× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Október 2. „A nyomorúság idején elrejt az Ő hajlékában”

„Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, s a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” (2Pét 3,10) {Mar 283.1}   

„Az Úr napján, közvetlenül Krisztus eljövetele előtt, Isten haragjában villámokat küld az égből, melyek egyesülnek a földben lévő tűzzel. A hegyek égni fognak, mint a kemence, és kiöntik rettenetes lávafolyamaikat, elpusztítva kerteket, réteket, falvakat és városokat; és ahogy kiöntik olvadt ércüket, kőzettartalmukat és a felhevített sarat a folyókra, ezek felforrnak, mint a teásfazék, s óriási sziklákat és szikladarabokat lövellnek ki a földre, leírhatatlan erővel. Egész folyók száradnak ki majd. Az egész föld megrázkódik, rettenetes lávakitörések és földrengések lesznek mindenfelé. Isten csapással sújtja a Föld gonosz lakosait, amíg el nem pusztulnak.” (Spiritual Gifts [Lelki ajándékok], 82–83. o.) {Mar 283.2}   

„A föld meginog, mint a részeg, és leomlik, mint a kalyiba. Minden lángokban áll, és az egek összetekerednek, mint a papírtekercs.” (HNA Bibliakommentár V., 1110. o.) {Mar 283.3}   

„A földkérget szétszakítják a föld gyomrában rejtőző elemek kilövellései. Ezek elsöprik azok kincseit, akik évekig rakosgattak vagyonukhoz, nagy gazdagságot biztosítva maguknak azáltal, hogy éhbérért dolgoztatták alkalmazottaikat.” (24. kézirat, 1891) {Mar 283.4}   

„A nagy, egyetemes tűzvészben egyetlen éjszaka és nap alatt semmivé lesz az egész elpazarolt élet fáradozása.” (Bizonyságtételek IV., 49. o.) {Mar 283.5}   

„Igen sok emberi élet is elvész. De amint az özönvíz napjaiban Noé megőriztetett a bárkában, amit Isten szavára készített, ugyanígy a pusztulás és zűrzavar elkövetkező napjaiban is Isten lesz híveinek menedéke. A zsoltároson keresztül kijelenti: »Mert azt mondtad te: az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá, nem illet téged a veszedelem, és csapás sem közelget sátorodhoz.« (Zsolt 91,9–10) »Mert a nyomorúság idején elrejt engem az Ő hajlékában…« (Zsolt 27,5) Az Urat tegyük biztonságunkká és oltalmunkká!” (258. levél, 1907) {Mar 283.6}   

„Elő kell készülni azokra a lakhelyekre, amelyeket Krisztus készít azoknak, akik szeretik Őt. Ott nyugalom lesz a földi konfl iktusoktól.” (Review and Herald, 1897. október 19.) {Mar 283.7}