× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Január 1. Jézus első eljövetele

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.” (Gal 4,4–5) {Mar 9.1}   

„Az Üdvözítő eljövetelét már az Édenben prófécia hirdette. Amikor Ádám és Éva először hallották az ígéretet, arra számítottak, hogy gyorsan beteljesedik. Örömmel fogadták elsőszülött fiukat, s azt remélték, hogy talán ő a Szabadító. Ám az ígéret valóra válására még várni kellett. Akik elsőként kapták ezt az ígéretet, nem láthatták a beteljesedését. Énok napjaitól kezdve pátriárkák és próféták ismételték az ígéretet, és életben tartották az örömhírt, de a Megígért még nem jött el. Dániel megjövendölte eljövetelének időpontját, azonban nem mindenki értelmezte helyesen az üzenetet. Teltek-múltak az évszázadok, és a próféták elhallgattak. Az elnyomó keze súlyosan ránehezedett Izráelre, és sokan vélték úgy, hogy »a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás« (Ezék 12,22). {Mar 9.2}   

Ám amint a csillagok haladnak kijelölt útjuk roppant körpályáin, úgy Isten elgondolásai sem ismerik a sietséget vagy a késedelmet. Az óriási sötétség és a füstölgő kemence jelképei által Isten kijelentette, hogy a zsidó nép rabságának ideje négyszáz évig tart majd. »Annakutána – mondta – kijönnek nagy gazdagsággal.« (1Móz 15,14) Az ígéret ellen hiába harcolt a büszke fáraó birodalma teljes erejével. »Ugyanazon a napon«, az isteni kijelentésben megjelölt időpontban, »az Úr minden serege kijött Egyiptom földjéről« (2Móz 12,41). Így határozták meg a mennyei tanácsban Krisztus eljövetelének óráját is. Amikor a hatalmas időmérő mutatója a kijelölt időponthoz ért, Jézus megszületett Betlehemben. {Mar 9.3}   

»Amikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát.« A Gondviselés irányította a nemzetek megmozdulásait, az emberi elhatározások és tettek összességét, míg a világ megérett a Szabadító eljövetelére. {Mar 9.4}   

Jézus eljött, hogy helyreállítsa, amit a pusztító tönkretett. Krisztuson kívül senki sem képes újjáalakítani a jellemet, amelyet a bűn megrontott. Ő eljött, hogy kiűzze az emberi akaratot uraló démonokat. Eljött, hogy fölemeljen bennünket a porból, megromlott jellemünket az Ő isteni jellemének mintájára alakítsa, és saját dicsőségével megszépítse.” (Jézus élete, 23., 28. o.) {Mar 9.5}