× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

December 21. Az örökkévalóság iskolája

„És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.” (Jel 21,3) {Mar 363.1}   

„A kezdetben Édenben alapított iskola és az örökkévalóság iskolája között óriási távolság van – e világ történelme, az emberi törvényszegés és szenvedés, az isteni áldozat, a halál és a bűn feletti győzelem története. Az eljövendő élet iskolájában nem találkozunk majd az édenbeli iskola minden feltételével. A jó és gonosz tudásának fája nem nyújt alkalmat a megkísértésre. Kísértő sem lesz, sem a tévedés lehetősége. Minden jellem kiállta a gonoszság próbáját, és többé senki sem fogékony hatalmára… Csakúgy, mint kezdetben, az embert ismét Isten tanítja majd.” (Education [Nevelés], 301–302. o.) {Mar 363.2}   

„Földi életünk felkészülés az örök életre. Az itt elkezdődött tanulás nem fejeződik be ebben az életben, hanem az egész örökkévalóságon át tart – soha nem lesz vége.” (Ministry of Healing, 406. o., A nagy Orvos lábnyomán, 336. o.) {Mar 363.3}   

„A földi iskolában tanult minden helyes elv, minden igazság éppen annyira segít előrejutni, mint a mennyei iskolában. Amint Krisztus járt és beszélgetett tanítványaival földi szolgálata során, úgy tanít majd minket a mennyei iskolában is, élő vizek folyója mellé vezetve bennünket, és kinyilatkoztatva olyan igazságokat, melyek ebben az életben rejtett titkok maradtak, a bűn által megrontott emberi értelem korlátai miatt.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 208–209. o.) {Mar 363.4}   

„Nyilvánvalóvá válik a bűn fogantatásának története, a hamisság szövevényes működéséé, és az igazságé, amely összeütközött a tévelygéssel, de diadalmaskodott felette. A lepelt, amely elválasztja egymástól a látható és a láthatatlan világot, félrevonják majd, és Isten csodálatos dolgokat nyilatkoztat ki számunkra.” (Education [Nevelés], 304. o.) {Mar 363.5}   

„Ott minden tehetség tökéletesedik, minden képesség fejlődik, gyarapszik majd. A tanulás nem fogja elfárasztani elménket, nem meríti ki erőnket. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új feladatok serkentgetik a lélek és a test képességeit.” (A nagy küzdelem, 677. o., Korszakok nyomában, 601. o.) {Mar 363.6}