× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

HA ELLENÁLLÁSBA ÜTKÖZÜNK

Lelkészeink és tanítóink képviseljék Isten szeretetét a bukott világ iránt. Gyengédségtől meglágyult szívvel szólják az igazság szavait. Krisztus gyengédségével bánjunk a tévelygőkkel. Ha azok, akikért fáradozol, nem mindjárt értik meg az igazságot, ne bíráljuk, és ne kárhoztassuk őket. Ne feledjük, hogy Krisztus szelídségét, gyengédségét és szeretetét kell képviselnünk. Elvárhatjuk azt is, hogy hitetlenséggel és ellenállással találjuk szemben magunkat. Az igazság mindig szembekerül ezekkel az elemekkel. Azonban, bár el kell viselnünk még a legkeserűbb ellenzést is, mégse ítéld el ellenfeleidet. Talán azt gondolják, mint Pál, hogy Isten szolgálatát végzik. Az ilyenekkel bánjunk türelmesen, szelíden és hosszútűrően. {6T 120.1}   

Ne képzeljük, hogy súlyos próbákat viselünk el, éles küzdelmet állunk ki, amikor népszerűtlen igazságot képviselünk. Gondolj Jézusra, s arra, amit neki kellett elviselni, és maradj csendben. Ha jogtalanul is bánnak veled és hazugul vádolnak, akkor se panaszkodj. Ne hagyja el ajkadat a zúgolódás szava. Ne hagyd, hogy szemrehányó és elégedetlen gondolat szülessen fejedben. „Járjatok egyenesen, magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket, jócselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.” (1Pt 2:12) {6T 120.2}   

„Végezetre mindnyájan legyenek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasok, kegyesek! Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szeme az igazakon van, és az ő füle azoknak könyörgésein, az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pt 3:815) {6T 120.3}   

Legyetek szelídek a tévelygőkhöz, mert nemrég magatok is bűneitekben vakok voltatok. S mivel Krisztus türelmes volt velünk, mi is legyünk gyengédek és türelmesek egymás iránt. Isten számos intést küldött, hogy legyünk nagyon is szeretetteljesek azok iránt, akik elleneznek minket, nehogy rossz irányban hassunk bárkire. {6T 121.1}   

Krisztus által az Istenben kell elrejtenünk az életünket. Személyesen kell ismernünk Krisztust. Csakis akkor tudjuk helyesen képviselni őt a világ előtt. Hadd szálljon égre szüntelenül az ima: „Uram taníts meg úgy viselkedni, mint Jézus viselkedne helyemben.” Bárhol vagyunk, hagyjuk világosságunkat jócselekedetekben ragyogni Isten dicsőségére. Ez a mi életünk nagyszerű és fontos hatása. {6T 121.2}   

***** {6T 121}   

Az Úr azt kívánja, hogy népe más módszereket kövessen, mint a helytelenség megrovása, még ha igazságos is lenne az elítélés. Azt szeretné, ha többet tennénk, minthogy vádakat szórnánk ellenségeinkre, mert ez csak még távolabb űzi őket az igazságtól. Krisztus nem azért jött a földre, hogy sorompókat állítson fel világunkban, s hogy szüntelen azt hánytorgassa az emberek előtt, hogy milyen gonoszok. {6T 121.3}   

Aki fel szeretné világosítani a félrevezetett embereket, kerüljön közel hozzájuk, és szeretettel fáradozzék értük. Váljék a szent légkör hatásának központjává. {6T 122.1}   

Az igazság hirdetői bánjanak tiszteletteljesen legkeserűbb ellenfelükkel is, aki nem hajlik szavukra, hanem félvállról veszi az örömhír meghívását. Még akikről azt képzeljük, hogy kívül léptek Isten irgalmának határán, azokat is megnyerik majd Krisztus számára. A küzdelem legutolsó feladata talán azok felvilágosítása lesz, akik nem vetették el a világosságot és bizonyítékot, hanem éjféli sötétségben élnek, s tudatlanságból harcolnak az igazság ellen. Azért úgy bánjatok mindenkivel, mintha becsületes lenne. Ne szóljatok, ne tegyetek olyat, ami bárkit megerősítene a hitetlenségben. {6T 122.2}   

Ha valaki kormányzati vagy más kérdésekről igyekszik vitába vonni, ne engedjetek se rábeszéléseknek, sem kihívásnak. Fejlesszétek szilárdan és erősen Isten ügyét, de Krisztus szelídségével és a lehető legbékésebben. Ne hallatsszék emberi dicsekedés. Ne adjuk jelét az önhittségnek. Tegyük szembeszökővé, hogy Isten hívott el szent megbízatásokra. Hirdessük az Igét, szorgalmasan, buzgón, lelkesen. {6T 122.3}   

***** {6T 122}   

Tanítástok tízszer olyan erőteljes lenne, ha szigorúan őrködnétek szavaitok felett. Szavaitok, holott életre éltető illatnak kellene lenniük, lelkületük miatt halált jelentő halotti szaggá válhatnak. Ne feledjétek, hogy ha lelkületetekkel vagy szavaitokkal akár egy lélek előtt is bezárjátok az ajtót, az vádolni fog benneteket az ítélet napján. {6T 122.4}   

Amikor a bizonyságtételekre hivatkoztok, ne tartsátok kötelességeteknek emberekre erőltetni azokat. A bizonyságtételeket olvasva ne keverjétek bele saját szavaitokat, mert ez lehetetlenné teszi, hogy a hallgatók különbséget tudjanak tenni az Úr szava és a ti szavaitok közt. Sohase használjátok sértésre az Úr Igéjét. Lelki ébredéseket szeretnénk látni, s mivel nem látjuk, amit szeretnénk, megengeditek a gonosz lelkületnek, hogy epét csöpögtessen kelyhetekbe, így másokat is keserűvé tegyetek. Rosszul választott szavaink csak felingerlik s fellázítják őket. {6T 122.5}   

Igaz lehet minden egyes beszéd, minden cikk, amit írsz, de egyetlen csepp epe méreggé teheti őket hallgatóid vagy olvasóid számára. Az egyetlen csepp méreg miatt valaki talán elveti az összes jó és Istennek kedves szavaidat. Van, aki felhabzsolja a mérget, mert szereti a nyers szavakat, követi példádat, s ugyanúgy beszél majd, mint te. A gonoszság így csak szaporodik. {6T 123.1}   

Akik az igazság örök elvét hirdetik, töltsenek szívükbe szent olajat a két ágról. Akkor az olyan szavakban árad majd ki, amelyek megújítanak, de nem ingerelnek. Szóljuk szeretettel az igazságot. Akkor az Úr Jézus Szentlelkével odahat, hogy erő és hatalom kísérje. Ez az ő feladata. {6T 123.2}   

***** {6T 123}   

Helyezzétek magatokat az isteni áramlatba, ahol befogadhatjátok a menny ihletését, mert részetek lehet benne. Majd irányítsátok az elfáradt, megterhelt, szegény, megtört szívű, tanácstalan embereket Jézushoz, minden erő forrásához. Legyetek megbízható őrök, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott ki titeket. Hirdessétek tollal és szóval, hogy Jézus él, és közbenjár értünk. {6T 123.3}