× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

13. fejezet

1,2,11. Lásd 12:3-6, 13-17 magyarázatát. {7BC 975.1}   

8. Lásd 3:5; 20:12-15; Zsidók 9:11-14, 22 megjegyzéseit. {7BC 975.2}   

11. Egyedüli jelkép - Nemzetünk keletkezésének és növekedésének találó leírása ez. S a bárányszarvak - az ártatlanság és gyöngédség jelképe - találón ábrázolja kormányunkat, amint azt a két alapvető elv, a köztársasági és protestáns kifejezi. (4 jövendőmondás lelke 277) {7BC 975.3}   

A mindenható pajzsa Amerika fölött - Az Egyesült Államok fölött a mindenható pajzsa áll. Isten nagy dolgokat tartogat ez ország számára, ámde Isten törvénye áthágásának állapotában az emberek a bűn emberétől származó tevékenységet végzik. A Sátán a maga tervét valósítja meg, hogy hűtlenségbe sodorja az emberi családot. (1906, 17. kézirat) {7BC 975.4}   

Kilátásaink - A jövendölés bárányszarvakkal ábrázolja a megújhodott hitet, de amely sárkányhangon szól. Már kezdjük is hallani a sárkány üvöltést. Rejtetten bár, de sátáni erő hajtja előre a vasárnap-mozgalmat. Még akik végzik is e munkát, vakok a mozgalom következményei felől. {7BC 975.5}   

Isten parancsolattartó népe ne maradjon csöndben, mintha jóhiszeműen elfogadnák a helyzetet. Az a kilátás áll előttünk, hogy folyamatos háborút viseljünk börtönbüntetés, vagyon, sőt fövesztés kilátásával is, hogy megvédjük Isten törvényét, melyet emberek törvényei hatályon kívül helyeznek. (Szemle 1889 január 1) {7BC 975.6}   

11-17. (14:9-12; Dániel 7:25; 2Thessalonika 2:3,4; lásd Jelenések 17:13,14; 18:1-5 meglátásait) Az ellenség üldöző karja - (11-13. vers) Állítólagosán a menny mellett elkötelezett vallásos hatóságok, a bárány jellegzetességeire tartva igényt, cselekedeteikkel azt fogják bizonyítani, hogy sárkányszív dobog bennük, hogy a Sátán ihleti és ellenőrzi őket. Közeleg az idő, mikor Isten népe magán fogja érezni az üldözés kezét a hetedik nap megünneplése miatt. A Sátán idézte elő a szombat megváltoztatását, abban a reményben, hogy eléri célját. Isten szándékainak meghiúsítását. Arra tör, hogy Isten törvényét az emberi törvényeknél kisebb erővé tegye az Isten törvényét a földön. {7BC 975.7}   

A bűn embere, aki véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, s aki mindig elnyomta Isten népét, olyan törvényeket hozhat létre, melyek a hét első napját ünnepeltetik meg. Isten népének ennek dacára is szilárdan kell állni Isten mellett. Az Úr fáradozni fog értük világosan bizonyítva, hogy Ő az istenek Istene. (1902, 135. kézirat) {7BC 975.8}   

Az egyház és a világ romlott összefogása - Isten igéje világosan kijelenti, hogy a világ meg fogja vetni s lábbal taposni Isten törvényét. A gonoszság rendkívüli mértékben elszaporodik. Az állítólag megújított hitű protestáns világ szövetségre fog lépni a bűn emberével. Az egyház és a világ is romlott összhangban fog állni. {7BC 975.9}   

Ezzel súlyos válság köszönt a világra. Az írás azt tanítja, hogy a pápaság vissza fogja nyerni elvesztett elsőbbségét, hogy az üldözés tüzeit újra élesztik az úgynevezett protestáns világ megalkuvó engedményei által. (Világtanács közlönye 1891 április 13) {7BC 975.10}   

13, 14. (2Thessalonika 2: 7-12; lásd 16:13-16 és Máté 7:21-23 magyarázatát) Szeműnk előtt véghez vitt csodák - Közel az idő, mikor a Sátán csodákat tesz megerősíteni azt a hiedelmet, hogy ő Isten. Isten egész népe álljon most az igazság alapzatán, amint azt a harmadik angyal üzenete hirdeti. Az összes kellemes képeket, a véghez vitt csodákat fölhozzák majd, hogy ha lehetséges lenne, elhitessék a választottakat is. Egyedüli remény bárki számára, ha szilárdan ragaszkodik a bizonyítékokhoz, melyek igazságosságban alátámasztják az igazságot. (Szemle és hírnők 1906 augusztus 9) {7BC 975.11}   

Az ellenség csodái - (Máté 7: 21-23) Ezek állítják, hogy a Krisztus követői, de szem elöl veszítették vezetőjüket. Hajtogathatják „Uram, Uram," rámutathatnak meggyógyított betegeikre, s más csodás cselekedetekre. Állíthatják, hogy többel rendelkeznek Isten hatalmából és Lelkéből, mint amennyiről törvényének megtartói bizonyságot tesznek. Cselekedeteik mégis az igazságosság, az igaz tettek ellenségének fölügyelete alatt történtek, akinek szándéka a lelkek elhitetése, célja pedig az engedelmességtől, az igazságtól és a kötelességtől való elvezetés. A csodatevő hatalom a közeljövőben még szembe-szökőbben fog megnyilvánulni, hiszen ezt olvassuk róla: „Nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára." (Idők jelei 1885 február 26) {7BC 975.12}   

14. Fölkészülés a fenevad mására - Máris előkészületek folynak és mozgalmak születtek a fenevad másának előkészítésére. Ezek majd az utolsó időkre szóló jövendöléseket betöltő eseményeket fognak előidézni. (Szemle és hírnök 1889 április 23) {7BC 976.1}   

14-17. (14:9-12) A képmás által próbatétel - Az Úr világosan elém tárta, hogy a próbaidő vége előtt ki fogják hozni a fenevad mását; mivel az lesz Isten népének nagy vizsgája, mely eldönti örök sorsukat. (13:11-17)... {7BC 976.2}   

Isten népének ezen a próbán kell átesnie, mielőtt az Úr elpecsételné őket. Aki az Úr törvényének megtartásával és a hamis nyugalomnap elvetésével bizonyítja Isten iránti hűségét, az az Úr Isten lobogója alá sorakozik föl s elnyeri az élő Isten pecsétjét. Akik föladják a mennyei eredetű igazságot és a vasárnap nyugalomnapot fogadják el, azokra a fenevad bélyegét ütik. (1890, II. levél) {7BC 976.3}   

Hitehagyás és nemzeti romlás - Mikor a protestáns egyházak összefognak a polgári hatóságokkal egy hamis vallás támogatására, melynek ellenzéséért elődeik a leg-tüzesebb üldöztetést szenvedték el; mikor az állam az egyház rendeleteinek és intézményeinek támogatására használja hatalmát - akkor protestáns Amerika megalkotta a pápaság mását és nemzeti hitehagyás fog eluralkodni, amely csak nemzeti romlásban végződhet. (Idők jelei 1910 március 22) {7BC 976.4}   

A hitehagyás pecsétje és Isten türelme - Sokan sohasem részesültek világosságban. Tanítóik félrevezetik őket, s ők nem vették magukra a fenevad bélyegét. Az Úr fáradozik értük. Nem hagyta őket útjaikra. Míg meg nem győződnek az igazság felöl, mígcsak lábbal nem tapossák a megvilágosításukra nyújtott bizonyítékot, az Úr nem vonja vissza tőlük kegyelmét. (1895, 7. levél) {7BC 976.5}   

15-17. (Lásd 2Thessalonika 2:3, 4 megjegyzéseit) Sátán ámításainak tökéletesítése - Mikor a törvényhozás a hét első napját magasztaló rendeletet hoz és azt állítja a hetedik nap helyébe, a Sátán ámítása tökéletesítve lett. (Advent szemle és szombat hírnök 1890 ápr. 15) {7BC 976.6}   

16, 17. (Dániel 3:1-18; lásd 1János 2:18 meglátásait) A történelem megismétli magát - A történelem meg fogja ismételni magát. Hamis vallást fognak magas polcra ültetni. Közönséges munkanapot, a hét első napját, melynek semmiféle szentsége nincsen, azt fogják fölállítani, akár a babiloni nagy szobrot. Megparancsolják minden nemzetnek népnek és nyelvnek, hogy ezt a hamis szombatot tiszteljék. A Sátán szándéka semmivé tenni az Isten által megalapított napot, melyet a teremtés emlékére adott a világnak. {7BC 976.7}   

Vasárnapünneplést elrendelő törvény megy ki az egész világra. Korlátolt mértékben ez már meg is történt. Néhány helyen a polgári hatóság a sárkány hangján szól, ahogyan a pogány király a héber foglyokhoz szólt. {7BC 976.8}   

Megpróbáltatás és üldözés jön azokra, akik Isten szavának engedelmeskedve nem hajlandók tisztelni a hamis szombatot. Minden hamis vallás utolsó eszköze az erőszak. Először vonzóvá próbálja tenni a hamis vallást, amint a babiloni király próbált zenével és külső mutatvánnyal hatni. Mikor ezek az ördög-ihlette, emberkiagyalta vonások nem késztettek némelyeket a szobor imádására, a kemence mohó lángjai készen álltak elégetésükre, így lesz ez most is. Régen a pápaság hatalmát használta, hogy engedelmességre kényszerítse az embereket, s ezután is ezt fogja tenni. Ugyanarra a lelkületre van szükségünk, mint amelyet Isten szolgái a pogánysággal való összetűzésükkor tanúsítottak. (Idők jelei 1897 május 6) {7BC 976.9}   

(14:9-12) Tekintélyes emberek hallják - Isten olyan állapotokat fog létrehozni, ahol alkalom nyílik jó és tekintélyes emberek előtt megtudni, mi is az igazság valóban. S mivel lesz nép, mely nem fog térdet hajtani a képmás előtt és nem veszi föl a fenevad bélyegét kezére és homlokára, hanem az igazság mellett fog kiállni, mert az az igazság, ezért elnyomás köszönt be. Megkísérlik kényszeríteni a lelkiismeretet. Ámde akik ismerték az igazságot, félnek majd engedelmeskedni a sötétség hatalmásságainak. Istennek van népe, mely nem lesz hajlandó magára venni a fenevad jelét sem kezére, sem homlokára. {7BC 976.10}   

Egyetlen lépés sem történt a bálvány-nyugalomnap magasztalására, a törvényhozás általi vasárnapünneplés megvalósítására anélkül, hogy ne a Sátán állna mögötte, ne ő lenne a fő mozgató. A lelkiismeretet azonban nem szabad kényszeríteni még a valódi nyugalomnap megtartására sem, mert Isten csakis önkéntes szolgálatot fogad el. (Szemle és hírnök 1890 április 15) {7BC 977.1}   

Isten törvénye helyreállítása - Közeledik az idő, mikor Isten törvényét különleges értelemben hatálytalanítani fogják országunkban. Nemzetünk kormányzói törvényhozással fogják kikényszeríteni a vasárnaptörvényt, amivel súlyos veszedelembe sodorják Isten népét. Mikor nemzetünk rendeleteket hoz, hogy gúzsba kösse az emberek lelkiismeretét vallásos előjogaikat illetőn, vasárnap ünneplésre kényszerítve s elnyomó rendeleteket hozva a hetedik napi szombat megtartói ellen, Isten törvénye gyakorlatilag hatálytalanná válik országunkban; a nemzeti hitehagyást nemzeti romlás fogja követni. (Advent szemle és szombat hírnök 1888 december 18) {7BC 977.2}   

A mindenható törvényhozó megvetése - A világ bűnei az egekbe fognak érni, mikor hatálytalanná teszik Isten törvényét; mikor az Úr szombatját a porba tiporják s embereket az ország törvényeinek erős karjával kényszerítenek a pápaság intézményének elfogadására. Az emberek intézményeinek az Isten rendelte intézmény fölé magasztalásával megvetést tanúsítanak a mindenható törvényhozó iránt, Isten jelét és pecsétjét pedig visszautasítják. (Szemle és hírnök 1889 november 5) {7BC 977.3}   

Igazságtalanságra kész - Amint Krisztust is ok nélkül gyűlölték népét is gyűlölni fogják, mivel engedelmesek Isten parancsai iránt. Ha őt, aki tiszta, szent és szeplőtlen volt, s aki jót tett és csakis jót világunkban, alantas bűnözőként kezelték és halára ítélték tanítványai is hasonló bánásmódot várhatnak el, bármilyen hibátlan lehet is életük szeplőtlen a jellemük. {7BC 977.4}   

A sátáni eszközök által a jóságra és a gonoszság fékentartására hivatkozva emberi törvényeket fognak fölmagasztalni, miközben Isten szent parancsolatait megvetik és lábbal tapossák. S akik az Úr törvénye iránti engedelmességgel bizonyítják hűségüket, legyenek fölkészülve a letartóztatásra s olyan bíróságok elé való állításra, melyek mértéke nem Isten magasztos és szent törvénye. (Szemle és hírnök 1899 december 26) {7BC 977.5}   

(2Thessalonika 2:3,4) Fontos időkben élve - A föld történelmének megrázó korszakában élünk. A nagy ösz-szecsapás közvetlen előttünk áll. Látjuk hogy a föld megromlott lakosai miatt. A bűn embere bámulatos szívóssággal törekedett fölmagasztalni a hamis szombatot, s a hűtlen protestáns világ csodálattal követte a fenevadat, s az Úr által elrendelt szombat iránti engedelmességet a nemzet törvényei iránti hűtlenségnek, árulásnak bélyegezte meg. Országok fogtak össze, hogy tapossák a hamis nyugalomnap intézményét, melyre Isten kinyilatkoztatásába egyetlen szó fölhatalmazás sincs. (Szemle és hírnök 1900 február 6) {7BC 977.6}   

(7:2,3) Az előttünk álló kérdés - A szombat-kérdés lesz a nagy végső viszály gócpontja, melyben az egész világ részt vesz. A menny végzései helyett az emberek az ördög elveit tisztelik. Elfogadták a hamis szombatot, melyet a Sátán a maga tekintélyének jeleként állított föl. Ezzel szemben Isten az ö uralkodói követelményére helyezte pecsétjét. Mindkét nyugalomnap, az igaz és hamis, magán viseli szerzője nevét, kitörölhetetlen jegyét mindkét fölhatalmazásnak. {7BC 977.7}   

Mindenki számára az a fontos döntés, hogy vajon a fenevad és képmásának bélyegét veszi-e magára, vagy az élő Isten pecsétjét. (Idők 1910 március 22) {7BC 977.8}   

A fenevad jele még nincs kiosztva - a vasárnapünneplés ma még nem a fenevad jele, s mindaddig nem is lesz, míg meg nem jelenik a rendelet a bálvány-képmás tisztelésére. Eljön az idő, mikor ez a nap lesz a próba, de ez a nap még nem érkezett el. (1899,118 kézirat) {7BC 977.9}