán a törvényszegés büntetésétől való menekülés útja. Hanem amely által a bűnös bűnei bocsánatot nyernek, s végül is befogadják öt a mennybe. De nem büntetését elengedett gonosztevőként, akit kiengedtek a fogságból, de akit mégis gyanakodva fogadnak s nem nyújtanak felé baráti és bízó kezet. Hanem mint gyermeket fogadják s a legteljesebb bizalomba veszik vissza. {7BC 950.6}   

Üdvözítőnk áldozata bőségesen gondoskodott minden megtérő, hívő lélekről. Megment minket, mivel Isten szereti vérének megváltottak. S nem csupán megbocsát a megtérő bűnösnek, nem csupán beengedik öt a mennybe, hanem ö, az irgalmasság Atyja vár majd bennünket a menny kapujánál, hogy köszöntsön s bőséges belépést adjon nekünk az igazak hajlékába. Jaj, milyen szeretetet, milyen csodálatos szeretetet tanúsított irántunk az Atya szeretett Fia nekünk ajándékozásával! S ez az áldozat szeretete kiáradásának eszköze, hogy aki hisz Jézusban, akár a tékozló fiú, a menny kedvezésének teljes és ingyen visszaállításában részesüljön. (Advent szemle és szombat hírnök 1886 szeptember 21) {7BC 950.7}   

3. Lásd 1Péter 1:22; Jelenések 7:2,3 fejtegetését. {7BC 950.8}   

3-6. (1Péter 1:22) Kísértésben megtartó erő - „Akiben ez a reménység él, megtisztítja magát, amint ő is tiszta." {7BC 950.9}   

Azt jelenti ez a szöveg, hogy az ember akár egyetlen foltot is el tud távolítani lelkéből? Nem jelenti. Akkor mit jelent megtisztítani magunkat? Azt, hogy az Úr nagy erkölcsi mértékére tekintünk s fölismerjük, hogy bűnösök vagyunk a törvény fényénél. „Aki bűnt követ el, áthágja a törvényt, mert a bűn a törvény megszegése. Tudjuk, hogy ö azért jelent meg, hogy elvegye bűneinket s benne nincsen bűn." {7BC 950.10}   

Krisztusba vetett hit által befogadjuk a szívünkbe az igazságot. A befogadott igazság megtisztítja az embert ..Bennlakó elv él lelkében, mely képesíti őt a kísértés legyőzésére. „Aki benne lakozik, nem követ el bűnt." Istennek hatalma van Krisztusban tartani meg a kísértésben levő lelket... {7BC 951.1}   

Az istenfélelem puszta vallása értéktelen. Az keresztény, aki Krisztusban lakozik... Hacsak Isten gondolkodása az ember gondolkodásává nem válik, hiábavaló lesz minden magunk megszentelésére tett erőfeszítés, hiszen lehetetlenség fölemelni az embert, kivéve Isten ismerete által. A külső mázt föl lehet tenni, az ember olyan lehet, mint a Krisztus korabeli vallásos vezetők, akiket Krisztus meszelt sírboltnak ír le, tele utálatossággal és holtak csontjaival. Ámde a lélek minden nyomoréksága nyitva áll az előtt, aki igazsággal ítél, s hacsak szívünkbe nem ültetjük az igazságot, nem uralkodhat az életünkön. A külső tisztogatás nem teszi tisztává belülről a kelyhet. Az igazság névleges elfogadása jó, ameddig az elér: Hitünk megindoklásának képessége is szép eredmény. De ha az igazság nem szánt mélyebben ennél, akkor az ember sohasem üdvözül. A szívet föltétlen meg kell tisztítani mindennemű erkölcsi romlottságtól. (1893, 13. levél) {7BC 951.2}   

4. (Róma 3:20; lásd Galata 3:24-26; Efézus 2:14-16 magyarázatát) A bűn meghatározása - „A bűn a törvény megszegése." Ez a bűn egyedüli pontos meghatározása Törvény nélkül nincs törvényszegés. „A törvény a bűn ismerete." Az istenfélelem mértéke igen-igen széles, megtilt mindent, ami gonosz. (1899, 27. kézirat) {7BC 951.3}   

4, 5. Mi az Isten jogossága? Isten törvényének legkisebb részletben való áthágása már bűn. S a bűn büntetésének végre nem hajtása bűntett lenne Isten közigazgatásában. Isten a bíró, a jogosság végrehajtója, s ez a jogosság az ö királyi székének alapja. Az Úr nem érvénytelenítheti törvényét, legkisebb tételét sem törölheti el, hogy leszálljon és megbocsássa a bűnt. Föl kell tartania a törvény igaz voltát, jogosságát és erkölcsi kitűnőségét, és igazolni azt a mennyei mindenség és az el nem bukott világok előtt. {7BC 951.4}   

Mi az Isten jogossága? Isten szentsége a bűnnel szemben. Krisztus hordozta a bűnt az ember helyett, hogy a bűnösnek másik kivizsgálása lehessen, minden olyan lehetősséggel és előnnyel együtt, mellyel Isten gondoskodott az emberről. (1897, 145. kézirat) {7BC 951.5}   

8. (Lásd 1Mózes 6:3 megjegyzéseit) Az egyszerű istenfélelem nem sekélyesség - János tesz tanúságot Krisztusról az ige adományozójáról, mondván: „Isten Fia azért jelent meg, hogy lerombolja az ördög műveit." János a legegyszerűbb szavakkal ecseteli előttünk az igazi, gyakorlati istenfélelmet. Ez az egyszerűség nem mutat sekélyességet, hanem mélységet. János valóságos emberekhez szól, s a Szentlélek irányításával oly módon írt, hogy kapcsolatba hozza őket a valóságos, élő Istennel. Megmutatja nekünk, amit Isten cselekszik, s amit az embernek kell cselekednie, hogy megfeleljen Isten kívánalmainak. (1János 1:1-7) (Idők jelei 1899január 11) {7BC 951.6}