× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN

Kedves E. testvér és testvérnő: {2T 390}   

Régóta nem ragadtam tollat a kezembe, csak ha halaszthatatlan levelet kellett írnom. Hónapok óta levertség nehezedett rám, csaknem összeroppantott. Az a félelem csüggeszt legjobban, hogy ha bármit írnék, nem érne el jobb eredményt, mint az elmúlt télen és tavasszal …-ban végzett buzgó, aggódó, fárasztó munkánk. A reménytelen benyomás, melyet ott nyertem az ügyekről és dolgokról, csaknem elcsitította hangomat, megállította tollamat. Azóta is gyönge a kezem. Levertség vesz rajtam erőt, mikor látom, hogy hosszas fáradozásom ellenére sem mentünk semmire. Csaknem reményvesztett vagyok afelől, hogy sikeresen fel tudjuk rázni szombattartó népünk lelki fogékonyságát, hogy felismerjék ama magasztos álláspontot, melyet Isten elvár tőlük. Testvéreink nem szemlélik emelkedett szempontból a vallásos dolgokat. Ugyanez a ti helyzetetek is. {2T 390.1}   

Az Úr föltárta előttem az elharapózott romlottság egyes részleteit. Gonoszság, bűn, érzékiség található a magas polcokon is. A gyülekezetben, noha vallják, hogy megtartják Isten parancsait, ott is bűnösök és álszentek élnek. Nem a próba és a szenvedés, hanem a bűn különíti el Istent népétől, ez fosztja meg lelküket, hogy örvendezni tudjanak az Úrban, hogy őt dicsőítsék meg. A bűn pusztítja el a lelket. Szombattartó családokban vétek és romlottság rejtőzik. Az erkölcsi szennyeződés minden más gonoszságnál többet ártott, hogy megrontsa az emberiséget. Riasztó mértékben gyakorolják azt, ami pedig mindennemű betegséget hoz az emberre. Még a nagyon kicsiny gyermekek, akik a nemi szervek ingerlékenységével születtek, pillanatnyi enyhülést lelnek, ha babrálják nemi szerveiket, ami csak növeli az ingerlékenységet, és a tett ismétlődéséhez vezet, míg szokássá nem válik. Ez pedig együtt erősödik a növekedéssel. E gyermekeknek, akik általában véznák és alacsony termetűek, orvosságot írnak elő, kábítószeres gyógyszerrel tömik őket; de az erkölcstelen szokást nem szüntetik meg. Az ok még attól megmarad. {2T 390.2}   

A legtöbb szülő nem is sejti, hogy gyermekei egyáltalán ismernék ez erkölcstelenségeket. Sok esetben maguk a szülök bűnösek. Visszaéltek házastársi előjogaikkal, alantas vágyaik kielégítésével hizlalták magukban az állati szenvedélyt. S amennyivel ezek erősödtek, annyival gyöngültek erkölcsi és szellemi képességeik. Az állati eltiporta a lelkit. A gyerekek már előrehaladott állati vonásokkal születnek, mert a szülök jellemvonásait örökölték. Az érzékeny nemi szervek természetellenes viselkedése izgalmat okoz. Könnyen izgalomba jönnek, s az önkielégítésben találnak pillanatnyi enyhülést. Így a gonoszság egyre csak hatalmasodik. A szervezet kimerültsége észrevehető lesz. Az agy folyvást gyöngül, az emlékezet hézagosabbá silányul. Az ilyen szülők gyermekei csaknem mindig magától értetődőn fordulnak a titkos bűn undorító szokásához. A házasság szövetsége szent; mégis mennyi buja kéjelgést, bűnt leplez. Akik megengedhetőnek tartják, mivel házasok, hogy állati szenvedélyek visszataszító gyakorlásával rontsák meg testüket, gyermekeikben állandósítják alantas útjukat. A szülők vétke a gyermekekre hárult, mert a szülők jellemüknek romlott, érzéki vonásait adják tovább nekik. {2T 391.1}   

Akik belerögződnek e lelket és testet pusztító erkölcstelenségbe, azok ritkán nyugszanak meg, amíg barátaiknak is át nem adják a titkos vétek terhét. A kíváncsiság ezzel feltámad, az erkölcstelenség tudása fiatalról-fiatalra száll, amíg aligha találunk valakit, aki nem jártas ebben. {2T 392.1}   

A ti gyermekeitek is nemi önkielégítést űztek, míg e visszaélés annyira ki nem merítette agyukat, különösen legidősebb fiatokét, hogy agyuk súlyos kárt szenvedett. Elhalványult az ifjú értelem ragyogása. Elgyöngültek az erkölcsi és szellemi erők; természetük alantas része pedig megerősödött. A fiad ezért utálja a vallásos dolgokat. Egyre veszít önuralmából, egyre kevésbé tiszteli a szent dolgokat, egyre kevésbé becsüli a lelki természetű ügyeket. Ti környezeteteket okoltátok ezért, de a valódi okra nem tapintottatok rá. El lehet mondani, hogy fiatok az isteni helyett az ördög pecsétjét viseli magán. Jobban kedveli a bűnt, a gonoszságot, mint a jóságot, tisztaságot, igaz tetteket. Siralmas állapot ez! {2T 392.2}   

Az ilyen lealjasító szokás nem egyformán árt mindenkinek. Vannak gyermekek, akiknek nagyobbrészt már kifejlődött az erkölcsi ereje; akik csak az önkielégítést művelő gyermekekkel barátkozva lesznek beavatottak az erkölcstelenségbe. Ezek többször kedélybetegek, idegesek, gyanakvók lesznek. Nem mindig vesztik el Isten tiszteletét, és nem tanúsítanak szembeszökő hűtlenséget a lelki dolgok iránt. Időnként erősen szenvednek lelkiismeret furdalástól, aljasnak tartják magukat, és elvesztik önbecslésüket. {2T 392.3}   

Fivérein és nővérem! Nem álltok tisztán Isten előtt. Nem teljesítitek kötelességeteket otthon, a családotokban. Nem tanítottátok fegyelemre gyermekeiteket. Súlyos mulasztást követtetek el, hogy megismerjétek és teljesítsétek Isten akaratát. Ezért áldása sem nyugodott meg családotokon. E. testvér, önző voltál és önző is vagy. Túl nagyra tartod magadat. Azt képzeled, hogy komoly alázat él benned, de nem ismered magadat. Útjaid nem igazak az Isten előtt. Légköröd, példád nem felel meg hitvallásodnak. Sokakban találsz hibákat; észreveszed, ha elhajolnak az igazságtól, mégis vak vagy, mikor ugyanazt teszed. {2T 392.4}   

E. testvérnő távol áll Istentől. A kegyelem nem csillapította le szívét. Mivel a világot, s a világ dolgait szereti, nem lángol benne Isten szeretete. A ruhák és a jó megjelenés szeretete távol tartják őt a jótól, s arra vezették, hogy ilyen hiábavaló dolgokra pazarolja figyelmét és szeretetét. Hitetlenség izmosodik folyvást szívében, az igazság iránti szeretet pedig egyre csökken benne. Egyre kevésbé látja vonzónak a valódi, egyszerű istenfélelem őszinte odaadását. A testvérnő nem serkenti magában a keresztény erények növekedését. Nem kedveli az alázatot, sem az istentiszteleteket. Azok hibáit hozza fel kifogásul, akik bár állítják, hogy szeretik az igazságot, mégis lelkiségük hiánya, fogyatékosságaik és bűneik ürügyül szolgáltak számára a világot szerető beállítottságra. Azok eljárását figyeli, akik …-val álltak kapcsolatban, s akik előre tolakodtak, hogy vállalják a gyülekezet terheit. Majd az ő helytelenségükkel igazolta a maga gyöngeségeit, mondván, hogy ő sem rosszabb azoknál. Ez vagy az a jó hírnevű valaki ezt vagy azt művelte. Neki is van annyi joga, mint másnak. Ezek és ezek sem tartják magukat szorosabban az egészség megújuláshoz, mint Ő. Húst esznek, bár jókora tekintélynek örvendenek a gyülekezetben. Ha ilyen példa áll előtte, megbocsáthatónak tartja, ha ő is ezt teszi. {2T 393.1}   

Nem az első eset, amikor mások hibáival takargatják az Úr adta világosság elhanyagolását. Az értelmesek szégyenkezhetnek, hogy nincs magasabb mértékük, mint tökéletlen, esendő emberek. Elég jó ürügynek tartják, ha a körülöttük élők eljárását követik, bármily tökéletlenek is azok, akiket követnek. Sokak szemében az a döntő, hogy mit tesz valamelyik vezető testvérünk. Ha az eltér az Isten tanácsától, a megszenteletlenek boldogan kapnak példáján, mentesnek vélve magukat a korlátoktól. Ürügyre leltek; megszenteletlen szívük tobzódik az örömben, hogy alkalmuk nyílik eleget tenni óhajaiknak, s lépésnyivel ismét közelebb húzódnak a világ lelkületéhez, ahol szürcsölhetik a világi örömöket, kielégíthetik étvágyukat. Így nem a legegészségesebb ételeket tálalják asztalukra, melyektől, tudják, tartózkodniuk kellene, hogy jobb egészségben őrizzék meg magukat. {2T 393.2}   

Mióta bevezettük az egészségügy megújulását, némelyek szívében egyre dúl a harc. Úgy lázadoznak magukban, mint Izráel gyermekei az Egyiptomból Kánaánba vonulás idején, mikor korlátozott volt az étrendjük. Krisztus állítólagos követői, akik egész életükben élvezeteiknek, önérdeküknek, kényelmüknek és ínyencségüknek hódoltak, nem hajlandók megváltozni, s így Isten dicsőségére élni. Nem készek követni csalhatatlan mintájuk önfeláldozását. A keresztények tökéletes példaképet kaptak, őt kell követniük. Krisztus követőinek szavai és tettei az eszközök, melyeken át az igazság és szentség tiszta elvei a világ elé tárulnak. Krisztus követői a föld sója, a világ világossága. {2T 394.1}   

E. testvérnő! El sem tudod képzelni, mennyi áldást veszítesz, amikor lelkiismereted mások hibáival takarózik; amiért elhanyagolod kötelességedet. Egyre másokhoz méricskéled magadat. A mások görbe ösvényei, hibái, ezek a tankönyved. Holott mások tévedései, balgaságai és bűnei nem csökkentik Isten iránti engedetlenséged bűnös voltát. Sajnáljuk, hogy a lelkiség s valódi istenfélelem hiánya segítség helyett akadályok voltak azokban, akiknek erősségednek kellene lenniük önszereteted, büszke szíved, hiúságod; s a világiak kedvelésének legyőzésében. Ki se fejezhetjük sajnálatunkat, hogy akiknek lemondó kereszténynek kellene lenniük, ily távol állnak a mérték megütésétől. Akiknek állhatatosnak kellene lenniük, s bővelkedniük kellene a jócselekedetekben, azokat Sátán elgyöngíti, mert messze távol maradnak Istentől. Így nem nyerik el Isten kegyelmének erejét, mellyel legyőzhetnék gyöngeségeiket, s döntő győzelmeket nyerve Istentől, mutatnák az utat, az igazságot és az életet a gyöngébb hitűeknek. {2T 394.2}   

Leginkább annak látványa kedvetlenített el, hogy akik mögött hosszú évek tapasztalata áll az Úr ügyében, állhatatlanságukkal megfosztják magukat az erőtől. Az ellenfél csaknem minden támadásnál elbolondítja őket. Isten megerősítette volna őket, mint őrhelyükön álló, hű őröket, hogy védelmezzék az erődöt, ha a tőle nyert világosságban jártak volna, ha állhatatosan teljesítették volna kötelességüket, ha igyekeztek volna megismerni és teljesíteni Isten akaratát. Az ellenfél kétségkívül félrevezeti ügyeskedéseivel e kötelességmulasztó embereket, s elhiteti velük, hogy nagyjából mégis rendben az ügyük. Mert nem követtek el súlyos, égbekiáltó bűnt, s végeredményben az igaz alapon állnak, ezért Isten elfogadja fáradozásukat. Nem látnak nagyobb vétket, melyből meg kellene térniük, olyan bűnt, mely különösebb megalázkodásra, bűnvallomásra, szívük megszaggatására kötelezné őket. Elámítottságuk valóban súlyos, mikor az istenfélelem látszatát annak erejével tévesztik össze; mikor azzal áltatják magukat, hogy gazdagok, és semmire sincs szükségük. Méroz átka nyugszik rajtuk. „Átkozzátok Mérozt, mond az Úr követe – átkozva átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az Úrnak segítségére. Az Úrnak segélyére vitézei közé" (a hatalmasok ellen). {2T 395.1}   

Nővérem, ne mentegesd hibáidat, csak, mert mások helytelenül járnak el. Isten napján úgysem mersz előhozakodni az ürüggyel, hogy azért nem alakítottál mennyei jellemet, mert mások bűnösök voltak. Attól még súlyos marad a bűnöd. Mind őket, mint téged, ha megmaradsz jelen alkalmatlanságodban, elválasztanak Krisztustól, el az Úr jelenlététől, dicsősége hatalmától, és Sátánnal s angyalaival együtt örök pusztulással büntetnek meg. {2T 396.1}   

Az Úr eléggé gondoskodott, hogy az útfélre ne ess, ha őt keresed, ha követed a tőle nyert világosságot. Isten igéjét adta lámpásul lábad elé, világosságul az ösvényedre. Ha elbuksz, csak azért buksz el, mert nem kérdezted meg vezetődet – Isten szavát, s nem tetted a becses igéket életed szabályává. Isten nem embereket állított eléd példaképül, bármilyen jó, s látszólag kifogástalan az életük. Ha úgy viselkedsz, mint mások, ha őket követed, végül kizárnak majd a szent városból, azzal a hatalmas sokasággal együtt, mely azt tette, amit te. Akik azt a példát követték, melyet az Úr nem hagyott rájuk. S akik éppúgy elvesztek, amint te is elveszett leszel. {2T 396.2}   

Amit mások tesznek most, vagy a jövőben, nem csökkenti felelősségedet, sem bűnös voltodat. Példát állítottak elénk – hibátlan életet, melyet a lemondás és önzetlen jótettek jellemeztek. Ha hátat fordítasz a helyes, tökéletes mintának, s tökéletlent választasz helyette, amiről Isten szava félreérthetetlenül kijelenti, hogy kerüljük, viselkedésed elnyeri méltó büntetését; akkor csőd lesz az életed. {2T 396.3}   

Az …-i gyülekezet tisztátalanságának egyik legfőbb oka, hogy egymáshoz méricskélik, egymással hasonlítgatják össze magukat. Kevesen vannak, akik a lélek életerős elvével rendelkeznek, és kizárólag Isten dicsőségéért fáradoznak. …-ban sokan nem akarják hagyni, hogy Isten az ő kijelölt útján mentse meg őket. Nem veszik maguknak a fáradtságot, hogy félve-remegve műveljék üdvösségüket. Nem tesznek szert lelki tapasztalatra, egyéni lelki életre. S ahelyett, hogy iparkodnának egyéni igyekezettel tapasztalatra szert tenni, kockázatot vállalnak. Másokra támaszkodnak, mások lelki életében bíznak. Nem akarnak maguk virrasztani, imádkozni Istenért, s csakis őérte élni. Kényelmesebb önzésüknek hódolniuk. {2T 396.4}   

Az …-i gyülekezet tele van visszaeső bűnössel. Ne is álmodjanak felvirágzásról, míg, akik Krisztus nevéről nevezik magukat, gondosan el nem hagynak minden vétket; míg meg nem tanulják elutasítani, ami gonosz, s a jót választani. Isten elvárja, hogy folyvást virrasszunk, imádkozzunk; mert az ördög csapdát állított ösvényünkre, s akkor bukunk belé, amikor és ahol a legkevésbé számítunk rá. Ha nem virrasztunk és imádkozunk abban az órában, az ellenség fogságba ejt, és súlyos veszteség ér bennünket. {2T 397.1}   

Mily nagy felelősség nyugszik rajtatok, szülőkön! Mily kevéssé érzitek át a teher súlyát! Szívbeli büszkeség, a kérkedés szerelme, romlott étvágyatok kielégítése köti le gondolataitokat. Előbb is ezeket melengettétek, ezért nem vettétek észre a besurranó ellenséget. Az pedig kitűzte lobogóját házatokra, s a maga visszataszító mását nyomja gyermekeitek jellemére. Benneteket meg annyira megvakított e világ istene, annyira eltompította belül a lelki és isteni dolgokat, hogy észre sem vettétek, mekkora előnyökhöz jutott az ellenfél, sem hogy odabenn, családotokban áskálódik. {2T 397.2}   

Ti hoztátok világra gyermekeiteket, nekik nem volt beleszólásuk, hogy megszülessenek-e. Magatok vállaltátok jelentős mértékben a felelősséget jövő boldogságukért, örök jólétükért. A ti vállatokon nyugszik a teher, akár tudatában vagytok, akár nem, hogy Istennek neveljétek őket, hogy féltékenyen őrködjetek a nyakas-szívós ellenség legelső közeledése ellen, hogy készen álljatok zászlót bontani ellene. Építsétek fel gyermekeitek köré az ima és a hit erődítését, de lankadatlanul virrasszatok is felettük. Pillanatnyi biztonság sincs Sátán támadásától. Nincs idő, mikor megpihenhetnétek éber és szorgos igyekezetetektől. Pillanatra sem szunnyadhattok el őrhelyeteken. A lehető legsorsdöntőbb harcot vívjuk. Örök létünk fordul a kockán. Életre-halálra megy mind ti, mind gyermekeitek számára. Egyedüli biztonságtok, ha megtöritek szíveteket Isten előtt, s kisgyermekként keresitek a mennyek országát. Ha folytatjátok előbbi utatokat, sehogy sem győzhettek e harcban. Jelenleg nem álltok közel a mennyek országához. {2T 397.3}   

Némelyek nem vallják Krisztust, mégis közelebb állnak Isten országához, mint sok …-i hitvalló szombattartó. Nem őriztétek meg magatokat Isten szeretetében, s gyermekeiteket sem neveltétek az Úr félelmére. Nem tanítottátok, tanítjátok őket szorgalmasan az igazságra, mikor felkeltek, mikor asztalhoz ültök, mikor útra keltek, mikor hazatértek. Nem fékezitek meg őket. Mások gyermekeit figyelitek, s azzal vigasztaljátok magatokat, hogy a tieitek sem rosszabbak azoknál. Ami talán igaz is. Hanem a mások hanyagsága nem csökkenti Isten követelményeinek erejét, melyeket különösen ti, a szülők szívére kötött. Azt a kötelességet hárította rátok, hogy neki neveljétek gyermekeiteket, mert üdvösségük javarészben gyermekkori nevelésüktől függ. Senki sem vállalhatja helyettetek e felelősséget, mert a tietek, – kizárólag, teljesen a tietek, a szüleiké. Igénybe vehettek mindennemű segítséget, hogy segédkezzenek a komoly és fontos munkában; de miután mindezt megtették, az emberi eszközök felett még mindig van hatalom, mely veletek fog fáradozni az eszközökön át, melyeket előjogotok igénybe venni. Isten segítségetekre fog sietni, hatalmára bizton számíthattok. Isten ereje végtelen. Bár az emberi eszközök csődöt mondhatnak, Isten mégis tud általuk és bennük munkálkodni. {2T 398.1}   

Kötelesség vár rátok: szedjétek rendbe családotokat. A tiszta, ártatlan angyalok nem lelik örömüket olyan házba térni be, ahol oly sok gonoszság folyik. Elaludtatok őrhelyeteken. Jelentéktelen ügyek kötik le figyelmeteket, a fontosabbakat pedig hanyagoljátok. Legfőbb kötelességetek, hogy keressétek Isten országát és annak igaz tetteit, akkor tietek az ígéret: ezeket is megkapjátok. E téren követtetek el hibát a családotokban. Ha az aggasztott volna, hogy ti és a tieitek be tudjanak menni a szoros kapun, akkor lelkiismeretesen összegyűjtöttetek volna minden egyes fénysugarat, melyet az Úr ösvényetekre ragyogtatott. Akkor azokat ápoltátok, azok szerint jártatok volna. {2T 399.1}   

Lebecsültétek az egészség megújulás fényét, melyet az Úr kegyelmesen nyújtott nekünk. Nagy kedvetek lett volna fellázadni ellene. Nem láttátok be fontosságát, nem ismertétek fel, miért is kellett volna befogadni. Nem akarózott kordába szorítani étvágyatokat. Nem láttátok be, hogy Isten bölcsessége gyújtott fényt, hogy korlátozzuk falánkságunkat. Annyit láttatok csak, hogy nem kényelmes megtagadnotok ínyencségeteket. Az Úr fényt hagyott ragyogni ránk eme utolsó napokban, hogy a homály és sötétség, mely a múlt nemzedékek bűnös kívánságainak kielégítése miatt egyre sűrűsödött, bizonyos fokig eloszoljon, s hogy a gonoszságok láncolatának, ami a féktelen evés és ivás következménye, határt szabjon. {2T 399.2}   

Az Úr bölcsessége olyan helyzetbe akarta hozni népét, ahol lelkületükkel és cselekedeteikkel el tudnak különülni a világtól, hogy gyermekeik ne sodródjanak oly könnyen a bálványimádásba, ne szennyeződjenek be korunk uralkodó romlottságaitól. Isten terve, hogy mind a hívő szülők, mind gyermekeik Krisztus élő képviselőiként, az örök élet örököseiként szálljanak síkra. Aki az isteni természet részese lesz, az elmenekül a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Akik viszont étvágyaik bűnös kielégítésébe merülnek, azoknak lehetetlen eljutni a keresztény tökéletességre. Addig képtelenek lesztek felébreszteni gyermekeitekben az erkölcsi fogékonyságot, míg gondosan meg nem válogatjátok az élelmüket. Az asztal, melyet a legtöbb szülő gyermekeinek terít, csapdának bizonyul a gyermekek számára. Nem egyszerű az étrendjük, és az élelmet sem készítitek el egészségesen. Az étel gyakran nehéz, lázat keltő, és hajlamos zavarni és izgatni a gyomor érzékeny bevonatait; ez erősíti az állati tulajdonságokat, ezek ragadják magukhoz a kormány kereket, – s az erkölcsi és szellemi erők elsorvadnak, s az alantasabb szenvedélyek szolgái lesznek. Tanuljátok meg, hogyan kell bevezetni az egyszerű, mégis tápláló étrendet. A húsételek, nehéz torták és bármilyen fűszerrel készített hájas-olajos sütemények semmi esetre sem a legegészségesebb és legtáplálóbb ételek. Tojást se egyetek, mert árt gyermekeiteknek. Az egyszerűen elkészített gyümölcsök és gabonafélék a legegészségesebbek, a legtáplálóbbak a testnek, s a szellemi képességeket sem bénítják meg. {2T 399.3}   

Nagyon fontos a test és a higgadt gondolkodás számára a rendes időben tálalt étkezés. Gyermekeitek csakis a rendszeres étkezésnél egyenek. Ne engedjétek, hogy eltérjenek e szabálytól. Mikor te, kedves E. testvérnő, távol vagy otthonról, nem ellenőrizheted e fontos dolgokat. Idősebb fiad már egész szervezetét elernyesztette, és idült betegség alapjait fektette le. Második gyermeketek gyorsan követi lábnyomát, s egyetlen gyermeketek sincs biztonságban e gonoszságtól. {2T 400.1}   

Lehet, hogy gyermekeitek nem mondják meg az igazat szokásaik felől. Akik titkos bűnt művelnek, hazudni és ámítani is fognak. Gyermekeitek félrevezethetnek titeket, mert magatok sem álltok úgy, hogy észrevegyétek, ha orrotoknál fogva próbálnak vezetni. Annyi ideje vakított el az ellenfél; hogy alig marad sugárnyi világosságtok, hogy felismerjétek a sötétet. Fontos, komoly és súlyos kötelesség vár rátok, melyhez azonnal hozzá kell fognotok – szedjétek rendbe mind szíveteket, mind családotokat. Egyedüli biztos út, ha azonnal két kézre fogjátok a dolgot. Ne ringassátok magatokat a tévhitben, hogy túlzott megvilágításban tárom elétek az ügyet. Semmit sem színeztem ki. Olyan tényeket állapítottam csak meg, melyek kibírják az ítéletpróbáját. Ébredjetek, ébredjetek fel! Erre kérlek most, mielőtt késő lenne, hogy helyrehozzátok a helytelenségeket, mely miatt ti is, gyermekeitek is elpusztulnátok a végső romláskor. Lássatok komoly kötelességeitekhez, vegyetek igénybe minden egyes fénysugarat, amit össze tudtok szedni; melyek már eddig ösvényetekre ragyogtak, de melyeket nem becsültetek meg. Most ragyogó sugarak segítségével lássatok életetek és jellemetek alapos megvizsgálásához, mintha Isten ítélőszéke előtt állnátok. „Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek”, szól az apostol tanácsa. Erkölcstelenség és romlottság burjánzik mindenfelé, s ha nem áll rendelkezésetekre emberi erőnél nagyobb hatalom, szembeszegülnetek a gonoszság ekkora árjával, le fog győzni titeket, elseper a kárhozat sodrával. Megszentelődés nélkül egy ember sem láthatja meg Istent. {2T 400.2}   

Az Úr próbálja és vizsgáztatja népét. Isten angyalai figyelik a jellem alakulását, mérik az erkölcsi értéket. A próbaidő már-már véget ér, s ti nem álltok készen. Jaj, bárcsak lelketekbe égne az intés szava! Készüljetek! Készüljetek fel! Dolgozzatok, míg nappal van, mert eljön az éj, mikor senki sem munkálkodhat. Rövidesen elhangzik a parancs: aki szent, legyen még szentebb, aki tisztátalan, csak tisztátalankodjék. Mindnyájunk sorsa felett ítélkezni fognak. A föld roppant sokaságából néhányan, igen, csak néhányan menekülnek meg az örök életre, de a sokaságokat, akik nem tökéletesítették lelküket az igazság iránti engedelmesség által, azokat a második halálra szánják. Jaj, Megváltóm, mentsd meg véred megváltottait – ez szívem kínos könyörgése. {2T 401.1}   

Nagyon féltelek, de sok mást is, akik …-ban vallják az igazságot. Jaj, vizsgáljátok meg, vizsgáljátok szorgalmasan a szíveteket, és végezzetek alapos munkát az ítéletre. Vérzik a szívem, mikor eszembe jut, hogy a szombattartó szülők hány gyermeke rombolja titkos bűnnel lelkét és testét. Olyan család lakik közelemben, akiknek a teste, de szellemi gyöngesége is bizonyítja, hogy gonosz szokásoknak hódolnak. E gyermekek a közvetlenül kárhozatba vezető úton járnak. Magukat is lealjasítják, de másokat is megtanítanak erre az erkölcstelenségre. A legidősebb fiú testileg és szellemileg is satnya lett, mert ebbe a szokásba merült. Ami kis értelme megmaradt, az is alacsonyrendű. Ha soká folytatja aljas szokását, végül teljesen meg fog zavarodni. A felnőtt gyermekek bűnös tette borzalmas rossz, és a következményei is borzalmasak lesznek, mert erőtlenné teszik a szervezetet, s legyengítik a gondolkodást. De akik már azelőtt rákapnak erre, mielőtt felnőnek, ott szembeszökőbb a gonoszság következménye, s a hatásaiból kigyógyulás is sokkal reménytelenebb. Törékeny és megroppant lesz a testalkatuk; az izmok petyhüdtek, szemük összehúzódik, és olykor meg is duzzad; az emlékezetük is csapnivaló, olyan, mint a szita, képtelenek tanulásra összpontosítani figyelmüket. {2T 402.1}   

Az ilyen gyermekek szüleinek ezt tanácsolom: Azért hoztátok világra gyermekeiteket, hogy a társadalom átka legyenek? Féktelenek, szenvedélyesek, civakodók és gonoszkodók. Másokat is csak megrontanak. Rajtuk apjuk jellemének, alantas szenvedélyeinek lenyomata. Az ő lobbanékony, erőszakos természete tükröződik bennük. E szülőknek régen vidékre kellett volna költözniük, – megszakítva kapcsolatukat azok társaságával, akiktől semmi jót sem tanulnak, hanem csak ártalmukra vannak. A gazdaságban való szüntelen, erejükhöz mért foglalkoztatottság áldásnak bizonyult volna a gyermekeknek, mert kevesebb alkalmuk lenne visszaélni testükkel, vagyis nemi önkielégítésre. Azt is megakadályozná, hogy sok más fiatalt beavassanak e pokoli szokásba. A munka komoly áldás a gyermekeknek, különösen, akik gondolatai természettől az erkölcstelenségre és romlottságra hajnak. {2T 402.2}   

E gyermekek több erkölcstelenséget terjesztettek …-ban, mint az istenfélelmet valló lelkipásztorok és egyháztagok egyesült ereje ellensúlyozni bírna. Sokan, akik gyermekeitekről vettek példát, inkább elkárhoznak, mintsem uralkodjanak szenvedélyeiken, mintsem abbahagyjak az erkölcstelen bűnözést. Egyetlen romlott ember rövid időn belül több rossz magot tud elvetni, mint amennyit sokan mások egész életük folyamán ki bírnának gyomlálni. Gyermekeitek szállóigévé váltak az igazság káromlóinak ajkán. A szombattartók gyermekei általában rosszabbak, mint a világiak gyermekei. Kevesebb bennük a kifinomultság, sekélyesebb a maguk megbecsülése. F. testvér maga sem szerez tisztességet Isten ügyének. Indulatos természete, és általában a légköre nem felemelő, hanem züllesztő. Tapintat hiánya és durvasága szégyent hoz Isten ügyére. Jobb lett volna az igazság ügyének, ha régen kevésbé fontos helyre mozdították volna el e családot, ahol elszigeteltebben éltek volna, s kevésbé rontották volna a levegőt. A gyerekek az igazság fényében nőttek fel, több kiváltságnak örvendezve, mint a legtöbb gyermek. Mégis ez a huzamos idő sem vált javukra, hanem csak egyre inkább megkeményedtek a romlottságban. Távozásuk áldást jelentene a gyülekezetnek, a közösségnek, s az egész családnak. A földművelésnél űzött szüntelen foglalatosság áldást jelentene apának és gyermekeinek, ha javukra fordítanák a mezei életet. {2T 403.1}   

Láttam, hogy G. testvér családja is komoly megújulásra szorul. H. és I. mélyen belemerült a nemi önkielégítés bűnébe. Különösen H., aki már annyira ment e bűn gyakorlásában, hogy szellemi élete súlyosan megszenvedte. Meggyöngült a látása, és más betegség keríti hatalmába. Az ördög csaknem teljesen eluralkodott e szegény fiúnak a gondolkodásán, szülei mégsem virrasztanak, hogy felismerjék a gonoszságot és következményeit. A fiú gondolkozása megromlott, lelkiismerete kőkemény lett, erkölcsi fogékonysága megbénult, s könnyű préda lesz, hogy rossz barátok bűnre és gonoszságokra vigyék. G. testvér és testvérnő, kérve-kérlek, rázzátok fel magatokat. Nem fogadtátok be, nem követitek az egészség megújulást. Ha határt szabtatok volna falánkságotoknak, sok felesleges munkától és költségtől megkíméltétek volna magatokat; s ami hallatlanul fontosabb, jobb egészségben, a szellemi erő magasabb fokán őriztétek volna meg magatokat, hogy így meg tudnátok becsülni az örök igazságokat. Most kevésbé ködös lenne az agyatok, hogy mérlegeljétek az igazság bizonyítékait. Felkészültebbek is lennétek, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket. Élelmetek nem az egyszerű és egészséges minőségű, mely a legkitűnőbb vért fejlesztené. A romlott vér kétségkívül elhomályosítja az erkölcsi és szellemi képességeket, másrészt feltámasztja, erősíti természetetek alantasabb szenvedélyeit. Egyikőtök sem engedhet meg magának lázkeltő étrendet, mert megsínyli a testetek, de a ti, és gyermekeitek lelki élete is. {2T 404.1}   

Olyan élelmet táraitok fel, mely leterheli az emésztőszerveket, fellármázza az állati szenvedélyeket, és inát szakítja az erkölcsi és szellemi képességeknek. A nehéz ételek, és a hús nem szolgál javatokra. Ha tudnátok, milyen a hús, amit esztek, ha élve látnátok az állatokat, melyekből a húst kimúlt korukban hasítják, undorodva fordulnátok el a húsételektől. Az állatok, melyeket megesztek, gyakran annyira kórosak, hogy ha magukra hagynák őket, maguktól kimúlnának. De még mikor bennük az élet lehelete, lemészárolják, és piacra viszik őket. A lehető legártalmasabb nedveket és mérgeket veszitek be közvetlenül a szervezetetekbe, s még csak nem is tudtok róla. Odáig vagytok a hasatokért. Még ezután kell megtanulnotok a leckét: „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent az Isten dicsőségére.” {2T 404.2}   

Krisztus szerelmére kérlek, szedjétek rendbe házátok táját és szíveteket. Hadd emeljen fel, és szenteljen meg titeket lelkestől, testestől a mennyei igazság. „Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.” G. testvér, olyan az étrended, hogy az alantas szenvedélyeket korbácsolja fel benned. Nem uralkodsz testeden, mint kötelességed lenne, hogy Isten félelmében műveld üdvösségedet. Feltétlenül megtartóztatónak kell lenned az étkezésben, mielőtt türelmes ember lehetnél. Ne feledd, hogy jelentős mértékben átadtad gyermekeidnek jellemed lenyomatát. Ügyelj magadra, ne légy nyers, szigorú, türelmetlen. Bánj velük határozottan, mégis türelmesen, szeretettel, szánakozva, amint Jézus is bánik veled. Rágd meg szavaidat, mielőtt. gáncsoskodni kezdenél. Viseld őket türelemmel, mégis tarts fegyelmet. Ezt nagyon elhanyagoltad. Nem fegyelmezted őket helyesen, mivel magadon sem uralkodtál eléggé. Mindkettőtöknek hatalmas javulást kell elérnetek. {2T 405.1}   

G. testvér, ha erőről erőre haladtál volna, követve az Úr adta fényt, mára az Úr az igazságos tettek eszközéül választott volna ki. Mert tehetségekkel és képességekkel rendelkezel. Isten dicsőségére tudnál dolgozni; de nem adtad át magad teljesen Istennek. Jaj, bárcsak legalább most törekednél a szelídségre, keresnéd Krisztus igaz tetteit, hogy elrejthessen majd tüzes haragjának napján. {2T 405.2}   

Szeretett fivérem, nővérem, lássatok egyesült erővel a megújuláshoz, és szorgalmasan rendezzétek gyermekeitek nevelését. G. testvérnő túl elnéző; mégis együttes erővel és szeretettel még most is sokat elérhetnétek, hogy szívetekhez kössétek gyermekeiteket, s megtanítsátok őket a jó, a helyes útra. Kötelesség vár rátok, hogy rendezzétek mind szíveteket, mind családotokat. Műveljétek az egy akarattal végzett tetteket. Isten Lelkének átalakító ereje hatalmas munkát tudna elvégezni mindkettőtökért, egyesíteni tudja szíveteket, és iparkodásotokat, hogy javuláson munkálkodjatok családotokban. Szűnjék meg minden nyafogás, zúgolódás, lobbanékony idegeskedés, mert mindkettőtöket elgyöngít. Jó légkörötöket is tönkre teszi, melyre pedig szükségetek van, ha eredményesen a menny számára akarjátok nevelni gyermekeiteket. {2T 405.3}   

Jelenleg az ellenségé a csatamező. Szegény gyerekeitek is az ő foglyai. Ő uralkodik gondolataikon, ő kényszeríti alantas szintre őket. Erkölcsi érzékeik megbénultak. Nemi önkielégítést űznek, s még büszkélkednek is vétkeikkel. Az ilyenek egész negyedet vagy közösséget mérgezhetnek meg, s erkölcstelen hatásuk veszélybe sodor mindenkit, aki az iskolában érintkezik velük. Gyermekeitek mind testükben, mind gondolkodásukban romlottak. A bujaság nyomta rájuk a pecsétjét. Beszennyezte, alaposan beszennyezte őket a bűn. Az állati tulajdonságok domborodnak ki bennük, az erkölcsi és szellemi vonások meg nagyon elhalványodnak. Az alantas szenvedélyek a gyakorlással erősödnek, lelkiismeretük pedig érzéketlen, kiégett lesz. Ezt műveli a bujaság az ember szellemi erőivel. Akik átadják magukat a rombolásnak, hogy tönkretegyék testüket és gondolkodásukat, azok nem állnak meg ennél. Végül csaknem bármilyen bűnre készen állnak, mert eltompul a lelkiismeretük. A szülők félig sem döbbentek még rá, mekkora felelősséget vállalnak, mikor gyermekeket hoznak a világra. Nem teljesítik a kötelességüket. Nem tanítják meg gyermekeiket, hogy mennyire bűnösök ezek a veszélyes, erénypusztító szokások. Míg csak a szülők fel nem ébrednek, a gyermekek reménytelen helyzetben maradnak. {2T 406.1}   

Megemlíthetnék sok más esetet, de nem teszem, csak egypár példát hozok fel. J. igen veszélyes barát, mert ő is hódol e gonosz szokásnak, és mert rossz hatással van a többiekre. Isten kegyelme nem hat el szívére. Jó esze van; apja azt remélte, hogy ez majd kiegyensúlyozza. Noha a szellemi képesség magában még nem szavatolja az erkölcsi fölényt. A vallásos elv hiánya romlottá teszi szívét, helytelenségei felől meg sunyivá. Csak romlást visz magával mindenüvé. Hitetlen elvei vannak, sőt dicsekszik is hitetlenségével. Mikor a magakorúakkal vagy fiatalokkal van, bennfentesen beszél a vallásos dolgokról, kigúnyolja, fitymálja az igazságot, a Bibliát. Ez a tetetett tudás pusztító hatással van a romlott gondolkodásra. Arra viszi a fiatalokat, hogy szégyelljék az igazságot. Messzire el kell kerülni az ilyen társaságot, hiszen ez az egyedüli biztos út. Fiatal lányok rajongnak ez ifjú társaságáért. A magukat kereszténynek vallók közül is kedvelik a társaságát. {2T 406.2}   

K. olyan ifjú, akit, ha megfelelő légkörrel vennék körül, meg lehetne nevelni. Jó pé1daképre van szüksége. Ha a fiatalok, akik Krisztust vallják, tisztességet szereznének az Úrnak életükkel, akkor olyan légkört teremthetnének, mely ellensúlyozná az olyan ifjak romboló hatását, mint J. De a fiatalok általában nem vallásosabbak azoknál, akik sosem nevezik magukat Krisztus nevéről. Nem hagyták abba a bűnözést. Az ilyen éles eszű, értelmes fiú, mint amilyen J., hatalmasan tud hatni a rossz irányban. Ha erény és becsület uralkodna gondolkodásán, jelentős erő lenne a jóra; de ha a romlottság ragadja magához benne a gyeplőt, akkor felmérhetetlen pusztítást végez barátaiban, és kétségkívül kárhozatba fogja süllyeszteni őket. A megromlott éles ész igen rossz szívet teremt. A ragyogó ész; ha Isten Lelke szenteli meg, rejtett hatalmat gyakorol, és fényt meg tisztaságot sugároz mindazokra, aki a megszentelődésnek ilyen boldog birtokosával érintkezik. {2T 407.1}   

Ha az olyan szellemi képességű ifjú, mint J, átadná szívét Krisztusnak, az kétségkívül üdvösséget jelentene számára. A színtiszta vallástól egészséges vágányra siklana a gondolkodása. Szellemi és erkölcsi képességei erőre élednének, és kiegyensúlyozottak lennének. Az Isten kegyelme által megvilágított lelkiismerete éber és tiszta lenne, az uralkodna az akaratán és kívánságain, őszinteségre, és egyenességre vezetne életének minden tettében. Ez a fiú a vallás elvei híján alattomos, gálád, ravasz lesz a rosszban, s azokat is megmérgezi, akik érintkeznek vele. Egész ifjúságunkat figyelmeztetem, hogy ha J. továbbra is megveti az igazságot és a Bibliát, akkor óvakodjanak tőle. Lehetetlen elég elővigyázatosnak lennetek a társaságában. {2T 407.2}   

Mivel L. is e két fiúval barátkozik, akik nem a helyes légkört lehelik, őt is megrontják. J. és K. nem a megfelelő barát számára, mert könnyen hatni lehet rá a helytelen irányban – s a hely sem a legmegfelelőbb neki. Erkölcstelenek a szokásai; nemi önkielégítést űz. Ezért, de meg a rossz barátok miatt is, meggyöngül benne az a kívánság, hogy erényes jellemet alakítson, végül pedig biztosítsa magának a mennyet. A halhatatlanságra vágyó ifjak torpanjanak meg a lejtőn, ne tűrjék meg magukban a szennyes gondolatot vagy tettet. A szennyes gondolatok szennyes tettekre vezetnek. Ha Krisztusról elmélkednek, gondolataik távol állnak majd minden tisztátalan tettekre vezetőtől. Ha emelkedett tárgyak körül forog, megerősödik a gondolkodásuk. Ha szent és tiszta vágányokra szoktatják, akkor egészséges és életerős lesz. Ha lelki dolgokról való elmélkedésre neveljük magunkat, akkor majd magától értetődőn is arra fordul. De a gondolkodás mennyei dolgok iránti vonzódását csakis az Istenbe vetett hit gyakorlásával érhetjük el, és ha komolyan, alázatosan őrá támaszkodunk az erőért és kegyelemért, mely bármilyen vészhelyzetben elégséges lesz. {2T 408.1}   

Csakis komoly igyekezettel és szilárd elvekkel juthatunk el tiszta életre, isteni mintára alakított jellemre. Aki ide-oda ingadozik, képtelen lesz eljutni a keresztény tökéletességre. Az ilyeneket lemérik a mérlegen, és híjával találják őket. Az ellenség, mint ordító oroszlán szertejár, keresi, kit nyeljen el. Minden gyanútlan fiatalon kipróbálja aljas csapdáit. Biztonság csakis Krisztusban lelhető. Kizárólag az ő kegyelmével tudjuk visszaverni az ellenfelet. Sátán azzal maszlagolja a fiatalokat, hogy bőven van idő, hogy most az egyszer és nem többet, belemerülhetnek az erkölcstelenségbe és bűnbe; de az az egy bűnös kielégülés egész életüket megmérgezi. Egyszer se merészkedjetek tiltott területekre. Ezekben a gonoszság miatt veszedelmes napokban, mikor mindenfelől a bujaságra és romlottságra csalogató csábítás leselkedik, a fiatal emelje égre őszinte, szívből jövő kiáltását: „Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját?” S bárcsak nyitva lenne a füle, bárcsak hajlana a szíve, hogy engedelmeskedjék a feleletben rejlő utasításnak: „Ha nem a te beszédednek megtartása által.” A szennynek ebben a korában a fiatalok egyedüli biztonsága, ha Istenben bíznak. Isten segítsége nélkül képtelenek lesznek uralkodni emberi szenvedélyeiken és vágyaikon. Krisztusban rejlik a kellő segítség, mégis mily kevesen fordulnak hozzá segítségért. Jézus mondta, mikor a földön járt „Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” Krisztus által bárki győzedelmes lehet. Az apostollal elmondhatjátok: „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett.” S ismét: „Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam méltatlanná ne váljak.” {2T 408.2}   

Azért írtam le elég részletesen E. testvér és családja esetét, mivel sok család állapotát szemlélteti. Isten azt akarja, hogy a többi családok is vegyék úgy, mintha személy szerint az ő épülésükre írtam volna. Számos más példát is hozhatnék fel, de már eleget megneveztem. Általában a fiatal lányok sem mentesek a nemi önkielégítés bűnétől. Ezt a szokást gyakorolják, s így tönkreteszik a szervezetüket. Némelyek, akik most érik el a felnőtt nők korát, az agybénulás veszedelmében forognak. Erkölcsi és szellemi erőik máris elgyöngültek és eltompultak. Közben az állati szenvedély ragadja el a kormánykereket, s rontja meg testüket-lelküket. A fiatalok, akár férfiak, akár nők, nem lehetnek keresztények, hacsak teljesen abba nem hagyják ezt a pokoli, testet-lelket pusztító gonoszságot. {2T 409.1}   

Sok fiatal mohón kap a könyveken. Összeolvasnak mindent, ami kezük ügyébe kerül. Izgalmas szerelmes történetek és tisztátalan képek rombolón hatnak rájuk. Sokan habzsolva falják a regényeket, s képzeletük beszennyeződik tőle. Vándor árusok gyakran árulják meztelen nők képeit eladásra. Ezek a visszataszító képek ott találhatók a fényképészeknél és a képkereskedők falain is. Olyan kor ez, amikor romlottság burjánzik mindenfelé. Olvasással és a képek nézegetésével korbácsolják fel a szemek kívánságát, a romlott szenvedélyeket. A képzeleten át megrontják szívüket. Örömet lelnek oly jeleneteken való elmélkedésben, melyek felrázzák a közönségesebb, alantasabb szenvedélyeket. Ezek a disznó képek, romlott képzeleten át nézve, megrontják az erkölcsöket, s meggyöngítik az elámított, megbabonázott embereket, hogy érzéki szenvedélyeik közé vessék a gyeplőt. Ezt követik a bűnök, melyek az állat színvonalára züllesztik, végül pedig a kárhozatba taszítják az Isten mására teremtett lényeket. Kerüljétek a tisztátalan gondolatokat ébresztő dolgok olvasását és nézegetését. Ápoljátok inkább erkölcsi és szellemi erőiteket. Ne engedjétek, hogy e nemes erőket elgyöngítse, s megrontsa akár az igaz történetek sok olvasása is. Tudok erős szellemi képességekről, melyeket kilendített egyensúlyából, és részben megbénított a mértéktelen olvasás. {2T 410.1}   

Kérem a szülőket, ellenőrizzék gyermekeik olvasmányait. A sok olvasás csak ártalmukra van. Különösen azokat a folyóiratokat és újságokat tartsátok távol tőlük, amelyek szerelmes történeteket közölnek. A fiataloknak lehetetlen egészséges gondolkodásra és helyes vallásos elvekre szert tenni, ha nem szeretik olvasni Isten szavát. Ebben találjuk a legérdekesebb történetet, ez jelöli ki a Krisztus általit üdvösség útját. Ez vezeti el őket a magasztosabb és jobb életre. Ha nem rontották volna meg képzeletüket a kitalált, izgató történetekkel, akkor ezt tartanák a leg érdekfeszítőbb könyvnek. Nektek, akik Uratok második eljövetelét várjátok, hogy elváltoztassa, és a maga dicsőségére alakítsa át halandó testeteket, föltétlenül a viselkedés magasztosabb síkjára kell feljönnötök. Magasztosabb szempontokból kell fáradoznotok, mint eddig, máskülönben nem lesztek azok között, akik végül elnyerik a halhatatlanság utolsó simításait. {2T 410.2}   

***** {2T 411}