× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 12. Mennyei segítség a komolyan küzdőknek

„Féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.” (Ezék 38,19) {Mar 201.1}   

„Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápadt volt, s oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárulta belső küzdelmüket. Tekintetük állhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Homlokukról hatalmas verejtékcseppek hullottak alá… {Mar 201.2}   

Gonosz angyalok tolongtak körülöttük, sötétséget árasztva rájuk, hogy eltakarják előlük Jézust, és csak az őket körülvevő sötétséget lássák, s így bizalmatlanok legyenek Isten iránt, és zúgolódjanak ellene. Egyedüli biztonságuk az volt, ha tekintetüket állandóan fölfelé irányították. Isten angyalai őrködtek népe felett, és ha a gonosz angyalok ártó légköre ránehezedett e meggyötört lelkekre, a mennyei angyalok körüllebegték őket szárnyaikkal, hogy elűzzék a sűrű sötétséget. {Mar 201.3}   

Miközben az imádkozók folytatták komoly könyörgésüket, Jézustól egyegy fénysugár hullott rájuk, hogy erősítse szívüket és felderítse arcukat. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban. Gondtalannak és közömbösnek látszottak… Isten angyalai elhagyták őket, és inkább a komoly imádkozók segítségére siettek. Láttam, hogy Isten angyalai azoknak segítettek, akik minden erejükkel ellenálltak a gonosz angyaloknak és szüntelenül Istenhez kiál tot tak. De a menny követei elhagyták azokat, akik nem igyekeztek Istenhez fordulni, s ezeket az embereket nem is láttam többé. {Mar 201.4}   

Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, s azt hallottam, hogy ezt a hű tanúbizonyság Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő… {Mar 201.5}   

Figyelmem most arra a csapatra irányult, melyet oly nagy megrázkódtatás ért… Az őket oltalmazó angyalok száma megkétszereződött, s láttam, hogy tetőtől talpig erős vértezetben voltak. {Mar 201.6}   

Hallottam, hogy azok, akik páncélban és fegyveresen álltak, nagy erővel hirdették az igazságot, eredményesen… Kérdeztem, hogy mi okozta ezt a nagy változást. Egy angyal így felelt: »A késői eső, a felüdülés az Úr színe elől, s a második angyal hangos kiáltása.«” (Early Writings [Korai írások], 269–271. o., Tapasztalatok és látomások, 232–235. o.) {Mar 201.7}