× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

KORUNK FELADATA

Sorsdöntő, komoly események küszöbén állunk. A jövendölések beteljesedőben vannak. Különös, eseménydús történelmet jegyeznek a mennyei könyvekbe. A világon minden lázban ég. Háborúkat látunk, háborúk híreit halljuk. A nemzetek haragszanak, s eljött a holtak megítélésének ideje. Egymást váltják az események, hogy elhozzák az Isten napját, mely igen siet. Mintha már csak pillanatnyi idő lenne, még sincs általános háború. Isten angyalai visszatartják a négy szelet, amíg Isten szolgáit elpecsételik homlokukon. Ha ez megtörténik, a világ hatalmai felsorakoztatják hadaikat a végső nagy harcra. {6T 14.1}   

Ellenfelük szorgalmasan fekteti le terveit a végső, hatalmas összecsapásra, amikor majd mindenki állást foglal. Közel kétezer éve hirdetik már az örömhírt a világnak, de Sátán még mindig azt a jelenetet vonultatja el az emberek előtt, melyet Krisztusnak mutatott. Csodálatosan elvonultatja előttük a világ királyságainak dicsőségét. Ezzel iparkodik uralma alá hajtani az embereket. {6T 14.2}   

Ereje végső megfeszítésével igyekszik Istenhez hasonlóvá tenni magát, s elpusztítani mindenkit, aki ellene áll hatalmának. S a világ ma előtte hajlong. Az emberek Isten hatalmaként fogadják hatalmát. Beteljesedőben a Jelenések jövendölése: „És csodálván, az egész föld követte a fenevadat.” (Jel 13:3) {6T 14.3}   

A vak emberiség csodálatos haladással és felvilágosodással dicsekszik, de a Mindentudó szeme látja a belső bűnt és züllést. A mennyei megfigyelők erőszakkal és bűnnel megteltnek látják a világot. Mindennemű rablással harácsolják a gazdagságot, nemcsak embert, de Istent is megrabolva. Önzésük kielégítésére fordítják Isten javait. Mindent lehetőt megkaparintanak, hogy kapzsiságukat szolgálják. Bírvágy és érzékiség uralkodik. Az emberek az első nagy csaló jellemvonásait melengetik. Istennek fogadják el, s lelkülete itatja át őket. {6T 14.4}   

Pedig a bíró haragjának fellege függ fejük fölött, mint Sodoma fölött függött. János a jövő látomásában szemlélte ezt a jelenetet. Az Úr felfedte előtte ezt az ördögimádatot, s úgy tűnt neki, mintha az egész világ a kárhozat küszöbén állna. De mikor élénk érdeklődéssel a jelenet szemlélésébe merült, észrevette Isten parancsolattartó népének csoportját. Homlokukra az élő Isten pecsétjét ütötték. Ezt írja: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja nekem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. És láttam, és íme egy fehér felhő: és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhő ült: Indítsd a sarlódat és arass, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ült az ő sarlóját a földre, és learattatott a föld. És más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltárról, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdjeit, mert megértek annak szőlei. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, s vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába.” (Jel 14:1219) {6T 15.1}   

Mikor Isten haragjának vihara rázúdul a világra, rémes felismerés vár az emberekre. Elsöpri házukat, mert homokra épült. Figyelmeztessük őket, míg nem késő. Érezzük át a felelősséget, fáradozzunk erősen, hogy a világ tudomására hozzuk Isten erre az időre adott igazságait. Lehetetlen túl komolyan vennünk ezeket. {6T 16.1}   

Isten szíve megindult rajtunk. Neki minden ember becses. Krisztus a mi világunkért sírt kínjában, ezért a világért feszítették meg. Isten egyszülött Fiát adta, hogy bűnösöket mentsen meg, s azt kívánja, hogy úgy szeressük egymást, mint ő szeretett minket. Azt szeretné látni, hogy az igazság ismerői továbbadják az igazság ismeretét. {6T 16.2}   

Eljött az utolsó figyelmeztetés hirdetésének ideje. Rendkívüli hatalom segédkezik az igazság terjesztése mellett, de meddig? Csak rövid ideig. Ha volt valaha válság, most van. {6T 16.3}   

Mindenki most dönti el örök sorsát. Rá kell ébresztenünk őket az idők komolyságára, a próbaidő végének közelségére. Eltökélt igyekezettel kell feltűnően az emberek elé tárnunk korunk üzenetét. A harmadik angyalnak nagy hatalommal kell előretörnie. Senki se fordítson hátat e munkának, senki se tekintse jelentéktelennek. {6T 16.4}   

A harmadik angyal üzenetéről nyert világosságunk az igazi világosság. A fenevad bélyege pontosan az, aminek hirdetjük. Nem értünk még mindent ezen a területen, s nem is értjük meg teljesen a tekercs legöngyöléséig, de a világ legkomolyabb munkáját kell tető alá hoznunk. Az Úr azt parancsolja szolgáinak: „Kiálts teli torokkal, ne kíméld, mint harsona emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneit, és Jákob házának vétkeit.” (Ésa 59:1) {6T 17.1}   

Nem kell változtatnunk munkánk általános vonásain. Oly világosan és felismerhetőn kell kidomborodnia, amint azt a jövendölés megmondta. Nem szabad szövetkeznünk a világgal, feltételezve, hogy úgy többet végezhetünk el. Aki az útba áll, Isten nemtetszését váltja ki, mert akadályozza, hogy az Isten kijelölte alapokon végezzük munkánkat. Az igazság egy pontját se hígítsuk fel. A hetediknapi adventista népet ez az igazság tette azzá, ami. Rendelkezésünkre állnak az igazság, tapasztalat s kötelesség régi tájékozódási pontjai. Álljunk ki szilárdan elveink védelmében, az egész világ szeme láttára. {6T 17.2}   

Embereket kell nevelnünk, akik megnyitják majd Isten Igéjét minden nép előtt. Minden rangú, képességű s tehetségű ember dolgozik össze a közös siker érdekében. Egyesülve tárják az emberek elé az igazságot. Mindenki töltse be a maga hivatását. {6T 17.3}   

***** {6T 17}   

A Jelenések tizennegyedik fejezetének három ég közepén repülő angyala jelképezi az első, második és harmadik angyal üzenete hirdetőinek munkáját. Ez a három egybekapcsolódik. Ezek a kötelező, örök igazság nagyszerű üzenetei, melyek oly sokat jelentenének a gyülekezet számára, s melyek oly elkeseredett ellenállást váltottak ki a vallásos világból, még mindig élnek. Sátán szüntelenül sötétségbe igyekszik burkolni ezt az üzenetet, hogy Isten népe ne vegye fejébe fontosságukat, idejüket és helyüket. Az üzenetek mégis élnek és hatalmat kell gyakorolniuk lelki életükre, míg az idő tart. {6T 17.4}   

Az üzenetek hatása egyre mélyül, egyre szélesedik. Ezrek szívében hozza mozgásba a tettek rugóit. Iskolákat, kiadóvállalatokat és kórházakat alapít. Mindezek Isten közreműködő eszközei a föld lakóihoz intézett utolsó figyelmeztetésben, melyet az első, második és harmadik angyali üzenet jelképez, hogy Krisztus másodszor is eljön, de hatalommal és nagy dicsőséggel. {6T 18.1}   

***** {6T 18}   

Testvéreim, bárcsak rá tudnálak döbbenteni benneteket a jelen fontosságára, a most pergő események jelentőségére. Felhívom figyelmeteket a születő félben levő, erőteljes mozgalmakra, melyek a vallásszabadságot akarják korlátozni. Lerombolták Isten megszentelt emlékművét s helyette meg nem szentelt, hamis szombatot emeltek a világ elé. Míg odalenn a sötétség hatalmasságai felkorbácsolják az elemeket, addig az egek Ura felülről küldi hatalmát szembeszállni a vészhelyzettel azáltal, hogy felrázza életerős megbízottait, szerezzenek dicsőséget a menny törvényének. Most, és nem holnap jött el az ideje, hogy külországokban is fáradozzunk. Ha majd Amerika, a vallásszabadság országa erőszakot követ el az emberek lelkiismeretén, a pápasággal egyesülve, arra kényszerítve az embereket, hogy a hamis szombatot tiszteljék, akkor a föld minden népét ráveszik példájuk követésére. Népünk félig alszik, holott a rendelkezésre álló eszközök segítségével mindent el kellene követnie, hogy terjessze a figyelmeztetés üzenetét. {6T 18.2}   

A menny Ura nem bocsátja le a földre az engedetlenség és törvénytaposás büntetéseit, míg el nem küldte őrállóit a figyelmeztetés szavával. Nem zárja le addig a vizsgálat idejét, míg szembeszökőbben nem hirdették az üzenetet. Isten törvényének fel kell magasztosulnia. Be kell mutatnunk – igaz és szent jellegében – a törvény követelményeit, hogy mindenki határozhasson az igazság mellett, vagy ellene. Az Úr mégis bevégzi, és rövidre szabja igazságban. A Krisztus igaz tetteiről szóló üzenetnek hangoznia kell a föld egyik végétől a másikig, hogy előkészítse az Úr előtt az utat. Ez az Isten dicsősége, mely lezárja a harmadik angyal munkáját. {6T 19.1}   

***** {6T 19}   

Nem folyik világunkon ennél dicsőbb, szentebb és fontosabb tevékenység, melyet Isten annyira kitüntetne, mint az örömhírnek ez a terjesztése. Ez a most hirdetett az utolsó kegyelmi üzenet a bukott világ számára. Akiknek kiváltságuk az üzenet hallása, de visszautasítják az engedelmességet, azok a megváltás utolsó reményét vetik el. Pedig nem lesz másik próbaidő. {6T 19.2}   

Az igazság szava: írva van, ez az örömhír, melyet hirdetnünk kell. Nem áll lángpallos az életnek e fája előtt. Szakíthat arról, aki akar. Nincs hatalom, mely bárkit megakadályozhatna, hogy egyék e fa gyümölcséből. Mindenki ehet, s örökké élhet. {6T 19.3}   

***** {6T 19}   

A maradék gyülekezet Istennek a világhoz küldött üzenetében olyan titkokat hordoz, melyekbe angyalok kívánnak betekinteni, melyet látnokok, királyok és szent emberek kívántak megérteni. Látnokok jövendöltek ezekről, s vágyakoztak megérteni, amit előre megmondtak. Szerették volna látni, amit mi látunk, de nem láthatták. Akkor tudnak meg mindent, ha Krisztus másodszor eljön. Majd ha a megszámlálhatatlan sokaságtól körülvéve megmagyarázza a szabadulást, melyet áldozata tett lehetővé. {6T 19.4}   

***** {6T 20}   

Némelyek száraz elméletnek tartják csupán a harmadik angyal üzenetét. Ebben az üzenetben úgy kell hirdetnünk Krisztust, mint aki él. Úgy kell kinyilatkoztatnunk, mint a kezdetet és a véget, mint a VAGYOKot, mint Dávid gyökerét és sarját, a tündöklő hajnalcsillagot. Ezen az üzeneten át kell bemutatnunk a világ előtt Istennek Krisztusban megnyilvánuló jellemét. Fel kell harsanni a hívásnak „Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld fel szódat magasan örömmondó Jeruzsálem! Emeld fel, ne félj! Mondjad Júda városainak: Ímhol Istenetek. Íme, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Íme jutalma vele jő, és megfizetése őelőtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.” (Ésa 40:911) {6T 20.1}   

Keresztelő János szellemében kell Jézusra terelnünk most az emberek figyelmét: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyon.” „A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vízét ingyen.” (Jn 7:37; Jel 22:17) {6T 20.2}   

Hatalmas feladat vár elvégzésére. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy hirdessük Krisztust, a bűnbocsátó Megváltót, Krisztust, a bűn hordozóját, Krisztust, a tündöklő hajnalcsillagot, s az Úr kedvessé tesz a világ szemében, míg be nem fejezzük a munkát. {6T 20.3}   

***** {6T 21}   

Míg az angyalok visszatartják a négy szelet, addig dolgozzunk teljes erőnkből. Vigyük üzenetünket, mit se késlekedjünk. Bizonyítékot kell szolgáltatnunk a mennyei mindenségnek, de e romlott kor embereinek is, hogy vallásunk olyan hit és erő, melynek Krisztus a szerzője, isteni szószólója pedig az Ige. Emberek sorsa dől el a mérleg serpenyőjében. Vagy Isten országának állampolgárai lesznek, vagy Sátán kényuralmának rabszolgái. Mindenki előtt ott a kiváltság, hogy megragadja az örömhírben feltárt reménységet. De hogyan hallhatna arról igehirdető nélkül? Az emberi családnak feltétlenül szükségük van erkölcsük megújulására! Jellemüknek meg kell szentelődnie, hogy meg ne semmisüljenek Isten szent jelenlétében. Emberek állnak a pusztulás küszöbén a hittudományban uralkodó tévedések következtében, melyek szántszándékkal ellensúlyozzák az örömhír üzenetét. Ki kész most teljesen odaszentelni magát Isten munkatársának? {6T 21.1}   

Ha Játod a világ veszedelmét és gyászát, amit Sátán tevékenysége művelt, ne pazarold Isten adta erődet hasztalan siránkozásra, hanem láss kötelességedhez, munkálkodj másokért és magadért is. Riadj fel, tarts magadat felelősnek a pusztulókért. Ha nem nyered meg őket Krisztusnak, elveszítik az örök boldogságot. Gondolj arra, hogy mit nyerhetnek. Komoly érték az ember, akit Isten teremtett és Krisztus megváltott, az előtte álló lehetőségek miatt, a lelki előnyök miatt melyekben részesült, az elérhető képességek miatt, ha Isten szava életre kelti őt, a halhatatlanság miatt, melyet, ha engedelmeskedik Istennek, az élet adományozója neki adhat. A menny szemében egyetlen ember becsesebb, mint a föld összes javai: a házak, földek, pénz. Egy lélek megnyerése érdekében latba kellene vetnünk, akár a legvégsőkig, a rendelkezésünkre álló forrásokat. Egyetlen Krisztushoz tért lélek maga körül villantja a menny fényét, behatolva erkölcsi sötétségbe, és más lelkeket is megnyer. {6T 21.2}   

Ha Krisztus otthagyta a kilencvenkilencet, hogy felkutasson egyetlen elveszett bárányt, helyese, ha mi kevesebbet teszünk? Nem hanyagságe, ha Krisztusnál kevésbé törekszünk, ha kevésbé vagyunk áldozatkészek, mint Ő. Ha kevesebbel beérjük, eláruljuk a szent megbízatást, s gyalázatot hozunk Istenre. {6T 22.1}   

Fújjátok a riadót a föld széltében hosszában. Hirdessétek az embereknek, hogy közel az Úr napja, és igen siet. Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nélkül. Mi lehetnénk a szegény tévelygő lelkek helyében? Vadak között születhettünk volna mi is. Az igazság értelmében, melyből mindenkinél többen részesültünk, adósok vagyunk hirdetésével, hogy másokat is megmenthessen. {6T 22.2}   

Nincs vesztegetni való időnk A vég közel. Rövidesen veszélyessé válik az utazás, jobbra is, balra is. Minden módon el fogják torlaszolni az utat, hogy akadályozzák az Úr hírnökeit. Nem végezhetik el azt, amit most még lehetne. Nézzünk farkasszemet kötelességünkkel, s támadó hadviseléssel tegyünk meg mindent, amit tudunk. Isten közölte velem, hogy a sötétség erői hallatlan igyekezettel dolgoznak, lépésrőllépésre lopakodva, mint a farkasok. Megközelítik az alvókat, hogy elragadják őket Nálunk a figyelmeztetés, hangoztassuk hát. Munka vár ránk, végezzük hát el, mert rövidesen annyira megnehezülnek a körülmények, amennyire elképzelni sem tudjuk. Segítsen bennünket Isten, hogy a világosság közvetítői maradjunk, hogy Jézusra, vezetőnkre rögzített tekintettel dolgozzunk, s türelmesen és állhatatosan fussunk a kitűzött cél felé. {6T 22.3}