× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 9. Valódi és hamis megújulás

„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az Ő szájának leheletével, és megsemmisít az Ő megjelenésének feltűnésével.” (2Thess 2,8–9) {Mar 168.1}   

„Pál apostol a thesszalonikabelieknek írt második levelében úgy mutat Sátánnak a spiritizmus által végzett különleges tevékenységére, mint amelyre közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt kerül sor. A spiritizmus ereje »…Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival« (2Thess 2,9).” (Pátriárkák és próféták, 686. o., magyar kiadás: 623. o.) {Mar 168.2}   

„Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a Földet, az Úr népének soraiban olyan lelki ébredés lesz, amelyre az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan – lelkészek és egyháztagok – boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, hamisítvány létrehozásával próbálja megakadályozni a lelki megújulás kibontakozását. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek ujjongnak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük; pedig ez más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg kiterjeszteni befolyását a keresztény világra.” (A nagy küzdelem, 464. o., Korszakok nyomában, 413–414. o.) {Mar 168.3}   

„Fiatal férfiak és nők állnak majd elő, akik Isten különleges kegyeltjeinek vélik magukat, és akik állítólag valamilyen nagyszerű munkára hivatottak. Sokan megtérnek majd egy sajátos minta alapján, de nem nyerik el Isten jóváhagyását. Erkölcstelenség és szabadosság tör be sorainkba, és sokan hitbeli hajótörést szenvednek.” (Selected Messages II., 59. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 56. o.) {Mar 168.4}