× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

KIADÓVÁLLALATUNK NORVÉGIÁBAN

(A következő felhívás, melyet 1900. november 20án írt, a norvégiai Krisztiániában lévő könyvkiadónk pénzügyi nehézségeiről szól. 1899ben a Külföldi Hittérítő Igazgatóság hírt kapott, hogy a krisztiániai kiadónk eladósodott, képtelen eleget tenni fizetéskötelezettségeinek, ezért abban a veszélyben forog, hogy a hitelezők kezébe esik. A zavarok kiküszöböléséhez ötvenezer dolláros segélyre lenne szükségük. Az Igazgatóság nem rendelkezett az összeggel, s bár Norvégiában testvéreink továbbra is kezükben tartották a kiadót, több mint egy éven át alig történt valami a helyzet enyhítésére. Úgy látszott, hogy végül át kell azt adni a hitelezőknek, vagy eladni, hogy kifizessék az adósságot. Így az évek munkájával és áldozatával épült intézmény elveszett volna az Úr munkája számára. Az Úr, hogy megakadályozza ezt a súlyos kárt, szolgáján keresztül a következő komoly szavakat szólta, felszólított, utasított és bátorított.) {6T 454.1}   

Norvégiában a könyvkiadónk veszedelemben forog, ezért az Úr nevében felhívást intézek népünkhöz a könyvkiadó érdekében. Aki szívén viseli a jelen igazság ügyét, azokat az Úr felszólítja, hogy nyújtsanak segítőkezet ebben a válságban. {6T 454.2}   

Akik szeretik Istent és szolgálják őt, viseljenek szívükön mindent, ami nevének dicsőségével függ össze. Ki tudná elnézni, hogy az intézményben, ahol eddig az igazságot magasztalták, ahol az Úr olyan gyakran nyilvánvalóvá tette jelenlétét, ahol Isten hírnökei utasításokat közöltek, ahonnét a kiadványokban szétküldött igazság nagy sok jót eredményezett – ki tudná elviselni, hogy a kiadó világiak kezébe kerüljön, s közönséges, világi szándékokra használják? Kétségkívül gyalázatot hozna Istenre, ha hagynánk, hogy intézménye pénzszűke miatt romlásnak induljon, holott Isten elég pénzt bízott intézőire. Ha ez történne, azt mondanák, hogy azért történt, mert az Úr nem tudta megakadályozni. {6T 454.3}   

Ezek a dolgok súlyos jelentőséggel bírnak skandináviai testvéreink számára. Súlyos próba lesz számukra, ha berendezéseik odavesznek. Erőnk megfeszítésével akadályozzuk meg, hogy ottani testvéreink válságba sodródjanak, csüggedésbe essenek. Megszentelt igyekezettel szabadítsuk ki a kiadót szorult helyzetéből. {6T 455.1}   

Vannak kicsinyhitűek, akik megkísérelhetik elcsüggeszteni a többieket, így akadályozni meg őket, hogy részt vegyenek derék igyekezetükben. Egy csüggesztő szó elég, hogy felébressze és megerősítse bennük az önzést. Ne hallgass azokra, akik kísérteni akarnak. Kerüld a kérdéseket, melyek azt firtatják, miként álltak elő a nehézségek. Nagyobb részük talán melléfogások következménye, mégse pazaroljunk időt vádaskodásra. A bírálat, a panasz és a vádaskodás nem segítik tanácstalanságba és bajba jutott testvéreinket. {6T 455.2}   

A megváltás munkájában Isten emberi eszközöket hívott munkatársaiul. Embereket használ fel, akik tele vannak gyarlósággal, és hajlamosak a melléfogásokra. Ne ítéljük el tehát azokat, akik szerencsétlenül hibákat követtek el. Inkább törekedjünk, hogy annyira Isten kegyelméből megváltozott emberek legyünk, hogy szánakozni tudjunk, s ne hagyjon hidegen minket a szomorúság. Ennek örülni fognak a mennyben, mert ha szeretjük bukott testvérünket, mint Krisztus szeret minket, az azt bizonyítja, hogy Krisztus jellemvonásai élnek bennünk. {6T 455.3}   

Nincs időnk most bírálgatásra. Igaz együttérzésre és határozott segítésre van szükség. Egyénenként fontoljuk meg, mire van szüksége testvéreinknek. Ne szóljunk mást ebben az ügyben, csakis bátorító szavakat. Fordítsuk minden erőnket felemelő tettekre. {6T 455.4}   

A mennyei angyalok szolgálata részben abból áll, hogy felügyeljenek az Úr munkájára, mely szolgái kezében nyugszik. A szükség idején szolgálják azokat, akik Isten munkatársaként teljes erejükből igyekeznek fejleszteni Isten földi ügyét. A mennyei értelmes lények szeretnének bepillantani a megváltás tervébe, s örvendeznek, ha Isten ügyének valamely része felvirágzik. {6T 456.1}   

Az angyalok szívükön viselik azok lelki jólétét, akik Isten mását iparkodnak visszaállítani az emberben. Isten földi családjának össze kell fognia a mennyei családdal a bűn ütötte sebek és zúzódások bekötözésében. Angyaleszközök, bár láthatatlanok, együttműködnek a látható embereszközökkel. Segélyegyesületet alkotnak az emberekkel. Épp azok az angyalok, akik mikor Sátán uralomra tört, ott küzdöttek a mennyei udvarokban, s diadalmaskodtak Isten oldalán, épp azok örömükben kiáltoztak a föld és bűntelen lakóinak teremtése fölött. Akik tanúi voltak az ember bukásának és Édenből kiűzetésének, épp ezek a mennyei hírnökök szeretnének a leginkább együttműködni a bukott, megváltott fajjal, a bűneikben halódó emberek megmentéséért. {6T 456.2}   

Az emberi eszközök a mennyei eszközök keze, mert a mennyei angyalok emberek kezét használják gyakorlati szolgálatukban. Másrészt, az embereszközök segítő kezeként használják mennyei lények tudását, s képességeit. Ha összefogunk a mindenható erőkkel, magasabb képzettségük és tapasztalatuk segítségünkre lesz. Így mikor Isten jellemének részeseivé válunk, s lefejtjük életünkről, magunkról az önzést, rendkívüli segítségeket kapunk, hogy egymást is segíteni tudjuk. Ez a menny módszere a megmentő erő felhasználására. {6T 456.3}   

Van valami üdítő és ihlető a gondolatban, hogy az ember a hozzánk küldött angyalok áldásosztásának az eszköze. Amikor az ember így együtt dolgozik Istennel, ez a tevékenység az Úr kézjegyét viseli. A menny munkásainak tudása és tevékenysége, az emberi eszköznek adott tudással és hatalommal összekapcsolva, enyhülést hoz az elnyomott és bajbajutott embereknek. Önzetlen szolgálatukkal a siker résztvevőivé lesznek, mely a felajánlott segítség nyomán fakad. {6T 457.1}   

A menny nagy örömmel tekint ezekre a kettős egybefonódó tettekre! Az egész menny figyeli az eszközöket, akiknek, akár a kéznek, végezni kell Isten szándékát a földön. Így Isten akaratát végzik a mennyben. Az ilyen együttműködés olyan feladatot teljesít, mely tisztességet, dicsőséget és méltóságot áraszt Istenre. Jaj! Bárcsak valamennyien úgy tudnának szeretni, mint Krisztus szeret, hogy pusztuló embereket menthessenek meg a romlástól. Mily meglepő változás menne végbe világunkban! {6T 457.2}   

„Marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében… Legelésznek, lenyugszanak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Énekelj Sion leánya, harsogj Izráel, örvendj, és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem leánya! Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izráel királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt! Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjon kezed, Sion! Az Úr a te Istened közötted van: erős Ő, megtart, örül terajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.” (Sof 3:1217) Mily csodálatos ez! Megértjüke? {6T 457.3}   

„Az ünnepek miatti bánatot elfordítom rólad, teher és szégyen az neked. Akkor egybegyűjtöm, szétszórtjaidat. Íme, én elbánok minden te nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és híressé és nevessé teszem őket az ő gyalázatuknak egész földén. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevessé és híressé teszlek titeket a földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt mondja az Úr.” (1820 vers) Olvassátok el Aggeus első fejezetét is. {6T 458.1}   

Amikor emberi eszközök, Isten íntézőiként, egyesül erővel könnyítnek az Úr intézményein az Úrtól kapott gazdagság segítségével, akkor ő együtt fog működni velük. {6T 458.2}   

„Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És mondta nékem: Mit látsz? És mondtam: Látok, íme, egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobbján, a másik pedig annak baloldalán. És feleltem és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván: Mik ezek, Uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem és mondta: Hát nem tudod mik ezek? És mondtam: Nem Uram! És felelt és szólt nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen• kiáltás támad: Áldás, áldás reá! És szólt hozzám az Úr, mondván: A Zorobábel keze vetette meg e ház alapját, s az ő keze végzi el azt, és megtudod, hogy a seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ónkövet. Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, amelyek átpillantják az egész földet. És feleltem és mondtam neki: Micsoda az olajfának az a két ága, amely a két aranyeső mellett van, és önti magából az aranyat? És szólt nékem, mondván: Hát nem tudode, mik ezek? És mondtam: Nem Uram! És mondta nékem: Ezek ketten az olajjal felkentek, akik az egész föld Ura mellett állnak.” (Zak 4:114) {6T 458.3}   

Az egész menny szívén viseli nemcsak a közelünkben segítségünkre szoruló országokat, hanem a távoliakat is. Mennyei lények figyelik, és várva várják, hogy az emberi eszközöket mélyen érintsék azoknak a munkatársaiknak a szükségletei, akik kételyek és próbák, bánatok és kétségbeesés közt élnek. {6T 459.1}   

Amikor az Úr valamelyik intézménye hanyatlásnak indul, a virágzóbb intézmények erejük teljes megfeszítésével siessenek a megrokkant intézmény segítségére, nehogy Isten nevét gyalázat érje. Amikor Isten intézményeinek igazgatói bezárják szívüket testvérintézményeik szükségletei előtt, s nem tesznek meg minden tőlük telhetőt enyhülésükért, ha önzőn így szólnak: hadd nyomorogjanak, Isten megjegyzi kegyetlenségüket, és eljön az idő, amikor nekik is hasonló megaláztatáson kell átesni. Testvéreim, ti nem szándékoztok így tenni. Ebben nem kételkedem. {6T 459.2}   

Európában szükség van összes felszerelésünkre, hogy fejleszteni tudjuk a:művet Minden intézményünk álljon egészségesen s virágzón az istentelen világ előtt. Ne hagyjuk, hogy Istennek felelős testvéreinket szolgáló angyalai csüggedtnek lássák Isten munkásait. Halogatásunk már úgyis fokozta a nehézségeket, ezért a helyreállítás több fáradságot és pénzt igényel. Az Úr nevében kérjük jómódú testvéreinket, bizonyítsák be, hogy hű intézők. Javítsátok meg a gépezetet, mely oly igen szükséges Isten ügyének fejlesztéséhez, nehogy Isten népe csüggedésbe essék, munkája pedig egyhelyben topogjon. {6T 459.3}   

„És szólt az Úr Zakariásnak, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával! Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt.” (Zak 7:810) Ez az Úr szava mihozzánk is. {6T 460.1}   

Nem tudom elképzelni, hogy e fejezet zárószavai rátok is vonatkozzanak: „De nem akarták meghallani, sőt vállukat vonogatták, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a seregeknek Ura küldött az ő lelke által az előbbi próféták által. És igen felgerjedt a seregeknek Ura. És lett, hogy amint én kiáltottam és nem hallották meg, úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a seregeknek Ura. Hanem szétszórtam őket minden nemzetek közé, akik nem ismerték őket, és puszta lett utánuk a föld, hogy senki azon át nem megy, sem meg nem tér. Így tették pusztává a kívánatos földet.” (1114. vers) {6T 460.2}   

Testvéreim, mikor az Úr háznépével bántok, „törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók”. (Rm 14:19) Ne ejtsetek ki bíráló szót. Ne hibáztassátok egyik vagy másik embert. Arra a segítségre van most szükség, amit mindnyájan nyújthatunk. Igyekezzetek beépíteni az ütött rést. Tegyétek jókedvvel. Tegyétek nemesen. Siessetek az Úr segítségére, az Úr segítségére a hatalmasok ellen. Azonnal váltsátok ki a fenyegető veszedelemben forgó intézményt. {6T 460.3}   

Akik tudják, hogy közel az Úr eljövetele, tegyenek hitük szerint. Mikor hanyatlani látjuk Isten valamely eszközét, azok, akik szívükön és lelkükön viselik a munkát, bizonyítsák be az érdeklődésüket. {6T 461.1}   

A felelős állásokat betöltők járjanak elől jó példával. Minden nemes, keresztény hajlam vezesse őket, hogy sokkal buzgóbban tervezzenek és dolgozzanak az Úr intézményének felmentésén, mint a maguké megóvásáért tennék. Mindenki törekedjék tenni valamit. Mindenki tekintse át az ügyeit, s fontolja meg, mit tehetne, hogy össze tudjon fogni az Úrral ebben az ügyben. {6T 461.2}   

Mivel az ég és a föld között kifejezetten szeretet uralkodik, s mivel Isten angyalai szolgálják a segítségre szoruló embereket, ezért tudjuk, hogy ha mi megtesszük a magunkét, a mindenható hatalom mennyei képviselői a segítségünkre sietnek majd a szükség idején. Ha értelmünkkel és szívünkkel eggyé válunk a mennyei értelmes lényekkel, akkor fel tudnak használni minket. Akire Isten képességeket és anyagi tehetségeket bízott, azokra majd hatni fog, hogy vállalják a felelősség terhét és segítsék ki skandináv testvéreinket. {6T 461.3}   

Isten európai ügye ne váljék a hitetlenek botránykövévé. Nem szabad bezárnunk, sem a világiak kezére adnunk intézményeinket. Az Úr európai szolgái tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy visszaszerezzék, amit elvesztettek, s az Úr velük fog munkálkodni. Felhívom amerikai népünket, működjenek együtt európai testvéreinkkel. Ha valamennyien megtesszük az Isten tervéből ránk eső részt, az Úr szándéka valóra fog válni. A szorult helyzet rövidesen a múlté lesz, hogy ne zaklassa többé Isten ügyét. {6T 461.4}   

Senki se hagyja megbénulni, vagy lehanyatlani a kezét. Tietek a biztosíték, hogy az angyalok segítőitek, akik az örökkévaló Isten sátrában laknak, és szüntelen látják az Úr dicsőségét. Dolgozzatok hát együtt velük intézményeink felépítésén, melyek az angyalok szolgáló felügyelete mellett végzik Isten szolgálatát. {6T 462.1}   

Ki érti meg az emberek értékét, akik megmentéséért fejedelmünk, királyunk, a végtelen Isten Fia szégyenteljes halálra adta életét? Ha valamennyien megértenénk, mint kellene, milyen hatalmas munkát végezhetnénk el! A Szentlélek közreműködésével, tekintélyük, szavaik és anyagi tehetségük segítségével sok embert vezethetnének a sötétség láncaiból, Sátán pokoli áskálódásaiból a menekülés útjára, meg arra, hogy a Bárány vérében kimosakodjanak bűneikből. Jaj, hadd szántson ez a tevékenység mélyebbre, és még mélyebbre! A menny angyalai örvendeznek, ha látják, hogy a bűnösök bűnbánatot tartanak, és az élő Istenhez fordulnak. {6T 462.2}   

***** {6T 462}   

Ha elfojtjuk a hitetlenség szavait, ha reménységünk kifejezéseivel és gyors segítségnyújtásunkkal erősítjük a magunk és a mások hitét, akkor élesebb lesz a látásunk. A menny tiszta légköre veszi majd körül lelkünket. {6T 462.3}   

***** {6T 462}   

Legyetek erősek, szóljatok reményteljesen. Küzdjétek le az akadályokat. Jézus Krisztussal éltek lelki közösségben. Az Ige a biztosítékotok. Az élő hit tökéletes bizalmával közelítsétek meg Megváltótokat és fogjatok össze vele. Kövessétek, amerre vezet. Bármit mond, tegyétek meg. Ugyanolyan szívesen tanít titeket, mint másokat. {6T 462.4}