× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Június 23. Különböző érdekcsoportok követelései

„Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úr eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.” (Jak 5,7) {Mar 182.1}   

„A nagy szakmai szervezetek, egyesülések is közrejátszanak abban, hogy olyan nyomorúság zúdul a Földre, amilyen nem volt a világ kezdete óta. {Mar 182.2}   

Minden nagy válságban szerepet játszanak az államszövetségek és ipari, kereskedelmi szövetségek által kévékbe kötött érdekcsoportok. Emberek uralkodnak majd egymáson, és sokat követelnek. Veszélybe kerülnek azok, akik nem akarnak egyesülni ezekkel a szervezetekkel. {Mar 182.3}   

Isten népének fel kell készülnie a jövő eseményeire, amelyek nemsokára robbanásszerűen rájuk törnek. A világban óriási monopóliumok alakulnak majd ki. Emberek egyesületekbe, érdekszövetségekbe szerveződnek, ami az ellenség táborába tereli majd őket. Az összefogás arra irányul, hogy az üzleti kapcsolatok által megszerezhető anyagi eszközöket megkaparintsák. Szervezetek alakulnak ki, és akik ezekhez nem akarnak csatlakozni, azok megbélyegzett emberek lesznek… {Mar 182.4}   

Ezek az egyesülések az utolsó napokat jelzik. Emberek kévékbe kötik magukat, készen a megégetésre. Lehetnek egyháztagok is, de ha eközben e szervezetekhez csatlakoznak, nem tudják megtartani Isten parancsolatait, mert ezekhez az egyesülésekhez tartozni annyit jelent, mint semmibe venni az egész Tízparancsolatot. {Mar 182.5}   

»Szeresd az Urat, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, minden erőddel, teljes elméddel, és felebarátodat, mint önmagadat…« Hogyan engedelmeskedhetnek emberek ezeknek a szavaknak, miközben olyan társulásokat alakítanak, amelyek megrabolják a szegényebbeket, és meggátolják őket abban, hogy adjanak vagy vegyenek, hacsak nem bizonyos feltételek mellett? {Mar 182.6}   

Akik Isten gyermekeinek vallják magukat, semmi esetre se kapcsolódjanak össze az ilyen szervezetekkel, amelyek már kialakultak, vagy majd később jönnek létre. Isten ezt megtiltja. A próféciákat tanulmányozva meg kell értenünk, mi előtt állunk.” (Country Living [Vidéki élet], 10–12. o.; 145. kézirat, 1902) {Mar 182.7}   

„Nemsokára fontos vitakérdésekkel kell szembenéznünk, és majd szeretnénk elrejtőzni a sziklahasadékba, hogy láthassuk Jézust, s megelevenedhessünk az Ő Szentlelke által. Nincs egy pillanatnyi vesztegetni való időnk sem.” (Counselt to Writers and Editors [Tanácsok íróknak és szerkesztőknek], 113. o.) [Az eredeti szövegben trade-union szerepel, amely egyaránt jelenthet szakszervezeti és kereskedelmi szövetséget. Nem a hazai viszonylatban ismert szakszervezetekről van szó, amelyek szabad érdekvédelmi szövetségek, hanem a munka és a tőke kemény harcáról. A szövegben szereplő másik kifejezés a labour-union, amely a munkások érdekszövetségét jelenti. Ellen G. White olyan monopóliumokról és szervezetekről beszél, amelyeknek Jel 13. beteljesedésekor lesz majd meghatározó szerepük, amikor a társadalomból való kirekesztéssel kell számolniuk azoknak, akik nem hajtják magukat ezeknek a szervezeteknek az igájába.] {Mar 182.8}