× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 8. A béke rövid időszaka

„Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes aszszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.” (1Thess 5,3) {Mar 259.1}   

„Miközben a megváltás műve lezárul, nyomorúság lesz a Földön, és a nemzetek haragja növekszik, de mégis isteni ellenőrzés alatt lesznek, hogy ne akadályozzák a harmadik angyal munkáját. Abban az időben jön el a »felüdülés« és a »késői eső« az Úrtól, hogy hatalmat adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és felkészítse a szenteket, hogy megálljanak abban az időszakban, amikor kitöltetik a hét utolsó csapás.” (Early Writings [Korai írások], 85–86. o.) {Mar 259.2}   

„A legnagyobb zűrzavar közepette láttam a Föld lakosait. Háborút, vérontást, nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat láttam. Amikor ezek vették körül Isten népét, kezdtek összetartani, félretették apró nézeteltéréseiket. Nem méltóságuk tudata uralta már a szívüket, hanem mély alázat. A szenvedés, a zaklatás és a nélkülözések visszahelyezték trónjára az értelmet. A szenvedélyes emberek kijózanodtak, megfontoltan és bölcsen cselekedtek. {Mar 259.3}   

Azután a béke rövid időszakát láttam. Majd újra megmutatták nekem a Föld lakosait, és ismét mindenütt a legnagyobb káosz lett úrrá. Háború dühöngött mindenfelé, vérontással, éhínséggel és járványokkal. A háború éhínséget okozott, a nyomor és vérontás járványokat idézett elő. »Az emberek megdermedtek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik.«” (Bizonyságtételek I., 268. o., magyar kiadás: 253–254. o.) {Mar 259.4}   

„Angyalok tartják most még a viszály szeleit, amíg a világot figyelmeztetjük közelgő végzetére; de sötét felhők gyülekeznek, s a vihar nemsokára a földre zúdul. S ha Isten parancsot ad angyalainak, hogy oldják el ezeket a szeleket, a viszály olyan jelenetei elevenednek meg, hogy toll nem képes leírni… {Mar 259.5}   

Isten kegyelmesen még egy pillanatnyi haladékot adott nekünk. Minden mennyből kapott erőt az Úr által kiszabott feladat elvégzésére kell felhasználnunk – azokért, akik tudatlanságukban elvesznének.” (Evangelizálás, 704. o.) {Mar 259.6}