× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 15. Háborúk az utolsó napokban

„Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől.” (Jer 25,32) {Mar 174.1}   

„Nemsokára súlyos bajok támadnak a nemzetek között – bajok, amelyek nem szűnnek meg Jézus eljöveteléig. Most össze kell tartanunk, mint soha azelőtt, szolgálva Őt, aki elkészítette trónját a mennyben, és aki uralkodik mindenek felett. Isten nem hagyta el az Ő népét, és a mi erőnk abban rejlik, hogy nem hagytuk el Őt. {Mar 174.2}   

Isten ítéletei sújtják a Földet. A háborúk és háborúk hírei, a tűz és az árvizek pusztítása világosan beszél arról, hogy a nyomorúságos idő, amely mindvégig növekedni fog, igen közel van. A világot háborús hangulat tartja izgalomban. Dániel könyve 11. fejezetének jövendölései már majdnem elérték végső teljesedésüket.” (Welfare Ministry [Jóléti szolgálat], 136. o.) {Mar 174.3}   

„Nemsokára olyan heves viszály robban ki a nemzetek között, amit most még nem látunk előre. Uralkodók és állami vezetők, bizalmi és felelős állásokat betöltő férfiak, minden néprétegből való gondolkodó nők és férfiak figyelmüket a körülöttünk zajló eseményre irányítják. Figyelik a feszült, nyugtalan kapcsolatokat, amelyek a népek között alakultak ki. Figyelik azt a feszültséget, hevességet, amely mindent magával ragad a Földön – felismerik, hogy hamarosan valami nagy és megtévesztő dolog történik, s a világ megdöbbentően nagy válság elõtt áll. {Mar 174.4}   

Egy pillanatnyi szünetet kaptunk Istentől. A mennyből kölcsönzött minden erőnket arra kell használnunk most, hogy a tudatlanságban veszteglőkért munkálkodjunk. Nem szabad késlekednünk. Az igazságot kell hirdetni a Föld sötét helyein… Nagy munkát kell elvégeznünk, és ezt a munkát azokra bízták, akik ismerik a korunkra vonatkozó igazságot. (…) {Mar 174.5}   

A Föld történelmének utolsó jeleneteiben háború fog tombolni. Dögvész, csapás és éhség pusztít majd. A mély vizek kilépnek medrükből. Tűz és árvíz pusztít életet és vagyont. El kell készülnünk azokra a lakóhelyekre, amelyeket Krisztus készített az Őt szeretőknek. Ott nyugalom lesz, távol a földi konfl iktusoktól.” (Review and Herald, 1910. november 17.; 1897. október 19.) {Mar 174.6}