× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

ELKÉNYEZTETETT LÁNY

Kedves F. barátnőm! {2T 558}   

Az Úr közölte, hogy az a veszély fenyeget, hogy teljesen az ember legfőbb ellenségének hatalma alá kerülsz. …-i élményed nem vált javadra; …-ban tartózkodásod ártalmadra volt; hiú és büszke lettél. Nem volt hiány azokban, akik nagyon hízelegtek neked és agyba-főbe dicsértek, míg csak rátarti, hányaveti és arcátlan nem lettél. Szembeszegültél a megfékezéssel, csökönyös, akaratos, nyakas voltál. Sok fejfájást okoztál szüleidnek. Ők is hibát követtek el. Apád bolond fejjel elkényeztetett. Te kihasználtad ezt, s kétszínű lettél. Olyan dicséreteket halmozott rád, melyet nem érdemeltél ki. {2T 558.1}   

…-ban nagyon a magad elgondolása szerint viselkedtél, s olyan dolgokat engedtél meg magadnak, melyeket pillanatra sem lett volna szabad megengedned. Mikor téged vagy húgaidat megróttak, megsértődtél, s úgy állítottad be anyád előtt, mintha igazságtalanul bántak volna veled. Felfújtad a dolgokat, ő meg ideges, könnyen izguló, haragvó, ha úgy vélte, hogy nem tartják tiszteletben a helyzetét, ha sérelem esett rajta, és nem titkolta a rosszallását. Rátámadt azokra, kiket inkább tisztelnie kellett volna. Anyád balgán viselkedett, mikor a pártodat fogta, s azokat gáncsolta, akiknek valójában köszönettel tartozott. Ezzel kárt tett benned, melyet soha teljesen helyre nem tud hozni. Te meg diadalt ültél. Azt gondoltad, hogy senki sem ejthet bíráló szót ellened. Azt teheted, ami tetszik. Anyád nem mindig ügyelt rád, de ha figyelt volna se ismerte volna fel gonosz hajlamaidat. {2T 558.2}   

Az iskolában nagyon derék és nemes tanítód volt; mégis méltatlankodtál, mert nem engedett szabadjára. Azt hitted, hogy, mert G. lánya vagy, a tanító kötelessége kedvezni neked; s hogy az illendőnél többet enged meg magának, mikor fegyelmez és int. Nővéredben is ez a szellem fortyogott. Bepanaszolták őt szüleidnek, ők meg a ti szemszögötöket vették figyelembe. Többé-kevésbé egyetértettek veletek, és túlzó beszámolóitok felbosszantották őket. Ezzel kárt tettek bennetek. Nem neveltek elég szigorúan. Így megsértődtetek, mert nem tehettétek azt, ami tetszett, hanem kénytelenek voltatok engedni H. testvér ellenmondást nem tűrő modorának. Még iskolás korotokban is, olykor nehezen lehetett kézben tartani titeket. Pimaszok, csökönyösek voltatok, és rettentően hiányzott belőletek az illendőség és szemérmes viselkedés. Szemtelenek, önzők, beképzeltek voltatok, és szigorú fegyelemre szorultatok volna mind otthon, mind az iskolában. {2T 558.3}   

Tisztátalan a gondolkodásod is. Hosszú ideig felmentettek a gondok és munka alól. Holott a háztartás kötelességei lettek volna az elképzelhető leggazdagabb áldás számodra. A fáradtság tizedannyit sem ártott volna neked, mint buja gondolataid és viselkedésed. Helytelen elképzeléseket szedtél fel a fiúk és lányok barátkozásáról, s rettentően tetszett neked, ha fiúkkal lehettél. Tisztátalan a szíved, tisztátalanok a gondolataid is. Ártott neked a szerelmes történetek olvasása. Tisztátalan gondolatok bűvöltek meg téged. Erkölcstelen lett a képzeleted, s mintha nem lenne erőd, hogy uralkodj gondolataidon. Sátán kénye kedvére hurcol fogságba. Boldogtalan vagy. Nem szereted sem Istent, sem Isten népét. Keserű gondolatokat táplálsz azok iránt, akik átlátnak rajtad. Őket hibáztatod, amiért felismerik helyzetedet; noha te vagy az oka. Viselkedésed hívja ki az intéseket és figyelmeztetéseket. Ezért egyedül magadra vethetsz. {2T 559.1}   

Veszedelmes barát vagy, és …-ban is sok kárt okoztál a viselkedéseddel. Te vezettél, ahelyett, hogy téged vezettek volna. Szégyent hoztál Istenre, s neki kell elszámolnod a gonoszságokért, amelyeket hatásodra elkövettek. Viselkedésed nem volt sem erényes, sem szemérmes, sem illő. Nem tartottad szem előtt az Isten félelmét. Annyiszor alakoskodtál már, hogy tető alá hozzad terveidet, hogy erőszakot követtél el lelkiismereteden. Édes lányom, ha nem torpansz meg utadon, biztos romlás áll előtted. Hagyd abba az álmodozást, a légvárak építését. Fékezd gondolataidat, hogy ne dőreségen és romlottságon őröljenek. Csak úgy barátkozhatsz fiúkkal, hogy veszedelemnek teszed ki magad. A kísértések árja emelkedik és buzog kebledben, ami arra űz, hogy gyökerestől kiirtsa belőled az erkölcsi szempontokat, a női erényt s a valódi szemérmet. Ha folytatod akaratos, csökönyös utadat, mi lesz annak a vége? {2T 559.2}   

Újév köszönt most ránk. Mire tökélted el magad? A szolgáló angyalok milyen jelentéseket visznek napról-napra az Isten elé? Milyen szavakat jegyeznek fel a mennyei könyvekbe? A szívek vizsgálója milyen melengetett gondolatokat talál szívedben? Mert ő ismeri gondolataidat, szíved célját és szándékait. Az elmúlt évben félelmetes jegyzőkönyvet irattál, mely nyitva áll a menny felségese, és az ártatlan, bűntelen angyalok milliárdjai előtt. Lehet, hogy a halandók előtt eltitkoltad gondolataidat és tetteidet, veszett és megszenteletlen érzéseidet. Mégse feledd, hogy Isten előtt életed legapróbb tette is nyitott könyv. Szennyfoltok éktelenkednek mennyei feljegyzéseiden. Elkövetett bűneid sorra ott találhatók. {2T 560.1}   

Isten helytelenítése nehezedik rád, s te mégsem érzed át helyzetedet. Nem ismered fel elveszett állapotodat. Időnként ugyan furdal a lelkiismeret, de büszke, önfejű természeted hamar lerázza ezt magáról. Az utóbbi időben elfojtod magadban a lelkiismeret hangját. Boldogtalan vagy. Mégis azt képzeled, hogy ha akadálytalanul nyélbe üthetnéd terveidet, boldog lennél. Szegény gyermek! Helyzeted hasonlít Éva helyzetére a paradicsomban. Ő is azt képzelte, hogy magas polcra emelkedne, ha ehetne a fának a gyümölcséből, amelyet Isten érinteni is megtiltott, nehogy meghaljon. Éva szakított a fáról és ezzel elvesztette Éden egész dicsőségét. {2T 560.2}   

Uralkodj gondolataidon. Nem könnyű feladat ez, s nem is fog menni neked hatalmas, sőt súlyos erőfeszítés nélkül. Isten mégis ezt várja el tőled. Ez a kötelesség nyugszik minden felelős lényen. Isten felelősnek tart gondolataidért. Ha belemerülsz a hiú ábrándozásba, ha megtűröd, hogy gondolataid tisztátalan tárgyakon legeljenek, bizonyos fokig olyan bűnös vagy Isten előtt, mintha el is követted volna, amire gondolsz. Csak az alkalom hiánya tart vissza elkövetésétől. A nappali és éjjeli ábrándozás és álmodozás rossz, és rettentően veszélyes szokás. Az ilyen szokásokat, ha megrögződtek, csaknem lehetetlen megtörni, és ártatlan, szent, magasztos tárgyakra irányítani a gondolatokat. Ha uralkodni akarsz gondolataidon, ha meg akarod akadályozni, hogy hiábavaló és romlott gondolatok szennyezzék be lelkedet, válj megbízható őrré a szemed, füled és összes érzékszerved felett. Egyedül a kegyelem hatalma képes elvégezni ezt a legkívánatosabb javulást. Mert te magadban gyönge vagy ehhez. {2T 561.1}   

Csökönyös, arcátlan és vakmerő vagy. Isten kegyelmének nincs helye szívedben. Pedig egyedül Isten erejével juthatsz el oda, ahol kegyelmében részesülhetsz, ahol igaz tetteinek eszköze lehetsz. Isten nemcsak azt várja el, hogy gondolataidon uralkodj, hanem szenvedélyeiden és szerelmes érzelmeiden is. Üdvösséged függ attól, hogy kormányozni tudod-e magadat e dolgokban. A szenvedély és a szerelem erős érzések. Ha rosszul alkalmazod, ha a helytelen okok váltják ki, ha méltatlanra pazarolod, akkor hatalmasan elősegítik romlásodat, nyomorult roncsnak hagy hátra, Isten és reménység nélkül. {2T 561.2}   

Ha alá akarod vetni szenvedélyeidet és szerelmeidet a lelkiismeretnek, és jellemességnek, akkor következetesen és szívósan féken kell tartanod képzeletedet. Veszedelemben forogsz, mert azon a ponton vagy, hogy a szenvedély oltárán feláldozd örök üdvösségedet. Alantas, pusztító szenvedély ragadja markába egész lényedet. Ha behódolsz neki, megkeseríti szüleid életét, szomorúságot és gyalázatot hozol nővéredre, koncul dobod oda a jellemedet, és eljátszod a mennyet, a dicső örök életet. Valóban kész lennél erre? Kérlek, torpanj meg, ahol vagy. Tapodtat se folytasd csökönyös, kéjvágyó utadat, mert ott csak boldogtalanság és halál vár rád. Ha nem gyakorolsz önuralmat szenvedélyeid és szerelmes érzésed felett, biztosan rossz hírnevet szerzel magadnak, és olyan szégyenfoltot ejtesz jellemeden, mely egész életeden elkísér. {2T 562.1}   

Szüleid iránt engedetlen, fennhéjázó, hálátlan, szentségtelen vagy. Ezek a siralmas vonások romlott fa gyümölcsei. Tolakodó vagy. Szereted a fiúkat, és szeretsz róluk beszélni. „A szív teljességéből szól a száj.” Szokásaid elhatalmasodtak feletted, azok uralkodnak rajtad. Te pedig megtanultál álnokoskodni, hogy megvalósítsad terveidet és kielégítsd kívánságaidat. {2T 562.2}   

Mégsem tartom reménytelennek esetedet. Ha annak tartanám, nem rónám most e sorokat. Isten erejével jóvátehetnéd a múltat. …-ban már szállóige a neved; mégis változtathatsz ezen, ha felhasználod az Istentől kapott erőket. Most sem túl késő, hogy eljuss az erkölcsi kiválóságra, úgy hogy neved említése tiszta és szent dolgokat idézhet fel. Igenis fel tudnál emelkedni. Isten gondoskodott a kellő segítőkről. S most felszólít, hogy fordulj hozzá. Azt is megígérte, hogy ő hordja terheidet, s nyugalmat ad lelkednek. „Tanuljátok meg tőlem, – int isteni tanítónk, – hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” Te már régóta túltetted magad az alázatos szívűségen és szelídségen. Ezt a fontos leckét kell megtanulnod isteni tanítódtól, mielőtt megtalálnád a megígért nyugalmat. Oly nagyra tartod magadat, annyira okosnak, hogy ez olyan kényeskedéshez és hiúsághoz vezetett, hogy csaknem futóbolonddá tett. Hamis a nyelved, belemerült a köntörfalazásba és hazudozásba. Jaj, édes lányom, ha fel tudnád rázni magadat, ha felébredne szunnyadó, elfásult lelkiismereted, s ha Isten jelenlétének szokássá vált benyomása boldogítana, – ha a megvilágosodott, éber lelkiismeret ellenőrzése alatt tartanád magadat, akkor boldog lehetnél. Szüleidnek pedig, akik szívét most egyre sebzed – boldogság. Barátaid számára az igaz tettek eszköze lehetnél. Alaposan meg kell térned; megtérés nélkül a keserűség letaroltságában és a bűnök bilincseiben tengődsz. Lehet, hogy akkor képzeled szabadnak magadat, amikor önfejű, ártalmas gondolataidat követed; noha ez a legmegalázóbb szolgaság. A vallás erkölcsi elvei nélkül talán irigylésre méltónak tartod magadat, mégis, aki jó és erényes, sajnálkozni fog jellemeden, és irtózni viselkedésedtől. Pedig az isteni természet részese lehetnél, ha elmenekülnél a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Vagy romlottság részese lehetsz, lezüllhetsz, s az ördög bélyegét veheted magadra. {2T 562.3}   

Fiatal húgaid vannak, akiknek áldására lehetnél példáddal. Édes, becses fényt tükrözhetsz atyád családjában, és örömteljessé teheted szívét. Vagy pedig sötét árnyék, felhő, pusztító vihar lehetsz számukra. Olvasó szenvedélyed olyan erős, hogy ha hajlasz rá, megrontja képzeletedet és romlásnak fog bizonyulni. Ha meg nem fékezed gondolataidat, olvasmányaidat és szavaidat, képzeleted reménytelenül beteges lesz. Olvasd figyelmesen, imával Bibliádat, és hallgass tanításaira. Ebben rejlik biztonságod. {2T 563.1}   

Tartsd magad távol a fiúktól. Ha velük időzöl, elhatalmasodik a kísértés. Verd ki fejedből a házasság gondolatát. Hisz nem vagy érett rá. Évek tapasztalatára van szükséged, mielőtt megértenéd a házasélet felelősségeit és vállalnád terheit. Erélyesen állj őrt gondolataid, szenvedélyeid, és a felett, hogy kibe szerelmesedsz bele. Ne szennyezd be belsődet bűnös kívánság szolgájává válással. Emeld gondolkodásodat tisztaságra, szenteld az Istennek. {2T 564.1}   

Meggondolt, szemérmes, erényes lány lehetsz, de csak komoly erőfeszítés árán. Feltétlenül virrasztanod, imádkoznod kell. Feltétlenül mélyedj el és vizsgáld meg indítékaidat, tetteidet. Alaposan vedd szemügyre érzéseidet, viselkedésedet. Elkövetnél-e valamilyen tisztátalan tettet apád szemeláttára? Természetesen nem. Mennyei Atyád jelenlétében mégis ezt teszed, aki pedig oly igen magasztosabb, szentebb, tisztább. Igen, a tiszta és bűntelen angyalok jelenlétében, Krisztus szemeláttára rontod meg testedet. S ezt folytatod, tekintet nélkül lelkiismeretedre, a neked nyújtott világosságra és figyelmeztetésekre. {2T 564.2}   

Ne feledd, hogy minden tetted feljegyzésre kerül. Újra találkozni fogsz életed legtitkosabb ügyeivel. Cselekedeteid szerint fizet meg neked az Úr. Elkészültél-e erre? Mert jelenleg egyre csak ártasz magadnak, testileg és erkölcsileg is. Isten megparancsolta, hogy szentnek tartsuk meg testünket. „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” Isten elítél érte, hogy bűnös kívánság kielégítésével aljasítod le szenvedélyeidet és szeretetedet, pedig ő tart igényt szereteted gazdagságára s arra, hogy egész lényedet az ő szolgálatára szenteld. {2T 564.3}   

Újra figyelmeztetlek, mint aki tudja, hogy szembe kell néznie e sorokkal ama napon, mikor mindenki sorsa döntésre kerül. Halogatás nélkül add át magad Krisztusnak. A kegyelem hatalmával ő menthet meg a romlásból. Csakis ő tud meggyógyítani erkölcsileg és szellemileg. Szíved az Isten iránti szeretettől tüzesedhet át, felhőtlen és érett lehet a gondolkodásod; lelkiismereted megvilágosodott, életerős és tiszta; akaratod egyenes és megszentelt lehet a Szentlélek uralma alatt. Azzá válhatsz, amit választasz. Ha most sarkon fordulsz, ha nem követsz el több erkölcstelenséget, hanem megtanulsz jót tenni, akkor igazán boldog, akkor eredményes lehetsz. Akkor sikeres leszel az élet csatáiban, végül pedig ennél jobb életben dicsőségre és megtiszteltetésre emelkedhetsz. „Válasszatok ma, hogy kit akartok szolgálni.” {2T 564.4}   

***** {2T 565}