× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

AZ IGAZ SZERETET

Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Ellenkezőleg. Nyugodt és•mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, és csak a belső érték vonzza. Az igaz szeretet bölcs és körültekintő, odaadása pedig valóságos és tartós. Isten az élet napi eseményeivel vizsgáztat és próbál bennünket. Az apróságok árulják el a szív milyenségét. Apró figyelmességek, az élet számos jelentéktelen eseménye, s a szívből fakadó előzékenység építi, mint megannyi tégla, a boldogságot. A nyájas, bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, az élet apró előzékenységeinek hiánya teszik elviselhetetlen teherré a boldogtalan életet. Végül mindnyájan rájövünk, hogy a mennyei feljegyzés zöme a körülöttünk élők javára és boldogságuk érdekében tett lemondásokból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán magunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Az sem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét. {2T 133.2}   

B. testvér! Az Úr fáradozik érted, s meg fog áldani, és erősíteni a helyes úton. Eddig megértetted az igazság elméletét. Most pedig sajátíts el mindent, amit csak tudsz, az Isten akarata és munkája felől, hogy fel tudj készülni felelősségteljesebb állás betöltésére, ha az Úr – látva, hogy azzal dicsőítené meg leginkább a nevét, – erre felszólítana. Neked még előbb lelki életre kell éledned. Eddig nagyon meggondolatlanul viselkedtél, túlságosan kihatnak rád a körülmények. Isten meg akar erősíteni, kiegyensúlyozottá, megállapodottá tenni, ha attól kérsz őszintén és alázatosan bölcsességet, aki sosem téved, s aki megígérte, hogy nem kérnéd hiába tőle. {2T 134.1}   

Mikor másokat tanítasz, veszély fenyeget, hogy rövid tapasztalatodhoz képest túl hangsúlyozottan szólsz. Te magad ugyan egyetlen pillantással felméred a helyzetet, könnyen megérted a dolgok állását. Másoknak azonban nincs ilyen képességük, nem tudnak nyomon követni. Mégsem akarsz türelmesen, nyugodtan várni rájuk, hogy azok is mérlegeljék az érveket, akik nem fogják fel oly gyorsan a dolgokat, mint te. Veszély fenyeget, hogy nyomást gyakorolsz másokra, hogy máris úgy lássanak, mint te, rögtön magukévá tegyék lelkesedésedet, és belássák a tettek szükségességét, mint ahogy te belátod. Ha meg nem sikerül, amit akarsz, veszély környékez, hogy elcsüggedj, nyugtalankodj, és máshová kívánkozzál. Messze kerüld el a gáncsoskodást, az erőszakoskodás szellemét. Tartsd távol magadat mindennemű vádaskodó lelkülettől. Nem Istennek tetsző, ha nagy tapasztalattal rendelkező szolgái közül bárkiben ez a szellem található. Helyes, ha alázat és belső szépség díszíti a fiatalt, ha lobogó lelkesedés lángol lelkében. De nagyon visszataszító, sőt undorító, ha elhamarkodó, túlbuzgó és megbélyegző lelkület nyilvánul meg olyan fiatalokban, akiknek alig néhány éves tapasztalat áll a háta mögött. Semmi olyan sebesen meg nem semmisíti jó munkáját, mint ez a viselkedés. A türelem, jóság, gyöngédség, hosszútűrés, mindent remélés, haragra nem gerjedés, mindent eltűrés, mindent elviselés – eme gyümölcsök teremnek a szeretet nemes, mennyei eredetű fáján. Ez a fa, ha öntözik, örökzöldnek bizonyul. Ága nem szárad el, levele nem fonnyadozik. Ha folyvást a menny harmata öntözi, hervadhatatlan és örök marad. {2T 134.2}   

Roppant hatalom a szeretet; elvében szellemi és erkölcsi erő rejlik, melyet lehetetlen elválasztani tőle. A gazdagság hatalma megrontásra, pusztításra hajlik. Az erőszak hatalma bántalmazni képes. De a tiszta szeretet kitűnősége és ereje abban rejlik, hogy jót, és csakis jót tesz. Bármit végzünk is tiszta szeretetből, ha mégannyira jelentéktelen és megvetendő az emberek szemében, akkor is tökéletesen gyümölcsöző, mert Isten többre becsüli, amit szeretettel teszünk, annál, hogy mennyit teszünk. A szeretet Istentől ered. A megtéretlen szívből nem jöhet, nem növekedhet ez a mennyei növény, mert csak ott él és virul, ahol Krisztus uralkodik. {2T 135.1}   

A szeretet nem tud tétlenül élni. Minden tette csak növeli, erősíti, kiterjeszti a szeretetet. Ahol az érvek és a tekintély semmire sem mennek, a szeretet ott is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, még csak jutalmat sem vár fáradozásáért. Isten mégis azt rendelte, hogy a szeretet minden tettének jelentős nyereség legyen az eredménye. A szeretet, bár szétáradó és csöndes a működése, mégis hatalmasan céltudatos, hogy súlyos gonoszságokat győzzön le. Hatása csillapító és átalakító, ezért ott is megragadja a bűnös életét, megérinti a szíveket, ahol más módszer eredménytelen. Bármily hatásos is a latba vetett szellemi képesség, tekintély, vagy erő, ha nem párosul szeretettel, a bűnösök várakozó, elutasító álláspontra helyezkednek, ellenállásuk pedig egyre erősödik. Jézus a béke fejedelme volt. Azért jött a világra, hogy legyőzze az ellenállást és a tekintélyt. Rendelkezésére állt ugyan a bölcsesség és az erő, a gonosz legyőzéséhez mégis a szeretet bölcsességét és erejét használta. Semminek se tűrd, hogy elvonja figyelmedet jelenlegi munkádtól, míg az Úr jónak nem látja más feladatot bízni rád egyazon területen. Ne kergesd a boldogságot, mert amíg keresve keresed, sosem találod. Tégy eleget kötelességednek. Végezz mindent megbízhatóan, és öltsd magadra az alázatot. {2T 135.2}   

„Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.” Az ilyen út gyümölcsei áldott eredményekben válnak láthatóvá. „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.” Erős rugók ezek, s arra kell késztetniük minket, hogy tiszta szívvel, odaadón szeressük egymást. Krisztus a példaképünk, aki szertejárt, jót tett, mások áldására élt. A szeretet megszépítette, megnemesítette valamennyi tettét. Nem azt kötötte lelkünkre, hogy magunkkal tegyük, amit akarunk, hogy velünk tegyenek. Hanem másokkal tegyük, amit szeretnénk, hogy tegyenek velünk. Amilyen mértékkel mérünk, mindig azt kapjuk vissza. A tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel fáradozik, s e cselekedetek bármi más elvtől megkülönböztethető. A tekintély szeretete, s a nagyrabecsülés utáni vágy rendezett életet, s kifogástalan viselkedést eredményezhet. A magunk nagyrabecsülése a gonoszság látszatának elkerülésére vezethet. Önző ember is végezhet bőkezű tetteket, elismerheti a jelen igazságot, kívül alázatos és megnyerő lehet. Indítékai mégis félrevezetők és tisztátalanok maradhatnak. Az ilyen szívből fakadó tettek híjával lehetnek az élet illatának, s a megszentelődés gyümölcsének, mert hiányoznak belőle a tiszta szeretet elvei. Ápoljuk és műveljük hát a szeretetet, mert Isten árasztja szét benne az áldását. {2T 136.1}