× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 20. Az élő Igére kell alapoznunk

„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mát 7,22–23) {Mar 209.1}   

„Ne engedjük, hogy ezek a jelenségek megtévesszenek! Hamarosan nagyszerűnek látszó események következnek be, melyek mozgatója Sátán lesz. Isten Igéje kijelenti, hogy Sátán csodákat visz véghez. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen visszavonja róluk sátáni hatalmát, s így mindenki azt gondolja majd, hogy csodálatosan meggyógyultak. Ezek a gyógyulások próbára teszik a hívőket, azokat, akik megtartják Isten parancsolatait. Azok közül, akik nagy világosságot kaptak, sokan elhagyják majd az igazságot, mert nem váltak eggyé Krisztussal.” (Selected Messages II., 53. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 51. o.) {Mar 209.2}   

„Nagy szorongattatás, sírás és imádkozás között láttam Isten népének tagjait, amint Isten ígéreteire hivatkoztak, miközben a gonoszok körülöttük tolongtak, zaklatva őket. Azzal fenyegették az isteni igazsághoz ragaszkodókat, hogy elpusztítják mindnyájukat. Kinevették gyengeségüket, csúfolódtak kicsiny számukon, és mély sebeket ejtő szavakkal gúnyolódtak rajtuk. Azzal vádolták őket, hogy az egész világtól független álláspontot foglalnak el. Elvágták forrásaikat, hogy sem nem vehettek, sem nem adhattak, majd rámutattak nyomorult szegénységükre, kilátástalan állapotukra. A gonoszok nem voltak képesek belátni, hogyan élhet Isten népe a világtól függetlenül – el kell ismerniük a világ szokásait, eljárásait és törvényeit, vagy menjenek ki a világból. Isten népének vádolói kijelentették: lehetetlen, hogy ez lenne az egyetlen nép a világon, amelyet az Úr pártfogol, mert a látszat igencsak ellene szól. A gonoszok azt állították magukról, hogy náluk van az igazság, csodák történtek közöttük és mennyei angyalok beszéltek velük, nagy hatalom, jelek és csodák nyilatkoztak meg, és ez az evilági millennium, melyet olyan régen vártak. Az egész világ megtért, összhangba került a vasárnaptörvénnyel, és ez a szánalmas kis nép dacol a világ törvényeivel, azt állítva, hogy csak nekik van igazuk a Földön.” (6. levél, 1884) {Mar 209.3}   

„Isten népe nem csodákba veti hitét, hiszen Sátán képes minden csoda utánzására. Isten próbára tett népe a Mózes II. könyve 31,12–18 verseiben olvasható jelben találja majd erejét. Az élő Igére kell alapozniuk: »Meg van írva...«” (Selected Messages II., 55. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 52. o.) {Mar 209.4}