× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 3. Az igazság elferdítése

„Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott – ne higgyétek!” (Mát 24,23) {Mar 192.1}   

„A hitehagyás végső fejleményeinek kibontakozása előtt bekövetkezik a hit zűrzavara. Nem lesznek tiszta és határozott elgondolások Isten titkára vonatkozóan. Az egyik igazságot a másik után ferdítik el.” (Signs of the Times, 1894. május 28.) {Mar 192.2}   

„Miután az igazság bizonyságul hirdettetett minden nemzetnek, a gonoszság minden elképzelhető ereje működésbe lép. Megzavarja a gondolkodást, sok hanggal harsogva: »Itt a Krisztus, ott a Krisztus!… Ez az igazság! Üzenetem van Istentől… Nagy világossággal küldött engem!« Eltávolítják a tájékozódási pontokat, és megkísérlik ledönteni hitünk oszlopait. Még határozottabb erőfeszítés történik majd a hamis nyugalomnap felmagasztalására, és hogy magát Istent is megvessék annak a napnak az elvetésével, amelyet Ő megáldott és megszentelt. A hamis nyugalomnapot pedig elnyomó törvénnyel fogják az emberekre kényszeríteni.” (HNA Biblia-kommentár VII., 985. o., „A Te Igéd igazság”, 252. o.) {Mar 192.3}   

„Mindenféle csalások tanúi lehetünk a jövőben, de mi szilárd alapokra akarunk helyezkedni. Abból, amit az Úr megalapozott, egy gombostűfejnyit sem vehetünk el. Az ellenség hamis tanokat szeretne behozni, például azt, hogy a szentély nem is létezik. Ez éppen az a hittétel, amely miatt eltávolodnak a hittől.” (Evangelizálás, 224. o., magyar kiadás: 111. o.) {Mar 192.4}   

„Olyan hamis álmok és látomások tanúi leszünk, amelyekben lesz némi igazság, mégis eltávolítanak az eredeti hittől. Az Úr adott az embernek egy elvet, amely által ellenőrizheti ezeket: »A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak, akkor nincs bennük világosság.« (Ésa 8,20 – az angol fordítás szerint)” (Selected Messages II., 98. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 94. o.) {Mar 192.5}   

„Amint közeledünk a vég idejéhez, a hamisság úgy összevegyül az igazsággal, hogy csak azok lesznek képesek megkülönböztetni az igazat a tévedéstől, akik a Szentlélek vezetése alatt állnak. Mindent meg kell tennünk, hogy megtartsuk az Úr útját. Semmi esetre sem szabad elfordulnunk vezetésétől, hogy emberekbe vessük bizalmunkat. Az Úr angyalai megbízást kaptak, hogy szigorúan őrködjenek azok felett, akik bíznak Istenben, és ezek az angyalok mindig a segítségünkre lesznek, amikor szükségünk van rájuk. Mindennap az Úrhoz kell járulnunk a hit teljes bizonyosságával, és Tőle kell bölcsességet kérnünk… Azok, akiket az Úr szava vezérel, teljes bizonyossággal különbséget tesznek igazság és hamisság, bűn és igaz élet között.” (HNA Biblia-kommentár VII., 907. o.) {Mar 192.6}