× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 4. Kiálljuk-e a próbát?

„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben: vajon megtartod-é az Ő parancsolatait, vagy nem?” (5Móz 8,2) {Mar 43.1}   

„Isten próbára teszi népét. Jézus türelmes, és nem vet ki minket azonnal a szájából. Az angyal így szólt: »Ő most mérlegre helyezi népét.« Ha az üzenet rövid időre szólt volna – ahogyan sokan feltételeztük –, nem maradt volna idő jellemünk fejlesztésére. Sokan érzelmeik szerint éltek, nem pedig elveik és hitük szerint. Ez az ünnepélyes, félelmetes üzenet sokakat felrázott. Hatott érzéseikre, és felkeltette félelmüket, de nem végezte el az Isten által meghatározott feladatát. {Mar 43.2}   

Isten lépésről lépésre vezeti népét. Különböző próbákat enged meg az életükben, azzal a céllal, hogy felszínre hozza, mi lakik a szívükben. Van, aki megállja helyét az egyik próbában, de elbukik a másikban. Isten minden próbában megvizsgálja őket, mindig kissé alaposabban. Vannak, akik hajlandók elfogadni valamely isteni elvet, de a következő próbánál visszariadnak, mert rájönnek, hogy valamely melengetett bálványukat érinti. Itt van alkalmuk meglátni, mi lakik a szívükben, mi zárja ki onnan Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságnál, és nem készek befogadni Krisztust. Isten megvizsgál és próbára tesz egy ideig, hogy lássa: hajlandók vagyunk-e lemondani bálványainkról, és engedelmeskedni az igaz Tanú tanácsának. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, ha nem hajlandó legyőzni önzését, büszkeségét, szenvedélyeit és gonosz jellemvonásait, ezzel elűzi Isten angyalait, akik nem óvhatják többé a gonosz angyaloktól. Akik megállnak minden vizsgán, és győznek, bármibe kerüljön is, azok engedelmeskednek a hű és igaz Tanúbizonyság tanácsának, s ők részesülnek majd a késői esőben, így felkészültek az elváltozásra. {Mar 43.3}   

Isten megvizsgálja népét. Itt és most kell felkészülniük, hogy Isten elé álljanak. Itt, ebben a világban, ezekben az utolsó időkben az emberek nyilvánvalóvá teszik, milyen erő hat a szívükre, és melyik erő irányítja tetteiket. Ha az isteni igazság hatalma, az jótettekre vezet. Felemeli azt, aki befogadja, nemes szívűvé, bőkezűvé teszi, isteni Urunkhoz hasonlóvá. {Mar 43.4}   

Fiatalok és idősek! Isten most próbál meg benneteket. Most döntitek el örök sorsotokat.” (Bizonyságtételek I., 179–182. o.) {Mar 43.5}