× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 5. Krisztus a mi menedékünk

„Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.” (Mát 10,22) {Mar 194.1}   

„Semmi szükség arra gondolnunk, hogy nem tudjuk majd elviselni az üldözést, és rettenetes időket fogunk átélni.” (Review and Herald, 1890. április 29.) {Mar 194.2}   

„A protestánsok üldözései a római egyház által, amelyek során Jézus Krisztus vallása szinte teljesen megsemmisült, össze sem hasonlíthatók azzal, amikor a protestantizmus és a pápaság egyesül.” (30. kézirat, 1889) {Mar 194.3}   

„Isten parancsolatokat megtartó népe igen szorongatott helyzetbe kerül majd, de akik világosságban jártak és szétárasztották a világosságot, látni fogják, hogy Isten közbelép az érdekükben. Amikor minden fenyegetőnek látszik, akkor az Úr kinyilvánítja hatalmát hűségesei érdekében. Amikor a nemzet, amelyért Isten olyan csodálatos módon munkálkodott, és amely felett kiterjesztette mindenható hatalmának pajzsát, elhagyja a protestáns elveket, és törvényhozása támogatást nyújt a római egyháznak a vallásszabadság korlátozásában, akkor Isten saját hatalmával munkálkodik igaz népéért. Róma gyakorolja majd zsarnoki hatalmát, de Krisztus a mi menedékünk.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 206. o.) {Mar 194.4}   

„Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai tantételeikben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor a protestáns Amerika már megformálta a római hierarchia hasonmását, s ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak.” (A nagy küzdelem, 445. o., Korszakok nyomában, 396–397. o.) {Mar 194.5}   

„A Szentírás tanítása szerint a pápaság visszanyeri elveszített hatalmát, és az üldözés tüze fellángol az úgynevezett protestáns világ köpönyegforgató engedményei nyomán. Ebben a veszedelmes időben egyedül Isten igazsága és ereje birtokában állhatunk meg… Ne csüggesszen el az, hogy veszélybe és szorongatott helyzetbe kerülünk majd, hanem ennek tudata inkább elevenítse meg Isten népének erejét és reménységét, hiszen a veszedelem ideje az, amikor Isten kézzelfoghatóbban kinyilvánítja hatalmát.” (Selected Messages II. [Szemelvények Ellen G. White írásaiból II.], 367–370. o.) {Mar 194.6}