× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 16. Sátán megszemélyesíti Krisztust I.

„De fejeteknek egy hajszála sem vész el.” (Luk 21,18) {Mar 205.1}   

„Az antikrisztus az igazi Krisztusként jelenik majd meg, és ekkor Isten törvényét teljesen hatályon kívül helyezik mindenütt a világon. Az Isten elleni lázadás beérik. E lázadás valódi vezetője, Sátán a világosság angyalának öltözik. Megtéveszti az embereket, akik Isten helyett őt magasztalják, istenítik. De a Mindenható közbelép, és elhangzik az ítélet a hitehagyó egyházak felett, amelyek egységre léptek Sátán felmagasztalására. »Ennekokáért egy nap jönnek reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; s tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.« (Jel 18,8)” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 62. o.) {Mar 205.2}   

„A világosság angyalának álcázva Sátán mint csodatévő jár a földön. Gyönyörű szavakkal, fennkölten szól majd, és jó cselekedeteket hajt végre. Megszemélyesíti Krisztust, de egy ponton jelentős különbség mutatkozik: Sátán elfordítja az embereket Isten törvényétől.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 471–472. o.) {Mar 205.3}   

„Kijelenti majd, hogy a szombatot a hetedikről a hét első napjára változtatták, és mint a hét első napjának ura mutatja be ezt a hamis szombatot – az iránta való hűség próbájaként.” (153. kézirat, 1902) {Mar 205.4}   

„Lehetetlen leírni Isten népének tapasztalatait, akik a mennyei dicsőség megnyilvánulása és a múlt üldözéseinek ismétlődése közepette élnek majd. Az Isten trónjáról előtörő fényben fognak járni. Menny és Föld között állandó lesz az érintkezés. Sátán – gonosz angyalaival körülvéve – azt állítja majd, hogy ő az Isten, és mindenféle csodákat művel, hogy ha lehet, elhitesse a választottakat is. Sátán utánozni fogja Isten népének csodáit is. Isten megpróbált és megvizsgált népe Mózes II. könyve 31,12–18 jelében talál erőt. Az élő Igére kell alapozniuk: »Meg van írva«. Az Ige az egyedüli alap, amelyen biztonsággal megállhatunk.” (Bizonyságtételek IX., 16. o., magyar kiadás: 8. o.) {Mar 205.5}