× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 21. Jel a nagyvárosok elhagyására

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.” (Mát 24,15–16) {Mar 180.1}   

„Nincs messze az idő, amikor – akár az első tanítványok – kénytelenek leszünk elhagyatott, magányos helyeken menedéket keresni. A júdeai keresztényeknek Jeruzsálem ostroma volt a jel a menekülésre. Így szolgál majd figyelmeztetésül nekünk az, amikor az államhatalmat arra használják fel, hogy kikényszerítsék a pápaság vasárnapjának megünneplését. Ekkor érkezik el az az idő, hogy elhagyjuk a nagyvárosokat, és felkészüljünk a kisebb városok elhagyására is, s a hegyek közé, eldugott helyekre vonuljunk vissza.” (Bizonyságtételek V., 464–465. o., magyar kiadás: 339–340. o.) {Mar 180.2}   

„Évek óta többször is különleges világosságot kaptam arra vonatkozóan, hogy munkánk központjait ne a nagyvárosokba tömörítsük. A városok nyüzsgése és kavarodása, a szövetségek és sztrájkok teremtette állapotok nagyban hátráltatják majd a munkánkat. Egyre erősödik a törekvés arra, hogy a különböző szakmákban dolgozókat bizonyos nagyobb egyesülések, szövetségek igájába hajtsák. Ez nem Isten terve, hanem olyan hatalomé, amelyet semmilyen körülmények között sem ismerhetünk el… Isten terve beteljesedőben van. A gonoszok kévékbe kötik magukat, készen az elégetésre.” (Bizonyságtételek VII., 84. o.) {Mar 180.3}   

„A világ kereskedelmi uniói és konföderációs szövetségei csapdát jelentenek. Testvérek, tartsátok távol magatokat ezektől! Semmi közötök ne legyen hozzájuk! Az ilyen szervezetek miatt rövidesen nagyon nehéz lesz intézményeink számára a városokban munkálkodni. Őrizkedjetek a városoktól! Ne építsetek szanatóriumokat a városokban! Tanítsátok népünket arra, hogy menjenek a városokból vidékre, ahol hozzájuthatnak egy kis darab földhöz, s otthont teremthetnek maguknak és gyermekeiknek…” (Selected Messages II., 142. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 133. o.) {Mar 180.4}   

Hamarosan olyan viszálykodás és zűrzavar lesz a városokban, hogy az elmenni vágyók nem fogják tudni elhagyni azokat. {Mar 180.5}   

„Nem szabad olyan helyen letelepednünk, ahol szoros közösségben kell élnünk azokkal, akik nem tisztelik Istent… Nemsokára válság áll be a vasárnap megünneplésével összefüggésben. {Mar 180.6}   

A vasárnap mellett szólók megerősítik hamis igényüket, és ez elnyomást jelent azok számára, akik úgy döntenek, hogy az Úr szombatját tartják meg. {Mar 180.7}   

Ha Isten gondviselésében a városoktól távol eső helyeket biztosíthatunk magunknak, az Úr azt akarja, hogy tegyük is meg. Nehéz idők előtt állunk.” (Country Living [Vidéki élet], 20–21. o.) {Mar 180.8}