× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 18. A győztes lélek jutalma

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkönörökké.” (Dán 12,3) {Mar 330.1}   

„Amikor Dániel szavaira gondolok, felébredek éjjel, s újra és újra elismételem őket: »Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön-örökké.« Nézz a napra és az ég csillagaira, melyeket Isten név szerint ismer… Az Úr azt mondja: »Akik sokakat az igazságra visznek, ragyognak, mint a csillagok, örökkön-örökké.«” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 364. o.) {Mar 330.2}   

„Értékelnünk kell a halhatatlanságot, hogy felfoghassuk, milyen fontos az embernek a tévedésből az igazsághoz térnie. Meg kell értenünk, milyen borzalmas a második halál gyötrelme. S meg kell értenünk a megváltottakra váró megtiszteltetést és dicsőséget, rá kell eszmélnünk, mit jelent annak jelenlétében élni, aki meghalt, hogy az embert fölemelhesse, nemessé tehesse, s királyi koronát adhasson a győzőknek. {Mar 330.3}   

Véges értelem nem bírja teljesen felfogni az üdvösség értékét. Milyen hálásan emlékeznek majd a megváltottak s megdicsőültek a megváltásukban közreműködő emberekre! Akkor majd senki sem sajnálja az áldozatot, igyekezetet, türelmet, őszinte vágyakozást a körülötte lévők megtéréséért, s kitartó munkáját mindazokért, akik elvesztek volna, ha ő elhanyagolja kötelességeit és belefárad a jó cselekedetekbe. {Mar 330.4}   

A Pásztor nyájába terelik majd azokat, akik fehér ruhában jelentek meg a trónon ülő Bárány előtt, s Ő az élet fájához vezeti a hűséges munkásokat, azokkal együtt, akiket igyekezetükkel megmentettek. Krisztus szolgái, akik hűségesen részt vettek a lelkek megmentésében, túláradó örömmel látják majd az üdvözülteket, akik osztoznak a Megváltó dicsőségében. »Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön-örökké.«” (Bizonyságtételek V., 620–621. o., magyar kiadás: 449–450. o.) {Mar 330.5}   

„Az a munka, melyet az emberek Istennel együttműködve végeztek, sohasem vész kárba, és örök korszakokon át fennmarad.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 199. o.) {Mar 330.6}