× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

ELŐKÉSZÜLET AZ UTOLSÓ VÁLSÁGRA

Közvetlen előttünk a súlyos válság. Kitartó hitet követel meg tőlünk, hogy helyt tudjunk állni eme válság próbái és kísértései közt, és teljesíteni tudjuk feladatait. Mégis, akkor is dicsőségesen diadalmaskodhatunk. Az ellenség egyetlen virrasztó, imádkozó, hívő embert sem ejt majd csapdájába. {6T 404.1}   

Az előttünk álló próbák idejére Isten biztonságot ígér azoknak, akik megtartják béketűrésének szavát. Krisztus így szól majd hűségeseihez: „Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtódat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús• harag.” (Ésa 26:20) Júda oroszlánja, aki oly rettenetes kegyének megvetőivel szemben, Isten Báránya lesz az engedelmes és hű embereknek. A felhőoszlop haragosan és rémítően dörög ugyan Isten törvénye megrontóira, de világosság, könyörület és szabadulás Isten parancsainak megtartói számára. A kar, mely lesújtja a lázadókat, elég erős, hogy megszabadítsa a hűségeseket. Isten az utolsó szálig összegyűjti hűségeseit – efelől bizonyosak lehetünk. „Elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és egybegyűjtik választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Mt 24:31) {6T 404.2}   

Testvéreim, ti, akik előtt Isten megnyitotta Igéjének igazságait, milyen szerepet játszotok majd a világtörténelem záróeseményeiben? Tudjátoke, hogy az előkészületnek milyen létfontosságú tevékenysége folyik égen és földön? Az igazság minden ismerője előtt lehetőség nyílt, hogy tanulmányozza a jövendöléseket, megfogadja a tanácsokat és felkészüljön a bennük leírt eseményekre, „mert közel az idő”. Senki se játsszék most a tűzzel – a bűnnel, a világ mindennemű szenvedésének okozójával. Ne maradjatok fásultak és bárgyún közönyösek. Lelkünk sorsa ne függjön bizonytalanul. Bizonyosodj meg, vajon teljesen az Úr oldalán állsze. Akinek őszinte a szíve, kérdezze reszkető ajakkal: Kicsoda állhat helyt? {6T 404.3}   

Vajon a legtartósabb anyagot építetted-e jellemedbe, a próbaidőnek ebben az értékes, utolsó óráiban? Megtisztogattad-e jellemedet minden szennytől? Követted-e a világosságot? Megegyezik-e életed hitvallásoddal? Tevékeny-e benned Isten kegyelmének lágyító, szelídítő hatása? Olyan szívetek van-e, mely érez, olyan fületek, mely hall, olyan szemetek, mely lát? Vagy hiába hirdették nektek a föld nemzeteinek sorsát eldöntő, örök igazságokat? Ítélet folyik a nemzetek fölött, előkészületben Isten csapásaira. Ezen a napon, amely örök következményekkel terhes, azoknak, akiket Isten igazságainak őreivé tett, Krisztus életét kell élniük. Ragyogtatod-e világosságodat a bűneikben pusztuló nemzetek felvilágosítására? Tudod-e, hogy Isten parancsainak védőjeként kell kiállnod azok elé, akik azt lábbal tapossák? {6T 405.1}   

Lehet valaki csak részben, csak külsőleg hívő, mégis híjával találják majd, s elveszíti örök életét. Gyakorolhatja ugyan a Biblia egyes tanításait, kereszténynek tarthatják őt az emberek, mégis elveszhet, mert hiányoznak belőle a keresztény jellem elengedhetetlen vonásai. Ha elhanyagolod, vagy félvállról veszed az Istentől jövő figyelmeztetéseket, ha bűnt melengetsz, vagy mentegetsz, akkor megpecsételed sorsodat. Megmérnek majd a mérlegen, és könnyűnek találnak. Örökre visszavonják tőled a kegyelmet, a békét, a bűnbocsánatot. Jézus elhalad melletted, hogy soha vissza ne térjen imáid és könyörgéseid hallótávolságára. Végezzünk lelkiismeretes munkát, míg a kegyelem várakozik, amíg az Üdvözítő közbenjár értünk. {6T 405.2}   

Krisztus visszatérése már nem soká várat magára. Ez legyen minden üzenetünk alaphangja. {6T 406.1}   

***** {6T 406}   

Sokszor ismételjük el az emberek fülébe Krisztus második megjelenésének áldott reménységét, és annak komoly következményeit. Ha Urunk közeli megjelenésére függesztjük tekintetünket, az megtanít, hogy minden világi dolgot üresnek és semmisnek vegyünk. {6T 406.2}   

***** {6T 406}   

Rövidesen Armagedon csatájára kerül a sor. Akinek öltözékére azt írták, hogy királyok Királya és uralkodók Ura, hamarosan elővezeti a menny hadait. {6T 406.3}   

Az Úr szolgái most nem mondhatják el Dániel prófétával: A kijelölt idő hosszú volt. Már csak rövid idő van hátra, míg Isten tanúi befejezik munkájukat, előkészítik az Úr útját. {6T 406.4}   

***** {6T 406}   

Vessük félre rövidlátó, önző terveinket, s ne feledjük, hogy a legnagyobb szabású és legelsőrendűbb fontosságú munkát végezzük. Ezzel a munkával az első, a második és a harmadik angyal üzenetét hallatjuk, s felkészülünk a következő angyal érkezésére, aki majd beragyogja dicsőségével a földet. {6T 406.5}   

***** {6T 406}   

Az Úr napja egyre közeledik, az állítólag nagy és bölcs emberek mégsem ismerik fel Krisztus jövetelének és a világ végének jeleit. A gonoszság elhatalmasodik, és sok szívben kihűl a szeretet. {6T 406.6}   

Ezrek és milliók döntik most el örök életüket vagy örök halálukat. A férfi, akit teljesen leköt hivatása, aki a szerencsejátékokban leli örömét, aki szereti kielégíteni elfajult étvágyát, a szórakozás szerelmesei, a színházak és tánctermek látogatói számításukon kívül hagyják az örökkévalóságot. Életük értelme csupán ennyi: mit együnk, mit igyunk, s mivel ruházkodjunk. Nem tartanak a menny felé zarándokló menettel. A nagy hitehagyó vezeti őket, és vele is pusztulnak majd el. {6T 406.7}   

***** {6T 407}   

Ha nem értjük meg a gyorsan az örökkévalóságba surranó pillanatok fontosságát, s ha nem készülünk fel helytállni Isten nagy napján, akkor hűtlen szolgák vagyunk. Az őrállónak ismernie kell az éjjel óráját. Ünnepélyes komolyságba öltözött most minden, s az igazság összes ismerőjének meg kell ezt értenie. Viselkedjünk s tegyünk mindent Isten nagy napjára való tekintettel. Isten büntetései már el is kezdődtek, készüljünk fel hát a rettenetes napra. {6T 407.1}   

Érték az időnk. A próbaidőnek már csak kevés, nagyon kevés napja van hátra, mialatt felkészülhetünk a jövő, halhatatlan életre. Nincs időnk, melyet bizonytalan mozgalmakra pazarolhatnánk. Nehogy csak felületesen olvassuk az Igét! {6T 407.2}   

***** {6T 407}   

Oly igaz most is, mint mikor Krisztus a földön járt, hogy az örömhírnek ellenség területére való minden behatolása az ellenség seregeinek kétségbeesett ellenállását váltja ki. Az előttünk álló összecsapás a legrettenetesebb lesz azok között, melyeknek az ember valaha is tanúja volt. Bár olyan hatalmasnak ábrázolja Sátánt, mint valamely erőteljes, felfegyverzett férfit, bukása mégis teljes lesz, és az is vele pusztul el, aki a hűség helyett a hitehagyást választja. {6T 407.3}   

Isten mérsékelő Lelkének visszavonása már el is kezdődött. A szélvészek, viharok, fergetegek, tűzvészek és árvizek, tengeri és szárazföldi szerencsétlenségek gyors ütemben követik egymást. A tudomány igyekszik megmagyarázni e tüneteket. Sűrűsödnek körülöttünk a jelek, s Isten Fiának közelségéről tanúskodnak. De ezeket mind mással indokolják, csak az igazi okkal nem. Az emberek nem ismerik fel az őrálló angyalokat, akik a négy szelet mérsékelik, hogy ne fújjanak, míg Isten szolgáit el nem pecsételik. De amikor Isten utasítja majd angyalait, hogy eresszék szabadjára a szeleket, olyan tusa következik, melyet képtelen leírni a toll. {6T 408.1}   

***** {6T 408}   

Krisztus figyelmezteti a közönyöseket: „Mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.” (Jel 3:16) {6T 408.2}   

***** {6T 408}   

A szájból kivetés azt jelenti, hogy nem tudja felajánlani Istennek imáidat, sem pedig szereteted kifejezéseit. Igehirdetésedet sem tudja jóváhagyni, sem más lelki tevékenységedet. Vallásgyakorlatodat sem mutathatja be a kéréssel, hogy kegyelmet nyerj. Ha elgördíthetnénk a függönyt, felismerhetnék Isten szándékait, s a csapásokat, melyek igen hamar bekövetkeznek a kárhozatra ítélt világra. Felismernéd beállítottságodat, s félnél, reszketnél magadért és embertársaidért. A szívet tépő aggodalom buzgó imái szállnának az égbe, a tornác és az oltár között sírnál, bevallva lelki vakságodat és visszaeső bűnös voltodat. {6T 408.3}   

„Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, népedhez, és ne bocsásd szidalomra [gyalázatra] örökségedet.” (Jóel 2:1517) {6T 408.4}   

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” (Jóel 2:1214) {6T 409.1}   

***** {6T 409}   

Izráel hitehagyása és a szigorú megtorlás után Isten a kegyelemnek ezt az üzenetét küldte bűnbánó népünknek: „És onnan adom meg neki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból feljövetelének napján. És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom [uram].” (Hós 2:1415) {6T 409.2}   

***** {6T 409}   

„Azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom [uram] … És eljegyezlek téged magamnak örökre, éspedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” (Hós 2:1519) {6T 409.3}   

***** {6T 409}   

„Megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, s hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.” (Jóel 2:27) {6T 409.4}   

Figyelmeztetés, intés, ígéret, mind nékünk szól, akik az utolsó időkben élünk. „Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.” (1Thess 5:6) {6T 410.1}   

***** {6T 410}   

„De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap.” (Lk 21:34) {6T 410.2}   

***** {6T 410}   

„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mt 14:38) Virrasszatok, hogy az ellenség be ne lopja magát. Virrasszatok a régi szokások, bűnös hajlamok fölött, nehogy markukba kaparintsák a gyeplőt. Szorítsátok vissza Őket, és virrasszatok. Ügyeljetek gondolataitokra, vigyázzatok a tervekre, nehogy magatokat állítsátok középre. Virrasszatok az alkalmak fölött, amikor jót tehetnétek velük. {6T 410.3}   

***** {6T 410}   

Virrasszatok, hogy „ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.”.(Mk 13:36) {6T 410.4}