× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 13. Ne kételkedjünk!

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,35–39) {Mar 52.1}   

„Láttam, hogy elérkeztünk a rostálás idejéhez. Sátán teljes erejével igyekszik a lelkeket kiragadni Krisztus kezéből, és arra vezetni őket, hogy lábbal tapossák Isten Fiát… {Mar 52.2}   

Most alakítjuk ki a jellemünket. Isten angyalai lemérik erkölcsi értékünket, Isten megvizsgálja népét. »Vigyázzatok, testvérek, hogy egyikőtökben se legyen hitetlenségre hajló gonosz szív, és el ne szakadjon az élő Istentől, hanem lelkesítsétek egymást mindennap, amíg tart a ma, hogy meg ne keményítsen a bűn csalárdsága. Hiszen Krisztusnak lettünk sorstársai, de csak úgy, ha a kezdettől fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan kitartunk.« (Zsid 3,12–14) {Mar 52.3}   

Istennek nem tetsző, ha népe közül bárki, noha ismeri kegyelmének erejét, kételyeiről beszél, így Sátán eszközévé teszi magát, hogy másoknak közvetítsék sugallatait. A hitetlenség s gonoszság elvetett magját nem lehet könnyen kiirtani, Sátán táplálja azt óráról-órára, így megnövekedik, megerősödik. A jó mag ápolásra, öntözésre és gyöngéd gondoskodásra szorul, mert mindenféle mérgező hatás veszi körül, akadályozza növekedését, igyekszik elpusztítani. Sátán erőfeszítései ma hatalmasabbak, mint bármikor azelőtt, mert tudja, hogy kevés az ideje a félrevezetésre... {Mar 52.4}   

Isten meg fogja rostálni népét, ahogyan a gabonát szitálják, míg az összes polyva el nem különül a tiszta magtól. Krisztusra kell tekintenünk, és követnünk az alázat példáját. {Mar 52.5}   

Megmutatták nekem a szentek jutalmát, a halhatatlan örökséget. Azután pedig azt is, hogy mit viselt el Isten népe az igazságért, és hogy nem tartják majd túl magasnak az árat. Nem tartják méltónak a mostani szenvedések összehasonlítását a dicsőséggel, amely majd megnyilvánul bennük. Isten az utolsó időben megpróbálja népét. Azonban hamarosan elérkezik az utolsó megpróbáltatás, és azután megkapják az örök élet jutalmát.” (Bizonyságtételek I., 400–403. o.) {Mar 52.6}