× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

EGÉSZSÉG-LÉLEKMENTÉS ÉS A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE

Többször utasítást kaptam, hogy az egészséglélekmentés úgy kapcsolódjék össze a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel. Működjenek együtt az isteni fő irányítása alatt, hogy előkészítsék Krisztus eljövetelét. Az igazság testének jobbja szüntelenül tevékenykedjék. Akkor az Úr meg fogja erősíteni. Mégse tegyük meg a kart testnek. De a test se mondja a kéznek: nincs rád szükségem. A testnek igenis szüksége van a kézre, a tevékeny, támadó tevékenységhez. Mindkettőnek megvan a maga kijelölt feladata. Ha egymástól függetlenül működtetjük őket, mindkettőt súlyos veszteség éri. {6T 288.1}   

Többen nem tekintik annak a harmadik angyal üzenetének hirdetését, amire Isten szánta. Alsóbbrendű feladatként kezelik, holott Isten eszközei közt kell fontos helyet elfoglalnia az ember mentésében. Tereljük a figyelmet az Igére, mint megmentésük leghathatósabb eszközére. S az igeszolgálat óriási nevelőerő a célhoz. A lelkészhivatást lenézők külön próbálják működtetni az egészséglélekmentést, el akarva szakítani a kart a testtől. Mi lenne, ha sikerrel járnának? Kezeket látnának szerte repülni, a fej irányítása nélkül költve javainkat. A mű aránytalanná s féloldalassá válna. Amit Isten a kéznek szánt, az venné át az egész test helyét. Lekicsinyelné, és teljesen elhanyagolná az igeszolgálatot. Ez megzavarná az embereket, kavarodást keltene, az Úr szőlőjéből pedig jókora darab megmunkálatlanul heverne. {6T 288.2}   

A gyógyító lélekmentés legyen minden gyülekezet munkájának része. A gyülekezettől külön hamar összefüggéstelen részecskék fura zagyvalékává válna. Fogyasztana, de nem termelne. Ahelyett, hogy az igazság terjesztésében Isten segítő kezeként működne, kiszívná a gyülekezetből az életet és erőt, s ezzel meggyengítené az üzenetet. Ha függetlenül vezetnénk, nemcsak azt a tehetséget és anyagiakat falná fel, amire más területeken lenne szükség, hanem a tehetetleneknek az Ige szolgálatától függetlenül való segítésével olyan helyzetbe hozná az embereket, ahonnét kigúnyolnák a Biblia igazságait. {6T 289.1}   

Az igeszolgálatra szükség van, hogy folytonosságot és szilárdságot kölcsönözzön az egészségügyi hittérítésnek. Az igehirdetésnek pedig az egészségügyi hittérítő munkára van szüksége, hogy szemléltetőn ábrázolja az evangéliumi örömüzenet gyakorlati alkalmazását. A munka egyik része sem teljes egész a másik nélkül. {6T 289.2}   

Mindenütt hirdessük az Üdvözítő közeli eljövetelének üzenetét, s a munka minden ágazatát jellemezze komoly méltóság. Hatalmas szőlőt kell megművelnünk. Ezért a bölcs gazda úgy intézi a dolgokat, hogy minden rész gyümölcsöt teremjen. Az Úr elnököl a munka fölött, ha az egészséghittérítésben tisztán és szeplőtlenül megőrizzük az igazság élő elveit bármitől, ami elhomályosítaná ragyogásukat. Ha a súlyos felelősségek hordozói igazak és tántoríthatatlanok maradnak az igazság elveihez, az Úr fenntartja, s támogatni fogja őket. {6T 289.3}   

Ésaiás 58. világosan ecseteli az egységet, melynek az orvosi hittérítés és az igehirdetés között fenn kell állnia. Bölcsesség és áldás vár az Ésaiáson át adott tanítás szerint munkálkodókra. Ez a fejezet félreérthetetlen és elég felvilágosítást ad az Isten munkáját végezni kívánóknak. Széles területeket tár fel, ahol szolgálhatjuk a szenvedő emberiséget, s eszközök is lehetünk Isten kezében, hogy az igazság világosságát hirdessük a pusztuló világnak. Ha a helyes vonalakon folytatjuk a harmadik angyal üzenetét, az igehirdetés nem kerül alsó helyre, és a szegényeket, s betegeket sem hanyagoljuk el. Igéjében az Úr egyesítette a két munkaterületet, ezért senki el ne válassza azt. {6T 289.4}   

Fennáll a lehetőség, fennforog a veszély, hogy a szegényekért végzett helyénvaló munka közben szem elől veszítjük az igazság hatalmas elveit. Ebben a tevékenységünkben is szüntelenül szem előtt kell tartanunk a lélek szükségleteit – ezt soha el ne feledjük. A testi szükségletek kielégítése terén végzett fáradozásaink közben az a veszély fenyeget, hogy elválasztjuk az utolsó örömüzenettől annak legfőbb és leglényegesebb vonásait. Az egészségügyi lélekmentés több helyen elvonta a munka más területeit megillető tehetségeket és anyagiakat, azon kívül elhanyagolták a lelkibb jellegű erőfeszítéseket. A növekvő lehetőség folytán, mely az összes osztály testi szükségleteinek kielégítése terén létezik, az a veszély fenyeget, hogy az egészséglélekmentés kiszorítja a ránk bízott üzenetet, melyet minden városban hirdetnünk kell: Krisztus közeli eljövetelét, s hogy engedelmeskednünk kell Isten parancsainak és Jézus bizonyságtételeinek. Ez az üzenet a mi munkánk felelőssége. Hangos kiáltással kell hirdetnünk, s eljuttatnunk az egész világra. Ezzel kell egyesülnie az egészség elvei terjesztésének, de nem az üzenettől függetlenül, sem ahelyett. Az egészségtevékenység ne követeljen magának akkora figyelmet, hogy megrövidítse a munka többi ágát. Az Úr utasítása, hogy vegyük figyelembe a munka összes ágát. Tevékenységünk így egyenletesen, arányosan és kiegyensúlyozottan fejlődhet. {6T 290.1}   

A jelen igazság felöleli a teljes örömhírt, mely, helyesen hirdetve, azokat a változásokat viszi végbe bennünk, melyek megmutatják Isten kegyelmének szívekre gyakorolt hatalmát. Teljesen elvégzi feladatát, egész embereket fejleszt. Ezért ne vonjunk határt az igazi egészségügyi lélekmentés s az örömhír szolgálata között. Elegyítsük a kettőt, hogy átadjuk a meghívást: „Jöjjetek el, mert minden készen vár.” Olvadjon elválaszthatatlan egységbe, amint a kar is egy a testtel. {6T 291.1}   

Orvos lélekmentők

Az Úrnak szüksége van mindenféle képzett munkásra: „Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.” (Eféz 4:1113) {6T 291.2}   

Isten minden gyermekének megszentelt ítélőképességgel kell rendelkeznie, hogy felmérje az egész ügyet, minden rész kapcsolatát az összes többi résszel, s így egyik se szenvedjen hiányt. A mező széles, s fejlesszük a tökéletesítés nagy munkáját, de nemcsak egykét vonalon, hanem mindenben. A tökéletesítés az egészségügyi lélekmentés szerves része, mégse szolgáljon ürügyül, hogy az igehirdetőket elszakítsák területüktől. Az egészségügyi hittérítés tanulóinak nevelése hiányos, ha nem képezik őket a gyülekezettel és az igehirdetéssel kapcsolatos tevékenységre. Másrészt igen megnövelné a lelkészi pályára készülők hasznavehetőségét, ha jártassá tennénk őket az egészség nagy és fontos tárgyköreiben. A Szentlélek ráhatására van szükségünk, hogy helyesen egyensúlyozzuk a munkát, s hogy szilárdan haladjon előre minden vonalon. {6T 291.3}   

Tartsatok össze

Az Úr ügye egy, legyen hát népe is egy. Isten nem utasított, hogy függetlenül végezzük az üzenet bármely részét, vagy teljesen belemerüljünk bármelyik részébe. Mikor a földön járt, mindig összekapcsolta az orvosi hittérítést az igeszolgálattal. Tizenkét apostolt, majd hetvenet küldött hirdetni az örömhírt. De arra is hatalmat adott nekik, hogy meggyógyítsák nevében a betegeket és kiűzzék az ördögöket. Az Úr hírnökeinek ma is így kell munkába indulniuk. Ez az üzenet szól hozzánk ma: „Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldlek titeket. E szavak után rájuk lehelt és folytatta: Vegyétek a Szentlelket.” (Jn 20:2122) {6T 292.1}   

Az ellenfél minden elképzelhető cselszövést kigondol, hogy megossza, akiket az Úr egyesíteni kíván. Ne hagyjuk félrevezetni magunkat fortélyaitól. Ha az örömhír részeként végezzük az egészségügyi hittérítést, a világiak látni fogják az elvégzett jó munkát. Meggyőződnek valódiságáról, és támogatni is fogják. {6T 292.2}   

Közeledünk a történelem végéhez, s az Úr felszólít minket, emeljük magasra a zászlót, a felirattal: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.” Az Úr felhívja népét, dolgozzék tökéletes összhangban. A gyógyító szolgálattal foglalatoskodókat egységre hívja az igehirdetőkkel. Szólítja az igehirdetőket, egyesüljenek az egészségügyi lélekmentőkkel. S felhívja a gyülekezetet, vegye vállára kijelölt kötelességét, emelje magasra az igaz javulás zászlaját a maga területén, s tegye szabaddá a tapasztalt munkásokat, hogy új területekre hatolhassanak be. Egyetlen csüggesztő szót se szóljunk senkihez, mert ez elszomorítja Krisztust, s nagyon tetszik az ellenfélnek. Valamennyien rászorulunk a Szentlélek keresztségére. Tartózkodjunk a bíráló, leszóló megjegyzésektől, s húzódjunk közelebb Krisztushoz, hogy átérezhessük a súlyos felelősséget, melyet Krisztus munkatársai hordanak. „Tartsatok össze, összetartsatok”, ezek a mennyei Oktató szavai. Egységben az erő, széthúzásban pedig a gyengeség és vereség. {6T 292.3}   

***** {6T 293}   

Legyünk óvatosak a szegényekért és szerencsétlenekért dolgozva, nehogy többet vállaljunk, mint elbírunk. Mielőtt elfogadnánk a nagy összegeket felemésztő terveket, gondoljuk meg, rajtuk vane Isten pecsétje. Isten nem szentesíti, ha egy munkakör előrerohan, tekintet nélkül a többire. Terve szerint a hittérítés egyengesse az utat a jelen megmentő igazság, a harmadik angyal üzenete előtt. Ha lépést tartunk tervével, semmi sem halványítja el, hátráltatja az üzenet haladását. {6T 293.1}   

***** {6T 293}   

Isten nem számos intézményt, nem nagy épületeket vagy fitogtatást kíván, hanem választott népének egybehangolt tetteit. A nép, melyet Isten választott ki, s amely drága a szemében, álljon helyére, gondolkodjék, szóljon és tegyen Isten Lelkével összhangban. A munka akkor, és csakis akkor válik teljes, részarányos egésszé. {6T 293.2}