× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 12. „Amiket szem nem látott, fül nem hallott…”

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.” (1Kor 2,9) {Mar 324.1}   

„Akik igazán szeretik Istent, arra vágyódnak, hogy mások áldására lehessenek talentumaikkal, melyeket Istentől kaptak. A menny kapui szélesre tárulnak majd, hogy befogadják őket, és a dicsőség Királyától hallhatják e szavakat: »Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.« (Mát 25,34) A megváltottak örömmel látják majd a hajlékokat, melyeket Jézus készített számukra. Ott nem lesznek hitványak és gonoszok, hanem csak azok, akik isteni segítséggel tökéletes jellemet alakítottak ki. Krisztus vére eltávolított minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, s dicsősége – amely a Nap ragyogását is felülmúlja – tündököl bennük. Jellemének erkölcsi szépsége és tökéletessége ragyog át rajtuk. Isten trónja előtt hiba és fogyatékosság nélkül valók, s osztoznak az angyalok méltóságában és előjogaiban. {Mar 324.2}   

»Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.« Tekintettel a dicső örökségre, amely a miénk lehet: »Mit adhat az ember váltságul a maga lelkéért?« (Mát 16,26) Lehet szegény, mégis gazdagsága és méltósága lehet önmagában, amilyet a világ soha nem tudna adni. A megváltott és bűntől megtisztított lélek páratlan értékű az Isten szolgálatára szánt minden nemes tulajdonságával.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 367. o.) {Mar 324.3}   

„Örökre az áldott otthonban lakozni, lélekben, testben és elmében Teremtőnk tökéletes hasonlóságát hordozni, nem a bűn és átok sötét nyomait, s végtelen korszakokon át fejlődni a bölcsességben és szentségben, ismeretben, felfedezve a gondolkodás új területeit, új csodákra, új dicsőségekre lelni, növekedve az ismeretben, örömben és szeretetben, megismerve azt, ami eddig meghaladta képességeinket, a végtelen örömöt, szeretetet és bölcsességet – ez az a cél, amelyre a keresztény reménysége irányul.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 55. o.) {Mar 324.4}