× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Október 27. A családok újra egyesülnek

„Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedeted jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid viszszajönnek az ő határaikra.” (Jer 31,16–17) {Mar 308.1}   

„Jézus Krisztus az ég felhőin jön el nagy dicsőségben. Ragyogó angyalok sokasága kíséri majd. Eljön, hogy feltámassza a halottakat, és átváltoztassa az élő szenteket dicsőségről dicsőségre, s magához vegye azokat, akik szerették Őt és megtartották parancsolatait. Nem feledkezett meg róluk, sem ígéretéről. A családtagok újra együtt lehetnek.” (Jézus élete, 632. o., magyar kiadás: 548. o.) {Mar 308.2}   

„Isten napja nyilvánvalóvá teszi, milyen sokat köszönhet a világ az istenfélő anyáknak… {Mar 308.3}   

»Amikor ítélők ülnek le és könyvek nyittatnak meg«, amikor a nagy Bíró »Jól vagyon«-ját kihirdetik és a halhatatlan dicsőség koronáját teszik a győzők homlokára, sokan felemelik koronáikat a világegyetem színe előtt, és édesanyjukra mutatva azt mondják: Ő tett engem azzá, ami vagyok az Isten kegyelme által. Az ő tanítása, imádságai áldásul szolgáltak, örök üdvösségemre. (…) {Mar 308.4}   

A szülők kimondhatatlan örömmel nézik a gyermekeiknek adott koronát, fehér ruhát és hárfát. A félelem napjai véget értek. Reménységük beteljesedett, nem hiába fáradoztak: a könnyekkel és imádsággal elvetett mag termést hozott, amely végül örömmel lett betakarítva. Gyermekeik üdvözültek.” (Signs of the Times, 1910. október 11.; 1886. július 1.) {Mar 308.5}   

„Ó, régóta emlegetett, régóta remélt, nagy várakozással szemlélt, de teljesen soha meg értett, csodálatos üdvösség!” (A nagy küzdelem, 645. o.) {Mar 308.6}   

„Hűséges követőinek Krisztus mindennapi társa és ismerős barátja volt. Szoros kapcsolatban és állandó közösségben éltek Istennel. Az Úr dicsősége rajtuk támadt fel, bennük tükröződik vissza Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Most pedig örvendeznek a mennyei Király ragyogásának és dicsőségének fényes sugaraiban, az Ő fenségében. Elkészültek a mennyel való közösségre, mert a menny a szívükben van.” (Krisztus példázatai, 421. o.) {Mar 308.7}