× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 11. Isten közbelép népe érdekében

„Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége! És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; az Úr az Ő szent templomából! Mert ímé, kijő az Úr az Ő helyéről, s leszáll és lépdel a föld magaslatain.” (Mik 1,2–3) {Mar 262.1}   

„A válságban nyilvánvalóvá lesz a jellem… A végső próba idején, a kegyelemidõ lezárulásakor már túl késő lesz pótolni a lélek hiányosságait.” (Krisztus példázatai, 412. o.) {Mar 262.2}   

„Isten számon tartja a nemzeteket. A világ történelmének minden századában a gonoszok haragot gyűjtöttek a harag napjára. S elérkezik az az idő, amikor a bűnök elérik Isten kegyelmének kijelentett határát. Amikor a mennyei feljegyzések a törvényszegés teljes mértékéről tanúskodnak, akkor a harag kegyelem nélkül töltetik ki, és láthatóvá válik, milyen rettenetes bűn visszaélni a mennyei türelemmel. Akkor jutunk ebbe a válságba, amikor a nemzetek összefognak, hogy érvénytelenítsék Isten törvényét. {Mar 262.3}   

Eljönnek a napok, amikor az igazak teljes odaadással dolgoznak majd Istenért, mert a gonoszság addig nem látott mértékben megsokasodik. Egyedül Isten hatalma vethet véget Sátán gonoszságának, aki álnok emberekkel fog össze. De az egyház legsúlyosabb veszedelmének óráján a hűséges maradék ajkáról a legodaadóbb imádságok szállnak majd az ég felé a gyülekezetért. Isten pedig hallani fogja és válaszol rá, mégpedig pontosan akkor, amikor a törvénytaposók bűne a legmagasabbra hág. »Isten majd igazságot szolgáltat választottainak, akik éjjel-nappal Hozzá kiáltanak.« (Luk 18,7)” (Bizonyságtételek V., 524. o., magyar kiadás: 382. o.) {Mar 262.4}   

„A dráma utolsó felvonása: az igaz helyettesítése a hamissal. Amikor ez egyetemessé válik, Isten kinyilatkoztatja önmagát. Amikor az emberi törvényeket Isten törvénye fölé emelik, s a világ hatalmasságai megpróbálják rákényszeríteni az embereket a hét első napjának megünneplésére, tudd meg: eljött az idő, hogy Isten munkálkodjék. Felkél fenségében, és rettenetesen megrázza a Földet. Kijön helyéről, hogy megbüntesse a világ lakosait bűneikért.” (Review and Herald, 1901. április 23.) {Mar 262.5}