× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 14. Tiszta kéz és tiszta szív

„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben.” (Dán 12,1) {Mar 265.1}   

„Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a Föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a »késői eső«-t, elküldte nekik a »felüdülés«-t, és ők felkészültek a próbákra. A Földről a mennybe visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba elérkezett a világra, és akik híven engedelmeskedtek a menny törvényeinek, megkapták az élő Isten pecsétjét. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Fölemeli kezét, és fennhangon szól: »Elvégeztetett!« {Mar 265.2}   

Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a Föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkeményítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét, és lábbal tiporta törvényét. A gonoszok túllépték a határt. Próbaidejük lejárt. Isten Lelke, akinek makacsul ellenálltak, végül eltávozott tőlük. A menny kegyelmét nélkülözve védtelenek a gonosszal szemben. Sátán ekkor a végső nagy zűrzavarba taszítja a világot. Amikor Isten angyalai elengedik az emberi indulatok vad viharát, minden ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed a pusztulás, ami rettenetesebb lesz, mint amely Jeruzsálemet sújtotta.” (A nagy küzdelem, 613–614. o., Korszakok nyomában, 546–547. o.) {Mar 265.3}   

„Csak azok állnak meg abban a megpróbáló időszakban, akiknek tiszták a kezeik és tiszta a szívük… Most van itt az ideje, miközben a négy angyal tartja a négy szelet, hogy elhívásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük.” (Early Writings [Korai írások], 58. o.) {Mar 265.4}