× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

12. fejezet

3-6, 13-17. (13:1, 2, 11) Isten népe kisebbségben - A nagy vörös sárkány, a párduchoz hasonló fenevad és a bárányszarvú fenevad jelképében Isten azt a három hatalmat mutatta meg Jánosnak, amely különösképpen részt vesz Isten törvényének letaposásában és Isten népének üldözésében. Ez a háború az idők végéig folyni fog. Isten népét, kiket a szent asszony és gyermekei jelképeznek, jelentéktelen kisebbségként ábrázolja. Az utolsó időkben csak maradék létezett. Ezekről szól János, mint akik megőrzik Isten parancsolatait és a Jézus bizonyságtételét. (Idők jelei 1899 november 1) {7BC 972.5}   

7. Háború a mennyben - Az Isten törvényével való szembeszegülés a mennyben kezdődött, Luciferrel, az elfedező angyallal. A Sátán eltökélte, hogy első lesz és Istennel egyenlő a mennyei tanácsokban. Lázadó mesterkedését a parancsnoksága alatti angyalokon kezdte el, az elégedetlenség szellemét igyekezve terjeszteni köztük. Annyira félrevezetőn ügyködött, hogy sok angyalt nyert meg szövetségesül, mielőtt céljai teljesen ismertté nem lettek. A hűséges angyalok sem látták át teljesen jellemét, sem hogy hová vezet a működése. Mikor Sátánnak sikerült sok angyalt megnyerni a maga oldalára, Isten elé ment ügyével, azt állítva, hogy az angyalok kívánsága, hogy ö foglalja el a Krisztus által betöltött tisztséget. {7BC 972.6}   

A gonosz mindaddig ügyködött, mígcsak az elégedetlenség nyílt lázadássá nem érett. Akkor háború tört ki a mennyben, mikoris a Sátánt és híveit kiűzték. Sátán a menny birtoklásáért hadakozott s elvesztette a csatát. Isten nem bízhatott rá többé magas tisztséget és parancsnokságot, s ezektől a mennyei kormányban való részvételével együtt megfosztották. {7BC 973.1}   

Ettől kezdve a Sátán és szövetségesei Isten esküdt ellensége lettek világunkon, szakadatlanul háborút viselve az igazság és a szentség ügye ellen. A Sátán most az emberek előtt hirdette, amit addig az angyaloknak hirdetett, Krisztus és Isten hamis fényben való föltüntetését. A világot megnyerte a maga ügyének. Még az állítólag keresztény egyházak is az első nagy hitehagyó oldalára álltak. (Szemle és hírnök 1909január 28) {7BC 973.2}   

(Lásd 2Korintus 10:5 megjegyzéseit) Elmének elmére tett hatása - Lucifer olyan hitetőn ügyködött, hogy az általa beoltott gondolatokkal nem lehetett mit kezdeni, míg ki nem fejlődtek elfogadóik értelmében. {7BC 973.3}   

Az értelemnek értelemre tett hatása, mely megszentelten oly erős a jóra, ugyanolyan hatalmas a gonoszságra az Istennel szembenállók kezében. Ezt a hatalmat használta a Sátán a gonoszságnak az angyalok gondolkodásába való beültetésénél, a mindenség javára végzett tevékenykedésnek tüntetve föl ezt. Lucifer fölkent kérubként magas tisztséggel volt fölruházva; a mennyei lények igen szerették őt, s erős befolyása volt felettük. Sokan meghallgatták sugallatait és hittek szavainak. ,És lett az égben viaskodás (háború). Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal és a sárkány is viaskodott angyalaival együtt, de nem vehettek diadalt, és az ő helyük nem találtaték többé a mennyben." {7BC 973.4}   

Miután kivetették a mennyből, a Sátán földünkön állította föl országát. Ugyanazt a képességét használja, melyet a mennyben használt, az értelemnek értelemre gyakorolt hatását. Emberek válnak embertársaik csábitójává. A Sátán erős, megrontó gondolatait ápolják s ezek mesteri, kényszerítő hatalmat gyakorolnak. A gondolatok hatására az emberek szövetségekbe tömörülnek. (1903, 114. levél) {7BC 973.5}   

Nem hajlandó engedelmeskedni Krisztusnak - A Sátán kijelenti, hogy nem hajlandó Krisztus parancsnoksága alá helyezni magát, hogy egyedül Isten parancsainak engedelmeskedjék. A jó angyalok sírva hallják a Sátán szavait, s látják, mennyire megveti magasztos és szeretett parancsnokuk, Krisztus utasításának követését. {7BC 973.6}   

Az Atya dönt a Sátán ügyében, s kijelenti, hogy ki kell őt űzni a mennyből vakmérő lázadásáért a lázadásához csatlakozottakkal együtt. Akkor háború tört ki a mennyben. Krisztus és angyalai küzdöttek a Sátán és angyalai ellen, mivel ezek eltökélték, hogy a mennyben maradnak lázadásukkal. De nem győztek. Krisztus és a hű angyalok diadalmaskodtak. Sátánt lázadó híveivel együtt kiűzték a mennyből. (3Lelki ajándékok 38. oldal) {7BC 973.7}   

A lázadást áthelyezik a földre - Mikor Sátán föllázadt, háború támadta mennyben, s őt híveivel együtt kiűzték a mennyből. A Sátán azelőtt magas tisztséget töltött be a mennyben, fényességtől ragyogó trónon fog-alt helyet. Ámde eltántorodott az áldott és egyedüli uralkodó iránti hűségtől kiesett előző állapotából. A vele értőket is kiűzték Isten jelenlétéből, arra kárhoztatva őket, hogy ne legyen többé helyük a mennyben. A Sátán Krisztus esküdt ellensége lett. A földön tűzte ki a lázadás zászlóját s eköré gyűltek a hívei. (1905,78. kézirat) {7BC 973.8}   

7-9. Lásd Ezékiel 28:15-19; Efézus 6:12; 1János 2:6 ihletett bepillantásait. {7BC 973.9}   

10. A Sátán kiűzése Krisztus halálával - A Sátánnak, mint testvéreink vádolójának a mennyből való kiűzését Krisztus végtelenül fontos munkája érte el, amennyiben életét adta. A Sátán folytonos ellenzése dacára a megváltás terve haladt előre. Az ember annyira értékesnek ítélték, hogy Krisztus föláldozza érte életét: Sátán tudta, hogy az általa bitorolt birodalmat végülis ki fogják csavarni kezéből, eltökélte hát, hogy mindem elkövet, hogy ahányat csak lehetséges, elpusztít Isten teremtményeiből. Gyűlölte az embert, mivel Krisztus megbocsátó szeretetet és szánakozást tanúsított iránta. Most eltökélte, hogy az ámításnak minden vállfaját gyakorolni fogja rajta, mellyel pusztulásba viheti. Csak még erősebben folytatja ezt az utat a maga elveszett állapota miatt. (^Jövendőmondás lelke 194) {7BC 973.10}   

(2Korintus 5:19; Filippi 2:6) Sátán kitépve a mindenség szeretetéből - Krisztussal szembeni ellenségeskedésének tettekre váltásával, míg Urunk megsebzett, összetört testtel és megtört szívvel nem függött a Kálvária keresztjén, a Sátán teljesen kiszakította magát a mindenség szeretetéből. Nyilvánvaló lett, hogy az emberiség iránti szeretettől serkentve Isten megtagadta magát, egyszülött Fiában odaadta magát a világ bűneiért, mivel szerette az emberiséget. A teremtő, mindenható Isten nyilatkoztatta ki magát Fiában. Ezzel a kérdés, vajon megtagadja-e magát Isten? - örökre feleletet nyert, hiszen Krisztus Isten volt. Mikor beleegyezett, hogy testté legyen, emberi létet öltött magára és engedelmes lett mindhalálig, hogy kimondhatatlan áldozatot tudjon hozni. (1900, 50. kézirat) {7BC 974.1}   

(János 3:14-17; Galata 6:14; Zsidó 9:22) Megtört Sátán vádló hatalma - Krisztus a kereszten nem csupán embereket késztet Isten iránti bűnbánatra törvényének megszegéséért - hiszen akiknek Isten megbocsát, azokat előbb bűnbánóvá teszi - de eleget tett az igazságszolgáltatás követelésének is, magát ajánlva föl elfedezésként. Kiömlő vére, megtört teste kielégíti a megrontott törvény követelését, ezzel áthidalja a bűn ütötte szakadékot. Testében szenvedett, hogy sebzett testével tudja eltakarni a védtelen bűnöst. A halála által a Kálvárián kivívott győzelem örökre megtörte a Sátánnak a mindenség fölötti vádló hatalmát, s elhallgattatta a vádat, hogy Istennél nincs önmegtagadás s az embernél sem elengedhetetlen. (1900, 50. kézirat) {7BC 974.2}   

11. (5Mózes 33:25; lásd 2Thessalonika 2:7-12 meglátásait) Erő a napról-napra való győzelemhez - Aki akar, mind győző lehet. Törekedjünk hát buzgón, hogy elérjük a kitűzött célt. Krisztus ismeri gyöngeségeinket; naponta hozzá fordulhatunk segítségért. Nem szükséges harminc nappal előre erőt nyernünk. Napról napra kell győzelmet aratnunk. (1886, 28. kézirat) {7BC 974.3}   

A bűn fölötti győzelem titka - Úgy válunk győzőkké, ha másoknak segítünk győzni a Bárány vére s bizonyságtételének igéi által. Isten parancsolatainak megtartása engedelmes lelkületet terem bennünk s az ilyen lelkületből fakadó szolgálat kedves az Isten előtt. (1908, 236. levél) {7BC 974.4}   

12. Lásd 16:13-16; Zsoltár 17 értelmezését. {7BC 974.5}   

17. (14:9-12; lásd Ésaiás 59: 9-13 fejtegetését) Gonoszság, mesterműve - Akik szeretik s megtartják Isten parancsolatait, azok a legutálatosabbak a Sátán zsinagógája előtt. A gonoszság hatalmasságai a lehető legnagyobb mértékben ki fogják mutatni ezek iránti gyűlöletüket. János előre látta a harcot a maradék gyülekezet és a gonoszság hatalmasságai közt. Ezért mondta: „A Sárkány megharagudott az asszonyra s háborút indított magjának maradéka ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus Krisztus bizonyságtételét." {7BC 974.6}   

A sötétség hatalmasságai összefognak az emberi eszközökkel, akik a Sátán ellenőrzése alá adják magukat s a Krisztus elitélésén és keresztre feszítésekor lejátszódó események meg fognak ismétlődni. A sátáni befolyásoknak való engedés által az emberek ördögi szörnyetegekké válnak. így akiket Isten a maga képére teremtett s teremtőjük tisztességére és dicsőségére alkotott, sárkányok lakhelyévé lesznek, s a Sátán a gonoszság mesterművét nézheti majd a hitehagyott fajban. Olyan embereket, akik az ö képmását tükrözik. (Szemle és hírnök 1896 április 14) {7BC 974.7}   

Csak két párt - Csak két tábor létezik a földön. Akik a Krisztus véráztatta lobogója alatt állnak, másfelől akik a lázadás fekete zászlaja alá álltak. Jelenések 12. fejezete írja le az engedelmesek és az engedetlenek között a súlyos küzdelmet. (12:17; 13:1 1-17) (1900, 16. kézirat) {7BC 974.8}   

(Efézus 6:10-12) A főid a borzalmak helye -(12:17) A sátáni eszközök leírhatatlan borzalmak színpadává tették a földet. Magukat kereszténynek mondó hatalmak űznek háborút, vérontást. Az Isten törvényének semmibe vétele meghozta biztos következményét. {7BC 974.9}   

A ma folyó harc nem csupán ember küzdelme ember ellen. Egyik oldalon ez élet fejedelme áll az ember helyettese és kezeseként. Másfelől a sötétség fejedelme a bukott angyalok élén. (Efézus 6:12,13, 10, 11) (Szemle és hírnök 1900 február 6) {7BC 974.10}